Connect with us
Publicitate

EVENIMENT

Proiect CL: Noul REGULAMENT de funcţionare a TERASELOR sezoniere în municipiul Alba Iulia


Publicat

În şedinţa din 26 martie a consilierilor locali din Alba Iulia, se propune aprobarea unui nou Regulament privind amplasarea, organizarea şi funcţionarea teraselor sezoniere în municipiul Alba Iulia.

Potrivit Raportului de specialitate, „prin HCL nr.77/2010, a fost aprobat un Regulament de de amenajare a teraselor sezoniere pe raza municipiului Alba Iulia, însă pe parcursul aplicării sale în practică au apărut o serie de probleme care nu se puteau soluţiona prin aplicarea acestuia, având în vedere faptul că acest Regulament avea dispoziţii puţin numeroase şi care puteau da naştere la diferite interpretări.

Prin urmare, pentru stabilirea unei reglementări cât mai exacte şi exhaustive, care să poată acoperi (pe cât posibil) toate sau marea majoritate a problemelor apărute în activitatea de zi cu zi în acest domeniu, considerăm necesară încetarea aplicabilităţii HCL nr.77/2010 şi luarea în discuţie a unui nou Regulament (…), pentru ca acest tip de activitate să se desfăşoare în condiţii civilizate şi să dea un aspect plăcut zonelor în care se desfăşoară”.

Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat propune ca regulamentul să conţină următoarele prevederi:

– Terenurile aparţinând domeniului public sau domeniului privat al municipiului Alba Iulia pot fi ocupate ocazional, contra cost şi pe o perioadă determinată, fară licitaţie publică, pentru efectuarea comerţului stradal ocazional în faţa spaţiilor comerciale de alimentaţie publică autorizate, de către comercianţii autorizaţi pe fondul propriu de comerţ şi numai pentru amplasarea de terase sezoniere pentru desfacerea produselor de alimentaţie publică. În alte locuri decât în faţa punctului de lucru propriu – stabilite de către Serviciul Urbanism – atribuirea terenurilor pentru amplasarea de terase sezoniere se va face prin licitaţie publică organizată potrivit legii, preţul de pornire al licitaţiei fiind echivalent cu taxa pentru terenul ocupat de terasele sezoniere, taxă care se stabileşte anual prin Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale, alte taxe asimilate, taxe speciale, precum şi amenzile aplicabile.

Suprafaţa maximă ce poate fi ocupată temporar în vederea amplasării de terase sezoniere se determină de către Serviciul Urbanism şi nu poate depăşi frontul la stradă al unităţii proprii de lucru. Suprafaţa poate fi depăşită în cazul în care spaţiul comercial vecin are o destinaţie ce nu permite o astfel de amenajare. Pe B-dul Transilvaniei, dimensiunile suprafeţei terasei sezoniere sunt determinate astfel: lungimea = frontul la stradă a unităţii de alimentaţie publică aferente terasei sezoniere; lăţimea = 5,5 m.

Nu se vor putea amplasa terase sezoniere pe B-dul Transilvaniei în zona cuprinsă între sediul BCR şi ORANGE SHOP.

Nu fac obiectul prezentului Regulament terasele sezoniere amplasate pe terenurile din zona istorică – Cetatea Vauban din municipiul Alba Iulia.

Perioada de funcţionare a teraselor sezoniere este cuprinsă între 1 aprilie – 31 octombrie. În afara acestei perioade, maxim admise, beneficiarul va elibera domeniul public de toate elementele care au făcut obiectul amenajării terasei.

– Pentru amplasarea de terase sezoniere pe domeniul public sau privat al municipiului Alba Iulia, solicitanţii vor cere Serviciului Urbanism eliberarea unui Certificat de Urbanism.

– Persoanele fizice autorizate sau persoanele juridice care au deţinut în anii anteriori terase sezoniere pe domeniul public sau privat al municipiului Alba Iulia şi nu şi-au respectat obligaţiile rezultate din contractele de închiriere sau din regulamentele în vigoare la acea dată şi/sau care au fost sancţionate în mod repetat pentru nerespectarea condiţiilor impuse nu vor mai primi aprobare pentru amplasarea de terase sezoniere pe domeniul public sau privat al municipiului Alba Iulia.

Cererea de eliberare a Certificatului de Urbanism va fi însoţită de: certificatul de înmatriculare al societăţii (în copie plan de încadrare în zonă la scara 1:500, care să prezinte forma, suprafaţa terenului solicitat pentru terasă, distanţa dintre frontul la stradă al unităţii de alimentaţie publică şi terasa sezonieră, dacă este cazul, cu dimensiuni cotate, precum şi amplasarea mobilierului terasei); autorizaţie de alimentaţie publică eliberată de Primăria Municipiului Alba Iulia pentru spaţiul comercial în faţa căruia se solicită amplasarea terasei, în copie; dovada deţinerii legale a spaţiului (act de proprietate, extras CF recent care face dovada înscrierii în actul de proprietate a funcţiunii de alimentaţie publică şi/sau contract de închiriere, subînchiriere, asociere, locaţiune, leasing etc.), în copie; fotografia mobilierului ce urmează a fi amplasat şi/sau a spaţiului în faţa căruia urmează a fi amplasată terasa sezonieră;  certificat fiscal eliberat de Direcţia Taxe şi Impozite Locale din care să rezulte că solicitantul nu figurează cu datorii la bugetul local; adeverinţă de la Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat din care să rezulte că solicitantul nu are datorii rezultate din contractele gestionate de acesta; declaraţie pe proprie răspundere a solicitantului că nu se află în litigiu cu Municipiul Alba Iulia şi/sau Primarul municipiului Alba Iulia şi/sau Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia şi serviciile sau societăţile comerciale aflate în subordinea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia; declaraţie pe proprie răspundere a solicitantului că a luat cunoştinţă de prevederile Regulamentului privind amplasarea, organizarea şi funcţionarea teraselor sezoniere pe domeniul public sau privat al municipiului Alba Iulia aprobat prin HCL.

– După eliberarea Certificatului de Urbanism, Serviciul Urbanism va transmite Serviciului Public Administrarea Domeniului Public şi Privat Certificatul de Urbanism împreună cu copii după toate actele menţionate, în vederea încheierii unui contract de închiriere pentru suprafaţa ocupată de terasele sezoniere.

– În termen de cel mult 30 de zile de la data semnării contractului de închiriere, solicitantul are obligaţia de a amenaja terasa sezonieră şi să anunţe Serviciul Urbanism şi Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat; reprezentanţii acestora verifică în teren dacă solicitantul a respectat toate condiţiile impuse prin Regulament, prin Certificatul de urbanism şi prin contractul de închiriere şi vor încheia cu solicitantul un proces-verbal de predare-primire al amplasamentului terasei sezoniere sau vor putea dispune măsurile care se impun în cazul nerespectării acestora într-un anumit termen; dacă solicitantul nu rezolvă neconformităţile constatate, contractul de închiriere încetează de drept, terenul urmând a fi readus la starea iniţială de către solicitant în termen de 24 de ore, în caz contrar eliberarea terenului se va face de Primăria Municipiului Alba Iulia, pe cheltuiala solicitantului.

– Solicitantul nu va putea desfăşura nici un fel de activitate pe amplasamentul terasei sezoniere până la obţinerea de către acesta a contractului de închiriere şi a procesului-verbal de predare-primire al terenului pe care va fi amplasată aceasta, în caz contrar va fi sancţionat cu amendă şi va avea obligaţia readucerii terenului la starea iniţială în termen de 24 de ore, în caz contrar eliberarea terenului se va face de Primăria Municipiului Alba Iulia pe cheltuiala solicitantului.

– Plata taxei pentru terenul ocupat de terasa sezonieră se va face la caseria Serviciului Public Administrarea Domeniului Public şi Privat, până la finele fiecărei luni pentru luna în curs, începând cu data consemnată în procesul-verbal de predare-primire a terenului pe care este amplasată terasa sezonieră. Cuantumul taxei pentru terenul ocupat de terasele sezoniere se stabileşte anual prin hotărârea Consiliului Local. În caz de neplată a taxei pentru terenul ocupat de terasa sezonieră pentru o perioadă de cel puţin 2 luni consecutive, Primăria Municipiului Alba Iulia va putea rezilia unilateral contractul de închiriere, fără punere în întârziere şi fără altă formalitate prealabilă, situaţie în care solicitantul va avea obligaţia readucerii terenului la starea iniţială în termen de 24 de ore, în caz contrar eliberarea terenului se va face de Primăria Municipiului Alba Iulia pe cheltuiala solicitantului. Taxa pentru terenul ocupat de terasa sezonieră se datorează pentru întreaga durată de ocupare a terenului. Încetarea activităţii nu exonerează ocupantul terenului de plata taxei, decât de la data comunicării de către deţinătorul terasei sezoniere Primăriei Municipiului Alba Iulia despre încetarea activităţii, înşiinţarea neputând fi făcută retroactiv.

– Mobilierul folosit pentru amenajarea terasei sezoniere nu va fi încastrat în teren şi se va realiza din materiale de calitate superioară (lemn, aluminiu, inox, fier forjat, etc.) fără mobilier de grădină – bănci şi mese de tip pliant. Nu se acceptă mobilierul realizat din material plastic pentru mese şi scaune.

– La o terasă sezonieră se va utiliza un tip unitar de mobilier, având cromatica asortată, în context cu ambientul arhitectural.

Terasele sezoniere trebuie să fie dotate cu umbrele sau copertine amplasate pe sol, fară a se deteriora pavimentul existent, de culoare albă, inscripţionate cu brandul – logo-ul turistic al municipiului Alba Iulia sau o altă soluţie agreată de către Primăria Municipiului Alba Iulia.

– În situaţia în care umbrelele sau copertinele sunt inscripţionate şi cu mesaje publicitare ale agentului economic care a amenajat terasa sau cu brandul firmei care a amplasat/furnizat umbrelele, deţinătorul terasei va achita taxa de publicitate la Direcţia Taxe şi Impozite Locale.

OBLIGAŢIILE DEŢINĂTORILOR DE TERASE:

–          să respecte orarul de funcţionare stabilit prin HCL 7/2005 (până la ora 23.00)

–          la sfârşit de săptămână, programul de funcţionare poate fi extins până la ora 24.00

–          delimitarea suprafeţei terasei sezoniere se va face numai cu vegetaţie în jardiniere, ghivece sau alte forme mobile, realizate din materiale de calitate superioară (piatră, lemn, ceramică etc.), nefiind admise cele din plastic

–          pe B-dul Transilvaniei şi în zonele unde este necesară asigurarea planeităţii terasei, este obligatorie amplasarea terasei sezoniere pe o platformă cu dimensiuni identice cu suprafaţa ocupată de terasa sezonieră, alocată prin Certificatul de Urbanism, platformă cu înălţimea maximă de 15 cm, realizată din materiale care să asigure protejarea pavimentului în structura constructică a acesteia. Materialele agreate pentru realizarea platformei sunt lemnul finisat transparent, lemnul lăcuit şi băiţuit sau orice alt material compatibil şi care prezintă aceeaşi textură

–          amplasarea de recipiente pentru colectarea gunoiului la locul desfăşurării activităţii comerciale; este interzisă depozitarea deşeurilor în zona publică ocupată sau în perimetrul ei

–          se interzice amplasarea teraselor pe carosabil, în parcări, pe spaţiile verzi şi în zonele verzi de aliniament

–          se interzice amplasarea de televizoare sau alte mijloace audio-video şi difuzarea de muzică

–          în cazul amplasării teraselor pe trotuar, se va lăsa un culoar pentru circulaţia pietonală de minimum 1,5 metri, cu excepţia B-dului Transilvaniei, unde culoarul pentru circulaţia pietonală va fi de minimum 4 metri

–          se va asigura păstrarea ordinii şi liniştii publice în perimetrul terasei conform prevederilor legale în vigoare

–          se interzice prepararea în aer liber a oricăror sortimente culinare

–          deţinătorii de terase sezoniere nu au dreptul de a subînchiria terasa

–          în situaţiile în care terenurile pe care sunt amplasate terase sezoniere urmează a fi afectate de lucrări de construcţii, modernizări, reparaţii, amenajări sau utilităţi publice, deţinătorii de terase vor elibera terenurile necondiţionat şi fără trecerea vreunui alt termen, în termen de 5 zile de la comunicare

–          se interzice amplasarea frigiderelor şi a vitrinelor frigorifice în perimetrul terasei, cu excepţia celor destinate vânzării de îngheţată

–          funcţionarea terasei este condiţionată de existenţa unui grup social propriu, care trebuie să fie dotat corespunzător şi compartimentat pe sexe. Distanţa de la terasă la grupul social va fi de maxim 50 m

–          deţinătorii de terase sezoniere au obligaţia să-şi desfăşoare activitatea în perimetrul şi pe amplasamentul aprobat, fară posibilitatea de extindere în zonele învecinate

–          desfăşurarea activităţii se va face cu respectarea normelor legale privind igiena şi sănătatea publică, protecţia consumatorilor, provenienţa şi calitatea mărfurilor, protecţia muncii

–          terasele sezoniere vor fi iluminate cu ajutorul iluminatului public sau cu sisteme de iluminat proprii

–          deţinătorii de terase sezoniere au obligaţia plăţii taxelor şi impozitelor pentru terenurile ocupate de terasele sezoniere calculate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, în care scop se vor prezenta la Direcţia Taxe şi Impozite locale cu o copie a contractului de închiriere şi a procesului-verbal de predare-primire a amplasamentului în termen de cel mult 30 de zile de la data obţinerii acestora

–          în cazul în care se produc stricăciuni domeniului public, datorate culpei utilizatorilor teraselor sezoniere, acestea se vor repara pe cheltuiala acestora

–          se interzice realizarea de construcţii cu caracter permanent sau care prezintă elemente de fixare în teren

SANCŢIUNI:

–          nerespectarea amplasamentului şi/sau a suprafeţei aprobate se sancţionează cu amendă de la 500 până la 1.000 lei

–          utilizarea altui mobilier decât cel autorizat se sancţionează cu amendă de la 500 până la 1.000 lei

–          nerespectarea orarului de funcţionare stabilit prin hotărâri ale Consiliului Local se sancţionează cu amendă de la 500 până la 1.000.lei

–          nerespectarea obligaţiei de a preda terenul liber de sarcini la încetarea activităţii şi/sau ca urmare a somaţiei de eliberare a amplasamentului se sancţionează cu amendă de la 1.500 până la 2.500 lei

–          ocuparea fară drept a domeniului public sau privat al municipiului Alba Iulia şi desfăşurarea activităţii cu încălcarea dispoziţiilor art.5 din prezentul Regulament se sancţionează cu amendă de la 500 până la 1.000 lei

–          ocuparea domeniului public şi privat al municipiului Alba Iulia fară plata taxelor stabilite prin hotărâri ale Consiliului Local se sancţionează cu amendă de la 500 până la 1.000 lei

Sancţiuni contravenţionale complementare: suspendarea  activităţii până la remedierea deficienţelor, rezilierea unilaterală a contractului de închiriere, ridicarea terasei sezoniere.

Sancţiunile contravenţionale stabilite în prezentul Regulament se pot aplica contravenienţilor, persoane fizice sau juridice.

Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor se face de către agenţii constatatori din cadrul Serviciul Public Poliţia Locală a Municipiului Alba Iulia şi împuterniciţi ai Primarului Municipiului Alba Iulia.Dacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

3 Comentarii

3 Comments

 1. HH

  duminică, 24.03.2013 at 22:22

  CEL MAI IMPORTANT ESTE SA FIE RESPECTAT !!!

  • Nicolae

   luni, 27.05.2013 at 20:12

   Rog pe cei in masura sa verifice terasele TABOO,J’ADORE,LOOCK din zona unde locuiesc.Nu se respecta nici 50%din hotararea Primariei.Amenajare,ore de liniste,muzica.curatenia.zona verde,etc.Politia locala se complace in acesta situatie iar de la primarie nu verifica nimeni atata timp cat iau banii pe chirie.RUSINE!!

 2. Pingback: Reguli pentru proprietarii de terase din Alba Iulia: Fără TV şi muzică pe B-dul Transilvaniei şi învoire de la primar pentru vizionarea meciurilor în Şanţuri | Alba24

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

ACTUALITATE

Reduceri promoționale la principalele produse și servicii Telekom Romania (P)

Publicat

Reduceri promoționale la principalele produse și servicii Telekom Romania, grupul de companii cu cel mai mare ritm de creștere al abonaților de mobil

Telekom Romania este grupul de companii cu cel mai mare ritm de creștere al abonaților de mobil, potrivit rezultatelor „Studiului de măsurare a cotelor de piață ale furnizorilor de servicii mobile pentru persoane fizice”, realizat de Institutul de Marketing Mia, pe un eșantion reprezentativ național, în ianuarie-februarie 2021 (6.000 de respondenți).

Această performanță se datorează încrederii clienților în produsele și serviciile companiei, dar și raportului calitate preț care îi mulțumește. Prin noua campanie de comunicare lansată în data de 5 aprilie, Telekom le spune bun venit în familie tuturor românilor.

În același timp, compania a lansat noi oferte comerciale pentru principalele produse și servicii, prin care își reafirmă promisiunea de a le oferi clienților produse inovatoare, la prețuri promoționale.

Clienții care aleg să-și porteze abonamentul activ dintr-o altă rețea către abonamentul mobil Nelimitat M, care oferă internet 4G nelimitat și minute plus SMS-uri naționale nelimitate, vor beneficia de 50% reducere în primele 12 luni de contract, adică vor plăti doar 3,5 euro/lună, TVA inclus. La finalizarea acestei perioade, prețul abonamentului va fi de 7 euro/lună, TVA inclus.

De asemenea, pe lângă abonamentul mobil, aceștia își pot schimba și telefonul cu unul performant, în rate pe factură, fără avans și dobândă zero, precum Samsung Galaxy A02s la 5 euro/lună, Huawei P40 lite la 7 euro/lună sau Xiaomi Redmi Note 9 Pro la 8 euro/lună (TVA-ul este inclus în prețurile telefoanelor).

Pentru internet fix, Telekom Romania are o soluţie rapidă şi eficientă, fără găuri în pereţi, fără tehnician şi fără cabluri prin toată casa: serviciul Smart WiFi, acum cu o reducere promoțională de 50% pentru primele 3 luni din contract. Cei care vor achiziționa Smart WiFi, care a fost votat de consumatori produsul anului 2020 în categoria Internet Wireless, vor plăti începând de la 17,5 lei/lună, TVA inclus.

Telekom vine și în ajutorul clienților care vor să-și transforme simplu și rapid televizorul obișnuit într-unul inteligent. Serviciul Smart TV Stick oferă acces la până la 72 de canale TV și permite redarea conținutului de pe smartphone pe televizor. Smart TV Stick beneficiază de o reducere de 50% pentru o lună de zile, perioadă în care clienții vor plăti doar 7,5 lei/lună, TVA inclus.

Nu în ultimul rând, clienții care se abonează la serviciile clasice de televiziune de la Telekom se vor bucura de o reducere promoțională de 50% în primele 6 luni de contract și de HBO și HBO GO incluse 12 luni.

Ofertele comerciale sunt disponibile în cazul contractelor încheiate pe o perioadă minimă de 24 de luni și sunt valabile până la data de 31.05.2021, cu posibilitate de prelungire.

Telekom vine cu oferte speciale și în întâmpinarea nevoilor antreprenorilor români, reafirmând garanția unor servicii nelimitate de comunicații.

Cei care duc greul unei mici afaceri pot alege abonamentul Freedom 5, astfel vor beneficia de internet 4G și minute naționale nelimitate, cu 50% reducere promoțională la prețul abonamentului în primele 12 luni. Dacă își doresc și telefoane în rate împreună cu abonamentul mobil, aceștia pot opta pentru telefonul Samsung Galaxy A02s, la 8,5 euro/lună, preț total abonament plus telefon în primul an (preț fără TVA).

Mai multe detalii pe www.telekom.ro

Citeste mai mult
Publicitate

BLAJ

FOTO Licitație pentru construcția unui pod nou în comuna Cenade. Podul actual, aflat într-o stare tehnică critică, va fi demolat

Publicat

Un pod rutier nou va fi construit pe DJ 141 C, în comuna Cenade. Acesta va asigura legătura cu satul Lunca și implicit cu DN 14 B  și municipiul Blaj. Podul actual, aflat într-o stare tehnică „critică”, va fi demolat. Investiția se ridică la peste 1,2 milioane de lei, fără TVA. 

Consiliul Județean Alba a lansat marți, 13 aprilie, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), o licitație pentru execuția lucrărilor de construcții aferente obiectivului „Pod pe DJ 141 C peste Valea Cenade, km 2 + 600.

Valoarea totală estimată a lucrărilor este de 1.269.059,46 de lei, fără TVA.

Potrivit caietului de sarcini, podul este amplasat pe cursul de apă Valea Cenade, în extravilan, pe teritoriul administrativ al comunei Cenade.

Acesta asigură traversarea văii Cenade pentru drumul județean DJ 141 C precum și pentru o conductă de aducțiune apă, ancorată de acesta.

Podul asigură legătura cu localitatea Lunca, implicit cu DN 14 B și municipiul Blaj, fiind unica variantă de traversare a văii Cenade.

Structura de rezistență a podului este o boltă peste care s-a realizat umplutura din piatră brută zidită.

În urma expertizei tehnice realizată la finalul anului 2018, starea tehnică a podului a fost stabilită ca fiind critică, motiv pentru care se propune demolarea podului existent și construirea unuia nou pentru a putea fi asigurate condițiile necesare de confort și siguranță în exploatare.

Realizarea investiției presupune relocare de utilități, amenajare variantă ocolitoare, demolare pod existent, construire pod nou (infrastructură, suprastructură, racordări cu terasamentele), amenajare albie și amenajare rampe acces.

Conform proiectului tehnic, principalele categorii de lucrări sunt:

Rampe pod:

 • lucrări pentru corecţia şi îmbunătăţirea elementelor geometrice
 • lucrări pentru aducerea structurii rutiere la parametrii tehnici corespunzători
 • lucrări pentru amenajarea acostamentelor
 • lucrări pentru colectarea şi evacuarea apelor pluviale: șanțuri cu secțiune neprotejată
 • lucrări pentru siguranţa circulaţiei: parapeți metalici, semnalizare, marcaje rutiere

Pod peste Valea Cenade:

 • lucrări demolare pod existent
 • lucrări infrastructură
 • lucrări suprastructură
 • lucrări în albie și de racord cu terasamentul
 • lucrări protejare si repoziționare conducta alimentare cu apă
 • lucrări pentru amenajare varianta ocolitoare

Citeste mai mult
Publicitate

AIUD

Un nou pas pentru transport public ecologic, la Aiud. Proiectul tehnic – documentație de circa 100 de kg – a ajuns la Primărie

Publicat

Administrația locală din Aiud a primit miercuri documentația în baza căreia se vor executa lucrările în cadrul proiectului „Transport public ecologic în municipiul Aiud”. Potrivit city managerului Liviu Florea, proiectul tehnic cântărește aproximativ 100 de kilograme și urmează să fie recepționat în perioada următoare, iar după aprobarea lui de către ADR se va demara licitația pentru execuția lucrărilor. 

Reamintim faptul că serviciile pentru elaborarea proiectului tehnic + detalii de execuție și asistență tehnică din partea proiectantului, pentru obiectivul de investiții „Transport public ecologic în municipiul Aiud”, au costat peste 700.000 de lei, licitația fiind lansată în urmă cu un an. Contractul de finanțare pentru proiectul „Transport public ecologic în municipiul Aiud”, în valoare totală de peste 10 milioane euro, a fost semnat la sfârșitul lunii octombrie 2019.

Citește și Peste 10 milioane de euro pentru dezvoltarea transportului ecologic, la Aiud. Autobuze electrice, stații și alte investiții

„Astăzi (n.r. miercuri, 14 aprilie) am primit Proiectul tehnic în baza căruia vom executa lucrările de construcții și instalații pentru realizarea infrastructurii aferentă serviciului de transport public în cadrul proiectului cu finanțare europeană – Transport public ecologic în municipiul Aiud.

Ce se află în cele 6 cutii și aproximativ 100 kg. de documente?

Aici se regăsesc informațiile necesare pentru:

 • edificarea depoului, crearea facilităților și acceselor aferente,
 • noile stații de călători,
 • reabilitarea străzii Pandurilor din localitatea Măgina,
 • pistele pentru biciclete,
 • reabilitarea unor zone pietonale,
 • punctele de bike-sharing,
 • alte accesibilizări și lucrări.

În perioada imediat următoare vom recepționa această documentație, iar după aprobarea ei de către ADR, vom demara licitația pentru execuția lucrărilor.

În paralel, tot pe acest subiect, lucrăm și la înființarea Companiei de Transport Public Urban Aiud”, a precizat Liviu Florea, pe pagina de Facebook

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Ordinul de ministru privind noile condiții de carantinare a fost abrogat. Documentul a fost publicat în Monitorul Oficial

Publicat

Ministrul interimar al Sănătăţii, premierul Florin Cîţu, a dispus abrogarea Ordinului ministrului Sănătăţii 506/2021 privind stabilirea unor noi reguli pentru instituirea carantinei.

Ordinul ministrului interimar de la Sănătate a fost publicat în Monitorul Oficial, în seara zilei de 14 aprilie.

Vezi aici DOCUMENT: Criterii mai dure pentru carantinarea localităților: Nivelul de testare, rata de incidență și paturile ocupate la ATI

În Monitorul Oficial a fost publicat un ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.309/2020 privind modalitatea de aplicare a măsurilor de prevenire şi limitare a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2.

Indicatorii după care era stabilită carantina

Potrivit acestuia, carantina zonală poate fi instituită pentru municipiile/zonele metropolitane cu peste 100.000 de locuitori care întrunesc minimum 60 de puncte. Aceste puncte se acordă în funcţie de o serie de indicatori precum:

 • numărul de teste efectuate în ultimele 7 zile,
 • rata de pozitivitate în ultimele 14 zile,
 • rata de incidenţă cumulată în 14 zile,
 • trendul incidenţei cumulate pentru ultimele 14 zile,
 • numărul de cazuri din focare/nr. total cazuri din UAT,
 • grad de ocupare a paturilor ATI în judeţ,
 • grad de ocupare a paturilor destinate pacienţilor cu COVID-19 în judeţ.

Vicepremierul Dan Barna a declarat că ordinul ministrului Sănătăţii care stabileşte criteriile utilizate în evaluarea riscului epidemiologic de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 în vederea instituirii carantinei zonale este unul necesar, în condiţiile în care reglementarea anterioară conţinea „indicatori foarte vagi”.

Andreea Moldovan – Fostul secretar de sta de la Ministerul Sănătății:

„S-a acceptat această formă finală. Nu este mai dur, ci mai obiectiv, în sensul în care niște indicatori care pot fi cuantificabili. Carantina nu se decide pe un singur criteriu, ci ia în calcul mai multe date. Acest ordin se referă și la zone metropolitane… E foarte important să privim macro”, a declarat Moldovan.

Secretarul de stat spune că Bucureștiul este de carantinat luând în calcul și vechea grilă de analiză a indicației de carantină. „Aceste criterii au fost discutate în comitetul tehnico-științific, un comitet interministerial de analiză și decizie”, aa spus Moldovan, care a precizat că nu a vorbit cu premierul pe tema ordinului.

Primul ministru nu și-a dat acordul pe ordin

Ministerul Sănătății a elaborat un ordin prin care introduce noi criterii pentru carantinarea localităților, respectiv nivelul de testare pentru COVID, rata de incidență și de gradul de ocupare a paturilor din spitale și secțiile ATI.

Ordinul, semnat de secretarul de stat Andreea Moldovan, a fost publicat marți în Monitorul Oficial.

Documentul introduce un punctaj pe baza unei grile. Municipiile și zonele metropolitane cu peste 100.000 de locuitori pot intra în carantină dacă au minimum 60 de puncte, iar restul localităților dacă au minimum 70 de puncte. Pentru încetarea carantinei este prevăzut un singur criteriu, respectiv rata de incidență de sub trei cazuri la o mie de locuitori.

Premierul Florin Cîțu nu și-a dat acordul pe ordin. „Nimeni nu știa ca urmează sa se publice acest ordin și că se publica în aceasta formă, respectiv nu a existat un acord în acest sens”, au precizat surse guvernamentale.

Citește și VIDEO: Criză politică în România. Dan Barna a anunțat că USR PLUS nu îl mai susține pe Florin Cîțu pentru funcția de premier

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate

Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate