Connect with us
Publicitate

EVENIMENT

Scandal electoral la Lopadea Nouă. Acuzații în instanță de falsificare a listelor de semnături. Poliția a deschis o anchetă


Publicat

Depunerea candidaturilor pentru primărie și consiliul local s-a finalizat cu plângeri în instanță și cu o anchetă penală a poliției, la Lopadea Nouă, județul Alba.

Candidatura singurei persoane aflate pe lista Pro România pentru consiliul local al comunei a fost anulată de către Judecătoria Aiud din cauza unor posibile falsuri pe lista de susținători.

În urma unei sesizări depuse de primarul în funcție, instanța a constatat că atât candidatul Pro România, Detesan Mărgineanu Augustina, cât și cel al UDMR, Hari Attila, aveau înscriși pe ambele liste peste 50 de etnici maghiari, având aceleași numere și serii ale cărților de identitate, dar cu semnături diferite.

Potrivit Ziare.com, poliția a preluat dosarul și face cercetări legate de utilizarea falsului și uzului de fals în acte publice, urmând să audieze zeci de persoane.

Că urmare, instanță a decis anularea deciziei Biroului Electoral de Circumscripție care a validat candidatura reprezentantului Pro România.

Se pare că listele ar fi fost copiate cuvânt cu cuvânt într-o înțelegere a reprezentanților celor două formațiuni. În comună, circa 51% din populație este de etnie maghiară.

Motivarea deciziei prin care a fost invalidată candidatura:

„Analizând listele cu susținători solicitate Biroului Electoral de Circumscripție Locala nr. 43 Lopadea Nouă din partea Partidelor Pro România și UDMR, instanța retine că susținătorii înscriși pe tabelele din partea Partidului Pro Romania se regăsesc și pe tabelele depuse de UDMR, fiind înscrise aceleași nume și prenume, precum și date de identificare, observându-se că semnăturile nu sunt identice, în unele cazuri fiind asemănătoare.

Din analiza listelor de susținători din partea Partidului Pro România, instanța reține că pe fiecare listă este înscris la final faptul că este întocmită de numita Detesan Mărgineanu Augustina, cu datele de identitate și care poartă o semnătură, fiind înscris faptul că se declară pe propria răspundere că toate datele de identificare și semnăturile cuprinse în lista corespund realității.

Urmare a audierii martorei Detesan Mărgineanu Augustina la termenul de judecată, aceasta a arătat că nu își recunoaște nici scrisul și nici semnătura de pe niciuna dintre listele aferente Partidului Pro România.”

Potrivit instanței, faptul că pe listele partidelor Pro România și UDMR figurează aceleași persoane nu constituie în sine un motiv de nelegalitate a Hotărârii de admitere a candidaturii, fiind permis că un susțînător să sprijine mai mulți candidați la funcția de consilier local.

„Cu toate acestea, instanța reține că există dubii cu privire la conformitatea acestor liste de susțînători fața de împrejurarea că martora audiată a arătat că nu își recunoaște semnătură și scrisul de pe aceste liste, nefiind depusă nicio altă declarație pe proprie răspundere prin care să se ateste veridicitatea semnăturii susțînătorilor”, a mai afirmat magistratul de la Judecătoria Aiud.

Funcția de primar a comunei Lopadea Nouă este ocupată în prezent de Marian Indreiu PNL.

Documentul instanței, publicat pe portal.just.ro

”Deliberând asupra cauzei civile de față, constată următoarele: Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul instanței la data de 20.08.2020, ora 12:30, sub dosar nr. XXXXXXXXXXXXX,

reclamantul I______ M_____ C______, în calitate de președinte al Organizației Locale Lopadea Nouă a Partidului N_______ Liberal a solicitat, în temeiul art. 54 din Legea nr. 115/2015 contestație la legea electorală împotriva Hotărârii nr. 11/18.08.2020 emise de Biroul Electoral de Circumscripție Locală nr. 43 Lopadea Nouă prin care a fost admisă propunerea de candidatură la funcția de consilier local a doamnei D______ M________ A________ A____, propusă de Partidul Pro România.

În motivare, reclamantul a arătat că susținătorii candidatei D______ M________ A________ A____ propusă de Pro România sunt identici cu cei ai partidului UDMR, dar semnăturile sunt diferite. Menționează că tipologia înscrisurilor din lista susținătorilor partidului Pro România este identică cu tipologia înscrisurilor din lista susținătorilor partidului UDMR, având serioase îndoieli că semnăturile de pe lista de susținători a doamnei D______ M________ sunt contrafăcute.

Ca efect al admiterii contestației, solicită înlăturarea acesteia ca și candidat la funcția de consilier local pentru Consiliul Local al Comunei Lopadea Nouă. În probațiune, reclamantul a solicitat proba cu înscrisuri și a solicitat emiterea unei adrese către Biroul Electoral de Circumscripție nr. 43 Lopadea Nouă. În drept, reclamantul a invocat art. 54 din Legea nr. 115/2015.

Cererea este scutită de la plata taxei judiciare de timbru, potrivit art. 120 din Legea nr. 115/2015. Pârâtul Biroul Electroral de Circumscripție Locală nr. 43 Lopadea Nouă nu a depus întâmpinare. Sub aspectul probatoriului, instanța a admis proba cu înscrisuri și proba cu audierea numitei D______ M________ A________ A____, apreciind că acestea sunt pertinente, concludente și utile soluționării cauzei.

Analizând întregul material probatoriu administrat în cauză, instanța reține următoarele: În fapt , prin Hotărârea nr. 11/18.08.2020 a Biroului Electoral de Circumscripție Locală nr. 43 Lopadea Nouă, a fost admisă lista cu propunerea candidaturii de consilier local depusă de partidul Pro România și s-a dispus afișarea, de îndată, a unui exemplar din propunerea de candidatură, la sediul biroului electoral la nivel vizibil.

La solicitarea instanței, a fost depusă hotărârea contestată, alături de procesul – verbal de afișare și de listele de susținători.

În drept , instanța reține că sunt aplicabile dispozițiile art. 54 alin. 1 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali , potrivit cărora acceptarea de către biroul electoral de circumscripție a unei candidaturi poate fi contestată de către cetățeni, partidele politice, alianțele politice și alianțele electorale, în termen de cel mult 48 ore de la data afișării candidaturii.

Urmare a verificării datei afișării candidaturii, a rezultat că această a fost afișată prin proces – verbal la data de 18.08.2020; contestația la legea electorală a fost formulată la data de 19.08.2020, ora 11:34 prin e-mail, astfel că a fost formulată în termenul legal conform art. 123 alin. 2 din Legea nr. 115/2015.

Potrivit art. 54 alin. 3 din Legea nr. 115/2015, contestațiile trebuie să cuprindă numele și prenumele, adresa și calitatea contestatarului, numele și prenumele persoanei a cărei candidatură a fost admisă sau respinsă, prezentarea temeiurilor contestației, data și semnătura contestatarului și indicarea, dacă este cazul, a persoanei desemnate să îl reprezinte.

Analizând cererea de chemare în judecată depusă de reclamant, instanța reține că aceasta întrunește elementele indicate mai sus. În speță, instanța reține că motivul contestației formulate îl reprezintă faptul că susținătorii candidatei D______ M________ A________ A____ din partea Partidului Pro România sunt aceiași cu susținătorii de pe listele depuse de Partidul UDMR, reclamantul înțelegând să conteste semnătura de pe listele cu susținători depuse de partidul Pro România, apreciind că acestea ar putea fi contrafăcute.

Analizând listele cu susținători solicitate Biroului Electoral de Circumscripție Locală nr. 43 Lopadea Nouă din partea Partidelor Pro România și UDMR, instanța reține că susținătorii înscriși pe tabelele din partea Partidului Pro România se regăsesc și pe tabelele depuse de UDMR, fiind înscrise aceleași nume și prenume, precum și date de identificare, observându-se că semnăturile nu sunt identice, în unele cazuri fiind asemănătoare.

Din analiza listelor de susținători din partea Partidului Pro România, instanța reține că pe fiecare listă este înscris la final faptul că este întocmită de numita D______ M________ A________ A____, cu datele de identitate și care poartă o semnătură, fiind înscris faptul că se declară pe propria răspundere că toate datele de identificare și semnăturile cuprinse în listă corespund realității.

Urmare a audierii martorei D______ M________ A________ A____ la termenul de judecată, aceasta a arătat că nu își recunoaște nici scrisul și nici semnătura de pe niciuna dintre listele aferente Partidului Pro România.

Conform art. 51 din Legea nr. 115/2015, lista susținătorilor trebuie să cuprindă data alegerilor, numele și prenumele candidatului, funcția pentru care candidează, numele și prenumele susținătorului, cetățenia, data nașterii, adresa, denumirea, ________ numărul actului de identitate, semnătura acestuia, precum și numele și prenumele persoanei care a întocmit-o , iar persoana care a întocmit lista este obligată ca, împreună cu aceasta, să depună o declarație pe propria răspundere prin care să ateste veridicitatea semnăturii susținătorilor.

Lista susținătorilor constituie un act public, cu toate consecințele prevăzute de lege , iar susținătorii pot fi numai cetățeni români sau cetățeni ai Uniunii Europene cu drept de vot care au domiciliul ori reședința în circumscripția electorală în cauză. Un susținător poate sprijini mai mulți candidați la funcția de consilier local, consilier județean și primar.

Instanța reține că faptul că pe listele partidelor Pro România și UDMR figurează aceleași persoane nu constituie în sine un motiv de nelegalitate a Hotărârii de admitere a candidaturii, fiind permis ca un susținător să sprijine mai mulți candidați la funcția de consilier local.

Cu toate acestea, instanța reține că există dubii cu privire la conformitatea acestor liste de susținători față de împrejurarea că martora audiată a arătat că nu își recunoaște semnătura și scrisul de pe aceste liste, nefiind depusă în condițiile art. 249 C.proc.civ. nicio altă declarație pe proprie răspundere prin care să se ateste veridicitatea semnăturii susținătorilor.

Față de denunțarea înscrisurilor ca fiind false, s-a procedat la ascultarea în condițiile art. 306 C.proc.civ. a părților interesate, iar partea interesată, respectiv martora a răspuns că nu își recunoaște scrisul și semnătura, fiind deci înlăturate.

Prin urmare, instanța apreciază că este întemeiată cererea de chemare în judecată formulată, sens în care va admite cererea formulată de reclamantul I______ M_____ C______ și va dispune anularea Hotărârii nr. 11/18.08.2020 emise de Biroul Electoral de Circumscripție Locală nr. 43 Lopadea Nouă, cu consecința respingerii candidaturii doamnei D______ M________ A________ A____ pentru funcția de consilier local, propusă de partidul Pro România.

Conform art. 54 alin. 4 și 6 din Legea nr. 115/2015, contestația și, dacă este cazul, cererea de apel, se depun la instanța competentă să le soluționeze, sub sancțiunea nulității , iar împotriva hotărârii date în contestație se poate face apel în termen de 24 de ore de la pronunțare, la instanța ierarhic superioară.

Apelul se soluționează în termen de 24 de ore de la înregistrare.

Conform alin. 8 din aceeași lege, instanțele judecătorești competente să soluționeze contestațiile formulate împotriva hotărârilor de admitere sau de respingere a unei candidaturi de către biroul electoral de circumscripție vor lua măsuri de aducere la cunoștință, de îndată, a hotărârii definitive, după expirarea termenelor imperative prevăzute la alin. (5) și (6), biroului electoral de circumscripție care a pronunțat hotărârea atacată, în vederea definitivării candidaturilor.

PENTRU ACESTE MOTIVE ÎN NUMELE LEGII HOTĂRĂȘTE :

Admite cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul I______ M_____ C______, domiciliat în ____________________, ________________________. A___, având ca obiect contestație la legea electorală. Dispune anularea Hotărârii nr. 11/18.08.2020 emise de Biroul Electoral de Circumscripție Locală nr. 43 Lopadea Nouă, cu consecința respingerii candidaturii doamnei D______ M________ A________ A____ pentru funcția de consilier local, propusă de partidul Pro România.

Dispune comunicarea prezentei hotărâri, la rămânerea definitivă, către Biroul Electoral de Circumscripție Locală nr. 43 Lopadea Nouă.

Cu drept de apel în termen de 24 ore de la pronunțare la instanța ierarhic superioară. Apelul se va depune la Tribunalul A___.

Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților de către grefa instanței azi, 21.08.2020, ora 11:45”.ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

EDUCAȚIE

Școlile se închid, dar cursurile se fac online, înainte și după alegerile locale. Anunțul premierului Ludovic Orban

Publicat

Premierul Ludovic Orban a declarat sâmbătă că şcolile care vor găzdui secţii de votare vor fi închise, însă cursurile nu vor fi suspendate, ci vor fi susţinute online.

El a precizat că o decizie privind numărul de zile în care unităţile de învăţământ vor fi închise pentru elevi va fi luată în cursul zilei de luni.

„Şcoala se va desfăşura online, o zi, două, vedem, hotărâm în cursul zilei de luni, înainte de vot şi după vot, pentru a permite dezinfectarea sălilor de clasă care vor fi localuri pentru secţiile de votare. Doar atât.

Nu se vor suspenda, ci se vor ţine orele online în sălile respective, astfel încât să se asigure dezinfecţia şi pregătirea claselor pentru primirea elevilor”, a afirmat premierul Ludovic Orban.

Premierul Orban a declarat şi vineri seara, la Reghin, că după alegerile locale va fi nevoie de cel puţin o zi pentru a asigura dezinfecţia şi pregătirea claselor în care au fost secţii de votare, dar că deocamdată nu a fost luată o decizie la nivel naţional privind desfăşurarea online a cursurilor.

„Cu siguranţă va exista o decizie unitară. Am avut deja o discuţie, dar până nu luăm decizia şi cu consultarea tuturor factorilor, Autoritatea Electorală Permanentă, INSP, Ministerul Sănătăţii, nu vreau să vă dau acum un răspuns, dar cu siguranţă vor exista zile în care se va desfăşura activitatea şcolară online, nu se vor suspenda cursurile, ci se vor desfăşura online.

Pentru că avem nevoie de cel puţin o zi pentru a pregăti localurile secţiilor de votare, în condiţiile în care ştiţi că multe localuri ale secţiilor de votare sunt în şcoli. De asemenea, vom avea nevoie de cel puţin o zi pentru a asigura dezinfecţia şi pregătirea claselor în care au fost secţii de votare pentru reprimirea copiilor”, a declarat Ludovic Orban, într-o conferinţă de presă.

Sursă: Agerpres

Citeste mai mult
Publicitate

EDUCAȚIE

”Școlile se vor închide, iar cursurile vor avea loc în scenariul roşu”. Avertismentul Federației Sindicatelor din Învățământ

Publicat

Explozia cazurilor de îmbolnăviri în tot mai multe şcoli din România va provoca închiderea a tot mai multe unităţi de învăţământ,  iar cursurile vor intra în scenariul roșu, transmite Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI).

“Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ atrage atenţia tuturor instituţiilor statului responsabile cu buna desfăşurare a procesului instructiv-educativ din unităţile de învăţământ din România că riscăm să ajungem într-un blocaj!

Explozia cazurilor de îmbolnăviri cu noul coronavirus înregistrate în tot mai multe şcoli din România ne aduce în faţa unei situaţii pe care guvernanţii ar fi trebuit să o anticipeze: şcolile se vor închide, iar cursurile vor avea loc în scenariul roşu, respectiv în mediul online.

Din păcate, însă nici la această oră, după prima săptămână din noul an şcolar, unităţile de învăţământ nu au fost dotate cu infrastructura necesară: lipsesc din multe localităţi tabletele pentru elevi şi cadre didactice, precum şi conexiunea la internet a şcolilor. În aceste condiţii cursurile nu pot avea loc, iar elevilor li se încalcă un drept fundamental, acela de a beneficia de acces la educaţie”, potrivit comunicatului remis de FSLI.

Organizaţia sindicală a profesorilor apreciază că sute de mii de elevi sunt în pericol să nu poată participa la cursurile online.

“Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ consideră că în absenţa unui program naţional guvernamental, prin care să se asigure echipamente elevilor şi cadrelor didactice, sute de mii de elevi nu vor avea posibilitatea să participe la şcoala online.

Speranţa că autorităţile locale vor asigura aceste echipamente este deşartă, pentru că puţine sunt cele care au fondurile necesare, iar varianta ca unităţile de învăţământ să facă proiecte, prin care să achiziţioneze echipamente, este şi ea utopică.

Atragem atenţia şi asupra faptului că în alte ţări, precum Germania, cursurile au fost realuate în condiţii bune, datorită aplicării unui sistem de testare COVID-19 la nivelul unităţilor de învăţământ. În acest fel au fost depistate cazurile de persoane bolnave şi izolate de restul populaţiei şcolare”, se precizează în comunicatul FSLI.

Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ solicită implicarea Guvernului pentru rezolvarea scăpărilor legislative din cauza cărora profesorii şi elevii pot deveni victime ale coronavirusului.

“Guvernul României, cât şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Ministerul Sănătăţii trebuie să se implice pentru a remedia lacunele legislative în ceea ce priveşte protecţia copiilor şi a angajaţilor care au diferite afecţiuni şi care îi pot transforma în victime ale noului coronavirus.

Reamintim şi pe această cale faptul că în contextul actual, cadrele didactice din România sunt în linia întâi, expuse îmbolnăvirii cu COVID-19”, conform comunicatului FSLI.

Preşedintele sindicatului profesorilor, Simion Hăncescu, subliniază că din cauza lipsei de pregătire a instituţiilor statului, multe şcoli devin bombe epidemiologice.

“Din păcate, am anticipat acest scenariu pesimist: multe dintre unităţile de învăţământ devin bombe epidemiologice, pentru că instituţiile statului nu şi-au făcut treaba, deşi au avut luni bune la dispoziţie în care să aplice un plan bine pus la punct de măsuri prin care să fie protejaţi atât elevii cât şi angajaţii din sistem.

În acest context, trebuie să fie urgentată achiziţia de tablete pentru elevi şi cadre didactice, precum şi rezolvarea accesului la internet, pentru că sunt şcoli care încă nu au această facilitate.

Realitatea este crudă: ne pregătim în multe dintre şcoli de aplicarea scenariului roşu, în care cursurile vor avea loc în sistem online.

Am senzaţia însă că guvernanţii se află într-o stare de amorţeală, aflaţi probabil cu gândul doar la alegerile locale şi parlamentare. Nu ne putem bate joc de educaţia copiilor!

Pot să înţeleg situaţia anului şcolar trecut, pentru că a fost una fără precedent pentru lumea întreagă şi a apărut peste noapte, dar în multe dintre ţări, responsabilii au învăţat din perioada trecută, nu stau să caute şi acum, letargic, soluţii”, a afirmat liderul Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ, citat în comunicat. ( Agerpres)

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Cum poți cere Google Street View să îți blureze locuința în aplicație. Procedura simplă, în 6 pași

Publicat

De la apariția serviciului Google Maps, multă lume și-a simțit intimitatea invadată de expunerea străzii și a casei în care locuiește. 

Din fericire, se poate face ceva în acest sens. Mai exact. De exemplu, dacă sunteți unul dintre cei deranjați de acest lucru, puteți cere Google să vă estompeze permanent imaginea casei – lăsând doar o sugestie blurată a unei clădiri în locul ei.

Întregul proces este surprinzător de ușor.

1. Accesați Google Maps și introduceți adresa de acasă

2. Intrați în modul Street View trăgând pictograma mică galbenă în formă de om, aflată în colțul din dreapta jos al ecranului, pe harta din fața casei dvs.

3. Cu casa dvs. în vizualizare, faceți clic pe „Raportați o problemă”  (Report a problem) în colțul din dreapta jos al ecranului

4. Centrați caseta roșie de acasă și selectați „Casa mea” în câmpul „Solicitați estompare” („My home”în „Request blurring”)

5. Scrieți în câmpul furnizat motivul pentru care doriți ca imaginea să fie neclară (de exemplu, s-ar putea să fiți preocupat de problemele de siguranță)

6. Introduceți adresa de e-mail și faceți clic pe „Trimiteți”

Vezi și: FOTO: Google Street View a surprins ”la lucru” prostituatele pe Centura din Alba Iulia. Imagini sugestive

Important: asigurați-vă că blurarea casei este ceea ce doriți. Google vă avertizează că, odată ce v-a estompat casa din Street View, procedura „este permanentă”.

După ce ați apăsat „trimiteți”, ar trebui să primiți un e-mail de la Google prin care să rețineți că „examinează imaginea pe care ați raportat-o și vă va trimite un e-mail când solicitarea dvs. va fi soluționată”.

Compania poate urmări, prin e-mail, și vă poate cere să fiți mai specific cu privire la zona pe care doriți să o estompați. Dacă da, va trebui să faceți din nou întregul proces – detaliind în mod clar zona specifică a imaginii pe care doriți să o estompați.

După cum sugerează și numele, Street View, lansat în 2007, oferă o vedere la nivelul străzii în majoritatea orașelor din întreaga lume.

Imaginile sunt realizate cu ajutorul mașinilor sau al unor fotografi individuali cu echipament complex de fotografiat.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Președintele Consiliului Județean Harghita propune ca județul să renunțe la purtarea măștilor în școli și grădinițe

Publicat

Președintele Consiliului Județean Harghita, Borboly Csaba, propune ca purtarea măștii în școli generale și grădinițe să fie facultativă la nivel local.

Borboly Csaba declară că va propune Comitetului Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) Harghita ca purtarea măștii în școli generale să fie facultativă la nivel local.

„ Pentru ziua de luni am propus convocarea Comitetului Județean pentru Coordonare si Conducere al Intervenției (CJCCI) Harghita, astfel încât să avem o decizie comună pentru susținerea propunerii de modificare a ordinului comun referitor la purtarea măștii în grădinițe și în clasele I-IV să fie facultativă în județele cu scenariu verde”, a spus Borboly într-o postare de sâmbătă, pe Facebook.

Anterior, acesta a mai postat și pe contul său de Facebook și un alt mesaj, în limba maghiară, în același sens.

”Vedem și simțim că purtarea unei măști la grădiniță și în clasa 1-4. cauzează probleme și probleme speciale copiilor. Se vede clar că obligația de a purta mască nu a fost cel mai bine gândită în București.

Vă rugăm să trimiteți un certificat medical, un document, o declarație, un film cu care să putem documenta că purtarea măștii este dăunătoare copiilor” a transmis acesta urmăritorilor săi.

Citește și: HARTĂ: Topul județelor cu cele mai multe infectări cu noul coronavirus, în ultimele 24 de ore. Situația în 19 septembrie

În județul Harghita, de la debutul epidemiei COVID-19 în România și până în prezent, au fost confirmate cu noul virus un număr de 876 de cazuri, din care cinci în ultimele 24 de ore.

 

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate