Connect with us
Publicitate

EVENIMENT

Vrei să devii salvator montan? Salvamont Alba scoate la concurs un post vacant. Condiții pentru candidați

Publicat

Serviciul Public Judeţean Salvamont – Salvaspeo Alba organizează în data de 7 aprilie un concurs pentru ocuparea a un post de salvator montan gradul I. 

Concursul se va organiza cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, şi va consta în redactarea unei lucrări scrise şi interviu, după următorul calendar:

 • lucrarea scrisă va avea loc în data de 7 aprilie 2023, ora 10:00 la sala de şedinţe a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba cu sediul cu sediul în Alba Iulia, Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 68;
 • interviul se va susţine în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Condiții de ocupare generale:

 • are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 • nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
 • nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1, alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Condițiile de ocupare specifice pentru postul de salvator montan gradul I:

 • studii superioare, medii sau generale;
 • permis auto, categoria B;
 • vechime minimum 5 ani;
 • atestat salvator montan.

Concursul de recrutare constă în trei etape succesive, după cum urmează:

 • selecția dosarelor de înscriere;
 • proba scrisă;
 • interviul.

Dosarul pentru înscriere la concurs se depune până în data de 29 martie 2023 orele 14:00 la sediul Serviciului Public Judeţean Salvamont – Salvaspeo Alba, din str. Trandafirilor, nr. 9 și trebuie să conțină, în mod obligatoriu, următoarele documente:

 1. Formular de înscriere la concurs;
 2. Copia actului de identitate;
 3. Copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului (copia permisului de conducere şi copie după Atestatul de salvator montan);
 5. Copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să atestă vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 6. Certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează.
 7. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 8. Certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 9. Curriculum vitae, model comun european.

În cazul cazierului judiciar, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Actele prevăzute la pct. 2, 3, 4 și 5 vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea, de către secretarul comisiei.

Rezultatele selecției dosarelor de înscriere se afișează de către secretarul comisiei de concurs, cu mențiunea «admis» sau «respins», însoțită de motivul respingerii dosarului, la locul desfășurării concursului și pe pagina de internet salvamontalba.ro.

Punctajele obținute de fiecare dintre candidați și mențiunea «admis» sau «respins» la proba scrisă, respectiv interviu, se afișează la locul desfășurării concursului și pe pagina de internet salvamontalba.ro, în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor, proba scrisă și interviu, candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului probei scrise și a interviului, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

Comunicarea rezultatelor finale se face în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la art. 56, alin. 3 din Regulamentul cadru menționat mai sus, pentru ultima probă.

Bibliografie şi tematică:

1. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 • Tematica – Capitolul II. Executarea contractului individual de muncă

2. OUG 57/2019 privind Codul administrativ;

 • Tematica : Partea VI, Titlul III, Cap. I- Prevederi generale aplicabile personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, Cap. III- Drepturi și obligații ale personalului contractual din administrația publică, precum și răspunderea acestuia.

3. Legea nr.402/2006 privind prevenirea accidentelor şi organizarea activităţii de salvare din mediul subteran speologic, republicată;

 • Toată legea.

4. Hotărârea Guvernului României nr.77/23 ianuarie 2003 privind instituirea unor măsuri pentru prevenirea accidentelor montane şi organizarea activităţii de salvare în munţi;

 • Toată hotărârea.

5. Regulamentul de Organizare și Funcționare al Serviciului Public Județean Salvamont Salvaspeo Alba;

6. Manualul salvatorului montan, editat de Asociaţia Națională a Salvatorilor Montani din România, ediţia a III-a, editura Sedcom Libris, anul 2008, autori Mircea Opriș, Resiga George și Raul Papalicef, cu actualizările ulterioare.

 • Tot manualul.

Informații suplimentare se pot obține la sediul autorității, situat în municipiul Alba Iulia, str. Trandafirilor, nr.9, la Compartimentul Financiar contabil, administrative, achiziții publice și resurse umane, tel. 0737373872, e-mail: salvamont_alba@yahoo.com, persoană de contact, Danciu Tamira Tania.

foto: arhivă

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

1 Comentariu

1 Comentariu

 1. pilu

  sâmbătă, 18.03.2023 at 22:38

  Cred că este singurul loc unde nu se înghesuie la angajare năcădăii partidului. Sau mai şti ?

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate


Parteneri Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax