Connect with us
Publicitate

EVENIMENT

ADMITERE 2018, sesiunea de toamnă, la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. Ce trebuie să știe candidații


Publicat

universitatea UAB

În perioada 10-28 septembrie 2018, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia va organiza sesiunea de toamnă a ADMITERII 2018, punând la dispoziția candidaților locuri subvenționate și locuri cu taxă, la toate programele de LICENȚĂ (învăţământ cu frecvenţă – zi și învățământ la distanță), MASTERAT și DOCTORAT. Toate programele Universității sunt acreditate și autorizate conform legislației în vigoare.

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia este o instituţie de învăţământ superior şi cercetare cu caracter public, de stat, înfiinţată în 1991, evaluată de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS), în 2015, cu calificativul maxim „Grad de încredere ridicat”. În anul 2013 a avut loc și evaluarea instituţională a Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în cadrul programului de evaluare instituţională (IEP), de către Asociaţia Universităţilor Europene (EUA), inclusă în Registrul European al Agenţiilor de Calitate (EQAR).

În prezent, dotarea instituției, a laboratoarelor didactice şi de cercetare, corespunde stadiului actual de dezvoltare a cunoaşterii ştiinţifice şi este comparabilă cu cea din universităţile dezvoltate din Europa. Efortul investiţional sistematic a asigurat extinderea şi modernizarea spaţiilor de învăţământ, cercetare, servicii sociale şi culturale pentru studenţi şi cadre didactice, astfel încât Universitatea are în proprietate sau în administrare un număr de 16 clădiri destinate activităţilor de învăţare şi cercetare (multe dintre ele clădiri de patrimoniu național), 4 cămine studenţeşti la standarde europene (cu o capacitate totală de cazare de peste 800 de locuri; amenajările şi dotările standard ale fiecărui cămin: camere cu 3 locuri, mobilier ultramodern, grup sanitar propriu, frigider, TV, conexiune INTERNET în fiecare cameră; oficiu cu maşini de spălat automate, sală multifuncţională, săli de lectură, oficii dotate cu aragaz şi hote electrice), o Bibliotecă Universitară, un restaurant studențesc și o sală de sport modernă. Spaţiile de învăţământ sunt dotate cu aparatură de ultimă generație, au fost amenajate laboratoare computerizate multifuncţionale şi multimedia, amfiteatrele sunt dotate cu tehnică de ultimă generaţie. Este în derulare un amplu proces investiţional de construire a noi spaţii de învăţământ şi cercetare, dar și a unui nou cămin studențesc. În vederea asigurării mobilităților studențești internaționale, Universitatea a încheiat acorduri generale de colaborare şi parteneriate ERASMUS+ cu un număr de peste 190 de universităţi şi instituţii din întreaga lume (Austria, Australia, Bulgaria, Canada, Cehia, Croaţia, China, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Italia, Japonia, Lituania, Malaezia, Mexic, Macedonia, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, Statele Unite ale Americii, Spania, Slovenia, Senegal Ungaria, Ucraina, Turcia ș.m.a.).

Pentru ADMITEREA 2018 – SESIUNEA DE TOAMNĂ, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia scoate la concurs locuri subvenționate și cu taxă (învățământ cu frecvență-zi și învățământ la distanță) pentru următoarele programe:

 • PROGRAME DE LICENȚĂ:

FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOLOGIE: Istorie; Limba şi literatura română – Limba şi literatura engleză; Traducere şi interpretare; Arheologie (în limba engleză).

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE: Economia comerţului, turismului şi serviciilor; Administrarea afacerilor; Finanţe şi Bănci; Contabilitate şi informatică de gestiune; Marketing; Administrarea afacerilor (în limba engleză).

FACULTATEA DE ŞTIINŢE EXACTE ŞI INGINEREŞTI: Informatică; Măsurători terestre şi cadastru; Electronică aplicată; Ingineria mediului; Informatică ( în limba engleză), Inginerie urbană și dezvoltare regională (program nou înființat, ca răspuns la cererile de pe piața muncii).

FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE: Drept; Sociologie; Asistență socială; Administrație publică; Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar; Educaţie fizică şi sportivă; Kinetoterapie și motricitate specială; Terapie ocupaţională.

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ: Teologie ortodoxă pastorală; Muzică religioasă; Artă sacră (program nou înființat, ca răspuns la cererile de pe piața muncii).

 • PROGRAME DE MASTERAT:

FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOLOGIE: Identităţi regionale în Europa Central-Răsăriteană; Cercetarea, conservarea și valorificarea patrimoniului istoric; Literatură şi cultură românească în context european; Limbă, literatură şi cultură engleză în context european.

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE: Auditul şi controlul agenţilor economici; Sistemul informaţional contabil în asistarea deciziilor manageriale; Administrarea dezvoltării regionale durabile; Administrarea afacerilor în comerţ, turism şi servicii; Bănci, asigurări şi pieţe financiare; Fiscalitate și management financiar; Marketing şi promovarea vânzărilor.

FACULTATEA DE ŞTIINŢE EXACTE ŞI INGINEREŞTI: Sisteme informaţionale cadastrale şi management imobiliar; Programare avansată şi baze de date; Evaluarea, monitorizarea și auditul mediului; Sisteme electronice inteligente avansate;

FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE: Instituţii de drept privat; Ştiinţe penale şi criminalistică; Asistenţă managerială în sectoarele public şi privat; Management educaţional; Psihopedagogia educaţiei timpurii şi a şcolarităţii mici; Proiectarea și managementul serviciilor sociale și de sănătate; Dezvoltarea şi managementul resurselor umane;

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ: Teologie comparată; Mediere interculturală şi interreligioasă.

 • ȘCOLI DOCTORALE: în domeniile Istorie, Filologie, Contabilitate și Teologie

CALENDARUL ADMITERII 2018 – SESIUNEA DE TOAMNĂ (10 – 28 septembrie 2018)

 • 10 – 20 septembrie (cu excepţia zilei de duminică, 16 septembrie) – înscrierea candidaţilor;
 • 21 septembrie – susţinerea probei scrise şi a probelor de aptitudini-eliminatorie-competenţă lingvistică (doar la specializările unde este cazul); pentru programele de masterat: susţinerea probelor orale de interviu (doar pentru candidaţii care optează pentru locurile finanţate de la bugetul de stat);
 • 22 septembrie – afişarea rezultatelor admiterii;
 • 24 – 28 septembrie – înmatricularea candidaţilor admişi pe locurile finanţate de la buget sau pe locuri cu taxă.

Pentru candidații care provin de la licee situate în mediul rural, Universitatea scoate la concurs locuri special alocate, calendarul Admiterii fiind, pentru acești candidați, ușor diferit:

 • 10-12 septembrie – înscrierea candidaţilor;
 • 13 septembrie – susţinerea probei scrise şi a probelor de aptitudini-eliminatorie-competenţă lingvistică (doar la specializările unde este cazul);
 • 13 septembrie – afişarea rezultatelor admiterii;
 • 14 septembrie – înmatricularea candidaţilor.

CONŢINUTUL DOSARULUI PENTRU ÎNSCRIEREA LA FACULTATE:

Înscrierea la concursul de admitere se face personal de către candidat, legitimat cu cartea de identitate, pe baza următoarelor documente:

– completarea şi depunerea la Comisia de admitere a CERERII DE ÎNSCRIERE (disponibilă la comisii și pe site-ul instituţiei www.uab.ro la secţiunea Admitere);

– originalele DIPLOMEI DE BACALAUREAT (sau echivalentă acesteia) şi al  FOII MATRICOLE care însoţeşte diploma de bacalaureat;

– plata taxei de înscriere la casieria universităţii.Taxa de înscriere la concursul de admitere pentru o facultate este de 150 lei și în cadrul acesteia candidaţii au dreptul să opteze pentru toate specializările şi formele de învăţământ organizate în facultatea respectivă. UAB nu percepe o altă taxă de înmatriculare! Sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere candidaţii orfani de ambii părinţi şi care nu au depăşit vârsta de 26 de ani, copiii personalului didactic şi didactic auxiliar aflat în activitate, candidaţii cu handicap, candidaţii proveniţi din Centrele de plasament, precum și copiii angajaţilor Universităţii „1 Decembrie 1918″ din Alba Iulia. Pentru toate aceste categorii scutirea de la plata taxei de înscriere se face pe baza documentelor doveditoare prezentate de către candidaţi;

pentru candidaţii la specializarea Educaţie fizică şi sportivă şi la specializarea Kinetoterapie şi motricitate specială este necesară completarea Fişei de consultaţii medicale – Anexa 7 a Regulamentului de admitere-Licenţă, în original; pentru specializările teologice sunt necesare şi următoarele documente în original: Binecuvântarea scrisă a ierarhului, Certificatul de botez şi Recomandarea preotului paroh.

CONȚINUTUL DOSARULUI DE ÎNMATRICULARE AL CANDIDAŢILOR DECLARAȚI ADMIȘI: diploma de bacalaureat sau echivalentă acesteia, în original (adeverinţa eliberată anterior obţinerii diplomei de bacalaureat este valabilă doar pentru candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile anului şcolar 2017-2018); foaia matricolă care însoţeşte diploma de bacalaureat sau echivalenta acesteia; cartea de identitate în copie xerox; certificatul de naştere (este prezentat comisiei de admitere în original şi în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere); certificatul de căsătorie, acolo unde este cazul (este prezentat comisiei de admitere în original şi în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere); adeverinţă medicală, în original, eliberată de Cabinetul şcolar sau medicul de familie; pentru candidaţii la specializarea Educaţie fizică şi sportivă şi la specializarea Kinetoterapie şi motricitate specială este necesară completarea Fişei de consultaţii medicale – Anexa 7 a Regulamentului de admitere-Licenţă, în original; pentru specializările teologice sunt necesare şi următoarele documente, care se prezintă în original: Binecuvântarea scrisă a ierarhului, Certificatul de botez şi Recomandarea preotului paroh; pentru candidaţii la specializarea Informatică, care au obţinut premii la concursul şcolar in4it-UAB 2018 organizat de Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia şi care au optat în cadrul admiterii pentru înlocuirea criteriului general de admitere în anul universitar 2018-2019, reprezentat de Media la Bacalaureat, cu nota obţinută la concurs, este necesară Diploma de premiu (I, II, III sau menţiune), în original (este prezentată comisiei de admitere în original şi în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere); foaia matricolă în original, corespunzătoare anilor de studiu efectuaţi, pentru candidaţii studenţi ai altor instituţii de învăţământ de stat sau particulare, care se înscriu pentru continuarea studiilor în Universitate; 2 fotografii dimensiune 3/4; dosar tip plic; diploma de licenţă (copie xerox) pentru studenţii care au absolvit anterior un program de licenţă; adeverinţă de la facultatea unde a absolvit un alt program de licenţă, în care să fie specificat regimul studiilor (buget sau taxă), forma de învăţământ (zi, ID sau FR) şi numărul semestrelor în care a beneficiat de bursă (după caz).

Pentru detalii privind Metodologia Admiterii, conținutul dosarului de înmatriculare, numărul de locuri scoase la concurs (care vor fi afișate după încheierea sesiunii de Admitere din vară), criteriile de selecție și eventualele probe de aptitudini (la anumite specializări), vă invităm să consultați site-ul instituției www.uab.ro secțiunea Admitere 2018 (http://admitere.uab.ro/).

„Îi încredinţăm pe toţi cei care sunt studenţii sau viitorii noştri studenţi că vor găsi, întotdeauna, la Alba Iulia, în inima Cetăţii Alba Carolina, o frumoasă familie academică. Pentru a ne cunoaşte, vă invităm să ne treceţi pragul! Fiți și voi studenții din Cetatea Marii Uniri!”, au transmis reprezentanții UAB.ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

EVENIMENT

Utilaj multifuncțional pentru deszăpezirea și întreținerea drumurilor din Baia de Arieș. Investiție de peste 400.000 de lei

Publicat

Primăria orașului Baia de Arieș cumpără un utilaj cu tracțiune 4×4, multifuncțional, care urmează să fie folosit pentru deszăpezirea și întreținerea drumurilor. Valoarea investiției se ridică la peste 400.000 de lei, fără TVA. 

Primăria Baia de Arieș a lansat luni în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) o licitație pentru achiziția unei autospeciale 4×4, multifuncțională, pentru întreținerea drumurilor și a spațiilor verzi.

Valoarea totală este estimată la 420.000 de lei, fără TVA.

Potrivit caietului de sarcini, în momentul de față Primăria orașului Baia de Arieș deține doar un utilaj, un buldoexcavator dotat cu lamă de zăpadă, impropriu efectuării în condiții de calitate și costuri a activităților necesare.

Astfel, se dorește achiziționarea unui autovehicul multifuncțional de lucru  vară – iarnă, dotat cu lamă de zăpadă, răspânditor de material antiderapant și instalație de stropit și spălat, pentru a desfășura activități de deszăpezire pe perioada iernii și activități de curățenie stradală pe timpul călduros.

foto: arhivă

Citeste mai mult
Publicitate

EDUCAȚIE

Școala online: Predare multidisciplinară la clasă, ca să fie redusă perioada în care elevii stau în fața calculatoarelor

Publicat

Ministrul Educației a făcut precizări, luni, despre variante luate în calcul pentru școala online. Profesorii ar putea trece la crearea de lecții de “predare transdisciplinară sau multidisciplinară”, pentru a reduce timpul pe care elevii îl petrec în fața calculatoarelor, în timpul școlii online.

Ministrul Anisie a declarat astăzi că predarea în comun a unei lecții de mai mulți profesori poate fi o soluție, pentru școlile din scenariul roșu, scrie edupedu.ro.

”Este o variantă care se lucrează la nivelul Ministerului Educației: nu este vorba neapărat despre un tandem (între profesori – n.r.), vorbim de o predare transdisciplinară sau multidisciplinară. Se analizează și acest aspect, tocmai pentru a veni în sprijinul elevului, să nu mai stea atâtea ore în fața calculatorului, dacă este necesar. Trebuie să ne raportăm și la situația epidemiologică“, a declarat ministrul Educației, întrebată dacă profesorii va trebui să predea în tandem, pentru ca orarul să fie mai suplu, în online.

În ceea ce privește timpul concret de predare și conținuturile predate în acest an, al doilea afectat de pandemia COVID-19, Monica Anisie a declarat că, “la acest moment, am decis deja în cadrul Ministerului Educației să existe o comisie formată din specialiști care să realizeze o adaptare a programei la predarea online. Se analizează de către comisii de specialitate din cadrul Ministerului toate aspectele legate de acest lucru și luni vom avea o conferință de presă în care vom preciza toate măsurile referitoare la acest aspect. Acest aspect se află în evaluare”.

sursă: edupedu.ro

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Când poate fi dată jos masca de protecție în spații deschise. Excepțiile, aprobate de Comitetul pentru Situații de Urgență

Publicat

Persoanele din localitățile unde este obligatorie purtarea măștii de protecție și în spațiile deschise vor putea să înlăture masca de protecție pentru scurt timp, atunci când fumează sau mănâncă pe stradă, în afara zonelor de trafic pietonal.

De asemenea, vor putea renunța la mască cei care fac jogging. Prevederile sunt cuprinse într-o hotărâre discutatată luni dimineață în ședința Comitetului pentru Situații de Urgență, potrivit Digi FM Radio.

În județul Alba masca este obligatorie pe stradă în 20 de localități: Alba Iulia, Blaj, Aiud, Abrud, Cugir, Sebeș, Ocna Mureș, Câmpeni, Ciugud, Blandiana, Cricău, Hopârta, Săliștea, Stremț, Unirea, Vințu de Jos, Cut, Daia Română, Noșlac, Cergău.

„În localitățile sau județele în care portul măștii de protecție este obligatoriu în spațiile deschise, este permisă înlăturarea acesteia pentru perioade scurte de timp în vederea fumatului, consumului de produse alimentare sau băuturi în afara teraselor, cât și pentru desfășurarea activităăților sportive individuale sau altor asemenea activități, doar dacă persoanele sunt în afara zonelor de trafic pietonal și la minim 2 metri față de alte persoane”, prevede Hotărârea CNSU.

Hotărârea prevede, de asemenea:

1. „Se aprobă lista țărilor/zonelor de risc apidemiologic ridicat pentru care se instituite măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din acestea, în vigoare începând cu data de 26 octombrie 2020.

2. Instituirea restricțiilor referitoare la persoanele care sosesc din anumite zone sau țări cu risc epidemiologic ridicat se aplică după 24 de ore de la data aprobării hotărârii prin care acestea sunt stabilite, iar ridicarea acaestora se aplică începând cu data emiterii hotărârii”.

Purtarea măștii de protecție și în spații deschise este obligatorie în Capitală, dar și în mai multe orașe unde incidența cazurilor de COVID-19 a depășit 3 la 1000 de locuitori.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Serviciul de Informații Externe angajează specialiști în diferite domenii. Condiții specifice și modalitatea de aplicare

Publicat

Serviciul de Informații Externe, SIE, angajează ofițeri operativi, specialiști în analiză strategică, specialiști în domeniile IT, limbi străine, financiar, juridic, resurse umane, psihologie, medical și agenți de protecție. 

Cerinţe specifice pentru operativ:

 • Absolvent cu diplomă de licenţă al unei instituţii de învăţământ superior acreditate.
 • Media de absolvire şi rezultatele obţinute pe parcursul anilor de studiu reprezintă criterii de departajare.
 • Vârsta limită este de 35 de ani.

Pentru angajarea în domeniul operativ candidatul trebuie să dispună de o inteligenţă peste medie, cultură generală de nivel superior, capacitate foarte bună de relaţionare, abilitate de comunicare, exprimare bogată, fluentă şi elevată, atât în vorbire cât şi în scris.
De asemenea, disponibilitatea de a lucra în străinătate este obligatorie.
Acest domeniu necesită creativitate, spontaneitate, adaptabilitate, flexibilitate, spirit organizatoric, capacitate de a evalua şi de a lua decizii, precum şi asumarea responsabilităţii.

 • Exprimarea fluentă într-o limbă de circulaţie internaţională este obligatorie, iar cunoştinţele de limbi străine rare reprezintă un avantaj.
 • Timpul de lucru este flexibil.

Cerinţe specifice pentru analiză strategică:

 • Absolvent cu diplomă de licenţă al unei instituţii de învăţământ superior acreditate.
 • Media de absolvire şi rezultatele obţinute pe parcursul anilor de studiu reprezintă criterii de departajare.

Pentru a ocupa un post în acest domeniu, candidatul trebuie să aibă inteligenţa de nivel superior, cunoştinţe foarte bune de cultură generală, capacitate de analiză, sinteză, elaborare şi interpretare a informaţiei, exprimare clară şi concisă a ideilor.

Necesitatea de perfecţionare pe acest post impune interesul persoanei pentru dezvoltarea continuă, precum şi aptitudini de învăţare şi comunicare de nivel superior.

 • Exprimarea fluentă într-o limbă de circulaţie internaţională este obligatorie.
 • Pentru anumite specializări există posibilitatea desfăşurării activităţii în ture.

Cerinţe specifice pentru specialişti (IT, limbi străine, financiar, juridic, resurse umane, psihologie, medical):

 • Absolvent cu diplomă de licenţă al unei instituţii de învăţământ superior acreditate sau după caz, cu diplomă de bacalaureat al unei instituţii de învăţământ liceal acreditate.
 • Recrutarea şi selecţia se realizează în funcţie de existenţa unor posturi vacante în Serviciu şi are la bază performanţele universitare, licenţele şi acreditările deţinute, precum şi experienţa profesională acumulată în domeniul de specialitate.
 • Domeniul impune capacitate de adaptare, rezistenţă la stres, atenţie concentrată şi distributivă, perseverenţă, dorinţa de perfecţionare continuă, un bun echilibru psihoemoţional, capacitate de a lucra pe proiecte cu asumarea responsabilităţii.
 • Exprimarea fluentă într-o limbă de circulaţie internaţională este obligatorie.

Cerinţe specifice pentru protecţie:

 • Absolvent cu diplomă de bacalaureat al unei instituţii de învăţământ liceal acreditate.
 • Vârsta limită este de 30 de ani.
 • Pentru a ocupa un post în acest domeniu, candidaţii trebuie să aibă memorie vizuală, o bună percepţie a spaţiului şi timpului, aptitudini de comunicare, capacitate de a evalua şi lua decizii, viteză bună de reacţie şi minime abilităţi tehnice.
 • Disponibilitatea de a lucra în exterior este obligatorie.
 • Candidaţii pentru încadrare trebuie să aibă o înălţime de minim 1,70 m şi să fie apţi din punct de vedere al pregătirii fizice, psihologic şi medical.
 • Activitatea se desfăşoară în ture.

Persoanele interesate pot aplica pe siteul SIE.

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate