Connect with us
Publicitate

ACTUALITATE

ADMITERE în şcoli MAI şi MApN 2018 şi 2019: LOCURI alocate Jandarmeriei, condiţii şi acte necesare la înscriere


Publicat

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Alba organizează recrutări de candidaţi pentru admiterea 2018 în şcoli care formează personal pentru Ministerul Afacerilor Interne. Tinerii care au absolvit liceul şi au promovat examenul de bacalaureat, precum pe cei din ultimul an de liceu, care doresc să urmeze cariera militară sun invitaţi la sediul Jandarmeriei Alba,

Cererile de participare/ înscriere la concursurile de admitere se depun la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Alba, situat în Alba Iulia str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 18, la Serviciul Resurse Umane al unităţii, în zilele lucrătoare, de luni până vineri, între orele 8.00 – 16.00, telefon 0258/812318.

În vederea înscrierii, candidaţii vor prezenta actul de identitate.

Instituţiile de învăţământ, locuri disponibile şi condiţii:

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti

– 10 locuri alocate Jandarmeriei Române la Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative,  pentru învăţământul cu frecvenţă – domeniul de licenţă „Drept”, programul de studii universitare de licenţă „Drept”;

– 50 locuri alocate la Facultatea de Jandarmi pentru învăţământul cu frecvenţă – domeniul de licenţă „Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”, programul de studii universitare de licenţă/specializarea „Ordine şi siguranţă publică” (din care 2 locuri pentru romi, 2 locuri pentru maghiari şi 2 locuri pentru alte minorităţi), astfel: 43 locuri alocate Jandarmeriei Române; 6 locuri alocate SPP; 1 loc alocat SIE.

– 5 locuri alocate Jandarmeriei Române la Facultatea de Poliţie pentru învăţământul cu frecvenţă redusă – domeniul de licenţă „Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”, programul de studii universitare de licenţă/specializarea „Ordine şi siguranţă publică”.

Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgăşani

Sesiunea de admitere august-septembrie 2018 – dată limită pentru înscrieri, 25 iulie 2018

– 350 locuri alocate Jandarmeriei Române (din care 4 locuri pentru romi şi 2 locuri pentru alte minorităţi)

Sesiunea de admitere ianuarie 2019 – – dată limită pentru înscrieri, 14 decembrie 2018

– 350 locuri (din care 4 locuri pentru romi şi 2 locuri pentru alte minorităţi), astfel: 317 locuri alocate Jandarmeriei Române; 25 locuri alocate SIE; 8 locuri alocate SPP.

Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Petru Rareş” Fălticeni

Sesiunea de admitere august-septembrie 2018

– 350 locuri alocate Jandarmeriei Române (din care 4 locuri pentru romi şi 2 locuri pentru alte minorităţi)

Sesiunea de admitere ianuarie 2019

– 350 locuri (din care 4 locuri pentru romi şi 2 locuri pentru alte minorităţi), astfel: 335 locuri alocate Jandarmeriei Române; 15 locuri alocate SIE

Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu 

– 21 locuri alocate MAI conform specialităţilor, astfel: 2 locuri – Managementul organizaţiei – Artilerie şi rachete; 1 loc – Managementul organizaţiei – Geniu; 1 loc – Managementul organizaţiei – Apărare CBRN; 2 locuri – Managementul organizaţiei – Auto; 2 locuri – Inginerie şi management în domeniul comunicaţiilor militare – Comunicaţii şi informatică; 5 locuri – Contabilitate şi informatică de gestiune – Finanţe-contabilitate; 8 locuri – Administraţie publică – Logistică;

Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” 

– 2 locuri – Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică – Logistică

Academia Tehnică Militară Bucureşti 

– 33 locuri alocate MAI conform următoarelor specialităţi, astfel: 4 locuri – Armament, aparatură artileristică şi sisteme de conducere a focului; 7 locuri – Materiale energetice şi apărare CRBN; 2 locuri – Munţii, rachete, explozivi şi pulberi; 5 locuri – Sisteme pentru baraje de mine, distrugeri şi mascare; 3 locuri – Echipamente şi sisteme de comandă şi control pentru autovehicule; 4 locuri – Comunicaţii pentru apărare şi securitate; 3 locuri – Echipamente şi sisteme electronice militare; 5 locuri – Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate naţională.

Institutul Medico-Militar 

– 12 locuri alocate MAI (Direcţia Militară), specialitatea militară „Medicină generală” (7 Bucureşti, 5 Tg-Mureş)

Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă”

Facultatea de Management Aeronautic, 13 locuri alocate MAI (IGAV): 10 locuri – Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică – Aviaţie piloţi; 3 locuri – Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică – Radiolocaţie;

Academia Navală „Mircea cel Bătrân” Constanţa

– Facultatea de Inginerie Marină, 6 locuri alocate MAI: 2 locuri – Inginerie marină şi navigaţie – Electromecanică navală; 4 locuri – Inginerie electrică – Electromecanică;

 Şcoala Militară de maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I” Piteşti

– 8 locuri alocate MAI conform specialităţilor, astfel: 5 locuri – Auto; 1 loc – Tehnică de comunicaţii; 1 loc – Operare şi mentenanţă echipamente informatice; 1 loc – Administrare sisteme/ reţele de comunicaţii/ informatică;

Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene ”Traian Vuia”

– 5 locuri alocate MAI  – Aeronave şi motoare de aviaţie.

Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu” Constanţa

– 66 locuri alocate MAI conform specialităţilor, astfel: 7 locuri – Artilerie navală şi antiaeriană; 11 locuri – Timonier şi tehnică de navigaţie navală; 8 locuri – Comunicaţii navale şi observare semnalizare; 12 locuri – Motoare şi maşini navale; 28 locuri – Motoare şi instalaţii electrice navale.

CONDIȚII ȘI CRITERII DE RECRUTARE

Condiţiile legale de recrutare pentru persoanele care intenţionează să susţină examen de admitere în instituţiile de învăţământ care asigură formarea inițială a personalului M.A.I. sunt următoarele:

a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;

c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

d) să fie apte din punct de vedere medical, fizic şi psihologic; aptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne/comisiile şi subcomisiile de concurs, ca urmare a examinării medicale, verificării îndeplinirii criteriilor antropometrice, existenţei semnelor/tatuajelor neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, verificării aptitudinilor fizice şi, respectiv, evaluării psihologice, potrivit baremelor şi/sau criteriilor aplicabile;

e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi în cursul anului 2018;

f) să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat; dovada absolvirii se face cu diploma sau cu adeverinţă din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat;

g) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;

h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;

j) să nu fi fost destituite dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul  individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege.

Criteriile specifice pentru recrutarea candidaţilor la examenele de admitere în instituţiile de învăţământ, forma de învăţământ cu frecvenţă, în vederea formării profesionale iniţiale, sunt următoarele:

a) să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere;

b) să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară; Verificarea cerinței se realizează cu ocazia examinării medicale.

c) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;

d) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;

Suplimentar faţă de condiţiile legale și condițiile specifice menționate mai sus, candidaţii recrutaţi pentru admiterea pe locurile MAI la alte instituţii de învăţământ trebuie să îndeplinească şi criteriile specifice de recrutare şi selecţie impuse de organizatori, după caz.

Condiţii suplimentare

Pentru dovedirea diferitelor aptitudini specifice sunt parcurse probe eliminatorii suplimentare, contra cost, de către:

a) candidaţii la Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă” Braşov se prezintă pentru examinarea medicală specifică la Institutul National de Medicină Aeronautică şi Spaţială „Gen. Dr. Aviator Victor Anastasiu” Bucureşti din cadrul Spitalului Militar Central;

b) candidaţii la Academia Navală ”Mircea cel Bătrân” şi Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu” Constanţa, care efectuează examinarea medicală specială la

Centrul de Medicină Navală Constanţa, prin grija Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră. Candidaţii vor avea în dosarul de recrutare, suplimentar, pentru obţinerea avizului apt îmbarcare, o copie a fişei medicale, conformă cu originalul;

Avizul eliberat de structurile specializate cu menţiunea apt/promovat se introduce în dosarul de recrutare sau se prezintă de candidat cu ocazia înscrierii la instituţia de învăţământ în vederea admiterii, în funcţie de planificarea candidaţilor pentru susţinerea acestor probe.

DOSARELE DE RECRUTARE ALE CANDIDAŢILOR se constituie în conformitate cu prevederile O.m.a.i. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne.

În acest sens, fiecare candidat va depune câte un dosar plic, cuprinzând următoarele documente:

a) cererea de înscriere şi CV;

b) copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor, certificate pentru conformitate cu originalul de către lucrătorul de resurse umane; se acceptă și copiile legalizate;

1. Pentru candidații care au promovat examenul de bacalaureat în promoțiile anterioare anului 2018 – diploma de bacalaureat și foaia matricolă a studiilor liceale, în copii certificate pentru conformitate cu originalul de către lucrătorul de resurse umane; se acceptă și copiile legalizate;

2. Pentru candidații care au absolvit studii liceale în afara României cu diplomă de bacalaureat (sau echivalentul acesteia), promoțiile anterioare anului 2018:

– atestatul de recunoaștere a studiilor, eliberat de către direcția de specialitate din cadrul M.E.N.C.S., în copie,  certificat pentru conformitate cu originalul de către lucrătorul de resurse umane; se acceptă și copie legalizată;

– diploma de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta, în traducere legalizată;

– foaia matricolă a studiilor liceale, în traducere legalizată;

c) copii ale actului de identitate, carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi, dacă este cazul, ale livretului militar, certificate pentru conformitate cu originalul de către lucrătorul de resurse umane; se acceptă și copiile legalizate;

d) copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă, certificate pentru conformitate cu originalul de către lucrătorul de resurse umane; se acceptă și copiile legalizate;

e) autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului;

f) cazierul judiciar (extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către compartimentul cu sarcini de recrutare, pe baza consimțământului expres al candidatului. Extrasul poate fi înlocuit și de un certificat de cazier judiciar, în termen de valabilitate, depus de candidat);

g) o fotografie color 9×12 cm (pe verso, lucrătorul de resurse umane care a efectuat recrutarea scrie cu majuscule următoarele date ale candidatului: numele, prenumele tatălui, prenumele candidatului, CNP);

h) 2 fotografii color 3×4 cm;

i) fişa medicală-tip de încadrare în MAI;

j) declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (conform anexei nr. 4 la Dispoziţia-cadru nr. II/17278 din 01.02.2017 privind recrutarea candidaţilor pentru admiterea în instituţiile de învăţământ care pregătesc personal pentru nevoile MAI).

Perioada de ÎNSCRIERI:

Dosarele de recrutare ale candidaţilor în volum complet și corect întocmite vor fi depuse de către candidați personal la sediul I.J.J. Alba până la următoarele date limită:

– pentru Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” și instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale – 15 iunie 2018.

– pentru şcolile postliceale ale MAI (Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” – Drăgăşani şi Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi „Petru Rareş”  – Fălticeni) se trimit către cele două şcoli militare de subofiţeri, până la data de 25 iulie 2018, (pentru sesiunea septembrie 2018) şi până la data de 14 decembrie 2018, (pentru sesiunea ianuarie 2019).

Candidaţii etnici / minoritari (romi, maghiari, alte minorităţi naţionale, etc.) care se înscriu pentru locurile alocate distinct acestora, declară pe propria răspundere apartenenţa la etnia / minoritatea respectivă şi depun suplimentar la dosarul de recrutare, în original, o adeverinţă emisă de o organizaţie etnică / minoritară, constituită potrivit legi.

Potrivit prevederilor art. 142 alin. (6) – (63) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările si completările ulterioare, candidaţii care optează pentru instituţiile de învăţământ superior care sunt declarați ,ADMIS” și care au mai beneficiat de un program de studii universitare finanțat de la bugetul de stat, integral sau parțial, vor face dovada achitării contravalorii studiilor sau, după caz, vor depune la instituția de învățământ o declarație din care să rezulte că nu au mai beneficiat de subvenție de la bugetul de stat pentru un alt program de studii universitare de licență, pentru a fi inmatriculați in anul I de studii, cu excepţia absolvenţilor învăţământului liceal din promoţia 2018.

Candidaţii pot opta pentru una sau mai multe instituţii de învăţământ superior sau şcoli postliceale, în măsura în care graficele/calendarele concursurilor de admitere realizate de către instituţiile organizatoare permit participarea la probele de concurs.

Candidaţii care au mai multe opţiuni procedează la  reluarea procedurilor stabilite pentru recrutare şi selecţie, respectiv se constituie dosare de recrutare distincte pentru fiecare instituţie de învăţământ pentru care au optat.

În cazul candidaţilor prevăzuţi la alin. anterior, fişa medicală se depune în dosarele de recrutare suplimentare în copie, certificată pentru conformitate cu originalul de către personalul cu atribuţii de recrutare.

Cererile de participare/fişele de înscriere pentru concursurile de admitere organizate în sesiunea iulie – august 2018 la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” şi la instituţiile de învăţământ care pregătesc personal pentru MAI (din structura MApN şi SRI) se depun de candidaţi la unităţile de recrutare până la 25 mai 2018, pentru concursurile de admitere organizate în sesiunea august – septembrie 2018 la şcolile postliceale ale MAI, până la data de 15 iunie 2018, iar pentru concursurile de admitere organizate în sesiunea ianuarie 2019 la şcolile postliceale ale MAI până la 23 noiembrie 2018.

Selecţia candidaţilor

Examinarea medicală a candidaţilor realizează la unităţile medicale teritoriale ale MAI din județul de domiciuliu/reședința candidatului şi constă în evaluarea detaliată a stării de sănătate, conform baremelor medicale în vigoare.

Evaluarea psihologică a candidaţilor se realizează de specialişti din cadrul Centrului de Psihosociologie al M.A.I., potrivit planificării întocmite împreună cu unitățile cu atribuții de recrutare.

Susţinerea probelor eliminatorii pentru instituţiile MApN

Candidaţii MAI la instituţiile de învăţământ ale MApN susţin probele eliminatorii (contravizita medicală şi verificarea aptitudinilor fizice) în mod centralizat, la Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti, în perioada 7 – 11 iulie 2018, ora 07.00, potrivit planificării DGMRU care va fi adusă la cunoştinţa candidaţilor în timp util, prin postarea acestuia pe site-ul MAI. Candidaţii vor avea asupra lor cartea de identitate/paşaportul şi echipamentul sportiv necesar desfăşurării probelor eliminatorii.

Înscrierea şi probele eliminatorii pentru instituţiile MAI

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” organizează şi desfăşoară concursul de admitere în perioada 31 iulie – 24 august, activităţile specifice înscrierii, desfășurării probelor eliminatorii și a probei de verificare a cunoștințelor fiind stabilite și planificate prin regulamentul concursului de admitere, disponibil pe pagina oficială de internet a instituției de învățământ.

Şcolile postliceale ale MAI organizează concursurile de admitere în perioada 24 august –  septembrie 2018 și în perioada 10 – 21 ianuarie 2018, conform graficelor/calendarelor mediatizate de către unităţile de învăţământ.

Perioadele de şcolarizare a seriilor de elevi sunt:

a) 12 noiembrie 2018 – 20 septembrie 2019 (sesiunea septembrie 2018);

b) ianuarie – noiembrie 2019 (sesiunea ianuarie 2019).

Probele eliminatorii: contravizita medicală şi probele de aptitudini fizice

Desfăşurarea etapei de selecţie a candidaţilor

Contravizita medicală a candidaţilor se realizează de către o subcomisie medicală constituită din specialişti desemnaţi de Direcţia Medicală a MAI, care examinează candidaţii, verifică înscrisurile fişei medicale tip MAI şi finalizează examenul medical prin emiterea unui aviz medical cu menţiunea apt sau inapt, după caz. Rezultatul verificării îndeplinirii criteriilor privind înălţimea minimă şi existenţa semnelor particulare evidente sau a tatuajelor neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, se comunică comisiei de concurs în vederea dispunerii măsurilor necesare, potrivit competenţelor.

Lista nominală cu candidaţii declaraţi inapt pentru admitere şi/sau nepromovat la contravizita medicală efectuată la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” se transmite Direcţiei Medicale a MAI prin grija comisiei de concurs constituite la nivelul instituţiei de învăţământ.

Susţinerea probelor de aptitudini fizice

Evaluarea performanţei fizice a candidaţilor (cu excepţia candidaţilor la Facultatea de Arhivistică care nu susţin această probă) se realizează potrivit prevederilor Ordinului MAI nr. 177/2016, cu modificările şi completările ulterioare (ANEXA nr. 3^1).

Pentru participarea la probele de verificare a aptitudinilor fizice, candidaţii se vor prezenta cu echipamentul sportiv necesar, conform planificării.

La probele eliminatorii de concurs – contravizita medicală şi verificarea aptitudinilor fizice –  nu se admit contestaţii, rezultatele consemnate de subcomisiile de specialitate fiind definitive.

Probele de verificare a cunoştinţelor sunt cele stabilite, după caz, în regulamentele/metodologiile de admitere sau de către comisiile de admitere ale inspectoratelor generale.

Susţinerea probelor de verificare a cunoştinţelor

În ziua stabilită pentru susţinerea testului de cunoştinţe, candidaţii vor avea asupra lor:

legitimaţia de concurs;

actul de identitate;

pix sau stilou cu pastă sau cerneală de culoare albastră.

Este interzis accesul în sala de concurs cu aparatură electronică, cărţi, caiete, notiţe, telefoane mobile etc.

Candidaţii declaraţi „admis” încheie angajamente prin care se obligă ca, după absolvirea şcolii, să îndeplinească serviciul timp de minimum 10 ani în unităţile în care vor fi încadraţi sau mutaţi ulterior, în raport de nevoile M.A.I. De asemenea, se obligă să restituie cheltuielile de întreţinere efectuate de M.A.I. pe timpul şcolarizării, în cazul în care sunt îndepărtaţi din instituţia de învăţământ pentru lipsă de interes la învăţătură sau pentru abateri disciplinare, ori încetează şcolarizarea la cerere, precum şi în eventualitatea că nu-şi respectă obligaţia de a îndeplini serviciul în condiţiile de mai sus.

Recrutarea candidaţilor se realizează în raport de domiciliul înscris în cartea de identitate, potrivit organizării administrativ-teritoriale şi armei, respectiv specialităţii pentru care optează candidatul în raport de oferta educaţională prevăzută acesteia.

Candidaţii declaraţi admişi au obligaţia să depună, în vederea înmatriculării, la începerea anului şcolar/universitar, diploma de bacalaureat, în original, la instituţia de învăţământ la care au fost declaraţi „admis”. Neprezentarea, în termenul stabilit, a diplomei, în original, din vina exclusivă a candidatului, conduce la neînmatriculare, respectiv la îndepărtarea din cadrul instituţiei de învăţământ.

Situaţii care determină încetarea activităţii de recrutare şi selecţie

Activităţile de recrutare şi selecţie încetează pentru candidaţii aflaţi în următoarele situaţii:

a) nu depun în termenul-limită stabilit dosarul de recrutare în volum complet;

b) încearcă sau fraudează, prin orice mijloace, activitatea de recrutare şi selecţie;

c) nu îndeplinesc în mod cumulativ condiţiile şi criteriile de recrutare.

În cazul în care identificarea situaţiilor menţionate se face după încheierea admiterii, candidatul respectiv pierde locul obţinut prin concurs indiferent de anul de şcolarizare în care se află.

Candidaţii declaraţi „admis” au obligaţia să depună, în vederea înmatriculării, la începerea anului şcolar / universitar, diploma de bacalaureat, în original, la instituţia de învăţământ. Neprezentarea, în termenul stabilit, a diplomei, în original, din vina exclusivă a candidatului, conduce la neînmatriculare.

 ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

EVENIMENT

USR PLUS: Guvernul să își ceară scuze românilor pentru că și-a bătut joc „Noaptea ca Hoții” de Alba Iulia și de Ziua Națională

Publicat

Amatorism și lipsă de respect! Așa ar putea fi caracterizată bâlbâiala Guvernului, Instituției Prefectului și Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, în problema carantinei impusă municipiului Alba Iulia. O zi întreagă prefectul și liderii locali ai PNL s-au fotografiat mândri la festivități și au zâmbit frumos oamenilor, ca apoi, la lăsarea întunericului, să își amintească de pandemie. Au tăcut mâlc o zi întreagă și au uitat de virus, de presiunea de pe sistemul sanitar, de oameni. Principalul gând pe care l-au avut, ieri și în ultimele zile, mai marii liberali a fost pregătirea vizitei președintelui Klaus Iohannis și a premierului Ludovic Orban. Într-o disperare fără margini, cei doi s-au plimbat în ultimele zile prin țară „în vizite de lucru” cu miros greu electoral și ar fi vrut să mai puncteze încă una la Alba Iulia. Dacă ar fi să ascultăm zvonurile, vizita ar urma să se desfășoare, în 3 decembrie, când, în cel mai ridicol mod posibil, vor tăia panglica la 15 kilometri de autostradă.

După ce președintele și premierul s-au răzgândit în privința venirii la Alba Iulia, liberalii locali și cei din Guvern, care ar trebui să vegheze la sănătatea oamenilor, și-au amintit că Ziua Națională este pentru românii simpli o zi sfântă și importantă. Speriați de faptul că mii de oameni vin la Alba Iulia pentru încărcătura spirituală a locului, nu pentru politicieni și discursurile acestora, liberalii au intrat în fibrilații. Astfel, noaptea ca hoții, așa cum le place politicienilor tradiționali să ia decizii, au hotărât că e mai bine să țină Alba Iulia în carantină.

Nu contestăm importanța unor măsuri serioase pentru prevenirea virusului SARS-COV-2, însă avem multe semne de întrebare privind profesionalismul celor care ar trebui să decidă și să aplice aceste măsuri. Nu contestăm carantina, însă contestăm modul total lipsit de profesionalism prin care aceasta este impusă. Atunci când pui interesul politic mai presus de sănătatea oamenilor, nu ești decât un politruc ieftin, ipocrit și lipsit de scrupule. Mai are rost să ne întrebăm dacă ar mai fi prelungit carantina în situația în care „cei mai iubiți fii ai poporului”, Iohannis și Orban, ar fi dorit să vină la Alba Iulia?

Guvernul și PNL își bat joc în cel mai josnic mod de români și demonstrează, dacă mai era nevoie, că sunt lipsiți de profesionalism și sunt total depășiți în gestionarea pandemiei. Mai mult, prin măsura luată noaptea trecută, liberalii demonstrează că Alba Iulia și Ziua Națională contează doar în calculele lor electorale, iar în rest își șterg picioarele pe valorile naționale.

Să vă fie rușine și să vă cereți scuze românilor pentru că v-ați bătut joc de Alba Iulia!

Alianța USR PLUS Alba cere public prefectului de Alba să ofere informații clare privind decizia de prelungire a măsurii de carantinare a municipiului Alba Iulia și să explice de ce această decizie a fost luată târziu în noapte. Domnului prefect îi amintim că are, ca restanțe, și explicațiile privind modul în care candidații pot să își promoveze mesajul electoral în afara zonei carantinate.

Președintelui și premierului le recomandăm să își ceară scuze românilor pentru că, dorind să puncteze electoral printr-o baie de mulțime la Alba Iulia, și-au bătut joc de Ziua Națională a României și de Capitala de suflet a tuturor românilor.

Biroul de Presă al USR PLUS Alba

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

FOTO/VIDEO: Imaginile tristeții în Cetatea din Alba Iulia, de Ziua Națională. Orașul, pentru prima dată pustiu de 1 Decembrie

Publicat

Sub frigul pătrunzător, câțiva muncitori înghețați măturau de zor zona dintre Catedrala Încoronării și Monumentul Centenarului. Lângă ei, cineva făcea probe de microfon pentru un mic eveniment programat pe parcursul zilei. 

La ora 8 dimineața, Cetatea Alba Carolina din Alba Iulia era, pentru prima dată din 1990 încoace, pustie de 1 Decembrie.

Citește și MESAJE de ZIUA ROMÂNIEI. Felicitări și urări de 1 Decembrie 2020

Mulțimile de oameni veniți din toate colțurile țării, soliile din regiunile istorice, steagurile tricolore și bucuria sărbătorii naționale sunt doar imagini ale anilor trecuți. Imaginile prezentului sunt imaginile tristeții unui oraș care trece prin epidemia de coronavirus, în cea mai importantă zi din an.

Comercianții aflați pe esplanada din zona statuii lui Mihai Viteazul pregătiseră deja vinul fiert și ceaiul fierbinte, dar în Piața Cetății nu era nimeni.

Alba Iulia, 1 Decembrie 2020

Un bărbat sosit la Alba Iulia cu gândul că îl va vedea pe președintele Iohannis, căuta pe cineva să îi facă o fotografie în ”Cetatea Marii Uniri” și a găsit cu greu o femeie care trecea prin zonă.

Un alt bărbat a venit doar pentru a hrăni porumbeii, care l-au înconjurat imediat. În total, trei oameni îndurând cele – 5 grade Celsius.

Autoritățile locale au votat în Comitetul Județean pentru Situații de Urgență pentru ridicarea carantinei instituite în oraș în ultimele 2 săptămâni, din cauza incidenței crescute a cazurilor de COVID.

Pe parcursul nopții însă, autoritățile centrale au întors decizia și au hotărât carantină pentru alte 7 zile.

Decizia a fost anunțată de dimineață, în jurul orei 6,00.

Pe parcursul zilei, autoritățile au pregătit un program, însă în contextul carantinei, este puțin probabil ca oamenii din oraș să poată participa, în condițiile în care vor putea ieși din casă doar cu declarație.

Citește și: Ziua Națională la Alba Iulia. PROGRAMUL OFICIAL din 1 DECEMBRIE 2020. Ceremonie militară în cadru restrâns, evenimente online

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

VIDEO: ”Am 5 ani și mult drag de țara mea”: Mesajul unei fetițe din Abrud, de Ziua Națională a României

Publicat

Ziua Națională este sărbătorită la Alba Iulia în condiții speciale, însă sentimentul de patriotism nu este uitat, mai ales în Apuseni.

Dovadă este un cântec patriotic interpretat de o fetiță din Abrud.

Vezi PROGRAMUL OFICIAL de 1 Decembrie la Alba Iulia: Ceremonie militară, expoziții, spectacole și alte manifestări, toate online

Daiana Narița are 5 ani și a învață la grădinița din Abrud, la grupa educatoarei Doina Gavrilă.

”Am 5 ani și mult drag de țara mea. Iubesc să îmbrac portul popular, azi mai mult ca oricând. E ziua noastră, dragi români. Eu sunt hotărâtă sa nu cedez cu totul acestei pandemii, așa ca m-am gătit așa cum se cuvine și vă arăt că și de acasă putem răspandi unitate. ROMÂNIA, la mulți ani”, este mesajul copilei.

Chiar dacă în acest an, românii nu au mai putut veni la Alba iar, în număr mare, la fel ca anii trecuți, momentul sărbătorii naționale este unul important și încărcat de emoție, așa cum ne arată și cei mai tineri români.

Citește și MESAJE de ZIUA NAȚIONALĂ pentru toți românii. Felicitări și urări din inimă de român de 1 Decembrie 2020

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Dosarul primului martir al Unirii de la 1918, asasinat în gara din Teiuș. Ancheta morții lui Ion Arion – stegarul României Mari

Publicat

Dosarul de anchetare a morții lui Ion Arion, considerat primul martir al Unirii Transilvaniei cu România, păstrat la Arhivele Naționale Alba, ne permite să aflăm cum se împărțea dreptatea în primii ani de existență a României Mari.

30 noiembrie 1918, preziua Marii Adunări Naționale de la Alba Iulia: O mulțime de trenuri, obișnuite sau speciale, ticsite cu soldați și civili români, se îndreptau spre orașul în care a doua zi s-a consfințit Unirea Transilvaniei cu România.

Bucuria românilor, „defăimătoare la adresa naţiunii maghiare“

Ca și astăzi, principalul nod feroviar, poarta de intrare în Alba Iulia pentru cei care veneau dinspre Arad, Oradea, Sălaj, Cluj, Târgu Mureș, era Teiușul. Autoritățile maghiare au decis să întărească Garda Națională maghiară din Gara Teiuș cu trupe de husari (soldați), dar și cu un tren blindat. În plus, ferestrele de la etaj ale stației CFR au fost împânzite cu mitraliere.

Grupurile de români sosite în gara din Teiuș au încins „Hora Unirii“ în sunetul fanfare din Ocna Mureș, lucru care i-a iritat la maximum pe soldații unguri. Jocurile şi cântecele româneşti au continuat cu marşul revoluţionar „Deşteaptă-te române”.

Din raportul procurorului maghiar care a cercetat moartea unui tânăr român împușcat în stația CFR, în seara de 30 noiembrie 1918, aflăm că manifestările de bucurie ale românilor care se îndreptau spre Alba Iulia au fost resimțite de militarii şi lucrătorii de cale ferată unguri din gară ca „defăimătoare la adresa naţiunii maghiare“.

 „Natural că în acest timp au continuat jocurile naționale românești la a căror vedere emoțiile ostașilor maghiari au ajuns la maximum. Manifestările românilor, nu numai pe ostașii forței publice, dar și pe întreg personalul maghiar de cale ferată i-au iritat peste măsură, așa că evitarea ciocnirii numai cu greu s-a putut face de către ofițerii maghiari din gară“, se spune în raportul procurorului maghiar, păstrat la aflat la Arhivele Naționale Alba.

 Împușcat în timp ce flutura steagul românesc

Trenul special în care au călătorit gardiști și țărani români, printre care și tânărul Ion Arion, din satul Agriş, comuna Iara, judeţul Cluj, a plecat din Gara Teiuș spre Alba Iulia, în 30 noiembrie 1918, seara, în jurul orei 8.00.

În urma împușcăturilor, un călător român, gardist național, care călătorea în ultimul vagon al trenului special, fiind rănit, a decedat. De partea maghiară, morți, răniți n-au fost.

La solicitarea căpitanului Tookos, garda națională română de la Alba Iulia a constatat că gardistul național român căzut în tren a fost lovit de un glonte din spate; că împușcătura din direcție cine a tras-o după trenul român aceasta n-am reușit a stabili cu ocazia cercetărilor.

Este însă, fără îndoială că de la oamenii reprezentanței forței publice n-a putut proveni, pentru că garda se afla la post și de acolo până la plecarea trenului român din gară nu s-a mișcat.

În gară, cu ocazia din discuție, foarte mulți militari, cetățeni se aflau, dintre care cea mai mare parte a fost prevăzută cu arme. Pe lângă aceasta, trebuie să fim atenți și asupra faptului că împușcături s-au observat aproape din toate direcțiile.

A fost cu desăvârșire imposibil a stabili cine a executat împușcătura după trenul român din discuție, care s-a sfârșit cu regretabilul rezultat“, se spune în încheierea raportului procurorului maghiar de la Procuratura comandamentului militar al Transilvaniei.

Documentul în care este relatat incidentul de la Teiuș este datat 13 decembrie 1918, Cluj Napoca, cu mențiunea că „s-a dispus încetarea urmăririi“.

Moartea stegarului Ion Arion a fost fulgerătoare. Cei din preajma lui au fost auziţi exclamând imediat: „avem un mort”. La oprirea trenului în Gara Coşlariu, delegaţii români au aflat evenimentul. S-a hotărât transportarea celui ucis la Alba Iulia. Constatarea oficială a decesului s-a făcut prin Garda Naţională Română din oraş, care a găsit urmele a două gloanţe.

Raportul procurorului militar maghiar din Cluj: În primul rând este părtinitor, întrucât pune totul pe seama românilor. În al doilea rând nu reflectă profesionalismul riguros cerut de o asemenea anchetă. „Acest raport, o mostră clasică de cum nu trebuie să arate un act de anchetă în cauză de asasinat, după opinia mea, se putea foarte bine redacta stând comod într-un birou şi utilizând datele din presa timpului.

Procedându-se astfel, la relatarea faptelor mai trebuia adăugată doar părerea personală. Or, întrucât ancheta s-a făcut imediat după asasinat, în ziua de 1 Decembrie 1918, ne-am fi aşteptat să fie consemnate interogatoriile, rezultatele autopsiei, rezultatele studiului balistic şi alte elemente de pură specialitate, care să fi dus la elucidarea cauzei.

Nimic însă din toate acestea nu apar în raport“, apreciază profesorul Ioan Pleșa, fostul director al Arhivelor Naționale Alba, care a studiat dosarul de cercetare a împrejurărilor în care a fost împușcat tânărul român.

Deşi părtinitor, subliniind mereu provocările zgomotoase ale românilor şi, în antiteză, eforturile permanente ale comandanţilor militari maghiari de a evita ciocnirile, dosarul a devenit, cu trecerea timpului, un preţios document istoric.

Asta, întrucât redă starea euforică a românilor ce se îndreptau spre Alba Iulia, numărul lor impresionant, precum şi structura socială şi profesională a participanţilor.

În acelaşi timp, el nu poate evita sublinierea resentimentelor militarilor şi ale autorităţilor maghiare faţă de aspiraţiile „unioniste şi de independenţă“ ale românilor.

 Dosarul, recercetat timp de doi ani

Dosarul primului martir al Unirii a fost recercetat în perioada 27 aprilie 1919 – 8 martie 1921, de către Procuratura de stat din cadrul Tribunalului Alba Iulia. Asta după ce au apărut zvonuri conform cărora pe Ion Arion l-ar fi împuşcat un tânăr maghiar de 19 ani, Iuliu Andrasi, frânar de trenuri din Gara Teiuş.

Mai exact, în momentul punerii garniturii în mişcare, Andrași a început să strige în batjocură „Trăiască România Mare”, în timp ce „din puşca ce o ţinea în mâini, slobozea gloanţe asupra celor din vagoane“.

Potrivit documentelor păstrate la dosar, procurorul român de anchetă a aflat de la unul dintre lucrătorii de cale ferată prezent în staţie în seara de 30 octombrie 1918 că „s-a tras din clădirea gării Teiuș, din trenul blindat şi din trenul cu militari germani“.

După declaraţia protopopului Ioan Sonea, tirul a însoţit trenul până la doi kilometri distanţă de stația CFR.

Într-un raport al Procuraturii Alba Iulia din 1920 se spune: „În contra inculpatului Iuliu Andrasi ridic acuza pentru crima de asasinare comisă în gara Teiuș, la 30 noiembrie 1918, asupra trenului de persoane care vinea la adunarea națională Română la Alba Iulia, după vagonul de poștă fiind adăpostit în mai multe rânduri cu intențiunea precujetată a împușcat asupra decedatului Ioan când acesta ţinea în mână steagul tricolor românesc, în urma cărei împuşcături a murit subit“.

Din spusele martorilor strânse de procuror rezultă că „au auzit, dar nu au văzut“. Ancheta şi dezbaterea cazului Ion Arion a durat doi ani, atât la Tribunalul Alba, cât şi la Curtea de Apel din Cluj. Verdictul final: clasarea cazului din lipsă de probe.

„Acceptând Curtea de Apel motivarea camerei de acuză și nesubversând momente, pe baza cărora s-ar putea aștepta alt rezultat de la ședința principală, a menținut deciziunea corectă și în consecință a respins recursul“, se spune în motivarea Curții din 1921.

 

Împușcarea stegarului român în gara Teiuş, în seara zilei de 30 noiembrie 1918, a fost apreciată astfel de unul dintre oamenii care au scris istorie la Alba Iulia, Vasile Goldiş: „În opinia publică românească s-a împământenit credinţa că Adunarea Naţională de la Alba Iulia s-a desfăşurat fără nici o jertfă de sânge. Inexact.

Adunarea Naţională de la Alba Iulia şi-a avut martirul său. În preziua învierii naţionale, din toate părţile Ardealului grăbeau trenurile tixite de români spre Alba Iulia. Sosise un tren lung dinspre Cluj la Teiuş, în uşa unui vagon flăcăul Ioan Arion, înalt şi voinic, ca Făt-Frumos din poveşti, fâlfâia cu mândrie tricolorul românesc al Ardealului.

Trenul se opri. În acel moment ploaia de gloanţe izbi în vagoane. O ceată de unguri înarmaţi se furişase pe acoperişul şi în podul clădirilor din staţiune“.

Stegarul Ion Arion este înmormântat la Alba Iulia. Singura imagine a martirului, pe catafalc în biserica Maieri II din Alba Iulia ne-a rămas de la fotograful Unirii, Samoilă Mârza.

Nicu NEAG

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate