Connect with us
Publicitate

ACTUALITATE

ADMITERE la şcoli militare 2017: Jandarmeria Alba recrutează candidaţi. Locurile disponibile şi detalii despre înscrieri


Publicat

jandarmi

jandarmi cainiInspectoratul de Jandarmi Judeţean Alba invită tinerii care au absolvit liceul şi au promovat examenul de bacalaureat precum şi pe cei din ultimul an de liceu, care doresc să urmeze cariera militară, să se prezinte la sediul unităţii din municipiul Alba Iulia, strada Alexandru Ioan Cuza, nr. 18, pentru a participa la activitatea de recrutare a candidaţilor.

Pentru sesiunea de admitere din anul 2017 vor fi recrutaţi candidaţi pentru concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ care formează personal pentru Ministerul Afacerilor Interne, după cum urmează:

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti

– 5 locuri alocate Jandarmeriei Române la Facultatea de Științe Juridice și Administrative  pentru învăţământul cu frecvenţă – domeniul de licenţă „Drept”, programul de studii universitare de licenţă/specializarea „Drept”.

– 50 locuri alocate la Facultatea de Jandarmi pentru învăţământul cu frecvenţă – domeniul de licenţă „Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”, programul de studii universitare de licenţă/specializarea „Ordine şi siguranţă publică” (din care 2 locuri pentru romi, 2 locuri pentru maghiari şi 2 locuri pentru alte minorităţi), astfel:

– 49 locuri alocate Jandarmeriei Române;

1 loc alocat I.G.Av.;

– 5 locuri alocate Jandarmeriei Române la Facultatea de Poliţie pentru învăţământul cu frecvenţă redusă – domeniul de licenţă „Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”, programul de studii universitare de licenţă/specializarea „Ordine şi siguranţă publică”.

Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgăşani – 180 locuri (din care 3 locuri pentru romi şi 2 locuri pentru alte minorităţi), astfel:

– 174 locuri alocate Jandarmeriei Române;

– 6 locuri alocate S.P.P.

Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Petru Rareş” Fălticeni – 175 locuri alocate Jandarmeriei Române (din care 3 locuri pentru romi şi 2 locuri pentru alte minorităţi).

Şcoala de Subofiţeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldești  – 3 locuri de Maistru militar auto alocate Jandarmeriei Române.

Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu – 22 locuri alocate M.A.I. conform specialităţilor, astfel:

2 locuri – Managementul organizaţiei – Artilerie și rachete;

1 loc – Managementul organizaţiei – Auto;

3 locuri – Managementul sistemelor de comunicații militare – Comunicații și informatică;

12 locuri – Management economico-financiar – Finanţe-contabilitate;

4 locuri – Administraţie publică – Intendenţă;

Academia Tehnică Militară Bucureşti – 38 locuri alocate M.A.I. conform specialităţilor, astfel:

2 locuri – Armament, aparatură artileristică şi sisteme de conducere a focului;

5 locuri – Materiale energetice și apărare CRBN;

4 locuri – Sisteme pentru baraje de mine, distrugeri şi mascare;

4 locuri – Blindate, automobile şi tractoare;

2 locuri – Construcţii şi fortificaţii;

4 locuri – Topogeodezie și automatizarea asigurării topogeodezice;

5 locuri – Echipamente şi sisteme electronice militare;

3 locuri –Comunicaţii pentru apărare și securitate;

5 locuri –Ingineria şi securitatea sistemelor informatice militare;

4 locuri – Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate naţională.

Institutul Medico-Militar – 5 locuri alocate M.A.I. (Direcţia Militară), specialitatea militară „Medicină generală”.

Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă” – Facultatea de Management Aeronautic,  12 locuri alocate M.A.I. (IGAV), astfel:

10 locuri – Management în aviaţie – Aviaţie piloţi;

2 locuri – Managementul traficului aerian – Control trafic aerian.

Academia Navală  „Mircea cel Bătrân” Constanța – Facultatea de Inginerie marină – 4 locuri alocate M.A.I., specialitatea militară „Navigație, hidrografie și echipamente navale”.

Universitatea Națională de Apărare  „Carol I” – 2 locuri alocate M.A.I., specialitatea militară „Logistică”.

Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I” Pitești – 12 locuri alocate M.A.I. conform specialităţilor, astfel:

2 locuri – Armament şi instalaţii de lansare;

2 locuri – Auto;

1 loc – Geniu;

1 loc – Construcţii;

2 locuri – Tehnică de comunicaţii;

2 locuri – Operare şi mentenanţă echipamente de comunicaţii;

2 locuri – Intendenţă.

Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu” Constanța – 14 locuri alocate M.A.I. conform specialităţilor, astfel:

2 locuri – Artilerie navală și antiaeriană;

4 locuri – Timonier și tehnică de navigație navală;

2 locuri – Comunicații navale și observare semnalizare;

6 locuri – Motoare și instalații electrice navale.

Locurile scoase la concursurile de admitere sunt comune – femei și bărbați, cu excepția specialității pompieri și a locurilor aprobate la Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă” Brașov

Condiţii şi criterii de recrutare

Condiţiile legale de recrutare pentru persoanele care intenţionează să susţină examen de admitere în instituţiile de învăţământ ale M.A.I. sunt următoarele:

a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;

c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

d) să fie apte din punct de vedere medical, fizic şi psihologic; aptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne/comisiile şi subcomisiile de concurs, ca urmare a examinării medicale, verificării îndeplinirii criteriilor antropometrice, existenţei semnelor/tatuajelor neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, verificării aptitudinilor fizice şi, respectiv, evaluării psihologice, potrivit baremelor şi/sau criteriilor aplicabile;

e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi în cursul anului 2017;

f) să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat; dovada absolvirii se face cu diploma sau cu adeverinţă din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat;

g) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;

h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;

j) să nu fi fost destituite dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege.

Criteriile specifice pentru recrutarea candidaţilor la examenele de admitere în instituţiile de învăţământ, forma de învăţământ cu frecvenţă, în vederea formării profesionale iniţiale, sunt următoarele:

a) să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere;

b) să aibă înălţimea de minimum 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile;

c) să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară;

d) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;

e) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;

DOSARELE DE RECRUTARE ALE CANDIDAŢILOR se constituie în conformitate cu prevederile O.m.a.i. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne.

În acest sens, fiecare candidat va depune câte un dosar plic, cuprinzând următoarele documente:

a) cererea de înscriere şi CV;

b) copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor, certificate pentru conformitate cu originalul de către lucrătorul de resurse umane; se acceptă și copiile legalizate;

Pentru candidații care au promovat examenul de bacalaureat în promoțiile anterioare anului 2017 – diploma de bacalaureat și foaia matricolă a studiilor liceale, în copii certificate pentru conformitate cu originalul de către lucrătorul de resurse umane; se acceptă și copiile legalizate;

Pentru candidații care au absolvit studii liceale în afara României cu diplomă de bacalaureat (sau echivalentul acesteia), promoțiile anterioare anului 2017:

– atestatul de recunoaștere a studiilor, eliberat de către direcția de specialitate din cadrul M.E.N.C.S., în copie,  certificat pentru conformitate cu originalul de către lucrătorul de resurse umane; se acceptă și copie legalizată;

– diploma de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta, în traducere legalizată;

– foaia matricolă a studiilor liceale, în traducere legalizată;

c) copii ale actului de identitate, carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi, dacă este cazul, ale livretului militar, certificate pentru conformitate cu originalul de către lucrătorul de resurse umane; se acceptă și copiile legalizate;

d) copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă, certificate pentru conformitate cu originalul de către lucrătorul de resurse umane; se acceptă și copiile legalizate;

e) autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului;

f) cazierul judiciar (extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către compartimentul cu sarcini de recrutare, pe baza consimțământului expres al candidatului. Extrasul poate fi înlocuit și de un certificat de cazier judiciar, în termen de valabilitate, depus de candidat);

g) o fotografie color 9×12 cm (pe verso, lucrătorul de resurse umane care a efectuat recrutarea scrie cu majuscule următoarele date ale candidatului: numele, prenumele tatălui, prenumele candidatului, CNP);

h) fişa medicală-tip de încadrare în MAI;

i) declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare.

Candidaţii etnici/minoritari care se înscriu pentru locurile alocate distinct minorităţilor naţionale declară pe propria răspundere apartenența la etnia/minoritatea respectivă și depun la dosarul de recrutare şi o adeverinţă din partea unei organizaţii etnice, constituite potrivit legii, care să ateste etnia de apartenenţă a candidatului, respectiv calitatea de etnic minoritar.

Potrivit prevederilor art. 142 alin. (6) – (63) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările si completările ulterioare, candidaţii care optează pentru instituţiile de învăţământ superior care sunt declarați ,ADMIS” și care au mai beneficiat de un program de studii universitare finanțat de la bugetul de stat, integral sau parțial, vor face dovada achitării contravalorii studiilor sau, după caz, vor depune la instituția de învățământ o declarație din care să rezulte că nu au mai beneficiat de subvenție de la bugetul de stat pentru un alt program de studii universitare de licență, pentru a fi inmatriculați in anul I de studii, cu excepţia absolvenţilor învăţământului liceal din promoţia 2017.

Candidaţii pot opta pentru una sau mai multe instituţii de învăţământ superior sau şcoli postliceale, în măsura în care graficele/calendarele concursurilor de admitere realizate de către instituţiile organizatoare permit participarea la probele de concurs.

Candidaţii care au mai multe opţiuni procedează la  reluarea procedurilor stabilite pentru recrutare şi selecţie, respectiv se constituie dosare de recrutare distincte pentru fiecare instituţie de învăţământ pentru care au optat.

În cazul candidaţilor prevăzuţi la alin. anterior, fişa medicală se depune în dosarele de recrutare suplimentare în copie, certificată pentru conformitate cu originalul de către personalul cu atribuţii de recrutare.

 Cererile de participare/fişele de înscriere pentru admiterea la instituţiile de învăţământ superior (ale MAI, MApN și SRI), precum şi la şcolile postliceale ale MApN se depun până la data de 26 mai 2017, iar pentru şcolile postliceale ale MAI, până la data de 21 iulie 2017.

Organizarea și desfăşurarea activităților de selecţie a candidaţilor în vederea participării la concursul de admitere

Examinarea medicală a candidaţilor realizează la unităţile medicale teritoriale ale MAI şi constă în evaluarea detaliată a stării de sănătate, conform baremelor medicale în vigoare.

Evaluarea psihologică a candidaţilor se realizează de specialişti din cadrul Centrului de Psihosociologie al M.A.I., potrivit planificării întocmite împreună cu unitățile cu atribuții de recrutare.

Susţinerea probelor eliminatorii pentru instituţiile MApN

Candidaţii MAI la instituţiile de învăţământ ale MApN susţin probele eliminatorii (contravizita medicală şi verificarea aptitudinilor fizice) în mod centralizat, la Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti, în perioada 06-07 iulie 2017, ora 07.30, potrivit planificării DGMRU care va fi adusă la cunoştinţa candidaţilor în timp util, prin postarea acestuia pe site-ul MAI. Candidaţii vor avea asupra lor cartea de identitate/paşaportul şi echipamentul sportiv necesar desfăşurării probelor eliminatorii.

Înscrierea şi probele eliminatorii pentru instituţiile MAI

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” organizează şi desfăşoară concursul de admitere în perioada 24 iulie – 11 augut 2017, activităţile specifice înscrierii, desfășurării probelor eliminatorii și a probei de verificare a cunoștințelor fiind stabilite și planificate prin regulamentul concursului de admitere, disponibil pe pagina oficială de internet a instituției de învățământ.

Şcolile postliceale ale MAI organizează concursurile de admitere în perioada 02 – 10 septembrie 2017, conform graficelor/calendarelor mediatizate de către unităţile de învăţământ.

Desfăşurarea etapei de selecţie a candidaţilor

Contravizita medicală

Contravizita medicală a candidaţilor se realizează de către o subcomisie medicală legal constituită din specialişti desemnaţi de Direcţia Medicală a MAI, respectiv SRI, care acordă consult de specialitate candidaţilor, verifică înscrisurile fişei medicale tip MAI şi finalizează examenul medical prin emiterea unui aviz medical de tipul „APT”/„INAPT”; verificarea îndeplinirii criteriului privind înălţimea minimă şi observarea directă a existenţei la candidaţi a diverselor semne particulare, piercing-uri sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, vor fi semnalate comisiei de selecţie, respectiv admitere, în urma cărora candidaţii vor fi declaraţi „PROMOVAT” sau, după caz, „Nepromovat”.

Lista nominală cu candidaţii declaraţi „Inapt” pentru admitere şi/sau „Nepromovat” la contravizita medicală efectuată la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” se transmite Direcţiei Medicale din MAI prin grija Comisiei Centrale de Admitere constituită la nivelul academiei.

Susţinerea probelor de aptitudini fizice

Verificarea aptitudinilor fizice a candidaţilor la instituţiile de învăţământ ale MAI (cu excepţia candidaţilor la Facultatea de Arhivistică), precum şi pentru locurile MAI la instituţiile de învăţământ ale MApN se realizează conform probelor şi baremelor prevăzute mai jos:

PROBELE ŞI BAREMELE pentru verificarea aptitudinilor fizice ale candidaţilor la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ proprii, cât şi în cele ale Ministerului Apărării Naţionale care pregătesc specialişti pentru Ministerul Afacerilor Interne

În cadrul admiterii, verificarea aptitudinilor fizice are caracter eliminatoriu.

Toate probele sunt obligatorii. Nesusţinerea unei probe sau abandonul au ca efect eliminarea din concurs a candidatului.

Probele se susţin în aceeaşi zi, în următoarea ordine: alergare – viteză, aruncarea mingii medicinale şi alergare – rezistenţă.

Probele se execută în ţinută sportivă adecvată anotimpului (pantofi de sport, tricou, pantaloni scurţi sau trening). Nu este admisă la susținerea probelor purtarea pantofilor de sport cu crampoane sau cuie.

Este declarat „Promovat” candidatul care îndeplineşte baremul minim stabilit pentru fiecare probă. Candidatul care nu promovează o probă este eliminat din concurs, iar în funcţie de momentul în care intervine aceasta, nu mai parcurge celelalte probe.

Indiferent de cauze/motive, nu se admit reexaminări, repetări sau contestaţii.

Performanţa obţinută de candidaţi şi calificativul acordat se consemnează în borderoul de examen.

Verificarea aptitudinilor la probele fizice se efectuează cu respectarea prevederilor art. 100 alin. (1), lit. g) din OMAI nr.154/2004 privind activităţile de educaţie fizică şi sport în MAI.

Aspectele organizatorice se stabilesc la nivelul comisiilor de admitere.

Probele şi baremele minime de promovare sunt următoarele:

Probele de verificareBareme minime
BărbaţiFemei
Alergare de viteză – 50 m plat7” 28” 1
Aruncarea mingii medicinale de pe loc

(4 kg bărbaţi şi 2 kg femei)

7 m7 m
Alergare de rezistenţă – 1000 m3` 45”4` 10”

Precizări tehnice şi metodice privind efectuarea probelor:

Proba de alergare – viteză

se execută cu startul din picioare, câte doi candidaţi;

cronometrul porneşte la mişcarea primului candidat;

startul greşit (plecarea înaintea semnalului acustic) se reia. La al doilea start greşit candidatul este declarat „Nepromovat”;

candidaţii care se ciocnesc în timpul alergării şi cad sau care se împiedică ori alunecă din cauza suprafeţei de alergare se consideră că nu au parcurs traseul şi vor relua proba o singură dată, la sfârşitul seriei din care fac parte.

Proba de aruncare a mingii medicinale (4 kg bărbaţi şi 2 kg – femei)

se execută de pe loc, cu ambele braţe, pe deasupra capului, spre înainte, într-un sector cu lăţime de 3 metri şi lungimea de cel puţin 10 metri, câte un  candidat;

poziţia iniţială a picioarelor poate fi în sprijin apropiat sau depărtat (lateral sau înainte);

în cazul în care execuţia se efectuează din poziţia stând sau stând-depărtat, candidatul poate să se ridice pe vârfuri fără a se desprinde de pe sol. La aruncarea din poziţia stând depărtat anterio-posterior candidatul poate ridica piciorul din spate cu condiţia ca piciorul din faţă să menţină permanent contactul cu solul; în ambele cazuri nu se va călca sau depăşi linia sectorului de aruncare, inclusiv după aterizarea mingii;

candidatul are dreptul la două încercări;

măsurarea aruncării se efectuează de la linia sectorului de aruncare până la urma lăsată de minge, înspre locul de aruncare;

scăparea mingii de către candidat (înainte sau înapoi) este considerată aruncare nereuşită (pentru prima încercare);

dacă situaţia prevăzută la lit. f) are loc la a doua încercare, candidatul este declarat „Nepromovat”, iar în borderou este consemnată performanţa celei mai bune aruncări.

Proba de alergare – rezistenţă

se execută cu startul din picioare, în serii de 15 – 25 candidaţi/ cronometru;

trecerea de la alergare la mers se consideră abandon.

Pentru susţinerea probelor de verificare a aptitudinilor fizice, candidaţii se vor prezenta cu echipamentul sportiv necesar; nu este admisă la susţinerea probelor purtarea pantofilor de sport cu crampoane sau cuie.

Rezultatul selecţiei

La probele etapei de selecţie – contravizita medicală şi susţinerea probelor fizice –  nu se admit contestaţii, avizul medical, respectiv rezultatul obţinut consemnate de subcomisiile de specialitate fiind definitive.

Tematica şi bibliografia pentru concursul de admitere se regăsesc pe site-ul fiecărei instituţii de învăţământ.

ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR!

Candidaţii recrutaţi se vor informa asupra perioadei de examinare psihologică (data şi ora la care au fost planificaţi pentru susţinerea evaluării psihologice, documentele şi materialele necesare, locul de desfăşurare) telefonic sau pe site-urile structurilor care au efectuat recrutarea.

Candidații care au dosarele de recrutare corect și complet întocmite prezintă la sediul instituției de învățământ pentru care au optat, în vederea înscrierii la concursul de admitere, următoarele documente:

cartea de identitate sau pașaportul, în original;

diploma de bacalaureat în original sau adeverință eliberată de liceu în care se menționează notele obținute la probele de examen, media generală de la bacalaureat, mediile obținute în anii de liceu, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma, precum și foaia matricolă a studiilor liceale, în original sau în copii legalizate (numai pentru absolvenții promoției anului în curs);

alte documente solicitate prin metodologii / regulamente de admitere (ex.: acte de studii în original, dovada achitării contravalorii taxei de înscriere la concurs pentru candidații Academiei de Poliție „Alexandru loan Cuza” și la alte instituții de învățământ la care MAI are locuri aprobate, avize pentru dobândirea unor aptitudini etc.)

Pentru susţinerea probelor sportive candidaţii vor fi echipaţi corespunzător şi vor prezenta legitimaţia de concurs şi actul de identitate.

În ziua stabilită pentru susţinerea testului de cunoştinţe, candidaţii vor avea asupra lor:

legitimaţia de concurs;

actul de identitate;

pix sau stilou cu pastă sau cerneală de culoare albastră.

Este interzis accesul în sala de concurs cu aparatură electronică, cărţi, caiete, notiţe, telefoane mobile etc.

Candidaţii declaraţi „admis” încheie angajamente prin care se obligă ca, după absolvirea şcolii, să îndeplinească serviciul timp de minimum 10 ani în unităţile în care vor fi încadraţi sau mutaţi ulterior, în raport de nevoile M.A.I. De asemenea, se obligă să restituie cheltuielile de întreţinere efectuate de M.A.I. pe timpul şcolarizării, în cazul în care sunt îndepărtaţi din instituţia de învăţământ pentru lipsă de interes la învăţătură sau pentru abateri disciplinare, ori încetează şcolarizarea la cerere, precum şi în eventualitatea că nu-şi respectă obligaţia de a îndeplini serviciul în condiţiile de mai sus.

Recrutarea candidaţilor se realizează în raport de domiciliul înscris în cartea de identitate, potrivit organizării administrativ-teritoriale şi armei, respectiv specialităţii pentru care optează candidatul în raport de oferta educaţională prevăzută acesteia.

Candidaţii declaraţi admişi au obligaţia să depună, în vederea înmatriculării, la începerea anului şcolar/universitar, diploma de bacalaureat, în original, la instituţia de învăţământ la care au fost declaraţi „admis”. Neprezentarea, în termenul stabilit, a diplomei, în original, din vina exclusivă a candidatului, conduce la neînmatriculare, respectiv la îndepărtarea din cadrul instituţiei de învăţământ.

Detalii suplimentare se găsesc pe site-urile instituţiilor de învăţământ.

Cererile de participare/înscriere la concursurile de admitere se primesc la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Alba situat în Alba Iulia str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 18, de către Serviciul Resurse Umane al unităţii, în zilele lucrătoare, de luni până vineri, între orele 08.00 – 16.00, telefon 0258/812318.

În vederea înscrierii, candidaţii vor prezenta actul de identitate.ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

ACTUALITATE

Evenimente culturale online, dedicate Unirii Principatelor Române, organizate duminică la Alba Iulia și la Blaj

Publicat

24 ianuarie * Mica Unire * Unirea Principatelor Române de la 1859: Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba organizează, duminică, 24 ianuarie 2021, o serie de evenimente culturale dedicate Unirii Principatelor Române, moment istoric de la care se împlinesc 162 de ani.

Evenimentele se vor desfășura on-line, fără public, cu respectarea celor mai stricte măsuri de prevenire a răspândirii virusului SARS-COV-2.

Programul debutează, la ora 14,00, la Sala Unirii din Alba Iulia, cu lansarea unui CD și un recital susținut de Grupul Coral „Metanoia” al Penitenciarului Aiud, coordonat de comisarul șef de poliție penitenciară Tarcău Liviu Iulian, Corul „Sacerdotis Domini” al preoților Protopopiatului Aiud, coordonator părintele Lazăr Horea și Ansamblul Folcloric al Județului Alba, dirijat de Alexandru Pal.

Manifestările vor continua, la ora 17,00, pe Câmpia Libertății de la Blaj, cu un recital al Fanfarei Județului Alba, dirijată de Coriolan Honcaș.

La ora 20:00, la Palatul Cultural din Blaj, va avea loc un spectacol folcloric extraordinar cu suite vocal-instrumentale din zonele istorice ale României.

Spectacolul va fi susținut de Ansamblul Folcloric al Județului Alba, dirijat de Alexandru Pal, alături de soliștii Roxana Reche, Floricica Moga, Dorina Nariţa, Nicolae Plută, Maria Filimon, Nicolae Tuhuț, Bianca Şuşman, Diana Izabela Marin, Georgiana Petrescu. Evenimentul este prezentat de Andreea Bogdan.

„Sărbătorim și în acest an Unirea Principatelor Române printr-o serie de evenimente culturale de înaltă ținută, care se vor desfășura on-line, fără public, cu respectarea celor mai stricte măsuri de prevenire a răspândirii virusului SARS-COV-2.

Am pregătit recitaluri de muzică corală, muzică de fanfară, dar și un spectacol folcloric extraordinar în care includem cele mai frumoase suite vocal-instrumentale din zonele istorice ale României.

Vă așteptăm cu drag să urmăriți live evenimentele noastre pe paginile de Facebook ale instituțiilor organizatoare!” a spus Alexandru Pal, managerul Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba.

Manifestările dedicate Zilei Culturii Naționale sunt organizate de Consiliul Județean Alba prin Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba, în parteneriat cu Primăria Municipiului Blaj și Palatul Cultural Blaj.

Din cauza pandemiei, manifestările se vor desfășura ON LINE, fără public, cu respectarea celor mai stricte măsuri de prevenire a răspândirii virusului SARS-COV-2.

Toate evenimentele vor fi difuzate live pe pagina de Facebook a Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba și pe paginile celorlalte instituții organizatoare.

Unirea Principatelor Române, cunoscută și ca Mica Unire, a avut loc la jumătatea secolului al XIX-lea, fiind legată de personalitatea domnitorului Alexandru Ioan Cuza.

24 ianuarie 1859 este momentul alegerii lui Alexandru Ioan Cuza ca domnitor al Principatelor Române Unite, fiind actul istoric ce a reprezentat primul pas pe calea înfăptuirii statului național român unitar.

sursă: Centrul Cultural Augustin Bena

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Doliu în lumea fotbalului albaiulian: Florian (Bebe) Brumaru s-a stins din viață

Publicat

Este doliu în lumea fotbalului albaiulian. Unul dintre oamenii care au reprezentat „sarea și piperul” la Unirea Alba Iulia, ca jucător, ca antrenor, ca omul bun la toate, Florian (Bebe) Brumaru s-a stins din viață la 62 de ani. 

„Clubul AFC Unirea 1924 Alba Iulia anunță cu nespusă durere, trecerea în neființă a celui ce a fost jucător, antrenor și director sportiv și unul dintre cei mai fideli slujitori ai culorilor alb-negre, nea BEBE BRUMARU! Plecat astăzi dintre noi, nea Bebe va rămâne mereu în memoria noastră!

Transmitem condoleanțe familiei îndoliate. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, au transmis sâmbătă reprezentanții FC Unirea Alba Iulia, pe pagina de Facebook.

Florian (Bebe) Brumaru a fost jucător de fotbal în liga I (Victoria București și FC Bihor Oradea) liga II (Dinamo Focșani, Dinamo Victoria București, FC Bihor și Unirea Alba Iulia) și Liga 3 (Voința Bucuresti). Acesta a fost și comisar șef de poliție la IPJ Alba și ofițer de poliție judiciară la DNA.

Din 2017 până în prezent a fost director sportiv la AFC Unirea 1924 Alba Iulia, manager și antrenor de fotbal la grupele U15, U13 de la ACS Școala de fotbal Valea Frumoasei.

Citeste mai mult
Publicitate

BLAJ

Atleta Mihaela Maria Blaga din Blaj, pe primul loc în proba de 1.500 metri la Campionatul Național de Seniori

Publicat

Atleta Mihaela Maria Blaga, legitimată la CSS Blaj și Atletic Club Mica Romă Blaj (antrenor Cristina Man), s-a clasat pe primul loc în proba de 1.500 de metri U18, U16 în etapa a doua a Campionatului Național de seniori, organizată în București. Sâmbătă, aceasta a reușit să termine pe locul al 2-lea în proba de 3.000 de metri U23, U20. 

Vineri, în cadrul probei de 1.500 de metri a competiției, Mihaela Maria Blaga a terminat pe primul loc cu timpul de 4:43.11, următoarea clasată fiind sportiva Claudia Ionela Costiuc (CSM Dorna Vatra) cu un timp de 4:49.26. O altă atletă legitimată la clubul din Blaj și pregătită de Cristina Man, Andreea Maria Bogdan, s-a clasat pe locul 8 în aceiași probă cu timpul de 5:17.29.

Sâmbătă, în proba de 3.000 de metri, Mihaela Maria Blaga a terminat pe locul II, cu timpul de 10:18.96.

Etapa a doua a Campionatului Național de seniori, seniori U23, U20 și Cupa R.M.A a avut loc la București, în Sala “Ioan Soter”, în perioada 22-23 ianuarie.

Probele de concurs au fost următoarele:

Masculin: 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1.500 m, 3.000 m, 60 m garduri, înălţime, prăjină, lungime, triplusalt, greutate;

Feminin: 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1.500 m, 3.000 m, 60 m garduri, înălţime, prăjină, lungime, triplusalt, greutate.

Vineri, 22 ianuarie 2021, primul start s-a dat la ora 9:30, în proba de 60 m plat feminin U16, U18 și master, iar ziua de sâmbătă, 23 ianuarie 2021, a debuta la aceeași oră, cu proba de lungime U16 feminin.

sursa: fra.ro

Citeste mai mult
Publicitate

EDUCAȚIE

Lucrări de refuncționalizare a spațiilor de învățământ, la Liceul de Arte din Alba Iulia. Pasarelă între două corpuri de clădire

Publicat

Două corpuri de clădire ale Liceului de Arte „Regina Maria” din Alba Iulia vor fi unite printr-o pasarelă pe structură din beton armat cu închideri din tâmplărie cu geam termoizolant. Proiectul prevede, printre altele, recompartimentarea unor spații, lucrări de conformare ISU și termoizolarea unuia dintre corpuri. 

Consilierii locali din Alba Iulia vor avea de aprobat, în ședința de vineri, 29 ianuarie, indicatorii tehinico-economici faza DALI pentru obiectivul de investiții „Refuncționalizare spațiu de învățământ Liceul de Arte Regina Maria, strada Avram Iancu nr. 7 A, strada Călărașilor nr. 2”.

Potrivit raportului de specialitate, în anul 1971 Ministerul Învățământului aproba înființarea unei secții de muzică și arte plastice cu un program suplimentar, pe lângă Școala Generală nr. 1 din Alba Iulia. În prezent cifra de școlarizare a crescut foarte mult, s-a format Liceul de Arte Regina Maria având circa 600 de elevi și un personal didactic și nedidactic de 120 de persoane. La ora actuală, activitățile specifice unui liceu de arte se desfășoară în patru corpuri de clădire, pe patru străzi diferite, în clădiri care necesită intervenții majore ca să fie utilizate în continuare ca și spații de învățământ, iar o parte din aceste spații de învățământ sunt revendicate și în acest sens este necesar să fie eliberate.

În anul 2017 Primăria Alba Iulia a achiziționat imobilul din strada Avram Iancu nr. 7A, colț cu strada Călărașilor (nefinalizat) care va fi destinat extinderii spațiului de învățământ pentru Liceul de Arte Regina Maria, urmând să asigure necesarul de spații în conformitate cu legislația în vigoare și cu respectarea măsurilor ISU. Totodată se va avea în vedere posibilitatea comasării /refuncționalizării liceului menționat, pentru utilizarea cât mai eficientă a spațiului disponibil, cu realizarea de săli care să respecte suprafețele și cubajul de aer/elev.

Se propune astfel:

  • construirea unei pasarele de legătură între corpurile existente – corp A (clădirea din strada Avram Iancu, nr. 7A) și corp B (clădirea din strada Călărașilor, nr. 2) – pe structură din beton armat cu închideri din tâmplărie metalică și geam termoizolant
  • modificări și compartimentări mansardă corp B
  • modificări zona administrativă corp B
  • recompartimentare subsol, parter, mansardă corp A, finalizare finisaje, lucrări de instalații
  • extindere spații tehnice
  • lucrări de conformare ISU, instalații limitare stingere incendiu

De asemenea, se propune izolarea suplimentară a corpului B (clădirea din strada Călărașilor nr. 2) cu minim 10 cm de polistiren expandat pe fațadă. În plus se va urmări folosirea unor elemente de polistiren pentru refacerea fațadei cu valori arhitecturale.

Durata de execuție a lucrărilor ar urma să fie de 8 luni. Valoarea totală a obiectivului de investiții este de 3.668.974,36 lei (inclusiv TVA) din care construcții – montaj (C+M) 3.126.494,21 lei (inclusiv TVA).

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate

Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate