Connect with us
Publicitate

ACTUALITATE

ADMITERE la şcoli militare 2017: Jandarmeria Alba recrutează candidaţi până în 21 iulie. Condiţii, locuri disponibile şi probe

Publicat

ziua jandarmeriei 2016 Tinerii care au absolvit liceul şi promovează examenul de bacalaureat, precum şi pe cei din ultimul an de liceu, care doresc să urmeze cariera militară pot participa la sesiunea de recrutare de la Inspectoratului de Jandarmi Judeţean “Avram Iancu” Alba.

Pentru sesiunea de admitere din anul 2017 vor fi recrutaţi candidaţi pentru concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ care formează personal pentru Ministerul Afacerilor Interne.

Cererile de participare/fişele de înscriere pentru admiterea la instituţiile de învăţământ postliceale ale MAI, se depun până la data de 21 iulie 2017.

Locuri disponibile

Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgăşani – 180 locuri (din care 3 locuri pentru romi şi 2 locuri pentru alte minorităţi), astfel:

174 locuri alocate Jandarmeriei Române;

6 locuri alocate S.P.P.

Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Petru Rareş” Fălticeni – 175 locuri alocate Jandarmeriei Române (din care 3 locuri pentru romi şi 2 locuri pentru alte minorităţi).

Şcoala de Subofiţeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldești  – 3 locuri de Maistru militar auto alocate Jandarmeriei Române.

Locurile scoase la concursurile de admitere sunt comune – femei și bărbați, cu excepția specialității pompieri.

Condiţii şi criterii de recrutare

Condiţiile legale de recrutare pentru persoanele care intenţionează să susţină examen de admitere în instituţiile de învăţământ ale M.A.I. sunt următoarele:

– să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

– să cunoască limba română, scris şi vorbit;

– să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

– să fie apte din punct de vedere medical, fizic şi psihologic; aptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne/comisiile şi subcomisiile de concurs, ca urmare a examinării medicale, verificării îndeplinirii criteriilor antropometrice, existenţei semnelor/tatuajelor neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, verificării aptitudinilor fizice şi, respectiv, evaluării psihologice, potrivit baremelor şi/sau criteriilor aplicabile;

– să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi în cursul anului 2017;

– să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat; dovada absolvirii se face cu diploma sau cu adeverinţă din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat;

– să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;

– să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

– să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;

– să nu fi fost destituite dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul  individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

– să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege.

Criteriile specifice pentru recrutarea candidaţilor la examenele de admitere în instituţiile de învăţământ, forma de învăţământ cu frecvenţă, în vederea formării profesionale iniţiale, sunt următoarele:

– să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere;

– să aibă înălţimea de minimum 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile;

– să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară;

– să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;

– să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ.

Dosarele de recrutare ale candidaţilor se constituie în conformitate cu prevederile O.M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne.

În acest sens, fiecare candidat va depune câte un dosar plic, cuprinzând următoarele documente:

– cererea de înscriere şi CV;

– copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor, certificate pentru conformitate cu originalul de către lucrătorul de resurse umane; se acceptă și copiile legalizate;

Pentru candidații care au promovat examenul de bacalaureat în promoțiile anterioare anului 2017 – diploma de bacalaureat și foaia matricolă a studiilor liceale, în copii certificate pentru conformitate cu originalul de către lucrătorul de resurse umane; se acceptă și copiile legalizate;

Pentru candidații care au absolvit studii liceale în afara României cu diplomă de bacalaureat (sau echivalentul acesteia), promoțiile anterioare anului 2017:

– atestatul de recunoaștere a studiilor, eliberat de către direcția de specialitate din cadrul M.E.N.C.S., în copie,  certificat pentru conformitate cu originalul de către lucrătorul de resurse umane; se acceptă și copie legalizată;

– diploma de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta, în traducere legalizată;

– foaia matricolă a studiilor liceale, în traducere legalizată;

– copii ale actului de identitate, carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi, dacă este cazul, ale livretului militar, certificate pentru conformitate cu originalul de către lucrătorul de resurse umane; se acceptă și copiile legalizate;

– copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă, certificate pentru conformitate cu originalul de către lucrătorul de resurse umane; se acceptă și copiile legalizate;

– autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului;

– cazierul judiciar (extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către compartimentul cu sarcini de recrutare, pe baza consimțământului expres al candidatului. Extrasul poate fi înlocuit și de un certificat de cazier judiciar, în termen de valabilitate, depus de candidat);

– o fotografie color 9×12 cm (pe verso, lucrătorul de resurse umane care a efectuat recrutarea scrie cu majuscule următoarele date ale candidatului: numele, prenumele tatălui, prenumele candidatului, CNP);

– fişa medicală-tip de încadrare în MAI;

– declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare.

Candidaţii etnici/minoritari care se înscriu pentru locurile alocate distinct minorităţilor naţionale declară pe propria răspundere apartenența la etnia/minoritatea respectivă și depun la dosarul de recrutare şi o adeverinţă din partea unei organizaţii etnice, constituite potrivit legii, care să ateste etnia de apartenenţă a candidatului, respectiv calitatea de etnic minoritar.

Potrivit prevederilor art. 142 alin. (6) – (63) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările si completările ulterioare, candidaţii care optează pentru instituţiile de învăţământ superior care sunt declarați ,ADMIS” și care au mai beneficiat de un program de studii universitare finanțat de la bugetul de stat, integral sau parțial, vor face dovada achitării contravalorii studiilor sau, după caz, vor depune la instituția de învățământ o declarație din care să rezulte că nu au mai beneficiat de subvenție de la bugetul de stat pentru un alt program de studii universitare de licență, pentru a fi inmatriculați in anul I de studii, cu excepţia absolvenţilor învăţământului liceal din promoţia 2017.

Examinarea medicală a candidaţilor realizează la unităţile medicale teritoriale ale MAI şi constă în evaluarea detaliată a stării de sănătate, conform baremelor medicale în vigoare.

Evaluarea psihologică a candidaţilor se realizează de specialişti din cadrul Centrului de Psihosociologie al M.A.I., potrivit planificării întocmite împreună cu unitățile cu atribuții de recrutare.

Înscrierea şi probele eliminatorii pentru instituţiile MAI

Şcolile postliceale ale MAI organizează concursurile de admitere în perioada 2-10 septembrie, conform graficelor/calendarelor mediatizate de către unităţile de învăţământ.

Desfăşurarea etapei de selecţie a candidaţilor

Contravizita medicală se realizează de către o subcomisie medicală legal constituită din specialişti desemnaţi de Direcţia Medicală a MAI, respectiv SRI, care acordă consult de specialitate candidaţilor, verifică înscrisurile fişei medicale tip MAI şi finalizează examenul medical prin emiterea unui aviz medical de tipul „APT”/„INAPT”; verificarea îndeplinirii criteriului privind înălţimea minimă şi observarea directă a existenţei la candidaţi a diverselor semne particulare, piercing-uri sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, vor fi semnalate comisiei de selecţie, respectiv admitere, în urma cărora candidaţii vor fi declaraţi „PROMOVAT” sau, după caz, „Nepromovat”.

Lista nominală cu candidaţii declaraţi „Inapt” pentru admitere şi/sau „Nepromovat” la contravizita medicală efectuată la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” se transmite Direcţiei Medicale din MAI prin grija Comisiei Centrale de Admitere constituită la nivelul academiei.

Susţinerea probelor de aptitudini fizice

Verificarea aptitudinilor fizice a candidaţilor la instituţiile de învăţământ ale MAI (cu excepţia candidaţilor la Facultatea de Arhivistică), precum şi pentru locurile MAI la instituţiile de învăţământ ale MApN se realizează conform probelor şi baremelor prevăzute mai jos:

Probele şi baremele pentru verificarea aptitudinilor fizice ale candidaţilor la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ proprii, cât şi în cele ale Ministerului Apărării Naţionale care pregătesc specialişti pentru Ministerul Afacerilor Interne

În cadrul admiterii, verificarea aptitudinilor fizice are caracter eliminatoriu.

Toate probele sunt obligatorii. Nesusţinerea unei probe sau abandonul au ca efect eliminarea din concurs a candidatului.

Probele se susţin în aceeaşi zi, în următoarea ordine: alergare – viteză, aruncarea mingii medicinale şi alergare – rezistenţă.

Probele se execută în ţinută sportivă adecvată anotimpului (pantofi de sport, tricou, pantaloni scurţi sau trening). Nu este admisă la susținerea probelor purtarea pantofilor de sport cu crampoane sau cuie.

Este declarat „Promovat” candidatul care îndeplineşte baremul minim stabilit pentru fiecare probă. Candidatul care nu promovează o probă este eliminat din concurs, iar în funcţie de momentul în care intervine aceasta, nu mai parcurge celelalte probe.

Indiferent de cauze/motive, nu se admit reexaminări, repetări sau contestaţii.

Performanţa obţinută de candidaţi şi calificativul acordat se consemnează în borderoul de examen.

Verificarea aptitudinilor la probele fizice se efectuează cu respectarea prevederilor art. 100 alin. (1), lit. g) din OMAI nr.154/2004 privind activităţile de educaţie fizică şi sport în MAI.

Aspectele organizatorice se stabilesc la nivelul comisiilor de admitere.

Probele şi baremele minime de promovare sunt următoarele:

Probele de verificare Bareme minime
Bărbaţi Femei
Alergare de viteză – 50 m plat 7” 2 8” 1
Aruncarea mingii medicinale de pe loc

(4 kg bărbaţi şi 2 kg femei)

7 m 7 m
Alergare de rezistenţă – 1000 m 3` 45” 4` 10”

 

Precizări tehnice şi metodice privind efectuarea probelor:

Proba de alergare – viteză

se execută cu startul din picioare, câte doi candidaţi;

cronometrul porneşte la mişcarea primului candidat;

startul greşit (plecarea înaintea semnalului acustic) se reia. La al doilea start greşit candidatul este declarat „Nepromovat”;

candidaţii care se ciocnesc în timpul alergării şi cad sau care se împiedică ori alunecă din cauza suprafeţei de alergare se consideră că nu au parcurs traseul şi vor relua proba o singură dată, la sfârşitul seriei din care fac parte.

Proba de aruncare a mingii medicinale (4 kg bărbaţi şi 2 kg – femei)

se execută de pe loc, cu ambele braţe, pe deasupra capului, spre înainte, într-un sector cu lăţime de 3 metri şi lungimea de cel puţin 10 metri, câte un  candidat;

poziţia iniţială a picioarelor poate fi în sprijin apropiat sau depărtat (lateral sau înainte);

în cazul în care execuţia se efectuează din poziţia stând sau stând-depărtat, candidatul poate să se ridice pe vârfuri fără a se desprinde de pe sol. La aruncarea din poziţia stând depărtat anterio-posterior candidatul poate ridica piciorul din spate cu condiţia ca piciorul din faţă să menţină permanent contactul cu solul; în ambele cazuri nu se va călca sau depăşi linia sectorului de aruncare, inclusiv după aterizarea mingii;

candidatul are dreptul la două încercări;

măsurarea aruncării se efectuează de la linia sectorului de aruncare până la urma lăsată de minge, înspre locul de aruncare;

scăparea mingii de către candidat (înainte sau înapoi) este considerată aruncare nereuşită (pentru prima încercare);

dacă situaţia prevăzută la lit. f) are loc la a doua încercare, candidatul este declarat „Nepromovat”, iar în borderou este consemnată performanţa celei mai bune aruncări.

Proba de alergare – rezistenţă

se execută cu startul din picioare, în serii de 15 – 25 candidaţi/ cronometru;

trecerea de la alergare la mers se consideră abandon.

Pentru susţinerea probelor de verificare a aptitudinilor fizice, candidaţii se vor prezenta cu echipamentul sportiv necesar; nu este admisă la susţinerea probelor purtarea pantofilor de sport cu crampoane sau cuie.

Rezultatul selecţiei

La probele etapei de selecţie – contravizita medicală şi susţinerea probelor fizice –  nu se admit contestaţii, avizul medical, respectiv rezultatul obţinut consemnate de subcomisiile de specialitate fiind definitive.

Tematica şi bibliografia pentru concursul de admitere se regăsesc pe site-ul fiecărei instituţii de învăţământ.

andidaţii recrutaţi se vor informa asupra perioadei de examinare psihologică (data şi ora la care au fost planificaţi pentru susţinerea evaluării psihologice, documentele şi materialele necesare, locul de desfăşurare) telefonic sau pe site-urile structurilor care au efectuat recrutarea.

Candidații care au dosarele de recrutare corect și complet întocmite prezintă la sediul instituției de învățământ pentru care au optat, în vederea înscrierii la concursul de admitere, următoarele documente:

cartea de identitate sau pașaportul, în original;

diploma de bacalaureat în original sau adeverință eliberată de liceu în care se menționează notele obținute la probele de examen, media generală de la bacalaureat, mediile obținute în anii de liceu, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma, precum și foaia matricolă a studiilor liceale, în original sau în copii legalizate (numai pentru absolvenții promoției anului în curs);

alte documente solicitate prin metodologii / regulamente de admitere (ex.: acte de studii în original, dovada achitării contravalorii taxei de înscriere la concurs pentru candidații Academiei de Poliție „Alexandru loan Cuza” și la alte instituții de învățământ la care MAI are locuri aprobate, avize pentru dobândirea unor aptitudini etc.)

Pentru susţinerea probelor sportive candidaţii vor fi echipaţi corespunzător şi vor prezenta legitimaţia de concurs şi actul de identitate.

În ziua stabilită pentru susţinerea testului de cunoştinţe, candidaţii vor avea asupra lor:

legitimaţia de concurs;

actul de identitate;

pix sau stilou cu pastă sau cerneală de culoare albastră.

Este interzis accesul în sala de concurs cu aparatură electronică, cărţi, caiete, notiţe, telefoane mobile etc.

Candidaţii declaraţi „admis” încheie angajamente prin care se obligă ca, după absolvirea şcolii, să îndeplinească serviciul timp de minimum 10 ani în unităţile în care vor fi încadraţi sau mutaţi ulterior, în raport de nevoile M.A.I. De asemenea, se obligă să restituie cheltuielile de întreţinere efectuate de M.A.I. pe timpul şcolarizării, în cazul în care sunt îndepărtaţi din instituţia de învăţământ pentru lipsă de interes la învăţătură sau pentru abateri disciplinare, ori încetează şcolarizarea la cerere, precum şi în eventualitatea că nu-şi respectă obligaţia de a îndeplini serviciul în condiţiile de mai sus.

Recrutarea candidaţilor se realizează în raport de domiciliul înscris în cartea de identitate, potrivit organizării administrativ-teritoriale şi armei, respectiv specialităţii pentru care optează candidatul în raport de oferta educaţională prevăzută acesteia.

Candidaţii declaraţi admişi au obligaţia să depună, în vederea înmatriculării, la începerea anului şcolar/universitar, diploma de bacalaureat, în original, la instituţia de învăţământ la care au fost declaraţi „admis”. Neprezentarea, în termenul stabilit, a diplomei, în original, din vina exclusivă a candidatului, conduce la neînmatriculare, respectiv la îndepărtarea din cadrul instituţiei de învăţământ.

Detalii suplimentare se găsesc pe site-urile instituţiilor de învăţământ.

Cererile de participare/înscriere la concursurile de admitere se primesc la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Alba situat în Alba Iulia str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 18, de către Serviciul Resurse Umane al unităţii, în zilele lucrătoare, de luni până vineri, între orele 08.00 – 16.00, telefon 0258/812318.

În vederea înscrierii, candidaţii vor prezenta actul de identitate.

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
PublicitateParteneri: Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro. Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax