Connect with us
Publicitate

ADMINISTRATIE

ADMITERE M.A.I 2019. Peste 2.800 de locuri în Poliție, Frontieră și Jandarmerie. Rezultate candidați sesiunea ianuarie

parada politie

Publicat

 Peste 2.800 de locuri în Poliție, Frontieră și Jandarmerie au fost scoase la concurs pentru încadrare în anul 2019. Persoanele interesate să urmeze o carieră în domeniu s-au înscris la sediul structurilor de resurse umane din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului, până în data de 23 noiembrie 2018.

Sesiune de admitere pentru şcolile de agenţi sau subofiţeri ale MAI a avut loc în perioada 10 – 21 ianuarie 2019.

Vezi REZULTATE definitive Admitere ACADEMIA de POLIȚIE 2019: Notele pe facultăți, după contestații. LISTELE FINALE – candidați admiși, candidați respinși

Rezultatele concursului de admitere la Școala de Agenți de Poliție, Vasile Lascăr Câmpina:

64 de puncte a fost ultima medie cu care s-a intrat în sesiunea din aceast început de an, o medie mult mai mică faţă de cea din sesiunea din august-septembrie, când s-a intrat cu 73 de puncte.

Candidații au avut de răspuns la 90 de întrebări, respectiv 60 la limba română și 30 la o limbă străină, cu patru variante de răspuns și doar una corectă. Conform regulamentului,  candidaţii admişi vor face un an de şcoală, împărţit în şase luni de cursuri şi şase de practică la sediile de poliţie din oraşele unde elevii au domiciliul. 

Rezultate obținute de candidații români la școala de poliție Vasile Lascăr Câmpina

Lista candidați minorități în ordinea punctajului

Listă candidați romi în ordinea punctajului

Rezultatele concursului de admitere la Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră 
„AVRAM IANCU” Oradea:

Rezultate obtinute de candidații români la concursul de admitere

Rezultate obtinute de candidatii de alte minoritati la concursul de admitere

Rezultate obtinute de candidatii de etnie roma la concursul de admitere

Rezultatele concursului de admitere la Școala Militară de Subofițeri de Jandarmi ”Grigore Alexandru Ghica”, Drăgășani

Rezultate obtinute de candidați 

Rezultatele concursului de admitere la Școala Militară de Subofițeri de Jandarmi ”Petru Rareș Fălticeni” 

Rezultate obtinute de candidați 

Rezultatele concursului de admitere la școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă ”Pavel Zăgănescu” Boldești

Rezultate la adminiterea de la ”Pavel Zăgănescu” Boldești

La Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca, cel mai mare punctaj a fost de 93 de puncte din 100 maxim posibile, acestea fiind obținute de o tânără din județul Maramureș. La sesiunea anterioară de admitere, cel mai mare punctaj atins fusese de 98 de puncte, aparținând unei candidate din județul Suceava.

Dintre candidații admiși, cei mai mulți sunt din județele Maramureș (52), Cluj (46), Alba (37), Bihor (28) și Sălaj (23). Din județul Suceava provin 21 de persoane admise,din Bistrița-Năsăud 20, din Mureș 16, din județul Hunedoara 11, din Arad 8 admiși, 7 sunt din Neamț, câte 6 provin din județele Gorj și Satu Mare, 5 sunt din Botoșani, 4 din județul Timiș și câte 2 din județele Caraș-Severin, Sibiu și Vâlcea. Câte un candidat a fost admis din județele Galați, Harghita, Mehedinți și Olt.

Citește și LISTELE cu REZULTATE ADMITERE MAI 2020: Cu ce note s-a intrat la școlile de agenți de POLIȚIE în sesiunea ianuarie

Cele peste 2.800 de locuri disponibile au fost împărțite astfel:

Poliţia Română – 1 600 locuri

Poliţia de Frontieră – 280

Jandarmerie – 700 locuri

Pompieri – 300 locuri.

Din 2018. proba sportivă constă în parcurgerea unui traseu prevăzut cu 11 obstacole.

Limită de înălţime nu mai este prevăzută în regulament și la specializările Poliţie şi Frontieră nu mai este prevăzută limită maximă de vârstă.

Pentru Poliţie, Frontieră şi Jandarmerie candidaţii nu trebuie să aibă semne particulare sau tatuaje care nu se acoperă de vestimentaţie în ţinuta de vară.

Prevederea nu este valabilă pentru pompieri.

Media generală la purtare din timpul liceului –trebuie să fie minim 9,00.

Dosarul de recrutare în vederea participării la concursul de admitere conţine următoarele documente:
a) cererea de înscriere şi CV;
b) copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului;1
c) copii ale actului de identitate, carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi, dacă este cazul, ale livretului militar;

d) copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;

e) autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului;

f) cazierul judiciar;

g) o fotografie color 9×12 cm;

h) fişa medicală-tip de încadrare în MAI;

i) declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare.

Compartimentul cu sarcini de recrutare, anterior desfăşurării concursului de admitere, introduce în dosarul de recrutare avizul psihologic.

În urma desfăşurării concursului de admitere, compartimentul cu sarcini de recrutare introduce în dosarul de recrutare al candidaţilor declaraţi „admis”:

nota de cunoaştere;
procesele-verbale de distrugere privind rezultatele verificărilor efectuate prin intermediul structurilor de cazier judiciar, evidenţă operativă şi evidenţele speciale ale Poliţiei Române şi ale Serviciului Român de Informaţii pentru persoanele menţionate în tabelul nominal cu rudele şi soţul/soţia candidatului.
Structurile de resurse umane efectuează, în volum complet, activitățile de cunoaștere a candidaților declarați admis, completează dosarele de recrutare, conform reglementărilor în vigoare, și le transmit instituțiilor de învățământ în termen de cel mult 30 de zile, cu propunere de înmatriculare/neînmatriculare/exmatriculare.

Pentru candidații cu opțiune programul de studii universitare de licenţă ”Ordine şi siguranţă publică” al Facultăţii de Poliţie din Academia de Poliţie ”Alexandru Ioan Cuza”, forma de învăţământ cu frecvenţă redusă, unităţile de recrutare2 sau, după caz, structurile3 care asigură gestiunea resurselor umane pentru unităţile unde sunt încadraţi candidaţii, eliberează o adeverinţă privind îndeplinirea criteriilor specifice de recrutare prevăzute la art. 6 alin. (8) din Anexa nr. 2 la Ordinul M.A.I nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I, cu modificările şi completările ulterioare, al cărei model este prezentat la Anexa nr. 7 la Dispoziţia directorului general al D.G.M.R.U. nr. II/17635 din 16.04.2018).

Personalul din structurile I.G.P.R. și personalul încadrat în structurile aparatului central şi subordonate M.A.I.. va depune la dosarul de recrutare raportul al cărui model este prevăzut în Anexa nr. 1, respectiv Anexa nr. 2 la Dispoziţia inspectorului general al Poliției Române privind recrutarea şi selecţia candidaţilor pentru admiterea în instituţiile de învăţământ care realizează formarea iniţială a personalului pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, sesiunile 2018 și ianuarie 2019.

INFORMAȚII GENERALE ADMITERE 2018+IANUARIE2019

Personalul cu atribuții de recrutare are obligația să prezinte solicitanților toate informațiile necesare cu privire la:
a) condiţiile legale şi criteriile specifice de recrutare, precum şi modalitatea de dovedire a îndeplinirii acestora;

b) prezentarea şi participarea personală la fiecare etapă a concursului de admitere;

c) necesitatea declarării datelor reale, complete şi exacte cu privire la propria persoană şi a confirmării cunoaşterii şi acceptării condiţiilor şi criteriilor de recrutare;

d) acceptarea prelucrării datelor cu caracter personal şi a efectuării de verificări specifice asupra propriei persoane, familiei şi rudelor candidatului;

e) componenţa dosarului de recrutare – etapele şi limita de timp de constituire ale acestuia;

f) prevederile legale referitoare la angajamentul pe care candidaţii declaraţi admişi urmează să-l încheie;

g) organizarea şi desfăşurarea etapei I de selecţie, realizată la unităţile care au recrutat candidaţii, respectiv a evaluării psihologice și a examinării medicale;

h) documentele necesare pentru înscrierea la sediul instituţiei de învăţământ – în situaţia în care s-a transmis dosarul de recrutare constituit în volum complet şi candidatul a fost declarat apt la evaluarea psihologică și la examinarea medicală, precum şi calendarul înscrierii la concursul de admitere al instituţiei de învăţământ;

i) organizarea şi desfăşurarea etapei a II-a de selecţie – eliminatorie, realizată la instituţiile de învăţământ, respectiv a contravizitei medicale şi evaluarea performanței fizice;

j) organizarea şi desfăşurarea etapei a III-a: proba de verificare a cunoştinţelor, cu indicarea adreselor site-urilor oficiale ale instituţiilor de învăţământ unde sunt postate tematica şi bibliografia de concurs, graficul/calendarul desfăşurării concursului, precum şi alte elemente de interes pentru candidaţi;

k) faptul că în vederea înmatriculării, în situația în care sunt declarați ”ADMIS”, au obligația să depună diploma de bacalaureat în original;

l) faptul că nu vor fi înmatriculaţi sau vor fi îndepărtaţi din instituţia de învăţământ la care au fost declaraţi “ADMIS”, cei care, urmare verificărilor desfăşurate ulterior admiterii, se constată că au avut un comportament necorespunzător principiilor care guvernează profesia de polițist;

m) situaţiile de exceptare de la plata taxei de înscriere prevăzute în metodologiile/regulamentele de admitere;

n) respectarea prevederilor art. 142 alin. (6)-(63) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, pentru candidaţii care optează pentru o instituţie de învăţământ superior: pentru a fi înmatriculaţi în anul I de studii la instituţiile de învăţământ superior, candidaţii declaraţi „ADMIS” care au mai beneficiat de un program de studii universitare finanţat de la bugetul de stat, integral sau parţial, vor face dovada că au efectuat/efectuează plata contravalorii studiilor sau, după caz, vor depune la instituţia de învăţământ o declaraţie din care să rezulte că nu au mai beneficiat de subvenţie de la bugetul de stat pentru un alt program de studii universitare de licenţă. Absolvenţii de liceu ai promoţiei 2018 nu au obligaţia depunerii declaraţiei din care să rezulte că nu au mai beneficiat de subvenţie de la bugetul de stat pentru un alt program de studii universitare de licenţă.

o) numărul de locuri destinat etniei rome şi minorităţilor naţionale şi documentele suplimentare solicitate în vederea participării pentru locurile distincte prevăzute acestora.

Modelele de documente de completat se gestionează la nivelul unităților de recrutare.

Candidaţii care optează pentru participarea la concursurile de admitere organizate în sesiunile 2018 și ianuarie 2019 trebuie:
a) să se exprime personal, liber, fără echivoc şi în deplină cunoaştere a condiţiilor generale şi a criteriilor specifice pe care trebuie să le îndeplinească în vederea participării la etapele concursului de admitere;

b) să formuleze în scris opţiunea potrivit ofertei educaţionale;

c)să se adreseze pentru recrutare potrivit organizării administrativ-teritoriale și specialității/specializării/calificării pentru care optează, în raport de domiciliul/reședința înscris/ă în cartea de identitate;

d) să îndeplinească în mod cumulativ condiţiile generale şi criteriile specifice pentru recrutare stabilite de actele normative și dispozițiile incidente aflate în vigoare;

e) să se prezinte și să promoveze evaluarea psihologică pentru a fi declarați “Apt psihologic” de către specialiştii Centrului de Psihosociologie al M.A.I., conform prevederilor legale în vigoare;

f) să constituie fişa medicală completată la toate capitolele de specialitate prevăzute şi concluzionată: “Apt pentru instituţii de învăţământ MAI”, conform prevederilor legale în vigoare;

g) să constituie dosarele de recrutare în volum complet şi la termenul limită prevăzut pentru transmiterea acestora la instituțiile de învățământ organizatoare/ I.G.P.R – D.M.R.U.

Subliniem necesitatea ca persoanele interesate în vederea participării la concursurile de admitere să declarare date complete în conţinutul autobiografiei, respectiv al celorlalte documente de confirmare a cunoaşterii şi acceptare a condiţiilor de recrutare, astfel încât să îndeplinească criteriile de relevanţă, corectitudine şi actualitate.

Recrutarea candidaţilor pentru admiterea la unităţile de învăţământ postliceal ale M.A.I. şi M.Ap.N. se realizează în conformitate cu reglementările în vigoare, potrivit organizării administrativ-teritoriale şi specialității/calificării pentru care optează, în raport de oferta educaţională prevăzută în Dispoziţia directorului general al D.G.M.R.U. nr. II/17635 din 16.04.2018 (vezi Anexa nr. 1 a prezentului document) și de domiciliul/reședința candidatului înscris/ă în cartea de identitate.

Dosarele de recrutare ale candidaţilor se constituie în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) lit. b) din Anexa nr. 2 la Ordinul M.A.I nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I, cu modificările şi completările ulterioare, ale Dispoziţiei directorului general al D.G.M.R.U nr. II/17278 din 01.02.2017, ale Dispoziţiei directorului general al D.G.M.R.U. nr. II/17635 din 16.04.2018 şi ale Dispoziţiei inspectorului general al Poliţiei Române privind recrutarea şi selecţia candidaţilor pentru admiterea în instituţiile de învăţământ care realizează formarea iniţială a personalului pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, sesiunile 2018 și ianuarie 2019.

Condiţii legale şi criterii specifice de recrutare valabile pentru candidații cu opțiune o instituţie de învăţământ superior a M.A.I, M.Ap.N şi S.R.I şi/sau o unitate de învăţământ postliceal a M.A.I şi M.Ap.N, forma de învăţământ cu frecvenţă:

să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
să cunoască limba română, scris şi vorbit;
să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic; aptitudinea se constată de structurile de specialitate ale M.A.I, potrivit reglementărilor în vigoare;
să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat; dovada absolvirii se face cu diploma sau cu adeverinţă care îndeplinește condițiile de valabilitate, din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat;
g) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de polițist;

h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;

j) să nu fi fost destituiți dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;

l) să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentație, în ținuta de vară; verificarea îndeplinirii criteriului se realizează cu ocazia examinării medicale;

m) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;

n) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ.

Candidații care au fost declarați ”Admis” la concursul de admitere în instituțiile de învățământ nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizații cu caracter politic.
Suplimentar față de condițiile și criteriile prevăzute mai sus, candidații recrutați pentru admiterea pe locurile rezervate M.A.I la alte instituții de învățământ din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională trebuie să îndeplinească și următoarele condiții și criterii specifice de recrutare:
Candidaţii pentru locurile M.A.I la instituţii de învăţământ superior și la unităţile de învăţământ postliceal al M.Ap.N trebuie să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere;
Candidaţii înscrişi pe locurile M.A.I. la Academia Navală ”Mircea cel Bătrân” și la Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu” vor parcurge probe eliminatorii suplimentare, contracost. Examinarea medicală specială se efectuează la Centrul de Medicină Navală Constanța, prin grija Inspectoratului General al Poliției de Frontieră. Candidații vor avea în dosarul de recrutare, suplimentar, pentru obținerea avizului apt îmbarcare, o copie a fișei medicale, conformă cu originalul. Avizul eliberat de structurile specializate cu mențiunea apt/promovat se introduce în dosarul de recrutare sau se prezintă de candidat cu ocazia înscrierii la instituția de învățământ în vederea admiterii, în funcție de planificarea candidaților pentru susținerea acestor probe.
Candidaţii pentru locurile M.A.I la Academia Națională de Informații ”Mihai Viteazul” din cadrul S.R.I trebuie să îndeplinească și condițiile menționate în Anexa nr. 5 la Dispoziţia directorului general al D.G.M.R.U. nr. II/17635 din 16.04.2018 (vezi Anexa nr. 2 a prezentului document).

Candidaţii etnici/minoritari care se înscriu pe locurile alocate distinct acestora declară pe propria răspundere apartenența la etnia/minoritatea respectivă și depun o adeverință emisă de o organizație etnică/minoritară, constituită potrivit legii.

Condiţii legale şi criterii specifice de recrutare valabile pentru candidații cu opțiune programul de studii universitare de licenţă ”Ordine şi siguranţă publică” al Facultăţii de Poliţie din Academia de Poliţie ”Alexandru Ioan Cuza”, forma de învăţământ cu frecvenţă redusă:
a) să fie apți din punct de vedere medical, fizic şi psihic; aptitudinea se constată de structurile de specialitate ale M.A.I, potrivit reglementărilor în vigoare;

b) la data înscrierii să aibă o vechime de minimum 1 an în cadrul structurilor M.A.I, în calitate de agent de poliţie;

c) să fi obținut calificativul de cel puțin ”bine”, la ultima evaluare anuală;

d) să nu fie puşi la dispoziţie ori suspendaţi din funcţie în condiţiile art. 2721 alin. (2) sau ale art. 2725 lit. a) și b) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare;

e) să nu fie sunt sub efectul unei sancţiuni disciplinare.

Dacă până la momentul înmatriculării intervine una dintre situaţiile prezentate la lit. d) şi e), înmatricularea nu se realizează.

 

Data limită pentru depunerea cererii de înscriere

Începând cu data de 25.04.2018 şi până la data de 25 mai 2018 (candidații care optează pentru instituţiile de învăţământ superior ale M.A.I., M.Ap.N. şi S.R.I., precum şi pentru unităţile de învăţământ postliceal ale M.Ap.N..);
începând cu data de 25.04.2018 și până la data de 15 iunie 2018, pentru sesiunea august – septembrie 2018, respectiv până la data de 23 noiembrie 2018, pentru sesiunea ianuarie 2019 (candidaţii care optează pentru unităţile de învăţământ postliceal ale M.A.I.).

Candidaţii pot opta pentru una sau mai multe instituţii de învăţământ universitar sau şcoli postliceale, în măsura în care graficele/calendarele concursurilor de admitere realizate de către instituţiile organizatoare permit participarea la probele de concurs, caz în care se constituie dosare distincte, corespondente numărului de opțiuni.
Candidaţii care au mai multe opţiuni parcurg întreaga procedură stabilită pentru recrutarea şi selecţia candidaţilor, respectiv completarea cererilor de înscriere, constituirea dosarului de recrutare, în mod distinct pentru fiecare instituţie de învăţământ pentru care au optat şi participarea la concursul de admitere.

La concursul de admitere pot participa numai candidații care îndeplinesc, în mod cumulativ, condițiile legale și criteriile specifice pentru recrutarea candidaților, stabilite de actele normative în vigoare și ale căror dosare de recrutare au fost completate în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) lit. b) din Anexa nr. 2 la Ordinul M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare.

Graficele de concurs se afișează pe site-urile oficiale ale instituțiilor/unităților de învățământ organizatoare.

Etapa I de selecţie: evaluarea psihologică și examinarea medicală, realizată la unităţile care au recrutat candidaţii

Evaluarea psihologică a candidaţilor se realizează de către specialiști din cadrul Centrului de Psihosociologie al MAI, potrivit planificării întocmite împreună cu unitățile de recrutare. Compartimentul cu sarcini de recrutare, anterior desfășurării concursului, introduce avizul psihologic în dosarul de recrutare.

Examinarea medicală a candidaţilor se realizează la unitățile medicale teritoriale ale MAI și constă în evaluarea detaliată a stării de sănătate, conform baremelor medicale în vigoare. Aceasta se concretizează prin completarea fișei medicale-tip. Fișa medicală tip se eliberează personal candidaților în baza unei adrese a unității de recrutare. Fișa medicală se încheie pentru candidatul care îndeplinește cumulativ toate criteriile medicale, prin acordarea avizului ”apt” pentru admiterea în instituțiile de învățământ care pregătesc personal pentru nevoile MAI. Fișele medicale cu mențiunea ”inapt” pentru admiterea în instituțiile de învățământ care pregătesc personal pentru nevoile MAI se păstrează/arhivează la nivelul centrelor medicale județene/centrelor medicale de diagnostic și tratament ambulatoriu, cu informarea unității de recrutare. Candidatul este informat cu privire la acest aspect. În cazul în care unitățile de recrutare primesc, cu adrese oficiale, fișele medicale ale candidaților, ca urmare a observării directe de către unitățile medicale teritoriale ale M.A.I a existenței la aceștia a diverselor semne particulare sau tatuaje neacoperite de vestimentație, în ținuta de vară, unitățile de recrutare fac mențiunea ”nepromovat” pe aceasta și o clasează la secretariatul unității. Candidatului NU i se întocmește dosar de recrutare și este informat cu privire la acest aspect.

Candidaţii cu opțiune programul de studii universitare de licenţă ”Ordine şi siguranţă publică” al Facultăţii de Poliţie din Academia de Poliţie ”Alexandru Ioan Cuza”, forma de învăţământ cu frecvenţă redusă susţin activităţile etapei I de recrutare (evaluarea psihologică și examinarea medicală – constituirea fişei medicale tip de încadrare în M.A.I) potrivit calendarului stabilit de unităţile care efectuează recrutarea.

Evaluarea psihologică și examinarea medicală sunt gratuite, cu excepția examinărilor suplimentare.

Înscrierea la selecţie a candidaţilor
Candidaţii M.A.I.. care au dosarele de recrutare corect și complet întocmite (inclusiv declaraţi “apt” psihologic şi medical în urma evaluărilor/examinărilor efectuate) se înscriu la sediul instituţiilor de învăţământ superior/unităţilor de învăţământ postliceal pentru care au optat, potrivit calendarului/graficului de admitere stabilit de către fiecare dintre acestea, prezentând documentele solicitate de organizatori şi participând la probele de concurs potrivit prevederilor regulamentelor/metodologiilor de admitere proprii fiecărei instituţii de învăţământ superior/unităţi de învăţământ postliceal.

Înscrierea candidaților M.A.I. la sediul instituției de învățământ pentru care au optat este condiționată de prezentarea următoarelor documente:

cartea de identitate sau pașaportul, în original;
diploma de bacalaureat sau adeverință eliberată de liceu în care se menționează notele obținute la probele de examen, media generală de bacalaureat, mediile obținute în anii de liceu, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma, precum și foaia matricolă a studiilor liceale, în original sau în copii legalizate (numai pentru absolvenții promoției anului în curs).
Unităţile de învăţământ postliceal din subordinea I.G.P.R.. vor organiza şi desfăşura activităţi în vederea înscrierii candidaților, respectiv eliberării legitimaţiei de concurs în perioada 24 – 25 august 2018, pentru sesiunea august – septembrie 2018, respectiv în perioada 10 – 11 ianuarie 2019, pentru sesiunea ianuarie 2019.

Candidații selecționați de M.A.I care au promovat probele eliminatorii se înscriu la sediul instituțiilor de învățământ pentru care au optat și pentru care au întocmit dosar de recrutare, prezentând documentele solicitate de organizatori și participă la probele de admitere conform graficelor/calendarelor stabilite de acestea prin metodologiile proprii.

Etapa a II-a de selecţie – eliminatorie, realizată la instituţiile de învăţământ

Contravizita medicală a candidaților se realizează de către subcomisii medicale constituite din specialiști desemnați de Direcția Medicală a MAI, care examinează candidații, verifică înscrisurile fișei medicale tip MAI și finalizează examenul medical prin emiterea avizului medical cu mențiunea apt/ inapt, după caz. Rezultatul îndeplinirii criteriului privind existența semnelor particulare evidente sau a tatuajelor neacoperite de vestimentație, în ținuta de vară, verificat după caz, se comunică comisiei de concurs în vederea dispunerii măsurilor necesare, potrivit competențelor.

Proba de evaluare a performanței fizice se realizează conform probelor, baremelor şi precizărilor stabilite în Ordinul M.A.I nr. 144/2017 privind modificarea și completarea Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I și a Ordinului M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile militare ale M.A.I., precum și încetarea aplicabilității unor dispoziții din Ordinul M.A.I nr. 154/2004 privind activitățile de educație fizică și sport în M.A.I. Pentru participarea la proba de evaluare a performanței fizice, candidații se vor prezenta cu echipamentul sportiv necesar, conform planificării.

Unităţile de învăţământ postliceal ale I.G.P.R.. organizează şi desfăşoară probele eliminatorii, la sediul fiecărei instituţii, în perioada 26 august – 01 septembrie 2018, pentru sesiunea august – septembrie 2018, respectiv în perioada 12 – 18 ianuarie 2019, pentru sesiunea ianuarie 2019, conform graficelor stabilite de către fiecare unitate de învăţământ postliceal.

Candidaţii cu opțiune programul de studii universitare de licenţă ”Ordine şi siguranţă publică” al Facultăţii de Poliţie din Academia de Poliţie ”Alexandru Ioan Cuza”, forma de învăţământ cu frecvenţă redusă susțin proba de evaluare a performanței fizice și proba de verificare a cunoştinţelor în aceleaşi condiţii stabilite pentru candidaţii înscrişi la forma cu frecvenţă a programului de studii universitare de licenţă „Ordine şi siguranţă publică”, Facultatea de Poliție.

1 Pot fi recrutaţi numai absolvenţi de liceu care au promovat examenul naţional de bacalaureat şi care prezintă la recrutare copie după diploma de bacalaureat.

Excepţie de la prezentarea actului de studii la recrutare fac candidaţii promoţiei 2018, care depun adeverinţa eliberată de către instituţia de învăţământ la care au susţinut examenul de bacalaureat fie la dosarul de recrutare, fie în momentul înscrierii la instituţia de învăţământ pentru probele de selecţie şi verificare a cunoştinţelor. În adeverința eliberată de liceu se menționează notele obținute la probele de examen, media generală de bacalaureat, mediile obținute în anii de liceu, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma.

În situația în care până la data stabilită pentru completarea/transmiterea dosarelor de recrutare la unitățile de concurs/I.G.P.R – D.M.R.U, candidații în referință nu pot intra în posesia adeverinței eliberată de liceu din care să rezulte faptul că au susținut și promovat examenul de bacalaureat, depun la dosarul de recrutare o adeverință eliberată de liceu din care să reiasă faptul că sunt înscriși la sesiunea de bacalaureat 2018, precum şi copia după foaia matricolă. Adeverința prevăzută la art. 6 alin. (3) din Anexa nr. 2 la Ordinul M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare urmează a fi depusă la instituţia de învăţământ, sub rezerva neînscrierii pentru probele de selecţie şi verificare a cunoştinţelor.

2 Unităţile de recrutare eliberează adeverinţa pentru candidaţii proprii și pentru candidaţii din structurile S.R.P.T, S.P.T.M.
3 D.M.R.U-I.G.P.R eliberează adeverinţa pentru candidaţii din structurile B.C.C.O, S.C.C.O.P.M, B.O.S, U.T.A.I, B.A.M.S, Serviciul de Poliție Delta Dunării, Serviciul de Psihosociologie, Compartimentul Protecţia Datelor cu Caracter Personal, Serviciul Administrativ, Biroul Pază Instituţională şi Control Acces şi pentru candidaţii din structurile aparatului central al I.G.P.R.

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate