Connect with us
Publicitate

EDUCAȚIE

Admitere școala de agenți de POLIȚIE 2023: condiții pentru candidați din Alba și din țară, calendar, locuri, acte necesare

Publicat

Admitere școala de agenți de poliție 2023: Inspectoratul de Poliție Judeţean Alba și celelalte inspectorate din țară recrutează candidați pentru admitere la școlile de agenți de poliție, în sesiunea octombrie 2023-februarie 2024.

Cererile de înscriere se pot transmite până în 5 noiembrie.

Admitere școala de agenți de poliție 2023 – locuri scoase la concurs

 • Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina – 1340 locuri (din care 20 pentru candidați romi și 10 alte minorități)
 • Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca – 300 locuri (2 pentru candidați romi, 2 pentru alte minorități)
 • Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră „Avram Iancu” Oradea – 240 locuri (2 pentru candidați romi, 2 pentru alte minorități)

Recrutarea candidaţilor se face în raport de oferta educaţională și de domiciliul/reședința candidatului înscris/ă în cartea de identitate.

Admitere școala de agenți de poliție 2023 – condiții pentru candidați

 • să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România
 • să cunoască limba română scris şi vorbit
 • să aibă capacitate deplină de exerciţiu
 • să fie apți din punct de vedere medical, fizic şi psihologic (se constată de structurile de specialitate ale MAI, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică; dacă se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situaţii, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv; evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale)
 • să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere
 • să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat (diplomă sau cu adeverinţă, care îndeplinește condițiile de valabilitate, din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat)
 • să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist (se constată de către Direcţia Generală de Protecţie Internă, prin emiterea unui aviz, respectiv de către compartimentele de resurse umane, prin întocmirea Notei de cunoaştere; în cazul emiterii unui aviz negativ, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv)
 • să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea
 • să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni
 • să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani
 • să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege
 • să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară (se constată cu ocazia examinării medicale)
 • să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului (media la purtare de cel puțin 9,00 în perioada studiilor liceale se calculează ca medie aritmetică a mediilor generale obținute la purtare în cei patru ani de studii liceale; respectiv, în cazul absolvenților clasei a XIII-a, cinci ani).
 • să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ
 • să dețină sau să obțină până la absolvire permis de conducere categoria B
 • candidaţii care au fost declaraţi „admis” la concursul de admitere în instituţiile de învăţământ M.A.I. nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic

Admitere școala de agenți de poliție 2023 – înscrieri

Candidații completează cererea de înscriere pentru concursul de admitere, în mod lizibil, o semnează și o transmit exclusiv în format electronic, însoțită de cartea de identitate a candidatului scanată, precum și, după caz, consimţământul privind solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar, la adresa de e-mail a compartimentelor de resurse umane ale inspectoratelor de poliție.

Pentru candidații, din Alba, adresa de mail este: resurseumane@ab.politiaromana.ro

Cererile și documentele de mai sus se pot transmite în perioada 18 octombrie – 5 noiembrie 2023, zilnic, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică.

Apoi, candidații primesc cod unic de identificare, folosit pe întreaga procedură de concurs.

Cererea de înscriere, completată cu acest cod unic de identificare și cu centrul zonal la care este arondat candidatul, va fi scanată și comunicată candidatului la adresa de e-mail de pe care candidatul a transmis inițial unității de recrutare documentele menționate mai sus în termen de o zi lucrătoare.

Nu vor fi luate în considerare cererile de înscriere transmise după încheierea perioadei de înscriere.

Candidații se pot înscrie la o singură școală postliceală.

Admitere școala de agenți de poliție 2023 – cum se completează cererea de înscriere

Cererea de înscriere se completează olograf de către candidat cu date complete și exacte, așa cum sunt prevăzute în cuprinsul documentelor de identitate ale acestora (ex. numele și prenumele complet al candidatului, prenumele complet al părinților candidatului, denumirea oficială a localității de naștere, denumirea exactă a instituției care a eliberat documentul de identitate – ex: SPCLEP Alba-Iulia/SPCJEP Alba, denumirea completă a instituției de învățământ absolvite – ex: Liceul Teoretic…Alb-Iulia etc.).

La rubrica “reședința” se vor face mențiuni specifice doar dacă reședința este stabilită la o altă adresă decât cea de domiciliu, în conformitate cu prevederile legale incidente în domeniu, procedura fiind concretizată prin completarea cărții de identitate pe verso.  În celelalte cazuri în care candidatul locuiește la o altă adresă decât cea de domiciliu, se va face precizarea “fără forme legale”. Rubrica “sesiunea” va fi completă cu anul susținerii Examenului de Bacalaureat. Rubrica “starea civilă” va fi completată, după caz, cu situația candidatului, așa cum rezultă din actele privitoare la căsătorie, respectiv Căsătorit/ă, Necăsătorit/ă etc.

Datele personale se completează cu majuscule, iar rubricile care oferă opţiuni de răspuns se completează cu X.***

Admitere școala de agenți de poliție 2023 – acte necesare – dosarul de recrutare

Dosarele de recrutare se depun până la data 24 noiembrie 2023, la sediile inspectoratelor de poliție (pentru candidații din Alba, la IPJ Alba, Serviciul Resurse Umane).

Dosarele de recutare, în volum complet, se pot depune de către candidați și în perioada înscrierii, respectiv 18 octombrie – 5 noiembrie 2023.

La momentul depunerii dosarului, candidații vor avea asupra lor documentele solicitate în original (diplomă bacalaureat, foaie matricolă, act de identitate, certificate etc.), în vederea certificării conformității cu originalul de către ofițerul de recrutare.

În cazul în care se depun la dosar copii legalizate ale acestora, nu mai este necesară prezentarea originalelor la depunerea dosarelor.

Dosarul de recrutare se constituie din următoarele acte şi documente:

 • cererea de înscriere, înregistrată la unitatea cu atribuţii de recrutare (Anexa nr.2) – AICI, model – se va aduce în original la depunerea dosarului
 • curriculum vitae – Europass (CV)
 • copii ale documentelor care atestă absolvirea studiilor liceale
 1. diploma de bacalaureat şi foaia matricolă a studiilor liceale (pentru candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în promoţiile anterioare anului 2023) sau adeverință (eliberată de instituția de învățământ la care au susținut examenul de bacalaureat), care îndeplinește condițiile de valabilitate*, din care să rezulte faptul că au susținut și promovat examenul de bacalaureat, și în care sunt menționate notele obținute la probele de examen, media generală de la bacalaureat, mediile obținute în anii de liceu, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma (pentru candidații promoţiei 2023, care nu au putut intra în posesia diplomei de bacalaureat până la finalizarea dosarului de recrutare), în copii însoțite de originale în vederea certificării pentru conformitate cu originalul, sau copii legalizate; termenul de valabilitate a adeverinței este până la eliberarea actului de studiu, dar nu mai mult de 12 luni de la data eliberării acesteia
 2. candidații care au obținut în străinătate o diploma echivalentă celei de la examenul national de bacalaureat depun următoarele documente: copia diplomei echivalente obținute în străinătate și traducerea legalizată a diplomei echilvalente; atestatul de recunoaștere a studiilor, eliberat de Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educației.
 • copii ale actului de identitate, carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă (ex: Revisal etc.) şi, dacă este cazul, ale livretului militar – însoțite de originale
 • copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă – însoțite de originale
 • autobiografia, întocmită olograf, cu instrument de scris cu pastă sau cerneală de culoare albastră, conform îndrumarului
 • tabelul nominal cu rudele candidatului şi, după caz, ale soţului/soţiei candidatului
 • extras de pe cazierul judiciar/certificat de cazier judiciar – AICI model consimțământ cazier 
 • o fotografie color 9×12 (având scrise pe verso: numele, prenumele tatălui și prenumele candidatului, înscrise cu majuscule, precum și codul numeric personal al acestuia)
 • adeverința medicală eliberată de medicul de familie în condițiile ordinului ministrului afacerilor interne privind examinarea medicală a candidaților la concursul de admitere în instituțiile de învățământ care formează personal pentru nevoile MAI din care să rezulte că este clinic sănătos pentru participarea la concursul de încadrare în MAI, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării selecției
 • consimțământ informat completat și semnat în mod lizibil de către candidat – AICI, model adeverință medicală și consimțământ informat
 • avizul psihologic sau nota compartimentului de resurse umane, în cazul în care rezultatele evaluării psihologice s-au comunicat pe bază de tabel nominal
 • declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare – AICI, model
 • un dosar plic (fără a se face mențiuni pe dosar).

În vederea constituirii dosarului de recrutare, candidaţii trebuie să transmită cererea de înscriere până la data de 5 noiembrie 2023 și să depună documentele solicitate până la data de 24 noiembrie 2023.

Admitere școala de agenți de poliție 2023: Evaluarea psihologică

Evaluarea psihologică se va realiza de către specialiştii din cadrul Centrului de Psihosociologie al Ministerului Afacerilor Interne, până la data de 24 noiembrie 2023.

Locul, data și ora desfășurării examinării psihologice vor fi stabilite în funcție de numărul candidaților înscriși și vor fi comunicate în timp util prin afișare pe site-ul oficial al instituției.

Admitere Școala de agenți de poliție 2023 – probele de concurs

Probele de concurs pentru admiterea în unitățile de învățământ sunt:

 • proba de evaluare a performanței fizice – evaluată de la 5 la 10, respectiv „Nepromovat”
 • proba de evaluare a cunoștințelor – evaluată cu note de la 1 la 10

Nota de promovare a fiecărei probe este minimum 5.

Proba eliminatorie de evaluare a performanței fizice se susține în perioada 7 – 13 decembrie 2023, indiferent de unitatea de învățământ pentru care candidatul a optat, în centrele zonale de selecție. Pentru candidații din județul Alba,centrul zonal de selecție pentru susținerea probei de evaluare a performanței fizice esteȘcoala de Agenți de Poliție „Septimiu Mureșan” Cluj-Napoca.

Centre zonale de selecție pentru susținerea probei de evaluare a performanței fizice

 • Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” – pentru candidații din Municipiul București și județele: Argeș, Călărași, Constanța, Giurgiu, Ialomița, Ilfov, Teleorman, Tulcea
 • Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” Câmpina – pentru candidații din județele: Brașov, Brăila, Buzău, Covasna, Dâmbovița, Galați, Prahova, Vrancea
 • Școala de Agenți de Poliție „Septimiu Mureșan” Cluj-Napoca – pentru candidații din județele: Alba, Bistrița-Năsăud, Cluj, Harghita, Hunedoara, Maramureș, Mureș, Sălaj, Sibiu
 • Școala de Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră „Avram Iancu” Oradea – pentru candidații din județele: Arad, Bihor, Caraș-Severin, Satu Mare, Timiș

La proba de evaluare a performanței fizice nu se admit contestații, repetări sau reexaminări.

În vederea susţinerii probei sus-menționate, candidaţii vor avea asupra lor cartea de identitate/paşaportul şi echipamentul sportiv necesar.

Pe perioada desfășurării probei de evaluare a performanței fizice, candidaților li se asigură, gratuit, asistență medicală.

Susținerea, în fiecare sală de sport, a traseului practic-aplicativ, se realizează în prezența a trei reprezentanți ai părinților, aleși prin tragere la sorți, din rândul celor care își exprimă acordul, zilnic, înainte de începerea probei, pentru fiecare serie în parte.În situația în care persoanele menționate anterior perturbă activitatea, acestea sunt înlocuite în aceleași condiții.

Barem notare proba sportivă

Timp final – nota

<2’20”-10

2’21” – 2’22”-9,80

2’23” – 2’24”-9,60

2’25” – 2’26”-9,40

2’27” – 2’28”-9,20

2’29” – 2’30”-9,00

2’31” – 2’32”-8,80

2’33” – 2’34”-8,60

2’35” – 2’36”-8,40

2’37” – 2’38”-8,20

2’39” – 2’40”-8,00

2’41” – 2’42”-7,80

2’43” – 2’44”-7,60

2’45” – 2’46”-7,40

2’47” – 2’48”-7,20

2’49” – 2’50”-7,00

2’51” – 2’52”-6,80

2’53” – 2’54”-6,60

2’55” – 2’56”-6,40

2’57” – 2’58”-6,20

2’59” – 3’00”-6,00

3’01” – 3’02”-5,80

3’03” – 3’04”-5,60

3’05” – 3’06”-5,40

3’07” – 3’08”-5,20

3’09” – 3’10”-5,00

3’10” – nepromovat

Admitere școala de agenți de poliție 2023 – proba scrisă

Proba de evaluare a cunoștințelor este un test grilă. Pentru 90% din nota maximă, cuprinde:

 • subiecte din disciplinele: limba română – 40% și limba străină – 15%;
 • subiecte din legislația specifică Ministerului Afacerilor Interne, precum și a instituțiilor politice ale statului – 20%
 • subiecte de educație civică și cetățenească, exerciții de evaluare a capacității de analiză și sinteză, precum și exerciții privind deprinderea raționamentului logic – 15%.

La limba străină, candidatul optează, prin cererea-tip de înscriere la concursul de admitere, pentru una din următoarele discipline: limba engleză sau limba franceză

La punctajul obținut la proba de evaluare a cunoștințelor, se acordă un punct din oficiu, acesta reprezentând 10%.

Nota finală se calculează ca medie aritmetică a notelor obținute la probele prevăzute anterior (respectiv proba de evaluare a cunoștințelor și proba de evaluare a performanței fizice).

Admitere școala de agenți de poliție 2023 – departajarea candidaților

Departajarea candidaților cu note finale egale se realizează aplicând, în ordine, următoarele criterii:

 • media generală obținută la examenul național de bacalaureat;
 • nota obținută la proba scrisă la Limba și literatura română din cadrul examenului național de bacalaureat;
 • nota obținută la proba scrisă obligatorie a profilului din cadrul examenului național de bacalaureat;
 • nota obținută la proba scrisă la alegere a profilului și specializării din cadrul examenului național de bacalaureat;
 • media aritmetică a mediilor anuale obținute pe parcursul studiilor liceale la prima limbă străină potrivit foii matricole;
 • media aritmetică a mediilor anuale obținute pe parcursul studiilor liceale la a doua limbă străină potrivit foii matricole;

În situația menținerii egalității candidaților după aplicarea criteriilor de departajare anterior menționate, comisia de concurs de la nivelul unității de învățământ realizează departajarea după un criteriu obiectiv, stabilit de aceasta.

În cazul mediilor egale obținute de candidați, cei care nu au susținut examenul național de bacalaureat în sistemul de educație din România și dețin atestat de recunoaștere a studiilor, nu participă la departajare, aceștia urmând să ocupe ultimul loc dintre cei cu medii egale.

Admitere școala de agenți de poliție 2023 – primele rezultate și contestații

Lista provizorie cu rezultatele obținute de candidați la probele de concurs este adusă la cunoștința candidaților prin postarea pe site-ul oficial al unităților de învățământ pentru care au optat candidații, până la data de 17 decembrie 2023, ora 10.00.

Identificarea candidaților în listă se realizează după codurile unice de identificare.

Candidații transmit contestația exclusiv la adresa de e-mail a unității de învățământ.

Vezi model contestație

Rezultatele obținute după soluționarea contestațiilor, precum și lista provizorie cu rezultatele la proba de evaluare a cunoștințelor și ierarhizarea candidaților după soluționarea contestațiilor se postează pe site-ul fiecărei unități de învățământ.

Admitere școala de agenți de poliție 2023 – examinarea medicală

Examinarea medicală reprezintă etapă eliminatorie și se realizează pentru candidaţii care se încadrează în numărul de locuri scoase la concursul de admitere, în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute la proba scrisă, în perioada 20 decembrie 2023 – 25 ianuarie 2024.

La finalul fiecărei zile, va fi publicată pe site-ul unităților de învățământ situaţia candidaţilor care au finalizat examinarea medicală, succesiv, până la completarea numărului de locuri scoase la concursul de admitere.

Sunt declaraţi admişi candidaţii care au fost declaraţi apt medical, în ordinea descrescătoare a notelor finale.

Admitere școala de agenți de poliție 2023 – rezultate finale

Rezultatele finale ale admiterii se afișează la sediul unităților de învățământ și sunt aduse la cunoştinţa candidaţilor prin afişare pe site-ul oficial al unităților de învățământ, până la data 2 februarie 2024

Candidaţii declaraţi „admis” au obligaţia să depună în vederea înmatriculării, la începerea anului școlar, diploma de bacalaureat, în original, la instituţia de învăţământ. Neprezentarea în termenul stabilit, a diplomei, în original, din vina exclusivă a candidatului, conduce la neînmatricularea acestuia la unitatea de învățământ.

Nu vor fi înmatriculaţi sau vor fi îndepărtaţi din unitatea de învăţământ la care au fost declaraţi “ADMIS”, candidații în privința cărora se constată, ca urmare a verificărilor desfăşurate ulterior admiterii, că au avut un comportament necorespunzător principiilor care guvernează profesia de polițist.

Prezentarea de înscrisuri false atrage după sine eliminarea din concurs a candidatului respectiv şi demararea procedurilor legale. În cazul în care falsul este descoperit după încheierea concursului de admitere, candidatul îşi pierde locul ocupat prin frauda prevăzută mai sus.

Candidaţii declaraţi ”admis” vor încheia un angajament în temeiul art. 70 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare.

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
PublicitateParteneri: Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro. Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax