Connect with us
Publicitate

EDUCAȚIE

ADMITEREA 2021 la Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, într-un an aniversar: 30 de ani de la înființare


Publicat

UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA îmbracă, în acest an, straie de sărbătoare, la împlinirea a 30 de ani de când funcționează ca instituție-simbol a învățământului universitar românesc din Transilvania și ca promotoare a valorilor autentice ale românilor.

De trei decenii, Universitatea albaiuliană urmăreşte să contribuie, prin modalităţile specifice ale educaţiei, cercetării şi creaţiei de valori, la păstrarea şi afirmarea identităţii naţionale, la unitatea în diversitate a culturii române, la integrarea activă a acesteia în circuitul european şi universal de valori.

Principalul interes al comunității academice albaiuliene este acela de a oferi condiții optime pentru studenți și cadrele didactice, întreaga activitate fiind dirijată spre creșterea valorii profesionale a absolvenţilor, motiv pentru care se are în vedere permanenta îmbunătăţire a ofertei educaționale, a condițiilor de studiu și de practică profesională, precum și a serviciilor oferite studenților.

În acest an, înscrierea la UAB se va organiza online, la majoritatea programelor de licență criteriul de selecție fiind media la Bacalaureat.

Universitatea scoate la concurs locuri subvenționate și cu taxă, pentru programele de LICENȚĂ – învățământ cu frecvență sau învățământ la distanță (720 locuri bugetate la licență, 870 locuri cu taxă la licență, 325 locuri învățământ la distanță (ID) și, pentru programele de MASTERAT, peste 260 locuri bugetate și 930 locuri cu taxă.

Acestora li se adaugă numeroase locuri pentru românii de pretutindeni și diaspora (deopotrivă pentru programele de licență și de masterat).

Toate detaliile despre ADMITEREA 2021 (metodologie, specializări, număr de locuri scoase la concurs, criterii de selecție, calendarul Admiterii, facilități etc.) se regăsesc la adresa http://admitere.uab.ro/.

Pentru toți cei interesați să cunoască mai bine structura Universității albaiuliene, oportunitățile de studiu, practică și cercetare, baza materială de care UAB dispune, calitatea vieții de student la Alba Iulia, sistemul de burse, mobilitățile studențești internaționale ș.a., instituția oferă o succintă prezentare a celor cinci facultăți.

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia este o instituţie de învăţământ superior şi cercetare cu caracter public, de stat. În urma evaluării întregii activități de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS), Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia a primit, din partea ARACIS, calificativul maxim „Grad de încredere ridicat”, valabil pentru următorii 5 ani (2020-2025).

În anul 2013 a avut loc și evaluarea  internațională a Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în cadrul programului de evaluare instituţională (IEP), de către Asociaţia Universităţilor Europene (EUA), inclusă în Registrul European al Agenţiilor de Calitate (EQAR).

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia este organizată, actualmente, în cinci facultăți: FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOLOGIE, FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE, FACULTATEA DE ŞTIINŢE EXACTE ŞI INGINEREŞTI, FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE și FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ.

Toate programele de LICENȚĂ, MASTERAT și DOCTORAT sunt acreditate, iar programele de licență recent înființate sunt autorizate, conform Legii Educației Naționale nr. 1/2011.

Născută odată cu Universitatea, din credința și din respectul pentru cultură și pentru toate valorile autohtone, FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOLOGIE cultivă domeniul foarte generos al știinţelor umaniste, într-un spaţiu definitoriu pentru tot ceea ce înseamnă identitatea noastră naţională. Facultatea de Istorie și Filologie este un focar de cultură și de inteligență, promovând interculturalitatea, dialogul fructuos între valorile universale, dar și respectul pentru tradițiile autohtone. Facultatea deține și cinci centre de cercetare, recunoscute pe plan național și internațional, în a căror activitate sunt implicați și studenții.

Facultatea de Istorie și Filologie include în oferta sa educațională următoarele specializări de LICENȚĂ: Istorie; Limba și literatura română – Limba și literatura engleză; Traducere și interpretare (engleză-franceză și germană-engleză* – la acest nou program – admitere din sesiunea de toamnă); MASTERAT: Literatură şi cultură românească în context european; English Language, Literature and Culture in the European Context (în limba engleză); Identităţi regionale în Europa Central-Răsăriteană; Cercetarea, conservarea şi valorificarea patrimoniului cultural; DOCTORAT în domeniile ISTORIE și FILOLOGIE.

Ştiinţele economice se predau la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia încă din anul înfiinţării acesteia, 1991, când s-a format Colegiul Tehnic şi Economic. Evoluţia ulterioară a specializărilor economice şi dezvoltarea progresivă a FACULTĂŢII DE ŞTIINŢE ECONOMICE au condus spre funcţionarea, în prezent, a unui număr de 7 programe de LICENŢĂ – Administrarea afacerilor (în limbile română și engleză); Contabilitate și informatică de gestiune; Economia comerțului, turismului și serviciilor; Finanțe şi bănci; Marketing, 6 programe de MASTER – Administrarea afacerilor în comerț, turism şi servicii; Administrarea dezvoltării regionale durabile; Auditul şi controlul agenţilor economici; Sistemul informațional contabil în asistarea deciziilor manageriale; Fiscalitate şi management financiar; Marketing şi promovarea vânzărilor şi a unui program de DOCTORAT în domeniul Contabilitate. Inserţia pe piaţa muncii a absolvenţilor reprezintă o prioritate pentru universitate, facultatea colaborând cu peste 150 de entități publice și private în cadrul cărora studenții își desfășoară practica de specialitate.

Alinierea societății românești la tehnologizarea și informatizarea existente pe plan mondial a determinat dezvoltarea, în ultimele decenii, a unui învățământ de profil performant, capabil să furnizeze specialiștii necesari diverselor domenii de activitate. FACULTATEA DE ȘTIINȚE EXACTE ȘI INGINEREȘTI oferă programe de studii de licență și de masterat în domeniile Informatică, Inginerie electronică, Inginerie geodezică, Inginerie civilă și Ingineria mediului, toate aceste specializări fiind acreditate și autorizate ARACIS: programe de LICENȚĂ: Informatică (în limbile Română și Engleză); Măsurători terestre și cadastru; Electronică aplicată; Ingineria mediului; Inginerie urbană și dezvoltare regională; MASTERAT: Sisteme informaționale cadastrale și management imobiliar; Programare avansată și baze de date; Evaluarea, monitorizarea și auditul mediului; Sisteme electronice inteligente avansate. În vederea pregătirii viitorilor informaticieni și ingineri, Facultatea are un corp profesoral remarcabil, cu specialiști recunoscuți în diverse domenii de cercetare. Facultatea, ca parte a Universității, gestionează spații de învățământ, săli de curs și laboratoare dotate corespunzător. Condițiile excelente de studiu sunt întregite de o ambianța cordială, care întărește sentimentul de apartenență la comunitatea academică.

Există diverse forme de reușită în viața profesională, dar nimic nu se compară cu reușita prin vocație. Vocația profesională, exercitarea ei, desăvârșirea prin aspirații dar și prin rigoare, sunt valori care au însoțit încă de la începutul activitatea FACULTĂȚII DE DREPT ȘI ȘTIINȚE SOCIALE. Determinarea, modestia, rafinamentul moral și intelectual al celor care se orientează către specializările Facultății de Drept și Științe Sociale sunt deja indicatori ai dezvoltării multor comunități din România. Acest tip de impact este, de fapt, declarația de performanță instituțională. Vocația despre care vorbim și pe care facultatea o promovează la nivelul celor care înțeleg că o lume mai bună înseamnă, în primul rând, cetățeni educați și conștienți de propria valoare, se dezvoltă la nivelul următoarelor programe de LICENȚĂ: Drept; Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar; Administrație publică; Sociologie; Asistență socială; Terapie ocupațională; Kinetoterapie şi motricitate specială; Educaţie fizică şi sportivă și de MASTERAT: Instituții de drept privat; Științe penale și criminalistică; Asistență managerială și administrativă; Dezvoltarea și managementul resurselor umane; Proiectarea și managementul serviciilor sociale și de sănătate; Management educațional; Psihopedagogia educației timpurii și a școlarității mici.

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ din Alba Iulia funcţionează conform legislaţiei care statuează învăţământul universitar în România, dar este sub o dublă coordonare: pe de o parte Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, iar pe de altă parte Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice. În cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă funcţionează trei cicluri integrate de studii: licenţă, masterat şi doctorat.

Programe de studii pentru LICENŢĂ: Teologie Ortodoxă Pastorală; Muzică Religioasă; Arta Sacră. După finalizarea licenţei, se oferă posibilitatea de continuare a studiilor prin două programe de MASTERAT: Teologie Comparată şi Mediere interculturală şi interreligioasă. Şcoala Doctorală, prin conducătorii de doctorat şi prin programele de studiu aferente, acoperă o vastă arie de cercetare, de la teologia sistematică şi bioetică (istoria şi filosofia religiilor, dogmatică, morală, etica vieţii) la teologia practică (liturgică, muzică, omiletică şi catehetică).

În prezent, dotarea Universității, a laboratoarelor didactice şi de cercetare, corespunde stadiului actual de dezvoltare a cunoaşterii ştiinţifice şi este comparabilă cu cea din universităţile dezvoltate din Europa.

Efortul investiţional sistematic prevăzut prin planurile strategice de dezvoltare a asigurat extinderea şi modernizarea spaţiilor de învăţământ, cercetare, servicii sociale şi culturale pentru studenţi şi cadre didactice, astfel încât Universitatea are în proprietate sau în administrare un număr de 16 clădiri destinate activităţilor de învăţare şi cercetare (multe dintre ele clădiri de patrimoniu național), 4 cămine studenţeşti la standarde europene (cu o capacitate totală de cazare de peste 800 de locuri; amenajările şi dotările standard ale fiecărui cămin: camere cu 3 locuri, mobilier ultramodern, grup sanitar propriu, frigider, TV; oficiu cu maşini de spălat automate, sală multifuncţională, săli de lectură, oficii dotate cu aragaz şi hote electrice; conexiune INTERNET în fiecare cameră), o Bibliotecă Universitară (care include un fond important de cărți și periodice, cinci sălide lectură specializate, cu acces liber la raft şi de o Bibliotecă virtuală), un restaurant studențesc și o sală de sport modernă. Este în derulare un amplu proces investiţional de construire a noi spaţii de învăţământ şi cercetare (Corpul H al Universității, în valoare totală de 24.391.855,22 lei), dar și a unui nou cămin studențesc (cu o capacitate de 123 de camere, 246 de locuri; investiția se ridică la aproape 25.000.000 de lei), care se va finaliza în această toamnă.

În vederea asigurării mobilităților studențești internaționale, Universitatea a încheiat acorduri generale de colaborare şi parteneriate ERASMUS+ cu un număr de peste 190 de universităţi şi instituţii din întreaga lume (Austria, Australia, Bulgaria, Canada, Cehia, Croaţia, China, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Italia, Japonia, Lituania, Malaezia, Mexic, Macedonia, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, Statele Unite ale Americii, Spania, Slovenia, Suedia, Turcia, Ungaria, Ucraina, Venezuela ș.m.a.).

În Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia funcţionează două asociaţii studenţeşti: Liga Studenţilor (L.S.U.A.) şi Asociaţia Studenţilor Creştini Ortodocşi din România A.S.C.O.R. – filiala Alba Iulia), ambele desfăşurând o gamă largă de activităţi culturale, științifice, sportive și de voluntariat.

”Îi invităm pe toți cei care doresc să afle informații despre oportunitățile și importanța continuării studiilor după absolvirea liceului, despre domeniile și specializările pe care le puteți urma în facultate, despre sistemul de burse și despre felul în care trebuie să vă orientați în alegerea viitoarei profesii, să ne viziteze site-ul oficial (http://www.uab.ro/) și să participe la activitățile interactive pe care le organizăm special pentru elevi, profesori și părinți (săptămânal – E-Caravana Admiterii 2021 – online).

Elevilor care doresc să afle detalii despre fiecare program de licență le oferim câteva filme de prezentare: AICI,precum și un ghid al specializărilor, AICI.

Le va fi foarte util tuturor candidaților Ghidul practic pentru înscrierea online și îi invităm să acceseze toate celelalte informații pe care le actualizăm și le completăm pe site-ul Admiterii.

Pe toată durata Admiterii 2021, candidații vor avea la dispoziție adrese de email și telefoane pentru consiliere, precum și comisii care funcționează fizic, în incinta UAB, pentru situațiile speciale (AICI).

Așteptăm, cu drag, absolvenții de liceu să devină STUDENȚII DIN INIMA CETĂȚII MARII UNIRI și să se bucure de o studenție frumoasă, pregătindu-se pentru o carieră de succes!”, transmit reprezentanții UAB.Dacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

ACTUALITATE

(P) Intervenții de dezinsecție pe raza Municipiului Sebeș, miercuri, 28 iulie 2021

Publicat

Primăria Municipiului Sebeș aduce la cunoștința cetățenilor că miercuri, 28 iulie 2021, începând cu ora 23.00, se vor desfășura intervenții de dezinsecție pe raza domeniului public al Municipiului Sebeș.

Zonele vizate sunt: parcurile aflate pe domeniul public, cartierele de blocuri, arterele principale. Intervențiile vor avea loc în Sebeș, Răhău, Petrești și Lancrăm.

Produsele folosite sunt avizate de Ministerul Sănătății și fac parte din grupa de toxicitate III. Persoanele cu probleme respiratorii sau cardiace, precum și copiii, sunt rugați să nu intre în raza directă de acțiune a echipamentelor de pulverizat.

Intervențiile sunt monitorizare de reprezentanții Serviciului Public de Administrare a Patrimoniului Sebeș și de Poliția Locală a municipiului.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

FOTO: Urme de urs descoperite în comuna Rădești. Animalele tot mai prezente în județul Alba

Publicat

În ultima perioadă urșii își fac tot mai simțită prezența în județul Alba. În cursul zilei de marți, 27 iulie, un vânător din Alba a postat pe Facebook o serie de poze, în care apar mai multe urme de urs într-o zona neobișnuită cu prezența animalelor. 

Mai exact, Vasile C. a postat pe pagina de socializare, o serie de poze cu mai multe urme de urs descoperite în zona bazinelor de apă de la Rădești.

”Urmă de urs de azi noapte în zona bazinelor de apă de la Rădești. Oare mai trebuie mulți oameni și animale domestice să moară până cand autoritățile vor înțelege că vânătoarea este singura soluție pentru a ține populația de urși sub control ?”, a scris bărbatul pe Facebook.

De asemenea, o ursoaică cu doi pui a atacat duminică pe o pășune de lângă municipiul Aiud. Un îngrijitor a scăpat de atac după ce a fugit într-un adăpost. Ursoaica a omorât mai apoi o vacă, iar puii au rănit un vițel și două capre.

CITEȘTE ȘI: FOTO: Un URS a ATACAT pe o pășune de lângă Aiud. A omorât o vacă, îngrijitorul a scăpat după ce s-a refugiat într-un adăpost

 

Mai mult de atât, patru exemplare de urs au fost văzute vineri, 23 iulie, în vecinătatea municipiului Alba Iulia. Potrivit coordonatorului tehnic al Asociației Județene a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi (AJVPS) Alba, Felix Bogdan Dragomir, este vorba despre o ursoaică cu doi pui și un mascul mare, care au fost văzuți pe raza comunei Ciugud, în zona Dosul Drâmbarului.

CITEȘTE ȘI: VIDEO ATENȚIE: Patru urși, văzuți lângă Alba Iulia. O ursoaică cu doi pui și un mascul mare, filmați pe raza comunei Ciugud

sursă foto: Vasile C.

 

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Cât te costă dacă vrei să mergi la mare în weekend-ul 30 iulie – 1 august. Prețuri transport, cazare, masă. Variante de plecare

Publicat

mare, litoral, vacanta, marea neagra

Câteva zile libere, departe de casă, nu strică nimănui. Iar dacă sunteți cu gândul la mare, plajă și soare, noi am calculat cât vă costă să plecați pe litoralul românesc chiar în acest weekend. 

Dacă vreți să plecați pe litoralul românesc în weekendul care vine, respectiv 30 iulie – 1 august, DC News a făcut calculele.

Au fost estimate prețuri de persoană pentru transportul public, adulți și copii, dar și cât costă deplasarea dacă alegeți mașina personală. 

Am căutat cele mai bune oferte de cazare, pornind de la proprietăți private la hoteluri și pensiuni. Nu am uitat și de mâncare și divertisment.

Dacă facem o medie a tarifelor găsite pentru această escapadă de weekend, atunci ar trebui să scoateți din buzunar cel puțin 1000 – 1500 de lei, preț pentru doi adulți. 

De unde plecăm către mare și cu ce?

Din Cluj Napoca

Dacă plecați cu avionul de la Cluj Napoca, vă costă 150 de euro de persoană, un bilet dus-întors, plecare vineri 30 iulie, retur luni 2 august* (*cea mai bună variantă).

O cursă cu autobuzul, dus-întors, pentru o persoană, costă aproximativ 400 de lei. Dacă plecați cu mașina este însă ceva mai ieftin, raportat la numărul de persoane.

Vă costă aproximativ 295 de lei pentru dus și încă atât pentru întors, combustibil calculat la un consum mediu de 7,5 litri la 100 de kilometri, conform distanta.ro. 

Cu trenul, prețul unui bilet la clasa a II-a, pentru un adult, este de 143,6 lei. Pentru copil prețul este de 75,7 lei. Tot atât plătiți și pentru returul din concediu. 

Din Alba Iulia

Dacă plecați cu avionul de la Cluj Napoca, vă costă 150 de euro de persoană, un bilet dus-întors, plecare vineri 30 iulie, retur luni 2 august* (*cea mai bună variantă).

La costul deplasării mai trebuie să adăugați prețul benzinei/ motorinei pentru drumul Alba Iulia Cluj si retur – aproximativ 130 de lei și costul parcării în apropierea aeroprtului ( aproximativ 65 de lei)

O cursă cu autobuzul, dus-întors, pentru o persoană, costă aproximativ 400 de lei.

Dacă plecați cu mașina la mare este însă ceva mai ieftin, raportat la numărul de persoane.

Vă costă aproximativ 250 de lei pentru dus și încă atât pentru întors, combustibil calculat la un consum mediu de 7,5 litri la 100 de kilometri, conform distanta.ro. 

Cu trenul, prețul unui bilet la clasa a II-a, pentru un adult, este de 132 lei. Pentru copil prețul este de 72 lei. Tot atât plătiți și pentru returul din concediu. 

Din Brașov

O cursă cu autobuzul, dus-întors, pentru o persoană, variază între 200 și 220 de lei. Dacă plecați cu mașina este însă ceva mai ieftin.

Vă costă aproximativ 175 de lei pentru dus și încă atât pentru întors, combustibil calculat la un consum mediu de 7,5 litri la 100 de kilometri, conform distanta.ro. 

Cu trenul, prețul unui bilet la clasa a II-a, pentru un adult, este de 79,3 lei. Pentru copil prețul este de 41,6 lei. Tot atât plătiți și pentru returul din concediu. 

Din București

O cursă cu autobuzul, dus-întors, pentru o persoană, costă aproximativ 120 de lei. Dacă plecați cu mașina este însă ceva mai ieftin, raportat la numărul de persoane.

Vă costă aproximativ 99 de lei pentru dus și încă atât pentru întors, combustibil calculat la un consum mediu de 7,5 litri la 100 de kilometri, conform distanta.ro. 

Cu trenul, prețul unui bilet la clasa a II-a, pentru un adult, este de 59,6 lei. Pentru copil prețul este de 31,75 lei. Tot atât plătiți și pentru returul din concediu. 

Stațiuni, tipuri de cazare și tarife 

În Mamaia, prețurile pornesc la pensiuni și hoteluri de două stele de la 450 de lei pentru doi adulți, două nopți.

Dacă vă doriți un loc mai confortabil, hotelurile de trei stele vă oferă o cameră la prețuri începând de la 840 de lei pentru sejurul 30 iulie – 1 august. 

În Mangalia, Eforie Sud sau Costinești puteți găsi proprietăți private, precum case, vile, camping-uri, care oferă două nopți de cazare la prețuri începând de la 310 lei. 

Ofertele de cazare le puteți găsi peste tot, pe Facebook, Booking, Airbnb și nu numai.

Cu cât căutați mai mult cu atât aveți șanse mai mari să găsiți locația ideală pentru dvs. și la un preț convenabil. 

Atenție însă, dacă mergeți în concediu cu un copil luați în considerare un buget de aproximativ 50-100 lei în plus pe noapte, pentru cazare. 

Turiști care au fost deja pe litoralul românesc și-au împărtășit experiența pe rețelele de socializare.

”Vacanța mea la mare (Mamaia Sud). Vreau să vă spun cu aproximație cât a costat.

Hotel, perioada 18 iulie – 23 iulie, 2 adulți și 1 copil (4 ani), mic dejun și 2 șezlonguri incluse: 2300 lei.

Toată vacanța a costat aproximativ 4500 lei. Am mers cu trenul, deci în sumă intră și cei 250 lei transportul.

Prânzul îl luam la autoservire: 60 lei cel mai mult pe zi. Cina la diverse restaurante.

Pe plajă am preferat să luăm bere și cocktail de la barul de pe plajă și apa sau sucul de la un magazin, foarte aproape (6 lei apa la 2 litri).

Având copiii, automat și câteva jucării pentru plajă și puțin în satul de vacanță (și acolo 100 lei).

Se poate și la noi în țară”, a scris cineva într-un grup de Facebook. 

Mâncare și divertisment

Bugetul pentru mâncare poate varia în funcție de preferințele dvs. culinare.

Dacă la un restaurant puteți lăsa de la 80 de lei în sus, la ”împinge tava” sau la un fast-food rapid, puteți plăti între 40 și 60 de lei pentru masa de prânz, pentru două persoane. 

Un șezlong îl puteți găsi de la 25-30 de lei în cursul săptămânii, 70 de lei în weekend, iar dacă vă doriți un baldachin, puteți plăti chiar și 120 de lei. 

O călătorie cu telegondola din Mamaia costă 20 de lei, doar dus, pentru un adult. Copiii sub 7 ani au gratuitate. 

Aventura cu ski jet-ul costă între 150 de lei și 400 de lei. Accesul la un parc de distracții acvatic din Mamaia este de 80 de lei pentru adulți și 40 de lei pentru copii. 

La Delfinariul din Constanța un adult plătește 60 de lei intrarea, acces la Delfinariu, Microrezervație și Păsări Exotice. Elevii și studenții plătesc 15 lei, iar copiii sub 7 ani au gratuitate.

Citeste mai mult
Publicitate

ADMINISTRATIE

Emiterea de BULETINE cu CIP începe din 3 august. Noua carte de identitate biometrică conține și amprenta facială a posesorului

Publicat

România va începe, din 3 august, emiterea de cărți de identitate biometrice pentru toți cetățenii săi. Cărțile de identitate cu cip vor avea dimensiunea unui card bancar.

Noul buletin ne va scăpa de mersul la ghișeu pentru a obține diferite acte, pentru că va conține o cheie criptografică și ne vom putea loga în sistemele informatice ale statului.

Pe lângă datele care se regăsesc și pe cărțile de identitate clasice acestea vor stoca o amprentă facială și două amprente digitale ale solicitantului.

Noile cărți de identitate vor fi introduse într-un program pilot, care va demara pe 3 august într-un municipiu din România. El va dura câteva luni, urmând ca, în baza datelor colectate, emiterea noilor documente de identitate să fie extinsă la nivelul întregii țări.

Românii pot alege între buletinul biometric, cu cip, și buletinul clasic.

Cel clasic va fi emis la aceleași dimensiuni și cu aceleași caracteristici ca buletinul biometric. Singura diferență va fi că el nu va stoca imaginile faciale și amprentele.

O alte diferență majoră este că, în baza lui, nu se va putea călători în străinătate, statele Uniunii Europene impunând condiția folosirii buletinului biometric.

Cărțile de identitate vor putea fi preschimbate până pe 2 august 2031, în funcție de momentul la care actualele documente expiră.

Șeful Direcției pentru Evidența Persoanei și Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului de Interne, comisarul-șef Cătălin Giulescu, a declarat pentru Radio Europa Liberă România că introducerea buletinului biometric va duce la stimularea autorităților locale și centrale să informatizeze sistemele de plată a taxelor locale sau de eliberare a altor tipuri de documente, operațiuni care vor putea fi efectuate online.

Cei cărora le expiră actul de identitate vor primi noul buletin electronic și vor avea unele avantaje. Iar cei care nu doresc un document cu CIP, pot opta pentru buletinul simplu, doar că nu vor mai putea călători în baza lui în afara granițelor.

„Putem vorbi de servicii de înmatriculare, de eliberarea cazierului judiciar, plata taxelor și a impozitelor de la distanță doar utilizând cartea electronică pentru a te autentifica în sistemele informatice. 

Deci, persoana care solicita accesul la un serviciu nu mai trebuie să meargă la ghișeu să facă dovada legitimării, ci prin cartea electronică identitatea îi va fi certificată și i se va permite accesul la servicii de la distanță” spun oficialii de la Direcția de Evidență a Persoanelor.

În premieră și copiii vor putea avea buletin electronic, indiferent de vârstă, la solicitarea părinților. Taxa pentru noul act va fi de cel puțin 15 euro.

Acte necesare pentru eliberarea cărții de identitate biometrice

 • Cerere pentru eliberare buletin
 • Certificatul de naștere, original și copie
 • Certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soțului supraviețuitor, original și copie
 • Hotărârea de divorț definitivă și irevocabilă, după caz, original și copie
 • Certificatul de deces al soțului/soției decedat/decedate, în cazul soțului supraviețuitor, original și copie
 • Certificatele de naștere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, după caz, original și copie
 • Documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original și copie
 • Chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate

În cazul în care actuala carte de identitate v-a fost furată, veți mai avea nevoie, în plus, de o dovadă dovada eliberată de unitatea de poliție unde a fost reclamat furtul.

Când puteți cere eliberarea cărților de identitate biometrice

După începerea programului național, oricând sau la expirarea actualelor cărți de identitate. Cărțile de identitate actuale pot fi folosite în continuare pentru deplasarea în străinătate.

De când pot avea minorii cărți de identitate biometrice

De la naștere, la cererea părinților sau a tutorilor legali. De la 14 ani, cartea de identitate este obligatorie.

Cum își pot preschimba românii din străinătate buletinele

Ca și până acum, doar în țară.

Cât vor fi valabile noile documente

 • 2 ani, pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 0 și 14 ani;
 • 4 ani, pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani
 • 10 ani, după împlinirea vârstei de 18 ani

sursa: Radio Europa liberă România

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate

Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate