Connect with us
Publicitate

ADMINISTRATIE

Angajări la STAT: Posturile vacante în instituții publice din județul Alba. LISTA, condiții și calendarul concursurilor

Publicat

Mai multe posturi sunt vacante în această perioadă în instituții publice din județul Alba.

Candidații interesați de ocuparea acestora trebuie să îndeplinească unele condiții, privind studiile, vechimea de muncă și alte cerințe.

Vezi și Angajări la ISU Alba: Concursuri pentru ocuparea de posturi vacante, prin încadrare directă. Condiții pentru candidați

Vezi și Angajări la IPJ Alba: 32 de posturi – ajutor șef de post, agenți de poliție, prin încadrare directă. LISTA, înscrieri, condiții

Vezi și Angajări prin încadrare directă la Jandarmeria Alba. Cinci posturi, scoase la concurs. Probe și detalii pentru candidați

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România
 • cunoaște limba română, scris și vorbit
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale
 • are capacitate deplină de exercițiu
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate
 • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

POSTURI VACANTE:

ALBA IULIA

Ministerul Apărării Naționale – Direcția Generală Juridică

 • consilier juridic la microstructura consilier juridic șef (zona nr. 12): locație birou: Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul”- Alba Iulia

Detalii: arma – justiție militară (28); specialitate militară – justiție militară (115); gradul funcției – căpitan; gradul maxim care poate fi acordat – căpitan.

 • consilier juridic la microstructura consilier juridic șef (zona nr. 13): locație birou: Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul”- Alba Iulia

Detalii: arma – justiție militară (28); specialitate militară – justiție militară (115); gradul funcției – căpitan; gradul maxim care poate fi acordat – căpitan.

Condiții – candidații pot proveni din: ofițeri în rezervă și ofițeri rezerviști voluntari, cu excepția celor oare nu au absolvit o instituție de învățământ superior, Cu diplomă de licență/echivalentă; maiștri militari, subofițeri, soldați și gradați profesioniști, în activitate, în rezervă sau rezerviști voluntari; persoane care dețin grad militar în rezervă dobândit în urma îndeplinirii serviciului militar activ în calitate de militar în termen/termen redus ori de elev sau student la instituțiile de învățământ din sistemul de apărare și securitate națională; persoane care nu dețin grad militar.

Nivelul minim, domeniul și specializarea studiilor necesare încadrării funcțiilor vacante: studii superioare de lungă durată, din perioada anterioară aplicării celor trei cicluri tip Bologna, absolvite cu diplomă de licență/echivalentă sau studii universitare de licență, absolvite cu diplomă de licență (ciclul I Bologna) în domeniul drept, specializarea drept, respectiv specializarea drept european și internațional.

Data-limită de înscriere la concurs: 21 iunie 2022, ora 16.00.

Concurs:

 • testele eliminatorii de aptitudini: evaluarea psihologică și evaluarea nivelului de pregătire fizică: în perioada 11-15 iulie 2022 se vor desfășura la sediul Centrului Zonal de Selecție și Orientare Breaza, adresa: Breaza, Strada Republicii nr. 75, județul Prahova
 • examinarea medicală: în perioada 18-21 iulie 2022 – se desfășoară în cadrul unităților sanitare din rețeaua Ministerului Apărării Naționale, la Centrul medical de diagnostic și tratament ambulatoriu al MApN „Academician Ștefan Milcu”, București.
 • testul scris: 8.2022, ora 10.00, la sediul Direcției Generale Juridice, București, strada Izvor nr. 110, sectorul 5.

Dosarele de concurs se depun la sediul Direcției Generale Juridice, București, strada Izvor nr. 110, sectorul’5, telefon 021.402.34.00, interior 1011/535.

Direcția Generală Juridică MApN organizează concurs pentru încadrarea a 7 (șapte) funcții de execuție vacante de ofițer în total (alte funcții, în alte județe), cu gradul de căpitan, în conformitate cu prevederile instrucțiunilor privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofițerilor, al maiștrilor militari sau al subofițerilor, în vederea încadrării unor funcții de execuție din structurile Ministerului Apărării Naționale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 124, cu modificările și completările ulterioare, funcții în cadrul Centrului asigurare procesuală teritorială, structură subordonată nemijlocit Direcției generale juridice.

Primăria Municipiului Alba Iulia

 • inspector de specialitate, clasa I, gradul profesional debutant

Condiții: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în ramura de știință (RSI): științe economice, specializarea (S) administrarea afacerilor, sau (RSI) științe juridice, specializarea (S) – drept; cunoștințe de operare PC; vechimea în specialitate necesară: nu se solicită.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 23 iunie 2022, ora 15.00

Concurs: 4 iulie 2022, ora 10.00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

 • șofer, treapta I, la Serviciul Poliția Locală, Biroul instruire, logistică, activitatea comercială, protecția mediului

Condiții: studii medii; vechime în specialitate necesară: minimum 9 ani; permis de conducere categoriile B, C, E; atestat de șofer profesionist transport bunuri și marfă; calificare în domeniul sistemelor de ridicat, tip macara, autorizație de macaragiu clasa A.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 16 iunie 2022, inclusiv, ora 15.00

Concurs: 28 iunie 2022, ora 11.00 – proba scrisă; data și ora interviului se vor comunica ulterior.

 • asistent medical gradul debutant

Condiții: studii postliceale absolvita în specialitatea asistență medicală; vechime: minimum 6 luni ca asistent medical; certificat de membru în Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România; adeverință emisă de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.

Concurs: 1 iulie 2022, ora 10.00: proba practică; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 23 iunie 2022, Inclusiv, ora 15.00

Detalii la Primăria Municipiului Alba Iulia din Calea Moţilor nr. 5A, et. 2, județul Alba, telefon: 0372/586.473.

Centrul de Transfuzie Sanguină Alba

 • casier (0,5 normă)

Condiții: diplomă bacalaureat; vechime minimum 6 luni; cunoștințe operare PC – nivel mediu.

Concurs: 28 iunie 2022, ora 09.00 – proba scrisă; 30 iunie 2022, ora 09.00 – proba interviu

Detalii la Centrul de Transfuzie Sanguină Alba, cu sediul în Alba Iulia, Bd. Revoluției 1989 nr. 23, județul Alba, telefon 0755/367.089.

Creșa Municipiului Alba Iulia

 • educator-puericultor (2 posturi)

Condiții: absolvenți cu diplomă ai liceului pedagogic sau ai unei școli postliceale cu specializarea educator-puericultor; absolvenți al liceului pedagogic sau al unei școli postliceale ori ai unei școli echivalente, cu specializările educatoare, educatoare – învățător, învățător – educatoare, educator – învățător, învățător – educator, care în timpul formării inițiale au urmat cursuri din domeniile puericultună sau educație timpurie, precizate în foaia matricolă, sau care, ulterior finalizării studiilor, au absolvit programe de formare continuă care se regăsesc în Registrul național al programelor de formare continuă, acreditate prin ordin de ministru, ca abilitate curriculară în domeniile puericultură sau educație timpurie, organizate în cadrul unor proiecte sistemice implementate de către Ministerul Educației în parteneriat cu terți, pentru care au atestate, al căror plan de învățământ conține minimum 90 de ore și care, prin acreditare, au obținut minimum 20 de credite profesionale transferabile; absolvenți cu diplomă de licență având specializarea Pedagogia învățământului preșcolar și primar; absolvenți cu diplomă a programelor de masterat cu specializarea educație timpurie; vechime: nu este cazul.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 21 iunie 2022, ora 15:00

Concurs: 29 iunie 2022, ora 10:00: proba scrisă – Alba Iulia, Str. Bucovinei nr. 6; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii la Creșa Municipiului Alba Iulia, str. Alexandru cel Bun nr. 13, , județul Alba, telefon mobil: 0748/414.853, și la sediul Creșei 2 Ampoi, Str. Livezii nr. 47.

Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia

 • muncitor din activitatea specifică instituțiilor de spectacole sau concerte, treapta I, din cadrul Compartimentului scenă.

Condiții: studii medii/generale; vechime în muncă: minimum 6 ani și 6 luni.

Concurs: 12 iulie 2022, ora 10.00: proba practică; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii la Teatrul de Păpuși „Prichindel”, cu sediul în Alba Iulia, str. A. Mureșanu nr. 3, județul Alba, telefon 0749.264.938.

Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia

 • manager (pe perioadă de 4 ani)

Condiții: absolvent al unei instituţii de învăţământ superior medical, economico-financiar sau juridic; absolvent al unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, ori absolvent aș unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii; cel puţin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii; nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni comise cu intenţie, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea; apt din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic); nu a împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

Termen limită pentru depunerea dosarelor: 27 iunie 2022 ora 15.00

Prezentarea proiectelor: 11 iulie 2022 ora 10.00

Relații suplimentare la telefon: 0258/820.825, interior 146 – Biroul resurse umane din cadrul Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia.

Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia

 • paznic

Condiții: vârsta minimă 18 ani; capacitate deplină de exercițiu; studii medii (diplomă de bacalaureat); vechime minimum 5 ani; stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea; calificare agent de securitate pază și ordine publică valabil – obligatoriu.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 16 iunie 2022, ora 13.00

Concurs: 27 iunie 2022, ora 12.00 – proba scrisă; 27 iunie 2022, ora 14.00 – proba interviu.

Detalii la Liceul cu Program Sportiv, cu sediul în Alba Iulia, str. Ștefan cel Mare nr. 25, județul Alba, telefon 0258/835.346 sau 0258/818.779, fax 0258/832.813, e-mail licsportiv@yahoo.com.

Colegiul Economic „Dionisie Pop-Marţian” Alba Iulia

 • secretar șef

Condiții studii superioare (științe economice, științe administrative, management, științe juridice, birotică și secretariat) de lungă durată absolvite cu diplomă (Ciclul I + Ciclul II Bologna pentru absolvenții sistemului Bologna sau echivalentă celor două cicluri pentru candidații care au absolvit anterior sistemului Bologna);  vechime în specialitatea postului sau similar: minimum 5 ani; abilități foarte bune de operare pe calculator și de utilizare a softurilor specifice activităților din învățământ: EDUSAL, REVISAL, SIIIR; noțiuni de comunicare în relații publice; disponibilitate la timp de lucru prelungit; constituie avantaj experiența într-o unitate de învățământ.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 15 iunie 2022, ora 15.00

Concurs: 23 iunie 2022, ora 09.00 – proba scrisă; 27 iunie 2022, ora 09.00 – proba practică; 29 iunie 2022, ora 09.00 – proba interviu.

 • muncitor calificat

Condiții: studii medii; vechime în muncă minimum 3 ani; certificat de absolvire curs sau atestat în una dintre următoarele calificări profesionale: lăcătuș, tâmplar, electrician, mecanic, instalator instalații sanitare

Termenul limită de depunere a dosarelor: 15 iunie 2022, ora 15.00

Concurs: 23 iunie 2022, ora 10.00 – proba scrisă; 27 iunie 2022, ora 10.00 – proba practică.

Detalii la Colegiul Economic „Dionisie Pop Marțian”, cu sediul în Alba Iulia, str. Octavian Goga nr. 11, județul Alba, telefon: 0258/811.468.

SEBEȘ

Unitatea Militară 02213 Sebeș

 • magaziner – Formațiunea cazarmare/Administrativ

Condiții: nivelul de acces la informații clasificate este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al persoanei care dorește să candideze referitor la verificarea efectuată în vederea obținerii autorizației de acces la informații clasificate sau a certificatului de securitate, în situația în care aceasta va fi declarată admisă; nivel studiilor: studii generale sau medii cu diplomă de absolvite; vechime: 6 luni vechime în muncă.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 28 iunie 2022, ora 14.00

Concurs: 1 iulie 2022, ora 09.00: proba scrisă; 8 iulie 2022, ora 09.00: proba practică; 15 iulie 2022, ora 09.00: probă interviu.

Detalii la Unitatea Militară 02213, din municipiul Sebeș, Str. Călărași nr. 74, județul Alba, telefon 0258/731.905, interior 104, fax: 0258/732.761, e-mail: UM_02213_Sebes@mapn.ro.

Liceul Tehnologic Sebeș

 • îngrijitor (muncitor necalificat)

Condiții: minimum studii gimnaziale; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu necesită.

Concurs: 4 iulie 2022, ora 09.00: proba practică; 6 iulie 2022, ora 09.00: proba interviu.

 • femeie de serviciu (muncitor calificat) – 0,5 normă

Condiții: minimum studii gimnaziale; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu necesită

Concurs: 5 iulie 2022, ora 09.00: proba practică; 7 iulie 2022, ora 09.00: proba interviu.

Liceul Tehnologic Sebeș, cu sediul în Sebeș, strada Dorin Pavel nr. 2, județul Alba, telefon: 0258/731.010.

Direcția Generală de Asistență Socială, Medicală și Comunitară Sebeș

 • administrator I – Compartimentul administrativ

Condiții: studii medii; curs asistent de gestiune; vechime – minimum 5 ani în domeniul financiar-contabil.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 16 iunie 2022, ora 12.00

Concurs: 4 iulie 2022, ora 11.00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

 • asistent medical PL – Compartimentul asistență medicală comunitară

Condiții: studii postliceale sanitare; vechime: minimum 1 an; adeverință prin care să ateste calitatea de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România; cunoștințe PC – nivel mediu.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 15 iunie 2022, ora 12.00

Concurs: 27 iunie 2022, ora 11.00 – proba practică; 30 iunie 2022, ora 11.00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

 • asistent medical – Compartimentul medicină dentară

Condiții: studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat; postliceale sanitare; vechime minimum 1 an; adeverință prin care să ateste calitatea de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 15 iunie 2022, ora 12.00

Concurs: 23 iunie 2022, ora 11.00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii la Direcția Generală de Asistență Socială, Medicală și Comunitară, Sebeș, municipiul Sebeș, aleea Lac nr. 12, județul Alba, telefon/fax 0258/731.007 sau 0258/730.611.

AIUD

Serviciul Public de Interes Local Administraţia Patrimoniului Local Aiud

 • muncitor calificat, treapta profesională I;

Condiții: studii medii/școală profesională; vechime în muncă: minimum 9 ani.

 • șofer, treapta profesională I (2 posturi)

Condiții: studii medii/școală profesională; vechime în meserie: minimum 3 ani; permis de conducere categoriile B, C.

 • muncitor necalificat, treapta profesională I (12 posturi)

Condiții: studii generale; vechime – nu este necesară

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 17 iunie 2022, ora 15:00

Concurs: 27 iunie 2022, ora 10:00 – proba practică; 30 iunie 2022, ora 10:00 – proba interviu.

Detalii la Serviciul Public de Interes Local Administraţia Patrimoniului Local Aiud, str.Tribun Tudoran nr.9, județul Alba, telefon: 0258/861.593, interior 13, e-mail: spapl@aiud.ro

BLAJ

Colegiul Național „Inochentie Micu Clain” Blaj

 • bibliotecar

Condiții: studii superioare; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită

Concurs: 24 iunie 2022, ora 10.00 – proba scrisă; 29 iunie 2022, ora 10.00 – proba practică; 30 iunie 2022, ora 10.00 – proba interviu.

Detalii la Colegiul Național „Inochentie Micu Clain”, Blaj, str. Simion Bărnuțiu nr. 2, județul Alba, telefon: 0258/711.208.

CUGIR

Primăria Orașului Cugir

 • asistent medical principal – Compartimentul cabinet medical școlar

Condiții: studii postliceale sanitare – absolvent cu diplomă al unei instituții de învățământ postliceal sanitar, acreditată/autorizată, conform legii; minimum 5 ani vechime ca asistent medical; certificat/adeverință de absolvire a examenului de grad principal; avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei de asistent medical în baza certificatului de membru A.M.G.M.A.M.R. vizat pe anul 2022.

 • asistent medical comunitar – Centrul Comunitar Integrat „Michelangelo”

Condiții: studii postliceale sanitare – absolvent cu diplomă al unei instituții de învățământ postliceal sanitar, acreditată/autorizată, conform legii; minimum 2 ani vechime ca asistent medical; certificat/adeverință de absolvire a examenului de grad principal; avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei de asistent medical în baza certificatului de membru A.M.G.M.A.M.R. vizat pe anul 2022.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 15 iunie 2022, ora 16.00

Concurs: 27 iunie 2022, ora 11.00 – proba scrisă; data și ora interviului se vor comunica ulterior.

 • îngrijitor la domiciliu –Biroul servicii sociale pentru persoane vârstnice și persoane cu handicap, Compartimentul Centrul multifuncțional pentru persoane vârstnice, îngrijire la domiciliu

Condiții: studii generale/medii; de preferință curs de îngrijitor la domiciliu sau de lucrător social sau o altă pregătire de specialitate în asistență socială; minimum 3 ani vechime în muncă.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 15 iunie 2022, ora 16.00

Concurs: 27 iunie 2022, ora 11.00 – proba scrisă; data și ora interviului se vor comunica ulterior.

 • inspector de specialitate, gradul IA

Condiții: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științe inginerești: inginerie civilă, ingineria instalațiilor, arhitectură și urbanism; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minimum 3 ani vechime.

 • inspector de specialitate, gradul I

Condiții: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științe inginerești: inginerie civilă, ingineria instalațiilor, arhitectură și urbanism; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minimum 1 an vechime.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 14 iunie 2022, ora 16.00

Concurs: 23 iunie 2022, ora 11.00 – proba scrisă; data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Detalii la Primăria Orașului Cugir, str. I.L. Caragiale nr. 1, camera 15, Județul Alba, telefon: 0258/751.001, interior 115.

ZLATNA

Primăria Orașului Zlatna

 • psiholog specialist

Condiții: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în specializarea psihologie; atestat de liberă practică emis de Colegiul Psihologilor din România în specialitatea psihologie clinică sau psihoterapie, treapta de specializare specialist; cunoștințe operare calculator; vechime în specialitatea studiilor – minimum 5 ani.

 • asistent social debutant

Condiții: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în specializarea asistență socială; angajament că în termen de 60 de zile de la angajare va face dovada înscrierii ca membru în Colegiul Național al Asistenților Sociali din România și prezentarea avizului pentru exercitarea profesiei de asistent social, treapta de specializare debutant, eliberat de Colegiul Național al Asistenților Sociali din România; cunoștințe operare calculator; vechime în muncă -.

Concurs: 30 iunie 2022, ora 9.00: proba practică; data și ora interviului se vot comunica ulterior.

 • asistent medical – DAS

Condiții: absolvent al Școlii Sanitare Postliceale cu diplomă de absolvire – specializarea asistent medical generalist; certificat membru (liberă practică) – Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, în termen de valabilitate; avizul anual pentru exercitarea profesiei, în termen de valabilitate; vechime în muncă – minimum 6 luni.

 • îngrijitor – DAS

Condiții: nivelul studiilor – minimum studii generale; certificate/atestate curs igienă și îngrijire bătrâni la domiciliu sau angajament că în termen de 5 luni de la angajare va prezenta aceste certificate/atestate; vechime în muncă -.

 • registrator – DAS

Condiții: nivelul studiilor – minimum studii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat; cunoștințe operare calculator; vechime în muncă -.

Concurs: 30 iunie 2022, ora 13.00: proba practică; data și ora interviului se vot comunica ulterior.

Detalii la Primăria Orașului Zlatna, Piața Unirii nr. 1 A, Județul Alba, telefon: 0258/856.337.

ABRUD

Spitalul Orășenesc „Dr. Alexandru Borza” Abrud

 • muncitor calificat – electromecanic

Condiții: diplomă de bacalaureat; certificat de calificare profesională pentru electromecanic; nu se solicită vechime.

Concurs: proba scrisă – în data de 27 iunie 2022, ora 10.00; proba practică: 29 iunie 2022, ora 10.00; interviul – 29 iunie 2022, ora 12.00.

Detalii la Spitalul Orășenesc „Dr. Alexandru Borza” din Abrud, Str. Republicii nr. 13, județul Alba, telefon 0258/780.614, interior 34.

BAIA de ARIEȘ

Primăria Orașului Baia de Arieș

 • muncitor

Condiții: studi generale; vechime minimum 5 ani.

Concurs: 28 iunie 2022, ora 10.00 – proba scrisă; 29 iunie 2022, ora 10.00 – proba interviu.

Detalii la Primăria Orașului Baia de Arieș, cu sediul în Baia de Arieș, Piața Băii nr. 1, cod poștal 515300, județul Alba, telefon: 0258/775.002, fax 0258/775.900.

Alte localități

Primăria Comunei Hopârta

 • muncitor necalificat II, Compartimentul deservire

Condiții: studii generale; vechime în muncă – nu este obligatorie.

Concurs: 29 iunie 2022, ora 10.00 – proba scrisă; 30 iunie 2022, ora 10.00 – proba interviu.

Primăria Comunei Hopârta, Județul Alba, cu sediul în comuna Hopârta, satul Hopârta nr. 159, telefon 0786/023.679.

Școala Gimnazială „David Prodan” Săliștea

 • șofer (0,5 normă) / îngrijitor (0,5 normă)

Condiții: studii medii; vechimea necesară în specialitatea studiilor: nu se solicită

Concurs: 28 iunie 2022, ora 10.00: proba scrsă; 29 iunie 2022, ora 12.00: proba practică; 29 iunie 2022, ora 14.00: proba interviu.

Detalii la Școala Gimnazială „David Prodan”, cu sediul în Săliștea, strada David Prodan nr. 337, județul Alba, telefon 0258.762.139.

Primăria Comunei Săliștea

 • asistent medical comunitar

Condiții: studii postliceale; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: 4 ani.

Concurs: 28 iunie 2022, ora 10.00 – proba scrisă; 28 iunie 2022, ora 13.00 – proba interviu.

Primăria Săliștea, cu sediul în comuna Săliștea, strada Preot Constantin Oancea nr. 2, județul Alba, telefon 0258.762.101.

Primăria comunei Gârda de Sus

 • referent casier debutant la Peștera Ghețarul de la Scărișoara
 • referent casier debutant la Peștera Poarta lui Ionele

Condiții: studii medii cu diplomă de bacalaureat; diplomă de absolvire.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 14 iunie 2022, ora 13.00

Concurs: 22 iunie 2022, ora 10.00 -proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii la Primăria comunei Gârda de Sus, satul Gârda de Sus nr. 46A, parter, județul Alba, telefon: 0258/778.141, fax 0258/700.533, e-mail gardadesus@ab.e-adm.ro.

 Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Alba24 și pe Google NewsDacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.


Publicitate

EVENIMENT

Sisteme de acces cu cardul și pentru platformele subterane de colectare a deșeurilor din Alba Iulia. Achiziția, făcută de Primărie

Publicat

Primăria Alba Iulia cumpără sisteme de acces controlat cu cardul pentru platformele subterane de colectare a deșeurilor urbane din municipiu.

Administrația locală vrea astfel să doteze platformele subterane cu același tip de sistem prevăzut deja pe noile module de colectare selectivă amplasate în oraș. Accesul la fiecare punct de colectare se va putea face controlat, pe bază de cartelă, doar de către locuitorii arondați acestuia.

Primăria Alba Iulia a lansat marți, 5 iulie, o achiziție publică pentru cumpărarea unui sistem de acces controlat cu cardul, în vederea dotării a 23 de platforme subterane pentru colectarea selectivă a deșeurilor urbane din municipiu. Data limită de depunere a ofertelor este 13 iulie.

Potrivit caietului de sarcini, accesul la platformele subterane pentru depozitarea deșeurilor se va face pe bază de card pentru persoanele care se vor aronda platformei respective.

În acest sens, platformele subterane de colectare a deșeurilor urbane realizate pe domeniul public al municipiului Alba Iulia vor fi cu un sistem de acces cu cardul care să asigure accesul pentru cele 4 coșuri de inserție ale fiecărei platforme.

Pentru accesul controlat cu cardul este necesar ca platformele subterane să fie dotate cu cititor de card privind controlul accesului, acumulator reîncărcabil și panou solar. Panoul solar urmează să fie instalat pe un stâlp din aluminiu cu înălțimea liberă de 2 metri, care va fi montat pe platforma superioară a punctului de colectare.

Sistemul va trebui să susțină funcționarea a minim 4 coșuri de inserție pentru fiecare punct de colectare, privind controlul accesului cu cardul pe toată durata unei zile 24h – zi/noapte.

Sistemul de acces controlat cu cardul trebuie să fie antivandalism, rezistent la apă și praf, să funcționeze la temperaturi între -40 și +60 de grade Celsius, să asigure posibilitatea de deconectare rapidă în caz de defecțiune, să asigure posibilitatea de conectare/mentenanță de pe platformă fiecărui punct de colectare.

Numărul de deschideri pe acumulator, fără încărcarea de la panourile solare, trebuie să fie mai mare de 300.

Yala electromagnetică va fi cu limba de minim 1,5 cm, iar butonul cu led trebuie să fie cu revenire, antivandalism.

foto: arhivă

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

EXERCIȚIU de amploare la Kronospan Sebeș, al ISU Alba: Se testează intervenția în cazul unui accident chimic

Publicat

kronospan, sebes

Un exercițiu de amploare al pompierilor militari de la ISU Alba are loc joi, 7 iulie, la Kronospan, în Sebeș. Pompierii testează și se antrenează pentru a vedea cum reacționează echipele de intervenție, în situația producerii unui accident chimic cu efecte în afara amplasamentului.

Potrivit ISU Alba, la fața locului se testează următoarele:

– Antrenarea personalului de intervenţie şi verificarea deprinderilor acestora privind cunoaşterea operațiunilor şi a procedurilor de intervenție;

– Antrenarea Serviciului Privat pentru Situații de Urgență Kronospan;

– Antrenarea personalului SMURD în acordarea primului ajutor şi la trierea victimelor;

– Antrenarea personalului din dispecerat şi perfecționarea deprinderilor în recepționarea anunțului prin S.N.U.A.U. 112;

solicitarea de date cât mai concrete şi exacte (lucru cu aplicația 112);

– Antrenarea factorilor de decizie în organizarea şi coordonarea acţiunilor de intervenție în astfel de situații, culegerea datelor, prelucrarea acestora şi elaborarea propunerilor în vederea luării deciziei;

– Antrenarea modului de lucru integrat dintre toate structurile Comitetului Local pentru Situații de Urgență implicate;

– Verificarea modului de asigurare a legăturilor de comunicaţii între echipaje şi antrenarea personalului în folosirea acestor legături şi stabilirea viabilităţii sistemului de comunicații pentru forţele proprii.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Europa vrea o rețea feroviară cu trenuri de mare viteză, care să unească marile capitale și să înlocuiască avioanele

Publicat

Imaginați-vă o rețea de trenuri moderne, super-rapide și confortabile care se deplasează între fiecare oraș important din Uniunea Europeană, oferind o alternativă fiabilă, confortabilă și durabilă la călătoria cu avionul.

Aceasta a fost viziunea conturată de liderii industriei feroviare din Lyon, Franța, pe 29 iunie, pe fondul planurilor europene ambițioase de a dubla utilizarea feroviară de mare viteză până în 2030 și de a tripla nivelurile actuale până în 2050.

Numai o extindere masivă și accelerată a rețelei de mare viteză poate atinge aceste obiective extrem de ambițioase, dar sunt acestea o propunere realistă și accesibilă? Este întrebarea pe care și-o pun jurnaliștii de la CNN, care analizează problema viitorului trenurilor de mare viteză în Europa.

Spre deosebire de multe părți ale lumii, Europa are deja mii de kilometri de cale ferată de mare viteză. TGV-urile de renume mondial din Franța, ICE din Germania și AVE din Spania au transformat călătoriile cu trenul în ultimii 40 de ani, dar rămân în mare parte concentrate pe piețele interne.

Acesta poate fi considerat un lucru normal. Atunci când țările investesc miliarde de euro în infrastructură nouă, presiunea politică pentru a reduce beneficiul maxim pentru contribuabili este inevitabilă.

Cine plătește?

Construirea de linii peste granițele internaționale, chiar și în cadrul Uniunii Europene, creează tensiuni cu privire la cine plătește pentru ce, cum sunt alocate contractele, cum sunt gestionate standardele și reglementările naționale contradictorii etc.

Chiar și acolo unde s-au construit linii internaționale de mare viteză, adesea cu costuri enorme, loialitatea națională, birocrația înăbușitoare și tarifele mari de acces împiedică unele rute să-și atingă potențialul.

Unele rute, cum ar fi Paris-Londra prin Tunelul Mânecii și Paris-Bruxelles-Amsterdam/Köln, au mai mult succes, dar ar putea, și ar trebui să atragă, mai mulți pasageri de la călătoriile aeriene pe distanțe scurte, potrivit CNN.

Acum,mai multe organizații europene s-au angajat la un nou studiu care evidențiază numeroasele beneficii ale unei rețele feroviare de mare viteză, care conectează capitalele naționale și marile orașe.

Printre acestea se numără Comisia Europeană, Comunitatea Căilor Ferate Europene, Industria Europeană de Aprovizionare Feroviară și ALLRAIL, care reprezintă căile ferate nedeținute de stat.

Cel mai important, grupul va căuta finanțare pentru zeci de mii de kilometri de linii noi și vor încerca să arate cum o transformare radicală a rețelei feroviare a continentului poate ajuta UE să își atingă obiectivul „Green Deal” de neutralitate carbon până în 2050.

Sursă foto: Pixabay

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

7 iulie: Ziua mondială a ciocolatei. Istoria desertului: De la băutura simplă de cacao până la ciocolata 3D

Publicat

Ziua mondială a ciocolatei este aniversată anual pe 7 iulie, deoarece la această dată a fost introdusă în Europa, în 1550,  băutura pe bază de cacao.

Istoria deliciilor pe bază de cacao nu este atât de cunoscută.

Cercetătorii au găsit dovezi privind alimente pe bază de cacao datând din urmă cu câteva mii de ani.

Boabele de cacao ar fi fost cultivate la început de civilizaţii străvechi din America de Sud, cum ar fi aztecii şi mayaşii. De altfel, arborele de cacao este originar din bazinul Amazonului şi alte zone tropicale din America de Sud şi America Centrală.

Istoria dulce a ciocolatei: de unde provine numele

Cuvântul modern ”ciocolată” ar proveni de la două cuvinte ale unei limbi vorbite de azteci numită Nahuatl: ”xocolatl”, care în traducere directă înseamnă ”apă fierbinte” şi ”cacahuatl”, care se referea la o băutură amară din cacao servită la ceremoniile religioase, potrivit Agerpres.

Conchistadorii spanioli ajunşi în Lumea Nouă au contribuit cu inventivitatea lor la reţeta băuturii de ciocolată adăugând zahăr şi condimente pentru a o îndulci.

De aici, ciocolata a ajuns populară în rândul spaniolilor, care au păstrat secretă metoda de producţie pentru aproximativ 100 de ani.

Potrivit unei legende, când exploratorul spaniol Hernando Cortes a ajuns în Mexic în căutare de aur şi argint, conducătorul aztec Montezuma a crezut că este o divinitate reîncarnată şi l-a întâmpinat cu un banchet somptuos unde s-a servit băutură de ciocolată.

Treptat, ciocolata s-a răspândit şi în restul lumii vestice.

Consumată exclusiv sub formă de băutură, a ajuns în Franţa, apoi în Anglia, la curţile regale şi în cluburi elitiste dedicate consumului de ciocolată.

Istoria ciocolatei în epoca modernă

Ciocolata caldă era apreciată de clasa superioară pentru gustul şi beneficiile pentru sănătate. Cu timpul, cacaoa şi-a câştigat reputaţia de afrodisiac.

Ciocolata solidă a apărut pe piaţă în jurul anului 1850, când britanicul Joseph Fry a descoperit că adăugarea de unt de cacao peste praful de cacao formează o masă solidă.

Câteva decenii mai târziu, la începutul secolului XX, belgianul Jean Neuhaus II a creat ”pralina” – ciocolata cu un conţinut de arome diferite.

Din acest moment, industria ciocolatei a explodat şi s-a răspândit în întreaga lume, potrivit istoriei prezentate de World Cocoa Foundation.

Zonele unde se cultivă arborele de cacao s-au extins dincolo de aria de origine.

Cea mai mare parte din producţia de cacao a lumii provine dintr-o zonă îngustă din jurul Ecuatorului, pentru că arborii se dezvoltă bine în climatul umed tropical cu ploi regulate şi un anotimp uscat scurt.

Principalii producători din afara zonei Americii Centrale, unde domină Brazilia şi Ecuador, sunt: în Africa de Vest: Ghana, cu o tradiţie în cultivare din 1879 şi de unde provine un sortiment de cacao clasat între cele mai bune din lume, Nigeria şi Cote D’Ivore; în Asia: Malaysia şi Indonezia, ţări unde se cultivă de mai puţin timp, dar care devin zone importante de producţie.

Spre exemplu, producătorul australian de ciocolată Cadbury foloseşte ca materie primă boabe de cacao de înaltă calitate ce provin din Ghana şi Asia.

În 2019, de Ziua mondială a ciocolatei, Cadbury Dairy Milk a lansat, în premieră mondială, prima imprimantă 3D ce foloseşte ca materie primă ciocolata cu lapte.

Ciocolata s-a aliniat și ea tendințelor moderne: primele delicii din ciocolată produse de imprimanta 3D Cadbury Dairy Milk au fost disponibile la vânzare în 2019.

sursa foto: pexels.com, free

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate

Statistici T5

Parteneri Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax