Connect with us
Publicitate

ACTUALITATE

Angajări masive în penitenciarele din țară. 40 de posturi scoase la concurs la închisoarea din Aiud


Publicat

aiud penitenciar

40 de posturi de polițiști de penitenciar la Penitenciarul de Maximă Siguranță Aiud sunt scoase la concurs. Mai exact sunt disponibile cu încadrare din sursă externă, 38 de posturi pentru bărbați și 2 pentru femei. 

De asemenea, la nivel național în sistemul penitenciar se fac angajari masive: 700 de posturi sunt scoase la concurs în toată țara scrie DCNews.

Cine se poate înscrie la concurs

Angajari Administrația Națională a Penitenciarelor – Candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale:

a) au cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) cunosc limba română;

c) îndeplinesc condiţiile de studii şi vechime prevăzute de lege;

d) au 18 ani împliniţi, capacitate deplină de exerciţiu şi sunt apți din punct de vedere
medical şi psihologic pentru îndeplinirea funcţiei;

e) nu au antecedente penale sau nu sunt în curs de urmărire penală ori de judecată
pentru săvârşirea de infracţiuni;

f) îndeplinesc condiţiile specifice postului;

g) nu le-au încetat raporturile de serviciu dintr-o funcţie publică, din motive disciplinare,
în ultimii 5 ani;

h) au un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist
de penitenciare, aspect verificat ulterior desfăşurării probelor de concurs, conform Anexei
2 la O.M.J. nr. 3065/C/2020, cu modificările şi completările ulterioare;

i) nu au fost agenţi sau colaboratori ai organelor de securitate şi nici ai vreunui serviciu
de informaţii;

j) obţin autorizaţie, pentru funcţiile care implică lucrul cu informaţii clasificate, după
promovarea concursului.

Dosarul de candidat cuprinde cel puţin următoarele documente:

a) cererea de înscriere, cu o singură opţiune pentru un singur post din acelaşi anunţ, care cuprinde şi acordul privind înregistrarea audio sau audiovideo a probei
interviului, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1b la O.M.J. nr.3065/2020, cu modificările şi completările ulterioare. În lipsa acordului cu privire la
înregistrarea audio sau audiovideo, candidatul nu poate participa la concurs; alba24.ro

b) copia actului de identitate (buletin/carte de identitate/carte de identitate provizorie/paşaport);

c) copia documentelor care atestă schimbarea numelui, unde este cazul;

d) curriculum vitae – model european;

e) copia livretului militar, unde este cazul;

f) copia diplomei de bacalaureat şi a foii matricole sau copia adeverinţei aflate în termen de valabilitate care să ateste absolvirea studiilor necesare pentru ocuparea
postului scos la concurs; pentru studiile absolvite în alte state, candidaţii prezintă documente de echivalare eliberate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării;

g) copia carnetului de muncă şi/sau copia adeverinţei care să ateste locurile de muncă avute anterior, funcţiile ocupate, vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate (se pot prezenta și extrase din REVISAL);

h) cazierul judiciar;  alba24.ro

i) declaraţie pe propria răspundere din care rezultă îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 11 lit. e), g) şi i) din Legea nr.145/2019, cu modificările şi completările
ulterioare;

j) acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal (cuprins în cererea de înscriere);

k) după caz, alte documente care atestă îndeplinirea condiţiilor de participare la concurs.

Pentru depunerea dosarului de candidat, anterior prezentării la sediul unității care are postul scos la concurs, candidații vor parcurge următoarele etape:

Descarcă și completează olograf tipizatele (cerere – prevăzută la lit. a din prezentul Anunţ, declarație – prevăzută la lit. i din prezentul Anunţ, opis cu 3
documentele cuprinse în dosarul de candidat) publicate pe site-ul unităţii care are postul scos la concurs și al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

Depunerea dosarului de candidat se va face numai atunci când acesta va fi complet (cu toate tipizatele completate, respectiv cu toate documentele
necesare înscrierii), documentele fiind îndosariate, într-un dosar cu şină, prin grija candidatului, în ordinea menționată în prezentul anunț.

La depunerea dosarului, documentele prevăzute a fi depuse în copie se prezintă însoţite de documentele originale şi se certifică, pentru conformitate cu originalul, de către structura de resurse umane din cadrul unităţii care are postul scos la concurs şi alocă un identificator unic fiecărui candidat, utilizat pentru afişarea planificării candidaţilor pentru susţinerea probelor şi rezultatelor acestora.

Dosarele complete se depun la sediul unităţii care are postul scos la concurs în termen de 15 zile lucrătoare de la data publicării anunţului, adică până la data de
12.07.2021, inclusiv, ora 16.00. În perioada de înscriere, candidații își pot depune dosarele în intervalul orar 08.00– 16.00.  alba24.ro

În termen de 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor complete, structura de resurse umane din cadrul unităţii care are postul scos la concurs verifică dosarele candidaţilor înscrişi din punctul de vedere al existenţei documentaţiei complete şi al îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs, cu excepţia condiţiilor „apt” psihologic şi „apt” medical, iar rezultatul verificării se afişează pe site-ul unităţii care are postul scos la concurs și al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

Verificarea îndeplinirii condiţiilor se realizează prin raportare la data-limită de depunere a dosarelor de înscriere la concurs.

Candidaţii pot contesta rezultatul verificării dosarelor în termen de o zi lucrătoare de la data afişării; contestaţiile se depun/se transmit la structura de resurse umane din cadrul unităţii care are postul scos la concurs.

Contestaţiile se soluţionează de către structura de resurse umane din cadrul unităţii care are postul scos la concurs şi se afişează pe site-ul unităţii care are postul scos la concurs și al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, în termen de o zi lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestaţiilor.

După expirarea termenului de soluționare a contestațiilor, candidaţii care îndeplinesc condiţiile de participare la concurs vor susține testarea psihologică, conform
programărilor stabilite de către Serviciul Psihologia Personalului din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor. Comunicarea programărilor şi a rezultatelor la testarea 4 psihologică se face prin afişare pe site-ul unităţii care are postul scos la concurs și al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

Taxa de examinare psihologică este în cuantum de 70 lei şi se achită înaintea examinării, la poştă, prin mandat poştal sau la orice bancă, prin ordin de plată, în
următorul cont:

Cont IBAN: RO84TREZ70020G365000XXXX – deschis la ATCPMB (Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti)

Beneficiar: ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR

Cod fiscal: 4266324

Denumire plată: taxă de examinare psihologică

Candidaţii pot contesta o singură dată rezultatul la testarea psihologică, în termen de două zile lucrătoare de la data afişării; contestaţiile se depun/se transmit la structura de resurse umane din cadrul unităţii unde s-au înscris.

Candidații declarați „apt” la testarea psihologică, vor prezenta o adeverință eliberată de către medicul de familie (tipizatul este publicat pe site-ul unităţii care are postul scos la concurs și al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor) din care să reiasă afecțiunile și diagnosticul cu care se află în evidență, în vederea deschiderii fișei medicale.

În termen de 7 zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor finale la testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” încheie fişa medicală-tip la medicul unităţii care are
postul scos la concurs, după efectuarea examinării medicale, conform metodologiei şi baremelor medicale în vigoare (ordin nr.  alba24.ro M.55/107/2.587/C/10.357/210/496/831/2014, cu modificările şi completările ulterioare) şi o depun la structura de resurse umane a unităţii
care are postul scos la concurs.

În acelaşi termen de 7 zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor finale la testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” din punct de vedere medical achită taxa de concurs în cuantum de 150 lei la casieria unităţii care are postul scos la concurs şi depun la structura de resurse umane dovada achitării acesteia.

Persoanele care au achitat taxa de concurs la concursurile anterioare, suspendate conform Deciziei Curții Constituționale nr. 90/21.02.2019, pot valorifica taxa la prezentul concurs în baza unei solicitări scrise, depusă în perioada de achitare (în care să se indice concursul pentru care au achitat taxa și care nu s-a finalizat). Pentru aceste persoane, nu este necesar să se achite diferența dintre taxa anterioară și taxa actuală.

În situația în care un candidat nu poate continua procedura de concurs, taxa nu va fi restituită.

În termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a fișei medicale și a dovezii privind achitarea taxei de concurs, structura de resurse umane din cadrul unităţii care are postul scos la concurs verifică dosarele candidaţilor înscrişi din punctul de vedere al îndeplinirii condiţiilor „apt” psihologic şi „apt” medical şi al existenţei dovezii de achitare a taxei şi întocmeşte un proces-verbal cu candidaţii declaraţi admis/respins, cu menţionarea motivului respingerii.

Rezultatul verificării se afişează pe site-ul unităţii care are postul scos la concurs și al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor și nu poate fi contestat.

Desfăşurarea concursului

Planificarea desfăşurării probelor de concurs de către candidaţii care îndeplinesc condiţiile de participare, va fi afişată la sediul unităţii care are postul scos la concurs şi pe site-ul unităţii care are postul scos la concurs și al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

Prima probă de concurs/examen se va desfăşura după cel puţin 45 de zile calendaristice de la data publicării prezentului anunţ, respectiv nu mai devreme de data de
03.08.2021.

Proba scrisă constă în redactarea unei lucrări şi rezolvarea unor teste-grilă.

Concursurile se vor desfăşura la unităţile penitenciare care au posturile scoase la concurs sau, în cazul imposibilităţii asigurării spaţiului necesar, raportat la numărul de candidaţi care vor susţine probele de concurs, în alte locaţii din zona în care îşi are sediul unitatea care a scos posturile la concurs.

Modificările care privesc organizarea și desfășurarea concursului, intervenite din motive obiective (cauzate de contextul epidemiologic sau de alți factori), se vor afişa în timp util.

 Dacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

ACTUALITATE

Ajutoare pentru sinistrații din Apuseni, din partea Lions Alba Iulia. Mai multe familii au primit electrocasnice

Publicat

Reprezentanții Lions Club Alba Iulia s-au deplasat în localitatea Gura Sohodol, care a fost afectată de viitură, pentru a distribui 12 aragaze și 12 frigidere noi, venind astfel în sprijinul gospodăriilor afectate, au transmis reprezentanții clubului.

Valoarea electrocasnicelor donate a fost de 15.034,00 lei, acestea fiind achiziționate cu sprijinul Lions Club Alba Iulia, Lions Club Decan București, Trans Prima SRL, Albatros Gold SRL și Farmaciei Eladerm.

”Pe această cale facem apel la toți cei care doresc sa vină în sprijinul celor care și-au pierdut agoniseala de-o viața, ajutându-i să revină cât mai repede la normalitate.

Pentru a participa la acțiunile clubului nostru puteți să ne contactați pe e-mail la adresa lions.alba@gmail.com sau la telefon 0726267976 – Florin Florea, Președinte Lions Club Alba Iulia” se arată într-un comunicat transmis miercuri.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Cum să trimiți fofografii și videoclipuri prin WhatsApp, care pot fi văzute doar o dată. Funcția View Once, funcțională

Publicat

WhatsApp permite trimiterea de fotografii și videoclipuri care pot fi vizualizate o singură dată de către destinatari.

Noua modificare a început să fie disponibilă pentru utilizatorii de iPhone, marți.

La scurt timp după aceea, aplicația de mesagerie a anunțat că toți utilizatorii pot folosi funcția, inclusiv pentru cei care utilizează Android.

După ce obține funcția View once din varianta nouă a aplicației (update), utilizatorul va putea activa dispariția fotografiei sau a videoclipului înainte de a o trimite contactelor sale, atingând noua pictogramă „1” care apare lângă bara de subtitrări.

Fotografiile și videoclipurile care sunt partajate utilizând funcția respectivă nu vor mai fi vizibile în chat, după ce destinatarul iese din vizualizare.

De asemenea, conținutul media nu va fi salvat.

Citeste mai mult
Publicitate

ADMINISTRATIE

ALBA IULIA: Zona de dezvoltare economică de pe centura municipiului, un vis îndepărtat. Precizările primăriei legate de termene

Publicat

Dezvoltarea zonei economice în partea de est a municipiului Alba Iulia, în proximitatea Autostrăzii A10 Sebeș-Turda, este în faza declarațiilor și a promisiunilor.

Primarul din Alba Iulia, Gabriel Pleșa, a anunțat în urmă cu o lună că ”în curând vor fi scoase la licitație 13 loturi pentru investitori”.

În realitate însă, potrivit chiar informațiilor furnizate de primărie, ar putea fi vorba despre ani întregi. 

Declarația legată de licitarea celor 13 loturi vine în condițiile în care nici măcar Primăria Alba Iulia nu deține prea multe detalii legate de viitoarea zonă de dezvoltare industrială.

Potrivit unui răspuns al instituției la o solicitare a Alba24.ro, înainte de a concesiona sau vinde parcelele respective, primăria va realiza infrastructura (inclusiv utilitățile). Iar acest lucru este încă departe.

Citește și FOTO: Zonă de dezvoltare economică pe 340.000 mp la Alba Iulia, lângă Autostrada Sebeș-Turda. Anunțul primarului Gabriel Pleșa

Reprezentanții instituției au răspuns unor întrebări adresate de Alba24, legate de etapele pe care trebuie să le străbată înființarea zonei de dezvoltare, înainte de a fi exista la propriu, dar și despre termenele stabilite.

În legătură cu graficul de realizare al zonei de devoltare și de enumerarea etapelor care trebuie străbătute până la atribuirea terenului, primăria a răspuns că aceste informații sunt parte a viitorului PUZ.

”Estimăm ca până la sfârșitul anului să finalizăm Planul Urbanistic Zonal, iar în anul 2022 să finalizăm indicatorii tehnico-economici pentru realizarea infrastructurii și să pornim lucrările în zonă”, se arată în răspuns.

Abia apoi poate fi realizată infrastructura, fără de care nu se va face concesiunea.

De asemenea, reprezentanții administrației locale spun că prețurile de pornire pentru vânzarea sau concesionarea terenurilor se vor stabili conform pieței și vor fi supuse dezbaterii, în viitor.

”Cel mai probabil o să alegem formula de concesionare a terenului pe o perioadă de aproximativ 3 ani, perioadă în care operatorul economic are dreptul de a demara investiția, iar la finalizarea acesteia având posibilitatea de a achiiționa terenul”, au răspuns aceștia.

Instituția nu a stabilit deocamdată condițiile exacte de selectare a companiilor care vor să investească în zonă.

Utilități

Utilitățile vor se vor realiza anterior concesiunii sau vânzării terenurilor.

Reprezentanții primăriei spun că ”orizontul de timp pentru finalizarea utilităților în zonă este anul 2023”.

Aceștia nu au deocamdată idee de costurile pe care le implică realizarea infrastructurii tehnice, însă precizează că este vorba despre aproximativ 1.300 de metri liniari de infrastructură de transport și tehnico-edilitară.

”Orice început este greu și sunt conștient că așteptările sunt mari. Au trecut puțin peste 6 luni de la preluarea actualului mandat și știu că răbdarea multora se apropie de final.

Cu toții vrem să vedem proiecte duse la bun sfârșit, dar și proiecte noi, care să creeze plus valoare, locuri de muncă noi și un magnet pentru cei care își doresc să trăiască în Alba Iulia.

Pentru că acestea toate înseamnă dezvoltare! Iar o dezvoltare sănătoasă astăzi înseamnă sustenabilitate, coerență, eficiență și o latură puternică verde în orice proiect economic sau edilitar-urban” a explicat primarul Gabriel Pleșa, în urmă cu o lună.

 

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Guvernul dă OUG pentru a abroga prevederile privind debranşarea și deconectarea clienţilor rău-platnici la utilități

Publicat

Guvernul urmează să aprobe, în ședința de joi, prin ordonanţă de urgenţă, abrogarea unei prevederi care stabileşte că pe perioada stării de alertă operatorii de transport şi distribuţie energie electrică şi gaze naturale asigură continuitatea furnizării serviciilor, iar în situaţia în care este incident un motiv de debranşare/deconectare amână efectuarea acestei operaţiuni până la încetarea stării de alertă.

„Prezentul proiect de act normativ are drept scop abrogarea prevederilor articolului 72, alineat (1) din OUG nr. 70/2020, în vederea revenirii la prevederile legislative anterioare intrării în vigoare a OUG nr. 70/2020, care permit – în condiţii contractuale reglementate – deconectarea clienţilor finali rău-platnici.

De asemenea, este avută în vedere şi includerea unei perioade de tranziţie de 90 de zile, în timpul căreia clienţii finali care au beneficiat de prevederile articolului 72, alineat (1) ale OUG nr. 70/2020 nu pot fi deconectaţi pentru debitele restante aferente perioadei de aplicabilitate ale respectivelor prevederi, aceştia având posibilitatea să identifice, împreună cu prestatorii de servicii din domeniile energie electrică şi/sau gaze naturale şi în funcţie de situaţia proprie, soluţii pentru achitarea debitelor restante”, se arată în nota de fundamentare a proiectului de act normativ.

DOCUMENT: Textul integral al Ordonanței de Urgență poate fi consultat AICI.

FOTO: Pixabay

 

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate

Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate