Connect with us
Publicitate

ACTUALITATE

Angajări masive în penitenciarele din țară. 40 de posturi scoase la concurs la închisoarea din Aiud

aiud penitenciar

Publicat

40 de posturi de polițiști de penitenciar la Penitenciarul de Maximă Siguranță Aiud sunt scoase la concurs. Mai exact sunt disponibile cu încadrare din sursă externă, 38 de posturi pentru bărbați și 2 pentru femei. 

De asemenea, la nivel național în sistemul penitenciar se fac angajari masive: 700 de posturi sunt scoase la concurs în toată țara scrie DCNews.

Cine se poate înscrie la concurs

Angajari Administrația Națională a Penitenciarelor – Candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale:

a) au cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) cunosc limba română;

c) îndeplinesc condiţiile de studii şi vechime prevăzute de lege;

d) au 18 ani împliniţi, capacitate deplină de exerciţiu şi sunt apți din punct de vedere
medical şi psihologic pentru îndeplinirea funcţiei;

e) nu au antecedente penale sau nu sunt în curs de urmărire penală ori de judecată
pentru săvârşirea de infracţiuni;

f) îndeplinesc condiţiile specifice postului;

g) nu le-au încetat raporturile de serviciu dintr-o funcţie publică, din motive disciplinare,
în ultimii 5 ani;

h) au un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist
de penitenciare, aspect verificat ulterior desfăşurării probelor de concurs, conform Anexei
2 la O.M.J. nr. 3065/C/2020, cu modificările şi completările ulterioare;

i) nu au fost agenţi sau colaboratori ai organelor de securitate şi nici ai vreunui serviciu
de informaţii;

j) obţin autorizaţie, pentru funcţiile care implică lucrul cu informaţii clasificate, după
promovarea concursului.

Dosarul de candidat cuprinde cel puţin următoarele documente:

a) cererea de înscriere, cu o singură opţiune pentru un singur post din acelaşi anunţ, care cuprinde şi acordul privind înregistrarea audio sau audiovideo a probei
interviului, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1b la O.M.J. nr.3065/2020, cu modificările şi completările ulterioare. În lipsa acordului cu privire la
înregistrarea audio sau audiovideo, candidatul nu poate participa la concurs; alba24.ro

b) copia actului de identitate (buletin/carte de identitate/carte de identitate provizorie/paşaport);

c) copia documentelor care atestă schimbarea numelui, unde este cazul;

d) curriculum vitae – model european;

e) copia livretului militar, unde este cazul;

f) copia diplomei de bacalaureat şi a foii matricole sau copia adeverinţei aflate în termen de valabilitate care să ateste absolvirea studiilor necesare pentru ocuparea
postului scos la concurs; pentru studiile absolvite în alte state, candidaţii prezintă documente de echivalare eliberate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării;

g) copia carnetului de muncă şi/sau copia adeverinţei care să ateste locurile de muncă avute anterior, funcţiile ocupate, vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate (se pot prezenta și extrase din REVISAL);

h) cazierul judiciar;  alba24.ro

i) declaraţie pe propria răspundere din care rezultă îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 11 lit. e), g) şi i) din Legea nr.145/2019, cu modificările şi completările
ulterioare;

j) acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal (cuprins în cererea de înscriere);

k) după caz, alte documente care atestă îndeplinirea condiţiilor de participare la concurs.

Pentru depunerea dosarului de candidat, anterior prezentării la sediul unității care are postul scos la concurs, candidații vor parcurge următoarele etape:

Descarcă și completează olograf tipizatele (cerere – prevăzută la lit. a din prezentul Anunţ, declarație – prevăzută la lit. i din prezentul Anunţ, opis cu 3
documentele cuprinse în dosarul de candidat) publicate pe site-ul unităţii care are postul scos la concurs și al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

Depunerea dosarului de candidat se va face numai atunci când acesta va fi complet (cu toate tipizatele completate, respectiv cu toate documentele
necesare înscrierii), documentele fiind îndosariate, într-un dosar cu şină, prin grija candidatului, în ordinea menționată în prezentul anunț.

La depunerea dosarului, documentele prevăzute a fi depuse în copie se prezintă însoţite de documentele originale şi se certifică, pentru conformitate cu originalul, de către structura de resurse umane din cadrul unităţii care are postul scos la concurs şi alocă un identificator unic fiecărui candidat, utilizat pentru afişarea planificării candidaţilor pentru susţinerea probelor şi rezultatelor acestora.

Dosarele complete se depun la sediul unităţii care are postul scos la concurs în termen de 15 zile lucrătoare de la data publicării anunţului, adică până la data de
12.07.2021, inclusiv, ora 16.00. În perioada de înscriere, candidații își pot depune dosarele în intervalul orar 08.00– 16.00.  alba24.ro

În termen de 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor complete, structura de resurse umane din cadrul unităţii care are postul scos la concurs verifică dosarele candidaţilor înscrişi din punctul de vedere al existenţei documentaţiei complete şi al îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs, cu excepţia condiţiilor „apt” psihologic şi „apt” medical, iar rezultatul verificării se afişează pe site-ul unităţii care are postul scos la concurs și al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

Verificarea îndeplinirii condiţiilor se realizează prin raportare la data-limită de depunere a dosarelor de înscriere la concurs.

Candidaţii pot contesta rezultatul verificării dosarelor în termen de o zi lucrătoare de la data afişării; contestaţiile se depun/se transmit la structura de resurse umane din cadrul unităţii care are postul scos la concurs.

Contestaţiile se soluţionează de către structura de resurse umane din cadrul unităţii care are postul scos la concurs şi se afişează pe site-ul unităţii care are postul scos la concurs și al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, în termen de o zi lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestaţiilor.

După expirarea termenului de soluționare a contestațiilor, candidaţii care îndeplinesc condiţiile de participare la concurs vor susține testarea psihologică, conform
programărilor stabilite de către Serviciul Psihologia Personalului din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor. Comunicarea programărilor şi a rezultatelor la testarea 4 psihologică se face prin afişare pe site-ul unităţii care are postul scos la concurs și al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

Taxa de examinare psihologică este în cuantum de 70 lei şi se achită înaintea examinării, la poştă, prin mandat poştal sau la orice bancă, prin ordin de plată, în
următorul cont:

Cont IBAN: RO84TREZ70020G365000XXXX – deschis la ATCPMB (Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti)

Beneficiar: ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR

Cod fiscal: 4266324

Denumire plată: taxă de examinare psihologică

Candidaţii pot contesta o singură dată rezultatul la testarea psihologică, în termen de două zile lucrătoare de la data afişării; contestaţiile se depun/se transmit la structura de resurse umane din cadrul unităţii unde s-au înscris.

Candidații declarați „apt” la testarea psihologică, vor prezenta o adeverință eliberată de către medicul de familie (tipizatul este publicat pe site-ul unităţii care are postul scos la concurs și al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor) din care să reiasă afecțiunile și diagnosticul cu care se află în evidență, în vederea deschiderii fișei medicale.

În termen de 7 zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor finale la testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” încheie fişa medicală-tip la medicul unităţii care are
postul scos la concurs, după efectuarea examinării medicale, conform metodologiei şi baremelor medicale în vigoare (ordin nr.  alba24.ro M.55/107/2.587/C/10.357/210/496/831/2014, cu modificările şi completările ulterioare) şi o depun la structura de resurse umane a unităţii
care are postul scos la concurs.

În acelaşi termen de 7 zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor finale la testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” din punct de vedere medical achită taxa de concurs în cuantum de 150 lei la casieria unităţii care are postul scos la concurs şi depun la structura de resurse umane dovada achitării acesteia.

Persoanele care au achitat taxa de concurs la concursurile anterioare, suspendate conform Deciziei Curții Constituționale nr. 90/21.02.2019, pot valorifica taxa la prezentul concurs în baza unei solicitări scrise, depusă în perioada de achitare (în care să se indice concursul pentru care au achitat taxa și care nu s-a finalizat). Pentru aceste persoane, nu este necesar să se achite diferența dintre taxa anterioară și taxa actuală.

În situația în care un candidat nu poate continua procedura de concurs, taxa nu va fi restituită.

În termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a fișei medicale și a dovezii privind achitarea taxei de concurs, structura de resurse umane din cadrul unităţii care are postul scos la concurs verifică dosarele candidaţilor înscrişi din punctul de vedere al îndeplinirii condiţiilor „apt” psihologic şi „apt” medical şi al existenţei dovezii de achitare a taxei şi întocmeşte un proces-verbal cu candidaţii declaraţi admis/respins, cu menţionarea motivului respingerii.

Rezultatul verificării se afişează pe site-ul unităţii care are postul scos la concurs și al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor și nu poate fi contestat.

Desfăşurarea concursului

Planificarea desfăşurării probelor de concurs de către candidaţii care îndeplinesc condiţiile de participare, va fi afişată la sediul unităţii care are postul scos la concurs şi pe site-ul unităţii care are postul scos la concurs și al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

Prima probă de concurs/examen se va desfăşura după cel puţin 45 de zile calendaristice de la data publicării prezentului anunţ, respectiv nu mai devreme de data de
03.08.2021.

Proba scrisă constă în redactarea unei lucrări şi rezolvarea unor teste-grilă.

Concursurile se vor desfăşura la unităţile penitenciare care au posturile scoase la concurs sau, în cazul imposibilităţii asigurării spaţiului necesar, raportat la numărul de candidaţi care vor susţine probele de concurs, în alte locaţii din zona în care îşi are sediul unitatea care a scos posturile la concurs.

Modificările care privesc organizarea și desfășurarea concursului, intervenite din motive obiective (cauzate de contextul epidemiologic sau de alți factori), se vor afişa în timp util.

 

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
PublicitateParteneri: Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro. Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax