Connect with us
Publicitate

ECONOMIE

Bilete de tratament pentru pensionari 2023: cum vor fi acordate acest an. LISTA stațiunilor și detalii pentru beneficiari

Publicat

Peste 60.000 de bilete de tratament vor fi disponibile pentru pensionari în anul 2023, prin sistemul organizat și administrat de Casa Națională de Pensii Publice. Proiectul privind acordarea acestora se află în consultare publică până în 16 februarie, la Ministerul Muncii.

În unităţile de tratament balnear aflate în proprietatea Casei Naţionale de Pensii Publice, pentru anul 2023 este asigurat un număr de maximum 60.420 de bilete de tratament balnear, repartizate pe maximum 19 serii de trimitere, potrivit proiectului. Numărul este similar celui stabilit și în 2022.

Durata sejurului este de 16 zile, iar prețul biletului de tratament balnear va include tariful pentru 12 zile de tratament.

La numărul de bilete se adaugă, până la nivelul sumelor prevăzute cu această destinație în bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2023, numărul biletelor de tratament balnear contractat cu alte unități de profil. Acest număr se va stabili prin încheierea unor contracte subsecvente în baza acordurilor-cadru care se vor atribui în anul 2023.

Cel mult 15% vor fi bilete de tratament balnear care se acordă gratuit categoriilor de persoane beneficiare ale prevederilor unor legi cu caracter reparatoriu, precum şi categoriilor de persoane beneficiare ale sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale.

În anul 2023, fiecare solicitant îndreptăţit conform prevederilor Legii nr. 263/2010 poate beneficia de un singur bilet de tratament balnear.

Distribuirea biletelor de tratament balnear se face de către Casa Naţională de Pensii Publice, prin casele teritoriale de pensii. Decontarea costurilor biletelor de tratament balnear se face de către Casa Naţională de Pensii Publice, din fondurile aprobate prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2023 nr. 369/2022. Bugetul este de 300.000 mii lei.

Cum se acordă biletele de tratament balnear – criterii de acordare

Pot beneficia de tratament balnear persoanele care au calitatea de:

 • pensionar al sistemului public de pensii
 • asigurat al sistemului public de pensii
 • beneficiar al prevederilor unor legi speciale, care reglementează dreptul la bilet de tratament balnear prin sistemul public de pensii (dovedesc existența unei afecțiuni medicale care să necesite tratament balnear)

Biletele de tratament balnear se acordă în conformitate cu ordinea de ierarhizare a cererilor prin care se solicită bilete de tratament balnear în funcţie de criteriile specifice, în limita locurilor repartizate pe serii, staţiuni şi unităţi de cazare. Suplimentările primite de la CNPP prin redistribuire, se acordă, în limita locurilor repartizate.

Din totalul biletelor de tratament balnear repartizate pentru fiecare lună, 3% rămân la dispoziţia conducerii casei teritoriale de pensii, pentru soluţionarea unor cazuri medicale grave, cazuri sociale deosebite etc., care necesită tratament balnear în regim de urgenţă.

Numărul total al biletelor acordate cu titlu gratuit se împarte pe serii, proporţional cu numărul total al persoanelor beneficiare de prevederile unor legi speciale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

După repartizarea biletelor gratuite şi a celor aflate la dispoziţia conducerii, biletele rămase se repartizează pe serii, staţiuni şi unităţi de tratament, după cum urmează:

 • cel puţin 80% pentru pensionari
 • până la 20% pentru asiguraţi

În vederea aplicării criteriului specific al beneficiului unui bilet de tratament balnear în ultimii 2 ani, în functie de data prezentării în stațiune, înscrisă în biletul de tratament balnear, anul calendaristic se împarte după cum urmează:

 • sezon – în perioada 1 5 mai- 31 august a fiecărui an
 • extrasezon – în celelalte perioade ale anului.

Biletele de tratament balnear se acordă individual. În cursul unui an calendaristic, unei persoane i se poate elibera un singur bilet de tratament balnear. În situaţia neridicării biletului de tratament balnear repartizat potrivit prezentelor criterii, pentru o serie, solicitantul mai poate obţine un alt bilet de tratament balnear doar din categoria celor nevalorificate pentru seria respectivă sau, după caz, la cerere, pentru o altă serie.

Categorii de beneficiari – bilete de tratament balnear gratuit

Categoriile de persoane care pot beneficia de tratament balnear în mod gratuit sunt următoarele:

 • pensionarii de invadilitate în cadrul programului de recuperare întocmit de medicul expert al asigurărilor sociale
 • persoane beneficiare de drepturi stabilite în baza prevederilor Decretului-lege nr. 118/1990, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 194 5, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi persoanele care au calitatea de luptător în rezistenţa anticomunistă, stabilită în temeiul dispoziţiilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.2 14/ 1999, cu modificările şi completările ulterioare
 • persoane beneficiare de drepturi stabilite în baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945, din motive etnice, aprobată prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare
 • persoane ale căror drepturi sunt stabilite prin Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 • persoane beneficiare de drepturi stabilite în baza prevederilor Legii 49/1999 privind pensiile I.O.V.R., cu modificările şi completările ulterioare
 • persoane ale căror drepturi sunt stabilite prin Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare
 • persoane care beneficiază de cure balneoclimaterice potrivit art. 22 din Legea nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată, cărora li s-a stabilit de către medicul expert al asigurărilor sociale din cadrul caselor teritoriale de pensii, program individual de recuperare
 • persoane ale căror drepturi sunt stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 757/2008 pentru aprobarea acordării biletelor de tratament balnear, în mod gratuit, salariaţilor care lucrează în mediu radioactiv – zonele I şi II de expunere la radiaţii, la prospectarea, explorarea, exploatarea, prepararea minereului de uraniu, precum şi la conservarea şi închiderea perimetrelor miniere

Bilete tratament pentru pensionari: Model cerere

Pentru a beneficiar de biletele de tratament balnear gratuit, pensionarii depun o cerere la Casa de Pensii teritorială.

Documente necesare:

 • cererea tip de acordare a biletului de tratament (AICI, model)
 • actul de identitate (copie);
 • talonul/cuponul de pensie (original sau copie)
 • declaraţie pe propria răspundere că nu realizează alte venituri din pensie din alte sisteme neintegrate sistemului public de pensii, cu excepţia persoanei care depune talonul privind plata acestor drepturi, care se va prezenta la momentul eliberării biletului
 • biletul de trimitere – formular cu regim special, unic pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate de către societăţile de turism balnear şi de recuperare, eliberat de către medicul de familie sau medicul de specialitate, aflat în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate (copie, cu prezentarea actului original)
 • programul de recuperare, după caz (copie, cu prezentarea actului original la momentul eliberării biletului) / certificat persoană cu handicap, după caz (copie)/ program individual de reabilitare și integrare socială, după caz (copie, cu prezentarea actului original)
 • adeverință de asigurat/de la angajator (după caz)

Pentru beneficiarii din Alba, cererile și actele aferente se pot transmite, doar din momentul în care locurile sunt aprobate, astfel:

 • prin poștă
 • fax: 0258/819.083
 • e-mail: office.cjpalba@cnpp.ro
 • direct la sediul CJP Alba: adresa: C.J.P. Alba: Alba Iulia, str. Tudor Vladimirescu nr. 61

Cererile se depun cu cel puţin 30 de zile înainte de prima perioadă pentru care se solicită biletul. Se completează cu majuscule, numai pe formularul tipizat aprobat.

Pentru a fi luată în considerare, cererea trebuie să aibă completate toate câmpurile şi să fie însoțită de documentele justificative solicitate; solicitantul poate opta pentru cel mult trei staţiuni; se va preciza o singură perioadă solicitată, care poate cuprinde mai multe serii, din mai multe luni (cererea va fi luată în calcul la toate seriile de bilete din acea perioadă, aplicând criteriile de repartizare la fiecare serie).

Răspunderea pentru modul de completare şi corectitudinea datelor din cerere revine în totalitate solicitantului.

Criterii specifice de acordare a biletelor de tratament

Criteriile specifice de acordare a biletelor de tratament balnear (pensionari), cu suportarea unei contribuții individuale, sunt:

 • Dacă a beneficiat de bilet de tratament balnear în ultimii 2 ani (nu a beneficiat – 10 puncte, 1 bilet extrasezon – 5 puncte, 1 bilet în sezon – 3 puncte, 2 bilete în extrasezon – 2 puncte, 2 bilete/1 în sezon, altul în extrasezon – 1 punct; 2 bilete în sezon – 0 puncte)
 • Categoria de pensie a beneficiarului (pensie de invaliditate – 10 puncte, de limită de vâtstă 6 puncte, de urmaș 3 puncte, anticipată 2 puncte, anticipată parțială 1 punct)
 • Cuantumul total brut al drepturilor de pensie (sub 1125 lei – 6 puncte; 1126 lei-2015 lei – 5 puncte, 2016 lei-3126 lei – 4 puncte; 3217 lei-4417 lei – 3 puncte; 4418 lei-5618 lei – 2 puncte; 5619 lei-6789 lei – 1 punct; peste câștigul salarial mediu brut – 0 puncte)

Criteriile specifice de acordare a biletelor de tratament balnear, pentru asigurați, cu suportarea unei contribuții individuale, sunt:

 • Dacă a beneficiat de bilet de tratament balnear în ultimii 2 ani (nu a beneficiat – 10 puncte, 1 bilet extrasezon – 5 puncte, 1 bilet în sezon – 3 puncte, 2 bilete în extrasezon – 2 puncte, 2 bilete/1 în sezon, altul în extrasezon – 1 punct; 2 bilete în sezon – 0 puncte)
 • Nivelul câștigului brut de natură salarială/venitului lunar asigurat/venitului lunar ales pt bază de calcul a contribuției de asigurări sociale: sub 3000 lei – 2 puncte; între 2001 lei și 3760 lei – 6 puncte, între 3761 lei și 4530 lei – 5 puncte, între 451 lei și 5280 lei – 4 puncte, între 6041 lei și 6789 lei – 1 punct, peste câștigul salarial mediu brut – 0 puncte

Criteriile specifice de acordare a biletelor de tratament balnear, gratuit, pentru beneficiari legi speciale:

 • Dacă a beneficiat de bilet de tratament balnear în ultimii 2 ani (nu a beneficiat – 10 puncte, 1 bilet extrasezon – 5 puncte, 1 bilet în sezon – 3 puncte, 2 bilete în extrasezon – 2 puncte, 2 bilete/1 în sezon, altul în extrasezon – 1 punct; 2 bilete în sezon – 0 puncte)
 • Cuantumul total brut al drepturilor de pensie + drepturi bănești prevăzute de legi speciale (sub 1125 lei – 6 puncte; 1126 lei-2015 lei – 5 puncte, 2016 lei-3126 lei – 4 puncte; 3217 lei-4417 lei – 3 puncte; 4418 lei-5618 lei – 2 puncte; 5619 lei-6789 lei – 1 punct; peste câștigul salarial mediu brut – 0 puncte)

Criteriile specifice de acordare a biletelor de tratament balnear, gratuit, pentru beneficiari drepturi persoane cu handicap:

 • Dacă a beneficiat de bilet de tratament balnear în ultimii 2 ani (nu a beneficiat – 10 puncte, 1 bilet extrasezon – 5 puncte, 1 bilet în sezon – 3 puncte, 2 bilete în extrasezon – 2 puncte, 2 bilete/1 în sezon, altul în extrasezon – 1 punct; 2 bilete în sezon – 0 puncte)
 • Gradul de handicap al solicitantului (grav – 8 puncte, accentuat – 6 puncte, mediu – 4 puncte, ușor – 4 puncte)
 • Cuantumul total brut al drepturilor de pensie + drepturi bănești prevăzute de legi speciale + câștig brut salarial realizat + venit asigurat/benit ales ca bază de calcul contribuții CASS (sub 1125 lei – 6 puncte; 1126 lei-2015 lei – 5 puncte, 2016 lei-3126 lei – 4 puncte; 3217 lei-4417 lei – 3 puncte; 4418 lei-5618 lei – 2 puncte; 5619 lei-6789 lei – 1 punct; peste câștigul salarial mediu brut – 0 puncte)

Vezi integral: Criterii_2023

Condiții – ordinea de ierarhizare a cererilor

Ordinea de ierarhizare a cererilor prin care se solicită bilete de tratament balnear este dată de ordinea descrescătoare a punctajelor aferente fiecărei cereri.

Punctajul aferent fiecărei cereri este obţinut prin însumarea punctajelor acordate pentru fiecare criteriu în parte raportat la numărul de criterii prevăzut pentru categoria respectivă.

Dacă, în urma calculării punctajului, mai multe cereri au acelaşi punctaj, ele se ordonează descrescător după punctajul primit conform numărului de bilete de care a beneficiat în ultimii 2 ani. Dacă, după această etapă mai multe cereri au acelaşi punctaj pentru criteriul 1, atunci ele se ordonează crescător după venit. Dacă şi după parcurgerea acestor două etape se identifică cereri cu acelaşi punctaj final, atunci persoanele se ordonează după numărul cererii, având prioritate cererea cu numărul cel mai mic.

În cazul cererilor depuse de soţ şi soţie care doresc să meargă împreună la tratament balnear, punctajul luat în calcul în vederea ierarhizării se stabileşte ca medie a punctajelor individuale.

În cazul cererilor depuse de părinţi şi copii beneficiari de pensie de urmaş care doresc să meargă împreună la tratament balnear, punctajul luat în calcul în vederea ierarhizării se stabileşte ca medie a punctajelor individuale.

În cazul cererilor depuse de două persoane care merg împreună la tratament balnear, punctajul luat în calcul în vederea ierarhizării se stabileşte ca medie a punctajelor individuale.

În cazul cererii depuse de însoţitorul pensionarului de invaliditate gradul I sau însoţitorul persoanei cu handicap grav care însoţeşte o persoană aflată în această situaţie, punctajul luat în calcul în vederea ierarhizării cererii este egal cu punctajul acordat pensionarului de invaliditate gradul I sau persoanei cu handicap grav.

Repartiţia biletelor de tratament balnear în ordinea de ierarhizare a cererilor, se întocmeşte pe baza opţiunilor făcute de solicitant şi în ordinea menţionată pe cerere.

LISTA STAȚIUNILOR în care se acordă bilete de tratament pentru pensionari

Stațiuni de interes național

 • 1. Amara
 • 2. Azuga
 • 3. Buşteni
 • 4. Buziaş
 • 5. Băile Govora
 • 6. Băile Felix
 • 7. Băile Herculane
 • 8. Băile Olăneşti
 • 9. Băile Tuşnad
 • 10. Câmpulung Moldovenesc
 • 11. Cap Aurora
 • 12. Călimăneşti-Căciulata
 • 13. Costineşti
 • 14. Covasna
 • 15. Eforie Nord
 • 16. Eforie Sud
 • 17. Geoagiu-Băi
 • 18. Gura Humorului
 • 19. Jupiter
 • 20. Mamaia
 • 21. Mangalia
 • 22. Moneasa
 • 23. Neptun-Olimp
 • 24. Poiana Braşov
 • 25. Predeal
 • 26. Pucioasa
 • 27. Slănic
 • 28. Saturn
 • 29. Sinaia
 • 30. Sângeorz-Băi
 • 31. Slănic-Moldova
 • 32. Sovata
 • 33. Târgu Ocna
 • 33^1. Târgu-Neamţ
 • 34. Techirghiol
 • 35. Vatra Dornei
 • 36. Venus
 • 37. Voineasa
 • 38. Zona Parâng-Petroşani
 • 39. Zona turistică a municipiului Piatra-Neamţ
 • 40. Râşnov-Braşov

Stațiuni turistice de interes local

 • 1. 1 Mai
 • 2. Albac
 • 3. Albeştii de Muscel
 • 4. Arieşeni
 • 5. Balvanyos
 • 6. Bazna
 • 7. Bălţăteşti
 • 8. Băile Homorod
 • 9. Băile Turda
 • 10. Băile Băiţa
 • 11. Borsec
 • 12. Borşa
 • 13. Bran
 • 14. Breaza
 • 15. Călacea
 • 16. Cheia
 • 17. Crivaia
 • 18. Durău
 • 19. Harghita-Băi
 • 20. Horezu
 • 21. Izvoru Mureşului
 • 22. Lacu Roşu
 • 23. Lacu Sărat
 • 24. Lipova
 • 25. Moieciu
 • 26. Ocna Sibiului
 • 27. Ocna Şugatag
 • 28. Păltiniş
 • 29. Pârâul Rece
 • 30. Praid
 • 31. Săcelu
 • 32. Sărata Monteoru
 • 33. Secu
 • 34. Semenic
 • 35. Snagov
 • 36. Stâna de Vale
 • 37. Straja
 • 38. Soveja
 • 39. Tăşnad
 • 40. Timişu de Sus
 • 41. Tinca
 • 42. Trei Ape
 • 43. Vălenii de Munte
 • 44. Vaţa de Jos
 • 44^1. Vişeu de Sus
 • 45. Zona Fântânele
 • 46. Zona Muntele Băişorii
 • 47. Zona Şuior – Baia Sprie

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate


Parteneri Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax