Connect with us
Publicitate

ACTUALITATE

Condiţii noi pentru deţinuţi. Audieri prin videoconferinţă, drepturi la convorbiri telefonice şi online, mâncare de post sau voluntariat pentru construire de biserici


Publicat

inchisoareGuvernul a aprobat joi o hotărâre care aduce noutăţi la condiţiile pentru deţinuţii din penitenciare. Persoanele condamnate vor avea program de resocializare adaptat pentru fiecare, este reglementată audierea prin videoconferință, supravegherea electronică la distanță, respectarea convingerilor religioase în regimul de alimentaţie, dreptul la convorbiri telefonice cu cel mult 10 persoane din exteriorul penitenciarului, atât din țară, cât și din străinătate, dar şi posibilitatea testării cu aparatul etilotest.

De asemenea, deținuții vor putea să se ofere voluntari să muncească, de exemplu, la ridicarea de şcoli sau biserici.

Alte noutăţi se referă la tratamentul necesar deţinuţilor cu tulburări psihice grave, care va fi administrat în secţii speciale de psihiatrie

Regulamentul pentru aplicarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal a fost adoptat, joi de Guvern, printr-o hotărâre.

Noul Regulament menține cele patru regimuri de detenție: de maximă siguranță, închis, semideschis și deschis. O nouă abordare față de prevederile în vigoare se regăsește în ceea ce privește schimbarea regimului de executare,  încercând să răspundă, în acest fel, atât necesităţilor de încurajare a resocializării persoanelor condamnate, dar şi posibilităţii reale de a se efectua acest lucru, transmite Guvernul.

Se stabileşte regimul de executare însoțit de un program de resocializare adaptat fiecărui deţinut în parte. Astfel, în funcţie de durata condamnării, conduita, personalitatea, gradul de risc, vârsta, starea de sănătate, nevoile identificate şi posibilităţile de reintegrare socială ale persoanei condamnate, pentru fiecare în parte se propun diverse programe, care să urmărească, în principal, desfăşurarea de activităţi educative, culturale, terapeutice, de consiliere psihologică şi asistenţă socială; instruirea şcolară; formarea profesională, derularea de activităţi productive.

Actul normativ conține o serie de elemente de noutate cu privire la aplicarea legii privind executarea pedepselor aflate în prezent în vigoare.

În ceea ce privește siguranța penitenciarelor, Legea 254/2013 reglementează posibilitatea recoltării probelor biologice prin metode non invazive a corpului deţinutului, în cazul în care există indicii că acesta a consumat substanţe stupefiante, alcool ori substanţe toxice sau a ingerat fără prescripţie medicală medicamente de natură a crea tulburări de comportament. Reglementarea acestei măsuri se regăseşte în legislaţia mai multor state europene. Regulamentul de aplicare a legii arată în detaliu modul în care se face recoltarea probelor biologice și consacră posibilitatea testării cu aparatul etilotest în vederea stabilirii consumului de alcool.

Introducerea prin Lege a posibilității audierii prin videoconferință în cazul în care un deținut se află în alt penitenciar decât penitenciarul în care se desfășoară a impus necesitatea detalierii in Regulament a procedurii de realizare. Cheltuielile legate de achiziția, funcționarea și întreținerea instalațiilor necesare audierii prin videoconferință sunt suportate de către Ministerul Justiției și, după caz, Administrația Națională a Penitenciarelor.

Un alt element de noutate detaliat în acest Regulament face referire la supravegherea electronică la distanță, aceste sisteme utilizându-se pentru:

– creşterea numărului de deţinuţi la activităţi productive, educative şi de asistenţă psihologică şi asistenţă socială, în condiţiile posibilităţii diversificării acestora;

– creşterea numărului de persoane care pot fi recompensate cu permisiunea de ieşire din penitenciar, în vederea pregătirii reintegrării sociale a acestora;

– folosirea eficientă a personalului;

– cunoaşterea locului în care se află deţinutul la un moment dat;

– depistarea cu uşurinţă şi în timp real a situaţiilor de nerespectare a traseelor de deplasare stabilite;

creşterea capacităţii de reacţie la acţiunile deţinuţilor de sustragere de la executarea pedepselor privative de libertate.

În acest context, au fost prevăzute situaţiile în care pot fi utilizate sistemele electronice de supraveghere la distanţă în cazul persoanelor condamnate, respectiv: dacă persoanele condamnate participă la activități lucrative, educative, de asistență psihologică, de asistență socială, în exteriorul locului de detenție, se deplasează pentru acordarea asistenței medicale sau sunt internate în spitale din rețeaua publică de sănătate, beneficiază de permisiunea de ieșire din penitenciar etc. Sistemele electronice de supraveghere la distanţă se folosesc numai dacă îndeplinesc cerinţele privind securitatea în utilizare, respectarea demnităţii umane şi nepunerea în pericol a sănătăţii ori integrităţii fizice a deţinuţilor.

Un alt element de noutate se referă la normele privind alimentaţia deținuților. Regulamentul răspunde astfel, şi Raportului Avocatului Poporului din decembrie 2015 cu privire la necesitatea respectării convingerilor religioase ale persoanelor condamnate. Astfel, potrivit noilor reglementări, administraţia fiecărui penitenciar va asigura condiţii adecvate şi personalul necesar pentru prepararea, distribuirea şi servirea hranei potrivit normelor de igienă a alimentaţiei, în funcţie de vârsta, starea de sănătate, natura muncii prestate, cu respectarea convingerilor religioase ale persoanelor condamnate.

În ceea ce priveşte dreptul de petiţionare şi dreptul la corespondenţă, Regulamentul prevede că în cazul exercitării drepturilor de petiţionare şi la corespondenţă, prin trimiteri poştale în alt regim decât cel simplu, cheltuielile sunt suportate în totalitate de către deţinuţi.

Deținuții au dreptul să efectueze, pe cheltuiala lor, convorbiri telefonice de la telefoanele instalate în incinta sectorului de deținere, cu cel mult 10 persoane din exteriorul penitenciarului, atât din țară, cât și din străinătate.

Regulamentul detaliază noul drept care poate fi exercitat de persoanele condamnate, respectiv dreptul la convorbiri on-line, stabilind categoriile de persoane condamnate, numărul şi durata convorbirilor on-line, precum şi modalitatea de acordare a acestora.

Categoriile de deţinuţi care pot beneficia de comunicările on-line sunt:

– deţinuţii care au o bună comportare, participă activ la programele şi activităţile de educaţie şi asistenţă psihosocială recomandate în Planul individualizat de evaluare şi intervenţie educativă şi terapeutică ori la activităţi productive şi nu sunt vizitaţi de membrii de familie sau aparţinători, din cauza distanţei mari de la domiciliu la penitenciar sau a altor motive justificate;

– tinerii din penitenciarele tineri, dacă nu sunt vizitaţi de membrii de familie sau aparţinători, datorită distanţei mari de la domiciliu la penitenciar sau a altor motive justificate ;

– femeile din penitenciarele de femei, dacă nu sunt vizitate de membrii de familie sau aparţinători, datorită distanţei mari de la domiciliu la penitenciar sau a altor motive justificate aflate în situaţii speciale;

– deţinuţii internaţi în penitenciarele-spital, care nu sunt vizitaţi de membrii de familie sau aparţinători, datorită distanţei mari de la domiciliu la penitenciar sau a altor motive justificate.

Reglementările privind asistenţa medicală şi examenul medical reiau, cu unele îmbunătăţiri, prevederile aflate în vigoare. Ca element de noutate a fost introdus tratamentul necesar deţinuţilor cu tulburări psihice grave care va fi administrat în secţii speciale de psihiatrie. Concomitent cu această categorie se vor desfăşura programe de intervenţie specifice cu personal specializat (medici, psihologi, supraveghetori etc.). Reglementarea legislativă a avut în vedere normele Comitetului European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante, care a subliniat că un număr ridicat de deţinuţi prezintă simptome de ordin psihiatric.

O altă noutate introdusă de Regulament se referă la munca în cadrul structurilor de economie socială, care se desfăşoară în baza unui contract individual de muncă pe durată determinată. Veniturile realizate de către deţinuţi pentru munca prestată în structurile de economie socială constituie venituri salariale şi se impozitează conform legislaţiei în vigoare. Deținuții vor avea posibilitatea de a se oferi voluntari şi de a presta o activitate în interesul comunităţii (de exemplu la ridicarea de şcoli sau biserici).

De asemenea, Regulamentul, în Titlul IV, reglementează executarea măsurilor preventive privative de libertate și, continuând tradiția reglementărilor anterioare, dezvoltă trimiterile la aplicarea corespunzătoare a multora dintre prevederile privind executarea pedepselor privative de libertate.

Sunt detaliate, în același timp, prevederile privind organizarea centrelor de reținere și arestare preventivă, în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, executarea reținerii și a arestării preventive, dosarele individuale ale persoanelor condamnate, registrele privind persoanele reținute sau arestate preventiv.

În ceea ce priveşte internarea într-un centru educativ, această măsură aduce o serie noutăți. În primul rând, regimul de executare este comun tuturor persoanelor internate, cuprinzând însă componente distincte, specifice, adaptate fiecărei persoane internate în parte, astfel încât să răspundă cât mai bine necesităţilor de dezvoltare fizică şi psihică a persoanei respective.

În al doilea rând, Regulamentul dezvoltă atribuţiile consiliului educativ în ceea ce priveşte stabilirea şi schimbarea regimului de executare a măsurilor educative şi individualizarea asistenţei psihosociale acordate fiecărei persoane internate.

La depunerea în centrul educativ membrii consiliului educativ stabilesc persoanele internate care desfăşoară activităţi în interiorul şi în afara centrului, supravegheaţi sau nesupravegheaţi în raport de:

– capacitatea de adaptare la normele instituţionale;

– durata măsurii educative;

– situația juridică;

– nivelul de maturitate intelectuală şi afectivă.

Dispozițiile finale și tranzitorii cuprind referiri la inspecțiile și controalele efectuate în locurile de deținere, informarea autorităților cu privire la prezența persoanelor private de libertate în diferite zone din afara locului de deținere, măsurile determinate de supraaglomerare, abrogarea unor dispoziții, procedurile în curs de desfășurare și termenele de aplicare.

Regulamentele de ordine interioară din toate locurile de detenție vor fi modificate după intrarea în vigoare a regulamentului adoptat de Guvern.ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

ADMINISTRATIE

Angajări la STAT. POSTURI vacante în instituții publice din județul Alba. Calendarul concursurilor și condiții pentru candidați

Publicat

birou

Mai multe posturi sunt vacante în această perioadă în județul Alba. Candidații interesați de ocuparea acestora trebuie să îndeplinească unele condiții, privind studiile, vechimea de muncă și alte cerințe.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

POSTURI VACANTE:

ALBA IULIA

Căminul pentru Persoane Vârstnice Alba Iulia

– asistent medical

Condiții: diploma de bacalaureat, studii postliceale în specialitatea asistența medicală, absolvite cu diplomă; certificat de membru în Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România; autorizație de liberă practică pentru exercitarea profesiunii de asistent medical în unitățile medicale autorizate, vizată pe anul în curs; vechime in specialitate necesară – minimum 6 luni

– asistent medical principal

Condiții: diploma de bacalaureat, studii postliceale în specialitatea asistență medicală, absolvite cu diplomă; certificat de membru în Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România; certificat de grad principal; autorizație de liberă practică pentru exercitarea profesiunii de asistent medical în unitățile medicale autorizate, vizată pe anul în curs; vechime în specialitate necesară: minimum 5 ani.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 25 ianuarie 2021, ora 15.00

Concurs: 2 februarie 2021, ora 10:00: proba practică; 2 februarie 2021, ora 12:00: proba interviu.

Relații suplimentare, la Căminul pentru Persoane Vârstnice Alba Iulia din subordinea Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia, cu sediul în Alba Iulia, Str. Lalelelor nr. 60, județul Alba.

OCNA MUREȘ

Palatul Copiilor Alba Iulia – Clubul Copiilor Ocna-Mureș

– îngrijitor întreținere, 0,5 normă

Condiții: studii medii; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 5 februarie 2021, ora 12.00

Concurs: 11 februarie 2021, ora 10.00: proba scrisă; 12 februarie 2021, ora 11.00: proba practică; 15 februarie 2021, ora 12.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obține la Palatul Copiilor Alba Iulia, str. Decebal nr. 23, judeţul Alba, telefon 0258/811.750.

BLAJ

Primăria Municipiului Blaj

– muncitor necalificat (pentru salubrizare căi publice)

Condiții: studii gimnaziale, fără vechime.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 1 februarie 2021, ora 14.00

Concurs: 9 februarie 2021, ora 11.00: proba practică și interviul; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare, la Primăria Municipiului Blaj, Serviciul Public de Gospodărie, str. Dr. Vasile Suciu nr. 4, telefon 0752242313.

Colegiul Naţional „Inochentie Micu Clain” Blaj

– îngrijitor

Condiții: studii medii; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 3 ani.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 9 februarie 2021, ora 13.00

Concurs: 11 februarie 2021, ora 10.00: proba practică; 12 februarie 2021, ora 10.00: proba interviu

Relaţii suplimentare, la sediul Colegiul Naţional „Inochentie Micu Clain”, Blaj, strada Simion Bărnuţiu, nr. 2, judeţul Alba, telefon 0258/711.208

CÂMPENI

Serviciul de Salubrizare și Administrare a Domeniului Public și Privat Câmpeni

– inspector de specialitate, gradul IA, în cadrul Compartimentului Contabilitate din Serviciul de Salubrizare și Administrare a Domeniului Public și Privat Câmpeni

Condiții: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licența sau echivalentă în profilul economic; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 7 ani.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 3 februarie 2020, ora 16:00

Concurs: 11 februarie 2020, ora 10.00: proba scrisă; 15 februarie 2020, ora 10.00: proba interviu.

Relații suplimentare, la Serviciul de Salubrizare și Administrare a Domeniului Public și Privat Câmpeni, str. Avram Iancu nr. 5, județul Alba, telefon 0744.395.773.

CUGIR

Primăria Orașului Cugir

– asistent medical școlar (post temporare vacant) – Serviciul Public de Asistență Socială al Orașului Cugir – Biroul Asistență Medicală, Compartimentul Asistență Medicală Școlară – Cabinet Medical.

Condiții: studii admise –  asistent medical, cu studii postliceale: diplomă de absolvire școală postliceală sanitară, școală de specializare postliceală sanitară, sau școală tehnică sanitară, eliberată de Ministerul Sănătății, Ministerul Învățământului și Științei/Ministerul Educației Naționale; certificat de absolvire școală postliceală sanitară, eliberat de Ministerul Educației Naționale/Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului; atestat eliberat de Ministerul Învățământului și Ministerul Sănătății; certificat de absolvire eliberat de Ministerul Sănătății Publice; certificat de membru emis de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România SAU asistent medical, cu studii medii diplomă de absolvire liceu sanitar cu durata, de 5 ani, eliberată de Ministerul învățământului și Științei; vechime – minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor; îndeplinește condiția de vârstă reglementată de prevederile legale, respectiv de art. 22 alin. (4 ) din O.U.G. nr. 144/2008, cu modificările și completările ulterioare; certificat de membru emis de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 25 ianuarie 2021, ora 16.00

Concurs: 2 februarie 2021, ora 11:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare, sediul Primăriei Orașului Cugir, str. I.L. Caragiale nr. 1, camera 15, Județul Alba, telefon 0258/751.001, interior 115.

TEIUȘ

Primăria Orașului Teiuș

– asistent social, treapta practicant la Compartimentul Monitorizare Asistenți Personali – Direcția de Asistență Socială

Condiții: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în specializarea asistență socială; minimum 1 an vechime în specialitatea studiilor; aviz de exercitare a profesiei de asistent social, treapta de competență – practicant, eliberat de Colegiul Național al Asistenților Sociali.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 3 februarie 2021, ora 16:00

Concurs: 11 februarie 2021, ora 10.00 – proba scrisă; data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Relaţii suplimentare, la sediul Primăriei Orașului Teiuș, str. Clujului nr. 80, Județul Alba, telefon 0258/851.101.

ALTE LOCALITĂȚI

Primăria Comunei Unirea

– șef Serviciu Voluntar pentru Situații de Urgență la Compartimentul Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență

Condiții: studii universitare absolvite cu diplomă de licență, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental – științe sociale, domeniul de licență – științe administrative, una din specializările: Administrație publică, Administrație europeană, Asistență managerială și administrativă, poliție locală; minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului; aviz psihologic; permis de conducere categoria B; certificat de competențe profesionale – șef Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență în situația în care nu deține certificatul menționat anterior, va depune o declarație pe proprie răspundere privind angajamentul de a deține acest certificat în termen de 6 luni, sub sancțiunea destituirii din funcție.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 3 februarie 2020, ora 15.00

Concurs: 16 februarie 2020, ora 10.00: proba scrisă; 19 februarie 2020, ora 10.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare, la Primăria Comunei Unirea, cu sediul în comuna Unirea, Str. Mureșului nr. 597, județul Alba, telefon 0258/876.101.

inspector de specialitate, gradul debutant, la Compartimentul Fond Funciar, Cadastru, Patrimoniu

Condiții: studii universitare absolvite cu diplomă de licență, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental – științe inginerești, domeniul de licență – inginerie geodezică, una din specializările: măsurători terestre și cadastru; Topogeodezie și automatizarea asigurării topogeodezice; cadastru și managementul proprietăților; geodezie și geoinformatică; nu necesită vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 2 februarie 2021, ora 15.00

Concurs: 15 februarie 2021, ora 10.00: proba scrisă; 18 februarie 2021, ora 10.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare, la Primăria Comunei Unirea, judeţul Alba, cu sediul în localitatea Unirea, Str. Mureşului nr. 597, judeţul Alba, telefon 0258/876.101.

Şcoala Gimnazială „Decebal” Cricău

– îngrijitor

Condiții: studii medii, fără vechime.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 2 februarie 2021, ora 14.30

Concurs: 10 februarie 2021, ora 10.00: proba practică; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare, la sediul Şcolii Gimnaziale „Decebal” Cricău, Str. Principală, nr. 319, județul Alba, telefon 0258/845.105, e-mail scoala.cricau@yahoo.com.

Citeste mai mult
Publicitate

ECONOMIE

ANUNȚ IMPORTANT în atenția beneficiarilor de GRANTURI pentru investiții acordate IMM-urilor – Măsura 3

Publicat

Alba24.ro oferă firmelor beneficiare ale Granturilor pentru investiții (Măsura 3) acordate IMM-urilor din cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin ORDONANȚA DE URGENTĂ nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operațional Competitivitate 2014 – 2020, în contextul crizei provocate de COVID-19 posibilitatea publicării anunțurilor de demarare proiect și închidere proiect în condiții rapide și nebirocratice.

Procedura este simplă și presupune următorii pași:

1. Trimiteți pe e-mail la publicitate@alba24.ro o comandă fermă, care să conțină datele de facturare ale societății dvs și data în care doriți publicarea

2. Trimiteți pe același e-mail anunțul de demarare sau închidere proiect în format editabil (word) si in format .pdf

3. Veți primi factura fiscală în valoare de 1.000 RON + TVA

4. După ce faceți dovada plătii, anunțul se publică pe prima pagină Alba24.ro în coloana Actualitate și în categoria Economie

5. Anunțul se publică timp de 3 zile consecutiv

6. După cele 3 zile, primiți pe e-mail un raport de difuzare și o monitorizare (printscreen-uri) pentru a face dovada publicării

Alba24.ro îndeplinește toate condițiile impuse de finanțator privind audiența, adresabilitatea și traficul. În luna decembrie 2020, Alba24.ro a avut 1.636.402 vizitatori unici, conform trafic.ro

Publicarea anunțurilor online este suficientă și NU este nevoie să publicați într-un ziar tipărit aceste anunțuri.

Întreaga procedură este rapidă, ieftină și acceptată de finanțator.

În plus se face exclusiv online, scutindu-vă de drumuri și expunere inutilă în condițiile sanitare actuale.

Puteți vedea aici exemple de anunțuri similare publicate deja în Alba24:

(P) BIROTICA SRL: ANUNȚ DEMARARE PROIECT. „Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor

(P) TED PROTECT SRL: ANUNȚ DEMARARE PROIECT. „Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor”

Relații suplimentare puteți obține pe e-mail la publicitate@alba24.ro sau telefonic la 0726176056 

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

VREMEA până în 22 februarie. Câteva zile mai calde, dar și perioade cu ninsori. Prognoza meteo pe 4 săptămâni

Publicat

Vremea va fi ușor mai caldă față de normalul perioadei în următoarele două săptămâni. Sunt așteptate perioade cu ninsori și unele zile cu ploi.

Apoi, până în 22 februarie, temperaturile vor fi negative noaptea, foarte frig în special la munte. Va mai ninge, mai ales în săptămâna 8-14 februarie.

Prognoza meteo pe 4 săptămâni în țară

Săptămâna 25-31 ianuarie

Valorile termice vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru acest interval, în regiunile extracarpatice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă.

Cantitățile totale de precipitații vor fi excedentare în toată țara, dar mai ales în zonele montane.

Temperaturi / precipitații: maxime de 1-9 grade Celsius în zonele mai joase, minime de -6.. 2 grade Celsius, posibil ninsori/ploi în 25, 27-28 ianuarie; maxime între -6…6 grade la munte, minime până la -11 grade Celsius, cu posibile ninsori în 25 și 28-30 ianuarie

Săptămâna 1-7 februarie

Temperatura medie ale aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru această săptămână, în cea mai mare parte a țării.

Cantitățile de precipitații se vor situa în jurul celor normale pentru această perioadă, în toate regiunile.

Temperaturi / precipitații: maxime 4-7 grade Celsius în zonele mai joase, minime de -2 … 1 grad Celsius; la munte, maxime de -1…4 grade Celsius, minime până la -5 grade Celsius; posibile ninsori/ploi în jurul datei de 2 februarie.

Săptămâna 8-14 februarie

Temperaturile medii ale aerului vor fi în general apropiate de cele normale pentru acest interval, posibil ușor mai coborâte în regiunile nordice.

Cantitățile de precipitații se vor situa în jurul celor normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

Temperaturi / precipitații: maxime între -1 grad și 2 grade Celsius în zonele mai joase, minime până la -9 grade Celsius; la munte, maxime negative și minime până la -12 grade Celsius; ninsori aproape toată săptămâna la șes și câteva zile la munte.

Săptămâna 15-22 februarie

Mediile valorilor termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână, în toate regiunile.

Cantitățile de precipitații vor fi în general apropiate de cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

Temperaturi / precipitații: maxime de 1-3 grade Celsius în zonele mai joase, minime până la -9 grade Celsius; la munte, maxime negative și minime până la -12 grade Celsius; posibile ninsori în jurul datei de 20 februarie.

surse: meteoromania.ro, accuweather.com

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Autoritățile din Sebeș au intrat în ALERTĂ după ce duminică aerul din municipiu a fost CEL MAI POLUAT din România

Publicat

Primarul municipiului Sebeș, Dorin Nistor a transmis că săptămâna viitoare va convoca o întâlnire instituțională pentru a discuta despre problema calității aerului din oraș, după valorile îngrijorătoare înregistrate în weekend de stația de monitorizare și de autolaborator.

Reamintim faptul că municipiul Sebeș s-a aflat pe primul loc în topul poluării pe țară, duminică, după ce valorile corespunzătoare particulelor în suspensie PM10 au „explodat”, depășind în unele măsurători chiar și de 4 ori valoarea limită zilnică recomandată pentru protecția sănătății umane. 

Vezi și HARTĂ: SEBEȘ, în topul poluării pe țară, duminică. Valorile corespunzătoare particulelor în suspensie PM10, depășite

„Valorile îngrijorătoare rezultate în urma monitorizării permanente a calității aerului, pe care municipiul Sebeș o efectuează prin intermediul autolaboratorului aflat în proprietatea municipalității, au fost în comunicate, prin adrese scrise, autorităților județene cu competențe în protejarea mediului înconjurător (Agenția pentru Protecția Mediului Alba, Garda de Mediu – Comisariatul Județean Alba).

Municipiul Sebeș a semnalat necesitatea realizării unui plan de calitate a aerului, în parteneriat cu autoritățile competente. Menținerea valorilor la limitele prevăzute de legislație este un deziderat pentru administrația publică locală, însă trebuie să se regăsească și la nivelul strategiilor finanțate la nivel județean.

În acord cu prefectul județului Alba, domnul Nicolae Albu, în cursul săptămânii care începe mâine, vom convoca o întâlnire instituțională la care trebuie să participe toți factorii responsabili, deoarece sănătatea populației este prioritatea noastră, iar cetățenii municipiului Sebeș merită un răspuns la aceste îngrijorări generate de calitatea aerului”, a transmis primarul Dorin Nistor, pe pagina de Facebook.

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate

Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate