Connect with us
Publicitate

ACTUALITATE

Condiţiile pentru funcţionarea centrelor de asistenţă medicală comunitară integrată, la nivel local, aprobate de Guvern. Servicii pentru persoane din grupuri vulnerabile


Publicat

asistenta medicalaGuvernul a aprobat miercuri un proiect de lege care prevede înfiinţarea centrelor de asistenţă medicală comunitară integrată. Acestea vor funcţiona pe baza unor hotărâri ale consiliilor locale şi vor avea angajaţi asistenţi medicali comunitari şi mediatori sanitari care vor identifica şi acorda servicii medicale persoanelor și grupurilor vulnerabile.

Asistența medicală comunitară va funcţiona la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București, prin înființarea acestor centre. Obiectivul este îmbunătățirea accesului populației și în special a grupurilor vulnerabile la servicii de sănătate, integrate la nivel comunitar cu serviciile sociale și educaționale, prevede proiectul de lege.

De asigurarea acestor servicii se vor ocupa autoritățile administrației publice locale, iar personalul care prestează activități de asistență medicală comunitară va lucra în colaborare cu personalul din domeniul serviciilor sociale de la nivelul comunității, din cadrul serviciului public de asistență socială, cu personalul centrului comunitar integrat, cu personalul din cabinetele medicilor de familie, cu alți furnizori de servicii de sănătate, sociale, educaționale, inclusiv cu organizații neguvernamentale care furnizează servicii de profil.

Obiectivele asistenței medicale comunitare:

– identificarea activă, în colaborare cu serviciul public de asistență socială, a problemelor medico-sociale ale comunității și în special ale persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile;

– facilitarea accesului populației, în special persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile, la servicii de sănătate, sociale și educaționale;

– promovarea unor atitudini și comportamente favorabile unui stil de viață sănătos, inclusiv prin acțiuni de educație pentru sănătate în comunitate;

– participarea la implementarea de programe, proiecte, acțiuni și intervenții de sănătate publică adaptate nevoilor comunității în special persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile;

– furnizarea de servicii de sănătate în limita competențelor profesionale legale.

Activitățile desfășurate în domeniul asistenței medicale comunitare:

– identificarea în cadrul comunității a persoanelor și a grupurilor vulnerabile din punct de vedere medical, social sau economic, respectiv a factorilor de risc pentru sănătatea acestora și evaluarea /determinarea nevoilor de servicii de sănătate ale acestora;

– desfășurarea de programe și acțiuni destinate protejării sănătății, promovării sănătății și în directă legătură cu determinanți ai stării de sănătate (stil de viață, condiții de mediu fizic și social, acces la servicii de sănătate) și efectuarea de activități de educație pentru sănătate în vederea adoptării unui stil de viață sănătos;

– furnizarea de servicii de profilaxie primară și secundară către membrii comunității, în special către persoanele aparținând grupurilor vulnerabile din punct de vedere medical sau social;

– participarea la desfășurarea diferitelor acțiuni colective de pe teritoriul comunității: vaccinări, programe de screening populațional și implementarea programelor naționale de sănătate, inclusiv mobilizarea populației pentru participarea la programele de vaccinări și controalele medicale profilactice;

– semnalarea medicului de familie a cazurilor suspecte de boli transmisibile constatate cu ocazia activităților în teren și participarea la aplicarea măsurilor de prevenire și combatere a eventualelor focare de infecții;

– identificarea persoanelor neînscrise pe listele medicilor de familie și transmiterea informațiilor despre acestea către medicul de familie, cu precădere a copiilor și gravidelor în scopul obtinerii calității de asigurat de sănătate și a asigurării accesului acestora la servicii medicale;

– supravegherea în mod activ a stării de sănătate a sugarului și a copilului mic și promovarea alăptării și practicilor corecte de nutriție; efectuarea de vizite la domiciliul sugarilor cu risc medico-social și urmărirea aplicării măsurilor terapeutice recomandate de medic;

– identificarea, urmărirea și supravegherea medicală a gravidelor cu risc medico-social în colaborare cu medicul de familie și cu asistenta medicală a acestuia, prin efectuarea de vizite periodice la domiciliul gravidelor și lăuzelor;

– identificarea și informarea femeilor de vârstă fertilă vulnerabile din punct de vedere medical, economic sau social despre serviciile de planificare familială și contracepție precum și asigurarea suportului de a accesa aceste servicii;

– monitorizarea și supravegherea în mod activ a bolnavilor (copii, adulți , vârstnici) din evidența specială (tuberculoza, HIV/SIDA, prematuri, anemici, persoane cu tulburări mintale și de comportament, consumatori de substanțe psihotrope, alte categorii de persoane supuse riscului sau cu afecțiuni medicale înscrise în registre și/sau evidențe speciale);

– efectuarea de vizite la domiciliu pentru asistența medicală a pacientului cronic sau în stare de dependență și a vârstnicului, în special a vârstnicului singur, complementar asistenței medicale primare, secundare și terțiare;

– consilierea medicală și socială, în limita competențelor profesionale legale;

– furnizarea de servicii de asistență medicală de urgență în limita competențelor profesionale legale;

– direcționarea persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile către serviciile medicale, sociale sau educaționale și monitorizarea accesului acestora; derularea de acțiuni în comun cu serviciile sociale din primărie și personal din alte structuri de la nivel local sau județean, în cazul problemelor sociale care pot afecta starea de sănătate sau accesul la servicii medicale ale persoanei vulnerabile;

– identificarea și notificarea autorităților competente a cazurilor de violență domestică, a cazurilor de abuz, a persoanelor cu handicap, a altor situații care necesită intervenția altor servicii decât cele care sunt de competența asistenței medicale comunitare;

– colaborarea cu alte instituții și organizații, inclusiv cu organizațiile nonguvernamentale pentru realizarea de programe, proiecte și acțiuni care se adresează persoanelor sau grupurilor vulnerabile din punct de vedere medical, economic sau social;

– alte activități, servicii și acțiuni de sănătate publică adaptate nevoilor specifice ale comunității și persoanelor din comunitate aparținând grupurilor vulnerabile;

– întocmirea evidențelor și documentelor utilizate în exercitarea activității, cu respectarea normelor eticii profesionale și păstrării confidențialității în exercitarea profesiei.

Beneficiarii serviciilor de asistență medicală comunitară sunt membrii comunității, cu precădere persoanele vulnerabile din punct de vedere medical sau social, cu accent pe populația din mediul rural și grupurile vulnerabile, inclusiv roma.

Categoriile de persoane vulnerabile sunt persoanele care se găsesc în următoarele situații:

– nivel economic sub pragul sărăciei;

– șomaj;

– nivel de educație scăzut;

– dizabilitate;

– boli cronice;

– boli aflate în faze terminale, care necesită tratamente paleative;

– graviditate;

– vârsta a treia;

– vârstă sub 18 ani;

– fac parte din familii monoparentale;

– risc de excluziune socială;

– populaţia vulnerabilă din punct de vedere medical sau social din comunități roma;

– alte categorii identificate ca vulnerabile din punct de vedere medical sau social de la nivelul comunității.

Persoana vulnerabilă din punct de vedere medical este persoana supusa riscului de a suferi afectări ale stării de sănătate prin acțiunea unor determinanți biologici, de mediu fizic, social și economic, comportamentali sau care țin de serviciile de sănătate sau ca urmare a probabilității crescute de a dezvolta anumite boli sau stări patologice, ca urmare a unor caracteristici personale ce țin de vârstă, stare de dizabilitate sau de alte situații fiziologice, se arată în proiect.

Furnizarea serviciilor de asistență medicală comunitară se poate face prin:

– serviciul public de asistență socială;

– compartimentul de asistență medicală comunitară din cadrul autorităților administrației publice locale;

– centre comunitare integrate înființate prin hotărâre a autorităților deliberative ale autorităților administrației publice locale;

– aparatul de specialitate al primarului.

Serviciile și activitățile de asistență medicală vor fi îndeplinite de asistenți medicali comunitari şi mediatori sanitari, în funcție de specificul comunității. Vor fi încadraţi ca personal contractual încadrat cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată.

Salariul de bază și celelalte drepturi salariale ale asistentului medical comunitar se stabilesc în conformitate cu Legea – cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare pentru funcția de asistent medical, pe nivel de studii.

Salariul de bază și celelalte drepturi salariale ale mediatorului sanitar se stabilesc pentru funcția de instructor de educație.

Aceştia funcționează la nivelul unităților administrativ-teritoriale, având statutul de salariat, în cadrul serviciului public de asistență socială înființat în cadrul compartimentului de asistență medicală comunitară sau în aparatul de specialitate al primarului.

În funcție de nevoile identificate la nivelul comunităților, privind furnizarea integrată de servicii medico-socio-educaționale, în subordinea autorităților administrației publice locale se pot înființa centre comunitare integrate, ca entități cu sau fără personalitate juridică, finanțate integral din bugetele locale ale unităților administrativ – teritoriale, se mai arată în proiectul de lege.

Finanțarea cheltuielilor de personal pentru asistenții medicali comunitari și mediatorii sanitari se asigură din transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale, prin bugetul Ministerului Sănătății, în limita creditelor bugetare aprobate și a normativului privind personalul din unitățile de asistență medico-socială şi personalul care desfășoară activități de asistență medicală comunitară.

Autoritățile administrației publice locale pot contribui din surse proprii la finanțarea cheltuielilor de personal și pot angaja și alte categorii de personal care furnizează servicii medicale, sociale sau educaționale, cu asigurarea finanțării cheltuielilor acestora din surse proprii și cu încadrarea în bugetul aprobat.

Autoritățile administrației publice locale sunt responsabile de asigurarea finanțării cheltuielilor cu bunuri și servicii necesare întreținerii și funcționării activității de asistență medicală comunitară.

Asistența medicală comunitară este coordonată tehnic și metodologic de către Ministerul Sănătății prin structurile sale deconcentrate din teritoriu, respectiv direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, în componența cărora se vor organiza compartimente de specialitate cu acest scop.

În prezent, Ministerul Sănătății asigură finanțarea a peste 1350 de asistenți medicali comunitari și peste 450 de mediatori sanitari.

Pentru anul 2016 fondurile aprobate în bugetul Ministerului Sănătății pentru asistența medicală comunitară sunt de 62 milioane de lei. De asemenea, pentru anul 2016 au fost aprobate suplimentar 181 de posturi noi de asistent medical comunitar și 19 posturi noi de mediator sanitar, iar posturile sunt în procedură de ocupare.

Prin proiectul „Întărirea Rețelei Naționale de mediatori Romi pentru îmbunătățirea stării de sănătate a populației rome” (mai 2015-august 2016), finanțat din Mecanismul Financiar Norvegian, s-au înființat 45 de centre comunitare în 6 județe (Giurgiu, Călărași, Dolj, Gorj, Neamț și Botoșani), iar prin Mecanismul Fiananciar Elvețian, Ministerul Sănătății implementează un proiect la nivelul a 3 județe (Botoșani, Sălaj, Tulcea), prin care vor fi înființate 7 centre comunitare integrate.

Dezvoltarea rețelei de asistență medicală comunitară și măsurile întreprinse în asigurarea serviciilor medico-sociale vor fi corelate cu Strategiile naționale cu impact asupra reducerii sărăciei și promovării incluziunii sociale.Dacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

ACTUALITATE

ANUNȚ Lansarea proiectului ”Dotarea Spitalului Municipal Sebeș în vederea creșterii capacității de gestionare a crizei Covid-19”

Publicat

SPITALUL MUNICIPAL SEBEȘ, în calitate de beneficiar, implementează proiectul ”Dotarea Spitalului Municipal Sebeș în vederea creșterii capacității de gestionare a crizei Covid-19”, cod SMIS 141804, proiect desfășurat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 10.

“Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie”, Obiectivul specific 10.1 “Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale”.

Obiectivul general al proiectului vizează consolidarea capacității de reacție la criza de sănătate publică cauzată de răspândirea virusului SARS-CoV-2 la nivelul Spitalului Municipal Sebeș, prin dotarea cu echipamente medicale si de protecție personală, necesare pentru asigurarea unui tratament corespunzator pacienților infectați cu COVID – 19, pentru diminuarea riscului de contaminare a personalului si a pacienților din cadrul spitalului și pentru limitarea răspândirii virusului, precum și a efectelor extrem de grave ale acestuia asupra populației.

Rezultatul proiectului:

1 unitate medicală dotată cu echipamente medicale;
1 unitate medicală dotată cu echipamente de protecție;
1 serviciu de informare si publicitate;
1 serviciu de audit financiar;
1 serviciu de consultanță proiect.

Valoarea totală a proiectului este de 16.058.188,49 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă asigurată de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 16.058.188,49 lei.

Data începerii proiectului: 03.03.2020.

Data finalizării proiectului: 31-12-2022.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE 2014-2020.

Datele de contact ale beneficiarului:

SPITALUL MUNICIPAL SEBEȘ

Municipiul Sebeș, România, Str. Șurianu nr. 41, județul Alba, cod postal 515800

Telefon/Fax: 0258-731.712/ 0258-731.705

Adresa e-mail: spitalul_sebes@yahoo.com

AICI, anunțul în format PDF.

Citeste mai mult
Publicitate

EDUCAȚIE

VIDEO REPORTAJ: Obiecte de lux ale elitei romane din Apulum și Ampelum, expuse în premieră. Ceramică unicat în Dacia Romană

Publicat

La fel ca și în vremurile noastre, cei din antichitate erau în căutarea luxului, iar locuitorii din provincia romană Dacia nu faceau excepție. Pe lângă bijuteriile din aur sau alte podoabe, cei care au locuit în vechiul Apulum, dar și în Ampelum (actualul oraș Zlatna) au avut parte de un set de produse extrem de rare. 

Vorbim despre o ceramică rară, numită ceramica glazurată. Momentan, în România, în urma săpăturilor arheologice, doar pe teritoriul județului Alba au fost descoperite obiecte din ceramică glazurată, care la vremea respectivă se aflau în casele celor bogați din provincia Dacia. 

În mare parte, obiectele descoperite erau de uz practic: opaițe, platouri de servit masa sau cupe de băut. Nu oricine și le permitea, deoarece tehnica era foarte rară și ceramica în sine trebuia să treacă printr-un proces complex pentru a fi realizată.

Vineri, 26 noiembrie, în subsolul Sălii Marii Uniri din Alba Iulia, reprezentanții Muzeului Național al Unirii au deschis oficial o expoziție de ceramică glazurată.

Restauratorul muzeului, dr. Dan Anghel și cel care s-a ocupat de proiect, a explicat în linii mari, pentru cititorii alba24.ro, motivele pentru care ceramica glazurată era atât rară în perioada romană și considerată un obiect de lux.

A fost descoperită în Asia Mică

Undeva la sfârșitul secolului I înainte de Cristos, în Asia Mică, a fost dezvoltată o nouă tehnologie. Ceramica glazurată era cunoscută încă din Mesopotamia și Egipt, dar se folosea, pentru obținerea stratului glazurat, o tehnică diferită.

La un moment dat, olarii din Asia Mică descoperă că adăugarea unui oxid de plumb va obține același efect, dar cu o ardere la o temperatură mai mică.

Cel mai important este că vasele arse prin această tehnică devin impermeabile.

Din Asia Mică, tehnologia se răspândește în bazinul mediteranean și prin secolul I ajunge în Europa și odată cu legiunile romane, prin secolul II, ajunge în Dacia.

Obiectele de lux din Apulum și Ampelum

Primele descoperiri pe teritoriul județului Alba au fost făcute în Zlatna, în urma unor săpături din anii 80, în anticul Ampelum. Atunci a fost descoperit un atelier al unui olar pe nume Caius Ivlivus Proclus.

Acesta s-a remarcat prin marea varietate de materiale pe care le-a produs. În urma cercetărilor au fost descoperite și colectate mai multe piese de ceramică glazurată.

În special, din situl anticului Ampelum au fost scoase la suprafață obiecte de de uz casnic, servicii de masă, opaițe, parte din ele făcute din ceramică glazurată.

Piesele descoperite sunt extrem de rare în imperiul roman.

Spre exemplu, un opaiț descoperit în Partoș, un opaiț cu două guri, de dimensiuni foarte mari, de altfel cel mai mare obiect de acest gen descoperit la Apulum, este făcut din ceramică glazurată.

Încă de atunci erau piese extrem de valoroase și doar elita societății romane din Dacia avea acces la ele.

Erau considerate obiecte de lux și chiar Cicero la un moment dat îi trimite o scrisoare unui prieten, în care îi amintește de vasele din ceramică glazurată, pe vremea când era detașat de imperiul roman, în Asia Mică.

Mare parte din obiectele de ceramică glazurată descoperite în Alba sunt piese pentru masă: boluri, platouri și farfurii.

De asemenea, au fost descoperite și cupe de diferite forme, cu un decor elaborat și care necesitau o mare atenție când erau făcute.

Olarul Caius Ivlivus Proclus

Atelierul unui olar, Caius Ivlivus Proclus, ajuns în Dacia alături de legiunile romane, este singurul atelier descoperit în regiune în care se producea ceramică glazurată.

În timpul săpăturilor din anii 80 au fost descoperite trei cuptoare de ars ceramica, iar printre piesele descoperite în ele se aflau și piese de ceramică glazurată.

Potrivit istoricilor din Alba, o serie de piese erau însemnate cu inițialele G.I.P, ce evocă numele acestuia. Inventarul descoperit de arheologi indică faptul că acesta realiza în altelierul său atât obiecte de uz casnic, cât și figurine, vase zoomorfe sau ornamente aplicate.

Până la ora actuală, în provincia Dacia nu a fost identificat nici un alt atelier de olărit care să conțină indicii că s-a mai produs un număr așa mare de obiecte din ceramică glazurată, mai susțin istoricii Muzeului Național al Unirii din Alba Iulia.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Atenționare COD GALBEN: Ninsori viscolite la munte în ALBA și în alte zone din țară. Intensificări ale vântului, până sâmbătă

Publicat

Meteorologii au emis atenționare Cod Galben de vânt puternic și ninsori, valabilă pentru zona montană din partea de sud a județului Alba și în alte regiuni din țară.

COD GALBEN: de vineri, 26 noiembrie, ora 12.00 până sâmbătă 27 noiembrie, ora 2.00 – intensificări ale vântului, ninsoare viscolită în Carpații Meridionali la altitudini de peste 1700 m.

În intervalul menționat, în Banat, iar în cursul nopții și pe litoral, vor fi intensificări ale vântului, cu viteze în general de 60-80 km/h.

În Carpații Meridionali, la altitudini de peste 1700 m, rafalele vor depăși 90-100 km/h și temporar va ninge viscolit.

Informare meteo: de vineri, 26 noiembrie, ora 10.00 până sâmbătă 27 noiembrie, ora 8.00 – intensificări temporare ale vântului

În intervalul menționat vor fi intensificări ale vântului în regiunile vestice și estice ale țării, unde local și temporar vor fi rafale în general de 50-60 km/h. În zona de munte, mai ales la altitudini mari, viteza vântului va depăși 70-80 km/h și trecător va ninge.

sursă: meteoromania.ro

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

26 noiembrie: 1.958 cazuri COVID și 115 decese raportate în România, în ultimele 24 de ore. Bilanțul parțial

Publicat

Au fost înregistrate 1.958 cazuri noi de COVID, în ultimele 24 de ore, potrivit datelor transmise vineri, 26 noiembrie, de Grupul de Comunicare Strategică. 

Au fost confirmate 160 decese, din care 45 anterioare (față de 177 în 24 de ore, cu o zi în urmă). 

Comparativ, cu o zi în urmă erau raportate 2.104 cazuri în 24 de ore.

”Conform datelor existente la nivelul CNCCI la data de 26 noiembrie 2021, ora 10.00, în intervalul de 24 de ore, au fost înregistrate 1.958 cazuri de persoane pozitive cu SARS-COV-2.

De asemenea, au fost raportate 160 decese dintre care 45 anterioare”, a transmis Grupul de Comunicare Strategică.

Datele vor fi actualizate la ora 13.00. Revenim cu amănunte.

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate