Connect with us
Publicitate

ECONOMIE

Ghidul cardurilor de energie: Tot ce trebuie să știi despre ajutorul de 1400 de lei pentru plata facturilor

Publicat

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a publicat un ghid prin care aduce lămuriri cu privire la acordarea ajutorului pentru plata facturilor prin cardurile de energie.

Cum se acordă ajutorul, cine beneficiază, cum poate fi folosit cardul și ce nu ai voie să faci cu acest card sunt doar câteva dintre întrebările la care se oferă răspunsuri clare și concise.

În 2023, MIPE ofe­ră româ­ni­lor vul­ne­ra­bili, din fon­duri europene, spri­jin pen­tru pla­ta fac­tu­ri­lor la ener­gie în valoa­re de 700 lei de 2 ori/ an.

Cardurile pen­tru înca­sa­rea aju­toa­re­lor vor fi emi­se și dis­tri­bu­i­te de Compania Națională Poșta Română, iar lis­te­le cu bene­fi­ci­ari vor fi întoc­mi­te de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale.

Pentru a veni în aju­to­rul bene­fi­ci­a­ri­lor, MIPE răs­pun­de celor mai frec­ven­te între­bări adre­sa­te pe tema car­du­ri­lor de energie:

Cum se acor­dă ajutorul?

Ajutorul are for­ma unui card emis pe suport de hâr­tie, cu care se pot plăti fac­turi de ener­gie (total sau par­ți­al). Ajutorul se acor­dă în două tran­șe, a câte 700 lei fiecare.

Servicii/produse care se pot plăti: elec­tri­ci­ta­te, gaz, ener­gie ter­mi­că în sis­tem cen­tra­li­zat de ter­mo­fi­ca­re, bute­lie, lemn de foc, păcu­ră, peleți și alte mate­ri­a­le de încălzire.

Cum se utilizează?

Se pot plăti fac­turi curen­te sau res­tan­te, doar pen­tru locul de con­sum de la domi­ci­li­ul bene­fi­ci­a­ru­lui. Cu un card se pot face mai mul­te plăți, către mai mulți fur­ni­zori, până la epu­i­za­rea sumei.

Plățile se fac prin man­dat poș­tal. Nu se pot efec­tua mai mult de 8 plăți/loc de con­sum pe dura­ta pro­gra­mu­lui de sprijin.

Ajutorul nu se con­si­de­ră venit și nu afectează:

 • veni­tul minim garantat;
 • alo­ca­ția pen­tru sus­ți­ne­rea familiei;
 • sta­tu­tul con­su­ma­to­ru­lui vul­ne­ra­bil de energie.

Sumele alo­ca­te celor două tran­șe nu pot fi pres­chim­ba­te în bani și nu pot fi folo­si­te pen­tru plăți prin man­dat poș­tal către alte des­ti­na­ții decât pla­ta fac­tu­ri­lor de energie.

Cine bene­fi­ci­a­ză de acest ajutor?

Venitul net per coa­bi­tant, la nive­lul unui loc de con­sum, nu tre­bu­ie sa depa­seas­ca 2.000 lei.

Potențialii bene­fi­ci­ari tre­bu­ie să știe că vor fi înști­in­țați dacă s‑au des­co­pe­rit situ­a­ții care îi fac nee­li­gi­bili. În acest caz, ei pot suna la 0319966, numă­rul de call cen­ter-ul cre­at de Poștă, unde vor pri­mi infor­ma­ții supli­men­ta­re și vor fi îndru­mați, dacă situ­a­ția poa­te fi corectată.

Cum se sta­bi­lesc lis­te­le fina­le cu beneficiari?

Procedura de sta­bi­li­re a lis­te­lor cuprin­de urmă­toa­re­le etape:

 • I. Se sta­bi­leș­te lis­ta poten­ți­a­li­lor bene­fi­ci­ari care se înca­drea­ză în cate­go­ri­i­le sta­bi­li­te în ordonanță.
 • II. Se veri­fi­că veni­tu­ri­le acestora.
 • III. Pentru fie­ca­re punct de con­sum, se veri­fi­că numă­rul de locuitori.
 • IV. Se veri­fi­că media veni­tu­lui pen­tru fie­ca­re loc de con­sum, pen­tru a vedea dacă se depă­șeș­te pra­gul de 2.000 de lei.

Care sunt con­di­ți­i­le de acordare?

Cardul se adu­ce de către Poșta Română, la domi­ci­li­ul bene­fi­ci­a­ru­lui, cu con­fir­ma­re de primire.

Persoanele care se înca­drea­ză în mai mul­te cate­go­rii vor bene­fi­cia de spri­jin o sin­gu­ră dată.

Dacă la un loc de con­sum domi­ci­li­a­ză mai mulți bene­fi­ci­ari, spri­ji­nul se acor­dă o sin­gu­ră dată per loc de con­sum. Pe card vor fi scri­se nume­le tutu­ror bene­fi­ci­a­ri­lor care au ace­eași adre­să de domiciliu.

Factura poa­te să fie pe alt nume decât cel al bene­fi­ci­a­ru­lui care locu­ieș­te la adre­să. Adresa locu­lui de con­sum tre­bu­ie să coin­ci­dă cu domi­ci­li­ul bene­fi­ci­a­ru­lui (sau domi­ci­li­ul decla­rat al acestuia).

Sumele răma­se neu­ti­li­za­te la expi­ra­rea car­du­lui se anulează.

Când ajung car­du­ri­le la beneficiari?

În peri­a­da 1–28 febru­a­rie 2023 bene­fi­ci­a­rii eli­gi­bili vor pri­mi car­dul de ener­gie. Se vor putea efec­tua plăți înce­pând cu 1 martie.

Cei care își păs­trea­ză cali­ta­tea de bene­fi­ci­ari vor putea uti­li­za car­dul și pen­tru tran­șa a doua, înce­pând cu luna septembrie.

În peri­oa­da 1–30 sep­tem­brie, cei care vin între timp eli­gi­bili vor pri­mi car­dul pen­tru a putea uti­li­za tran­șa a II‑a.

Când expi­ră ajutorul?

1 ianu­a­rie 2024: toa­te car­du­ri­le își înce­tea­ză vala­bi­li­ta­tea, indi­fe­rent de sume­le răma­se neu­ti­li­za­te. Cardurile alo­ca­te ambe­lor tran­șe se pot folo­si până la 31 decem­brie 2023 inclu­siv. Sprijinul nu poa­te fi uti­li­zat în afa­ra ter­me­nu­lui de vala­bi­li­ta­te prevăzut.

Care sunt acte nece­sa­re pen­tru plată?

 • – Cardul de ener­gie (pri­mit prin Poșta Română)
 • – Actul de iden­ti­ta­te al bene­fi­ci­a­ru­lui (sau docu­ment de împu­ter­ni­ci­re și actul de iden­ti­ta­te al împuternicitului)
 • – Factura (curen­tă sau res­tan­tă) ori alt docu­ment jus­ti­fi­ca­tiv (înști­in­ța­re de pla­tă din par­tea fur­ni­zo­ru­lui SAU cer­ti­fi­cat de vali­da­re a dato­ri­ei din par­tea aso­ci­a­ți­ei de proprietari/locatari, în cazul plă­ții încă­l­zi­rii în sis­tem cen­tra­li­zat de termoficare)

Dacă bene­fi­ci­a­rul are alt domi­ci­liu decât cel scris pe car­dul de ener­gie: con­trac­tul de fur­ni­za­re a ener­gi­ei la domi­ci­li­ul decla­rat + decla­ra­ție pe pro­prie răs­pun­de­re a bene­fi­ci­a­ru­lui, că uti­li­zea­ză aju­to­rul pen­tru domi­ci­li­ul la care locuiește.

Ce este cer­ti­fi­ca­tul de vali­da­re a datoriei?

Este un docu­ment emis de aso­ci­a­ția de proprietari/locatari, pen­tru a cer­ti­fi­ca dato­ria curen­tă sau res­tan­tă a bene­fi­ci­a­ru­lui de spri­jin față de aso­ci­a­ția de proprietari/locatari, rezul­ta­tă din fur­ni­za­rea de ener­gie ter­mi­că în sis­tem centralizat.

Asociațiile de proprietari/locatari vor înche­ia pro­to­coa­le de cola­bo­ra­re cu Poșta Română pen­tru a comu­ni­ca con­tu­ri­le ban­ca­re și ori­ce alte date nece­sa­re pen­tru vira­rea sume­lor afe­ren­te man­da­te­lor poș­ta­le emi­se prin uti­li­za­rea car­du­ri­lor de energie.

Beneficiarii de car­duri care sunt racor­dați la ali­men­ta­rea cu ener­gie ter­mi­că în regim cen­tra­li­zat, tre­bu­ie să soli­ci­te eli­be­ra­rea aces­tui card de către Asociația de pro­pri­e­tari unde este înscris.

După ce îl pri­mesc, pen­tru a achi­ta fac­tu­ra la ener­gie ter­mi­că, tre­bu­ie să îl pre­zin­te poștașului/oficiantului poș­tal împre­u­nă cu car­tea de iden­ti­ta­te și car­dul de energie.

Certificatele de vali­da­re a dato­ri­i­lor se emit în două exem­pla­re, din care un exem­plar se păs­trea­ză la aso­ci­a­ția de proprietari/locatari emi­ten­tă, iar cel de-al doi­lea exem­plar se păs­trea­ză la Poșta Română.

Modelul de card este dis­po­ni­bil AICI.

Cum se efec­tu­ea­ză plata?

La ori­ce subu­ni­ta­te a Poștei Române SAU la poș­ta­șul care a sosit la domi­ci­li­ul beneficiarului.

 • Se com­ple­tea­ză pla­ta prin man­dat poș­tal, către con­tul fur­ni­zo­ru­lui de ener­gie (ori al aso­ci­a­ți­ei de proprietari/locatari).
 • Se pri­meș­te dova­da plă­ții, pe care este scri­să suma răma­să după efec­tu­a­rea plă­ții, valoa­rea plății/plăților efec­tu­a­te și furnizorul/furnizorii către care s‑a efec­tu­at plata.

Pot retra­ge nume­rar de pe carduri?

Nu exis­tă aceas­tă posi­bi­li­ta­te. Scopul exclu­siv pen­tru care pot fi acor­da­te car­du­ri­le este pen­tru achi­ta­rea fac­tu­ri­lor la energie.

Cardul nu poa­te fi vân­dut ori donat. Orice încer­ca­re de vân­za­re anu­lea­ză car­dul și atra­ge o amen­dă con­tra­ven­țio­na­lă între 42.000–60.000 lei.

Plata altor produse/servicii decât cele pen­tru care este des­ti­nat car­dul se pedep­seș­te cu amen­dă con­tra­ven­țio­na­lă între 4.500–6.000 lei.

Ce este decla­ra­ția pe pro­prie răs­pun­de­re și în ce situ­a­ție se utilizează?

Este un docu­ment ce tre­bu­ie com­ple­tat de poten­ți­a­lul bene­fi­ci­ar în situ­a­ția în care nu se poa­te sta­bili câți oameni stau la ace­lași punct de consum.

Sunt situ­a­ții în care bene­fi­ci­a­rii nu au nomen­cla­to­rul stra­dal tre­cut în car­tea de iden­ti­ta­te (figu­rea­ză mai mulți la ace­eași adre­să). În aceas­tă situ­a­ție, ei tre­bu­ie să com­ple­te­ze o decla­ra­ție pe pro­pria răs­pun­de­re prin care spun câți locu­iesc efec­tiv la punc­tul de consum.

Poșta dis­tri­bu­ie decla­ra­ți­i­le pen­tru toa­te aces­ti situ­a­ții iden­ti­fi­ca­te la momen­tul întoc­mi­rii lis­te­lor cu bene­fi­ci­ari și să le pre­ia în maxim 3 zile, pen­tru ca apoi să se recal­cu­le­ze media veni­tu­ri­lor și să se actu­a­li­ze­ze listele.

Ce este anche­ta soci­a­lă și în ce situ­a­ție este necesară?

Pot fi situ­a­ții în care la un loc de con­sum sunt lua­te în cal­cul veni­tu­ri­le unei per­soa­ne care nu mai locu­ieș­te aco­lo (dar figu­rea­ză așa în acte) şi nici nu se poa­te face radi­e­rea aces­tor colo­ca­tari de la adre­sa de domiciliu.

În acest caz, poten­ți­a­lul bene­fi­ci­ar poa­te să soli­ci­te o anche­tă soci­a­lă la pri­mă­rie, care să sta­bi­leas­că numă­rul și per­soa­ne­le care locu­iesc în fapt la locul de con­sum. Rezultatul se trans­mi­te la Poștă, iar ulte­ri­or se actu­a­li­zea­ză lista.

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
PublicitateParteneri: Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro. Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax