Connect with us
Publicitate

EDUCAȚIE

Înscrieri la creșă sau grădiniță 2024. Ghid cu detalii pentru părinți de la Ministerul Educației. Documente, calendar, condiții

Publicat

Înscrieri la creșă sau grădiniță 2024. Ministerul Educației face precizări pentru părinți. Perioada de reînscrieri începe din 20 mai, iar înscrierile se desfășoară din 27 mai.

În grupele de nivel antepreșcolar (creșă) pot fi înscriși copiii cu vârsta de până la 3 ani, în limita locurilor disponibile.

În grupele de nivel preșcolar (grădiniță) pot fi înscriși copiii cu vârste între 3 și 6 ani, în limita locurilor disponibile.

Prin cifra de școlarizare se asigură, cu prioritate, cuprinderea generației de copii de 4 ani în grupa mijlocie și a copiilor de 5 ani în grupa mare.

Înscrieri la creșă sau grădiniță 2024. Unde poate fi înscris copilul

Unitatea de învățământ aleasă de părinte/reprezentantul legal al copilului poate fi o creșă sau grădiniță din apropierea domiciliului/reședinței sau din apropierea locului de muncă.

Părintele/reprezentantul legal al copilului poate opta pentru înscrierea în orice unitate de învățământ cu personalitate juridică, cu grupe de nivel antepreșcolar respectiv preșcolar. Condiția este ca aceasta să aibă locuri libere rămase după etapa de reînscrieri.

Înscrieri la creșă sau grădiniță 2024. Criterii de departajare

Numărul locurilor libere este stabilit ca diferență între numărul de locuri alocate pe grupe de vârstă, prin planul de școlarizare și numărul de copii care au ocupat locuri în etapa de reînscrieri.

În situația în care, într-o creșă/grădiniță, numărul cererilor de înscriere este mai mare decât numărul de locuri libere, comisia de înscriere din unitate selectează copiii în ordinea descrescătoare a vârstei. Aceasta aplică criterii de departajare generale și specifice, în vederea stabilirii celor care vor fi admiși.

Criteriile specifice de departajare sunt elaborate de fiecare unitate de învățământ și se aplică după aplicarea criteriilor generale. Pentru criteriile specifice stabilite, unitatea de învățământ indică documentele doveditoare pe care părintele/reprezentantul legal trebuie să le depună în momentul completării/validării cererii-tip de înscriere.

Repartizarea copiilor se face în ordinea descrescătoare a numărului de criterii generale de departajare cumulate de către fiecare copil.

Ordinea înscrierii/nr. de înregistrare al cererii de înscriere nu constituie un criteriu. Repartizarea nu se face pe principiul „primul venit, primul servit”. Aceasta se face pe baza criteriilor generale și specifice.

Criterii generale – înscrieri la creșă 2024

Criteriile generale care se aplică pentru nivelul antepreșcolar (creșă) sunt următoarele:

 • copilul are vârsta de 2 ani împliniți până la sfârșitul anului calendaristic în curs
 • domiciliul copilului/locul de muncă al unuia dintre părinți/al reprezentantului legal se află în apropierea unității de învățământ unde depune cererea de înscriere
 • ambii părinți ai copilului/părintele unic/reprezentantul legal ai/al copilului lucrează/părintele prezintă adeverință de reîntoarcere la serviciu, în momentul validării cererii/în termen de 30 de zile de la începutul anului școlar sau
  • părintele copilului nu beneficiază de indemnizație pentru creșterea și îngrijirea copilului
   • situațiile în care părintele/reprezentantul legal face dovada existenței unei activități de tip PFA/SRL se asimilează cu cea a părinților/reprezentanților legali care lucrează
 • cel puțin unul dintre părinți/reprezentantul legal al copilului urmează o formă de învățământ la zi
 • existența unui document care dovedește că beneficiază de tutelă sau de o măsură de protecție specială stabilită în condițiile Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
 • existența unui document care dovedește că este în grija unui singur părinte (familie monoparentală)/ existența unui document care dovedește că părintele/reprezentantul legal al copilului are 3 sau mai mulți copii (familie numeroasă)
 • cel puțin unul dintre părinți/părintele unic/reprezentantul legal al copilului se încadrează în una dintre situațiile:
  • pensionat în conformitate cu prevederile legale
  • cu certificat de handicap
  • șomer, în căutarea unui loc de muncă, cu documente doveditoare de la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă
 • părintele/reprezentantul legal al copilului are un alt copil minor aflat în întreținere (până la nivelul clasei a IV-a a învățământului primar) și/sau un alt copil înmatriculat în unitatea de învățământ respectivă, în anul școlar pentru care se face înscrierea

Criteriile generale – înscrieri la grădiniță 2024

 • copilul are vârsta de 4 sau 5 ani împliniți la începutul anului școlar (1 septembrie 2024)
 • domiciliul/reședința copilului/locul de muncă al unuia dintre părinți/al reprezentantului legal se află în apropierea unității de învățământ unde părintele/reprezentantul legal depune cererea-tip de înscriere
 • cel puțin unul dintre părinți/reprezentantul legal al copilului urmează o formă de învățământ la zi
 • existența unui document care dovedește că beneficiază de tutelă sau de o măsură de protecție specială stabilită în condițiile Legii nr.272/2004
 • existența unui document care dovedește că este în grija unui singur părinte (familie monoparentală)/ existența unui document care dovedește că părintele/reprezentantul legal al copilului are 3 sau mai mulți copii (familie numeroasă)
 • ambii părinți/părintele unic/reprezentantul legal ai/al copilului lucrează sau cel puțin unul dintre ei se încadrează în una dintre situațiile
  • pensionat în conformitate cu prevederile legale
  • cu certificat de handicap
  • șomer, în căutarea unui loc de muncă, cu documente doveditoare de la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă
 • existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului și/sau a certificatului de orientare școlară și profesională eliberat de CJRAE/CMBRAE
 • existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă, în anul școlar pentru care se face înscrierea.

Criteriile generale – înscrieri la grădiniță comunitară, ludotecă/grup de joacă

 • domiciliul/reședința cel puțin al/a unuia dintre părinți/al reprezentantului legal este situat în apropierea unității de învățământ unde părintele/reprezentantul legal depune cererea de înscriere
 • părintele/reprezentantul legal al copilului are un alt copil minor aflat în întreținere (până la nivelul clasei a IV-a a învățământului primar) și nu și-a putut înscrie copilul în vârstă de 3 – 6 ani la nicio unitate de învățământ din apropierea domiciliului – pentru serviciul tip grădiniță comunitară
 • existența unei dovezi privind solicitarea înscrierii copilului într-o unitate de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică, cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar și a respingerii înscrierii copilului ca urmare a lipsei de locuri – atât pentru serviciul tip grădiniță comunitară, cât și pentru serviciul tip ludotecă/grup de joacă
 • copilul are vârsta de până la 1 an sau vârsta cuprinsă între 3 și 4 ani și părinții/reprezentantul legali nu au/a făcut demersuri pentru înscrierea acestuia într-o unitate de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică, cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar – pentru serviciul tip ludotecă/grup de joacă.

Înscrieri la creșă sau grădiniță 2024. Acte necesare pentru înscrieri

Dosarul de înscriere la creșă/grădiniță/ serviciul de educație timpurie complementar cuprinde următoarele documente:

 • cerere-tip: pe această cerere, părintele/reprezentantul legal al copilului va trece trei opțiuni (trei unități de învățământ) pe care acesta le are în vedere pentru copil
 • copie de pe certificatul de naștere al copilului
 • copie de pe actele de identitate ale părinților/reprezentantului legal
 • adeverință de angajat pentru fiecare dintre părinți/reprezentantul legal sau adeverință privind perioada concediului de creștere și îngrijire copil, pentru tipul de program prelungit, respectiv pentru înscrierea în învățământul antepreșcolar
 • alte documente doveditoare care fac obiectul criteriilor generale sau specifice de înscriere și care sunt analizate în timpul procesului de înscriere.
 • (după caz) în situația transmiterii prin e-mail sau prin poștă a cererii-tip, părintele va transmite unității de învățământ o declarație pe propria răspundere cu privire la veridicitatea informațiilor completate în cerere.
 • (dacă este cazul) dovada modului în care se exercită autoritatea părintească în cazul părinților divorțați și informații privind părintele la care a fost stabilită locuința minorului.

Înscrieri la creșă sau grădiniță 2024. Completarea dosarului la începutul anului școlar

La dosarul de înscriere se adaugă, la începutul anului școlar, următoarele documente:

 • adeverință de la medicul de familie în care se menționează că respectivul copil este sănătos clinic (este necesară în prima zi de prezentare a copilului în unitatea de învățământ)
 • avizul epidemiologic/dovada de vaccinare întocmit(ă) conform prevederilor elaborate de Ministerul Sănătății, cu privire la intrarea copilului în colectivitate, eliberat de medicul de familie al copilului cu maximum 5 zile înainte de a începe frecventarea unității

Înscrieri la creșă sau grădiniță 2024. Validarea dosarului de înscriere

După depunerea cererii și a dosarului de înscriere, acesta trebuie validat.

Indiferent de modalitatea de depunere a cererii-tip de înscriere, validarea se face la unitatea școlară la care se solicită înscrierea, în prezența părintelui/reprezentantului legal al copilului.

Acesta trebuie să prezinte actul de identitate propriu și certificatul de naștere al copilului, în  original, precum și copii ale acestora pentru a fi certificate conform cu originalul de către membrul desemnat din cadrul comisiei de înscriere de la nivelul unității de învățământ.

În vederea evitării aglomerației, unitățile de învățământ asigură posibilitatea programării telefonice a părinților/reprezentanților legali pentru completarea și/sau validarea cererilor-tip de înscriere. Un membru al comisiei de reînscriere/înscriere și distribuire va realiza programarea telefonică. Aceasta nu presupune crearea unei liste de preînscrieri și/sau acordarea unei priorități la înscriere.

Înscrieri la creșă sau grădiniță 2024. Prima etapă

Prima etapă: se colectează și se procesează cererile-tip de înscriere și documentele depuse/transmise de părinți/reprezentanții legali. Aceasta se derulează trei faze:

 • Faza I: se evaluează cererile-tip de înscriere de la unitățile de învățământ exprimate ca primă opțiune și se generează lista cererilor respinse;
 • Faza a II-a: se evaluează cererile-tip de înscriere respinse în Faza I, de la unitățile de învățământ exprimate ca a doua opțiune. Se generează lista cererilor respinse. Cererile-tip de înscriere respinse în Faza I și dosarele corespunzătoare se transmit în copie, prin orice mijloc care permite confirmarea primirii, de la unitatea de învățământ exprimată ca primă opțiune la unitatea de învățământ exprimată ca a doua opțiune
 • Faza a III-a: se evaluează cererile-tip de înscriere respinse în Faza a II-a, de la unitățile de învățământ exprimate ca a treia opțiune și se generează lista cererilor respinse care pot intra, la solicitarea părinților, pe baza unei noi cereri, în evaluare în a doua etapă a înscrierilor, pe locurile rămase libere. Cererile-tip de înscriere respinse în Faza a II-a și dosarele corespunzătoare se transmit în copie, prin orice mijloc care permite confirmarea primirii, de la unitatea de învățământ exprimată ca a doua opțiune la unitatea de învățământ exprimată ca a  treia opțiune.

Părinții pot ridica dosarele respinse de la unitatea de învățământ la care au fost depuse, în 5 zile lucrătoare de la data afișării rezultatelor finale ale etapei (data afișării rezultatelor finale ale etapei I: 14 iunie)

Înscrieri la creșă sau grădiniță 2024. A doua etapă

A doua etapă – este asigurată înscrierea, pe locurile libere rămase, a copiilor respinși în etapa anterioară.

În această etapă se colectează și se procesează noile cereri-tip de înscriere, cu alte trei opțiuni și documentele depuse/transmise de părinți/reprezentanții legali. Se folosește SIIIR, având la bază aplicarea criteriilor de departajare.

Se derulează în trei faze:

 • Faza I: se evaluează cererile-tip de înscriere de la unitățile de învățământ exprimate ca primă opțiune și se generează lista cererilor respinse
 • Faza a II-a: se evaluează cererile-tip de înscriere respinse în Faza I, de la unitățile de învățământ exprimate ca a doua opțiune. Se generează lista cererilor respinse. Cererile-tip de înscriere respinse în Faza I și dosarele corespunzătoare se transmit în copie, prin orice mijloc care permite confirmarea primirii, de la unitatea de învățământ exprimată ca primă opțiune la unitatea de învățământ exprimată ca a doua opțiune
 • Faza a III-a: se evaluează cererile-tip de înscriere respinse în Faza a II-a, de la unitățile de învățământ exprimate ca a treia opțiune și se generează lista cererilor respinse care pot intra în evaluare, pe locurile rămase libere, în etapa de ajustări, la solicitarea părinților/reprezentanților legali. Cererile-tip de înscriere respinse în Faza a II-a și dosarele corespunzătoare se transmit în copie, prin orice mijloc care permite confirmarea primirii, de la unitatea de învățământ exprimată ca a doua opțiune la unitatea de învățământ exprimată ca a  treia opțiune.

Părinții pot ridica dosarele respinse de la unitatea de învățământ la care au fost depuse, în 5 zile lucrătoare de la data afișării rezultatelor finale ale etapei (data afișării rezultatelor finale ale etapei a II-a: 5 iulie)

Înscrieri la creșă sau grădiniță 2024. Etapa de ajustări

Etapa de ajustări este derulată la nivelul inspectoratului școlar. Se colectează și se procesează noi cereri-tip de înscriere și documentele depuse/transmise de părinții/ reprezentanții legali ai copiilor care:

 • nu au participat la primele două etape sau
 • nu au fost înscriși din diferite alte motive;

Înscrierea se realizează pe locurile rămase libere, precum și în funcție de suplimentările de locuri pe care le pot publica inspectoratele școlare. În această etapă se soluționează cu prioritate cazurile copiilor de 4 și 5 ani împliniți la începutul anului școlar rămași neînscriși.

De asemenea, se soluționează

 • cazurile copiilor care au solicitat înscrierea în clasa pregătitoare din învățământul primar și nu au fost admiși ca urmare a avizului negativ al CJRAE/CMBRAE
 • cazurile copiilor de 2 ani care solicită înscrierea în învățământul preșcolar, cu respectarea prevederilor art.30 alin (1) din Legea învățământului preuniversitar nr.198/2023

Înscrieri și creșă sau grădiniță 2024. Calendar

 • 20-24 mai: reînscrierea copiilor care frecventează creșa/grădinița în acest an școlar
 • 24 mai: afișarea listei copiilor înscriși și a numărului de locuri libere după etapa de reînscrieri
 • 27 mai – 14 iunie: înscrieri Etapa I, pe baza celor trei opțiuni exprimate de părinți
 • 14 iunie: afișarea listei copiilor înscriși și a numărului de locuri libere după prima etapă de înscrieri
 • 17 iunie – 5 iulie: înscrieri – Etapa a II-a, pe baza celor trei opțiuni exprimate de părinți
 • 5 iulie: afișarea listei copiilor înscriși și a numărului de locuri libere după a doua etapă
 • 19-29 august: etapa de ajustări – înscrierea copiilor care nu au fost înscriși în primele două etape/nu au participat la înscriere
 • 30 august: afișarea listei copiilor înscriși și a numărului de locuri libere după etapa de ajustări

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
PublicitateParteneri: Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro. Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax