Connect with us
Publicitate

ACTUALITATE

Ministerul Finanţelor a publicat normele de aplicare a noului Cod Fiscal. Clarificări privind activităţile independente, impozite, CASS, TVA şi taxe


Publicat

finante cod fiscalMinisterul Finanțelor a anunţat că sunt disponibile normele metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Acestea vin să clarifice prevederile Codului Fiscal, fără a modifica în vreun fel regulile stabilite, potrivit MFP. Normele sunt în consultare publică până la data adoptării de către Guvern.

Actualele norme insistă asupra unor exemple concrete cu privire la interpretarea unor prevederi ale Codului Fiscal susceptibile de neclarități, mai precizează ministerul.

Vezi AICI normele metodologice de aplicare a Codului Fiscal.

În primul capitol, „Dispoziţii generale”, se clarifică încadrarea la „activități independente”, sfera și modalitatea de aplicare a metodelor utilizate la estimarea prețului de piață, pentru tranzacțiile între persoane afiliate. De asemenea, vine cu precizări despre tratamentul fiscal aplicabil în cazul reîncadrării formei unei tranzacții/activități de către autoritățile fiscale.

Clarificări generale:

Activitatea independentă versus activitatea dependentă este reglementată prin Codul fiscal și normele metodologice date în aplicarea acestuia astfel:

Prevederile Legii 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare definesc activitatea independentă ca fiind orice activitate desfăşurată de către o persoană fizică în scopul obţinerii de venituri, care îndeplineşte cel puţin patru din următoarele criterii:

– persoana fizică dispune de libertatea de alegere a locului şi a modului de desfăşurare a activităţii, precum şi a programului de lucru,

– persoana fizică dispune de libertatea de a desfăşura activitatea pentru mai mulţi clienţi,

– riscurile inerente activităţii sunt asumate de către persoana fizică ce desfăşoară activitatea,

– activitatea se realizează prin utilizarea patrimoniului persoanei fizice care o desfăşoară,

– activitatea se realizează de persoana fizică prin utilizarea capacităţii intelectuale şi/sau a prestaţiei fizice a acesteia, în funcţie de specificul activităţii,

– persoana fizică face parte dintr-un corp/ordin profesional cu rol de reprezentare, reglementare şi supraveghere a profesiei desfăşurate, potrivit actelor normative speciale care reglementează organizarea şi exercitarea profesiei respective,

– persoana fizică dispune de libertatea de a desfăşura activitatea direct, cu personal angajat sau prin colaborare cu terţe persoane în condiţiile legii.

În acest context, orice activitate care nu îndeplinește condițiile pentru a fi independentă poate fi reîncadrată ca activitate dependentă.

Titlul II, „Impozitul pe profit”, stabilește regulile de încadrare și impunere pentru impozitul pe profit a diferitelor categorii de contribuabili, în funcție de formele de organizare și funcționare și de statutul lor fiscal. Stabilește regulile de determinare a rezultatului fiscal în cazul contribuabililor care aplică scutirea de impozit a profitului reinvestit și exemplifică elementele de calcul ale rezultatului fiscal care sunt incluse în baza impozabilă. Tot aici sunt aduse clarificări privind determinarea rezultatului fiscal al sediului permanent, legate de evitarea dublei impuneri precum și de alte aspecte internaționale. Se clarifică și încadrarea în sistemul trimestrial/ anual de calcul și plată a impozitului pe profit a contribuabililor, în funcție de statutul acestora.

Titlul III, „Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor”, stabilește sistemul de impunere a veniturile microîntreprinderilor, detaliază categoriile de persoane juridice române care nu intră sub incidenţa sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderilor și clarifică începerea/încheierea perioadei impozabile în cazul înființării/lichidării unei microîntreprinderi, precum și data depunerii declarației în cazul microîntreprinderilor care îşi încetează existenţa în cursul anului. Totodată, clarifică în ce măsură microîntreprinderile nou-înființate aplică regimul favorabil prevăzut de Codul fiscal și aspecte legate de determinarea bazei impozabile pentru microîntreprinderi.

Titlul IV, „Impozitul pe venit” vine cu următoarele precizări:

– condițiile în care se acordă scutirea de la plata impozitului pe veniturile din activități independente, salarii și asimilate salariilor, pensii, activități agricole, silvicultură și piscicultură realizate de persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat;

– actualizarea veniturilor neimpozabile, în înțelesul impozitului pe venit, pentru a corespunde cu legislația specifică, în baza cărora sunt acordate aceste drepturi;

– orice activitate desfășurată de o persoană fizică în scopul obținerii de venituri, pentru a fi considerată activitate independentă, trebuie să îndeplinească cel puțin 4 din criteriile prevăzute de lege;

– corelarea prevederilor Titlului IV- Impozitul pe venit cu cele cuprinse în Titlul II – Impozitul pe profit, în ceea ce privește deductibilitatea cheltuielilor efectuate în scopul desfăşurării activităţii independente, la stabilirea venitului net anual pe baza datelor din contabilitate;

– precizarea cursul de schimb utilizat la stabilirea echivalentului în lei a cheltuielilor deductibile limitat reprezentând contribuţii la un fond de pensii facultative, potrivit Legii nr.204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare și prime de asigurare voluntară de sănătate, conform Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sume plătite în scopul personal al contribuabilului;

– stabilirea tratamentului fiscal aplicabil veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală;

– clarificarea tipurilor de venituri cuprinse în venitul brut din salarii sau considerate asimilate salariilor;

– precizări privind includerea în venituri impozabile a avantajelor reprezentând contravaloarea contribuţiilor la un fond de pensii facultative potrivit legii și a primelor de asigurare voluntară de sănătate, conform legii suportate de angajator pentru angajații proprii, precum și pentru alți beneficiari peste limita prevăzută de lege;

– clarificarea acordării deducerii personale fiecărui părinte/tutore pentru copiii minori în întreținerea căruia se află aceștia;

– precizarea elementelor deductibile luate în calcul la stabilirea bazei impozabile pentru veniturile din salarii și asimilate salariilor;

– exemplificarea tipurilor de entități cuprinse în categoria “ entităților nonprofit“;

precizarea elementelor care sunt incluse în cota forfetară de 40% reprezentând cheltuieli deductibile aferente venitului, pentru care contribuabilul nu este obligat să prezinte documente justificative;

– stabilirea regulii de determinare a venitului impozabil obținut de persoana fizică în urma operațiunilor de lichidare a unei persoane juridice;

– exemplificarea tipurilor de instrumente financiare care generează venituri impozabile din dobânzi;

– precizarea modalității de stabilire a venitului din operațiuni cu instrumente finaciare derivate;

– clarificarea modalității de acordare a plafonului neimpozabil lunar pentru veniturile din pensii reprezentând drepturi primite în conformitate cu prevederile Legii nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat și Legii nr.204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările și completările ulterioare;

– precizarea modalității de alocare a cheltuielor efectuate în comun în situația în care un contribuabil desfășoară o activitate agricolă pentru care venitul net se determină pe bază de normă de venit și o altă activitate agricolă pentru care nu există obligaţia stabilirii normelor de venit;

– clarificarea modalității de stabilire a bazei de calcul a impozitului în cazul în care transferul dreptului de proprietate se realizează prin hotărâre judecătorească.

Potrivit Titlului V, „Contribuţii sociale obligatorii”, contribuabilii, persoane fizice, obligați la plata contribuțiilor sociale obligatorii, în sensul că aceștia includ și acele persoane fizice care nu au domiciliul sau reşedinţa în România și care, potrivit legislației europene aplicabilă în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, datorează contribuţii sociale obligatorii în România.

Angajatorii care nu au sediul, respectiv domiciliul sau reşedinţa în România şi care, potrivit legislației europene aplicabilă în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, datorează în România contribuţiile sociale obligatorii pentru salariaţii lor.

Același capitol stabilește sumele care se includ în baza lunară de calcul al contribuțiilor sociale obligatorii, in cazul veniturilor din salarii și asimilate salariilor.

Tot aici sunt specificate modalitățile de stabilire a bazei de calcul al contribuțiilor sociale obligatorii datorate de angajatori sau de persoanele asimilate acestora și de persoanele fizice care realizează venituri din activităţi independente şi care determină venitul net anual pe baza normelor anuale de venit.

Observații:

Cetățenii români cu domiciliul în România, care realizează venituri din salarii de la angajatorii dintr-un stat membru al Uniunii Europene, al unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau al Confederaţiei Elveţiene, respectiv, de la cei dintr-un stat care aplică un acord bilateral de securitate socială cu România nu datorează contribuții de asigurări sociale în România pentru aceste venituri în România. În cazul lor, se aplică regula potrivit căreia lucrătorii care se deplasează pe teritoriul Uniunii Europene trebuie sa facă obiectul unei singure legislații în materie de securitate socială, potrivit Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială.

Persoanele fizice, cetățeni români cu domiciliul în România, care realizează venituri din salarii de la angajatori români și sunt detașate într-un stat membru al Uniunii Europene, Spaţiului Economic European sau al Confederaţiei Elveţiene, se supun legislației din România și datorează contribuțiile sociale obligatorii în România, numai în situația în care dețin formularul portabil A1 eliberat de Casa Națională de Pensii din România. Formularul A1 dovedește exclusiv menținerea titularului acestuia la sistemul de securitate socială (asigurare pentru pensie, accidente de muncă și boli profesionale, asigurări sociale de sănătate, prestații familiale) din statul de trimitere (statul de care aparține instituția care a emis respectivul document).

Pentru persoanele fizice, cetățeni români cu domiciliul în România, care realizează venituri din salarii de la angajatorii dintr-un stat care aplică un acord bilateral de securitate socială cu România se aplică prevederile din acordurile bilaterale în domeniul securității sociale. Condiţiile detaşării sunt similare celor prevăzute de regulamentele comunitare, singurul element care diferă fiind durata perioadelor de detaşare şi de prelungire a acestora. Instituţia competentă în ceea ce priveşte determinarea legislaţiei aplicabile în cazul lucrătorilor migranţi este Casa Naţională de Pensii Publice.

Persoanele fizice, cetățeni români cu domiciliul în România, care realizează venituri din salarii într-un stat care nu intră sub incidenţa legislaţiei europene aplicabilă în domeniul securității sociale şi a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, la angajatori din aceste state, care nu au sediu social, sediu permanent sau reprezentanţă în România, nu datorează în România contribuții sociale obligatorii pentru aceste venituri.

Titlul VI, „Impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi şi impozitul pe reprezentanţele firmelor străine înfiinţate în România”, clarifică termenului ”redevență” și regularizarea impozitului reținut la sursă pentru următoarele categorii de venituri:

– veniturile obţinute de artişti sau sportivi rezidenți în state UE sau cu care România are încheiată o convenție de evitare a dublei impuneri;
– veniturile reprezentând dobânzi obţinute din România de o persoană juridică rezidentă într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European;
– veniturile din activităţi independente care sunt obţinute din România de o persoană fizică rezidentă într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European.

Titlul VII, „Taxa pe valoarea adăugată„ vine cu următoarele precizări:

– extinderea posibilității de a crea un grup fiscal și în cazul persoanelor care sunt administrate de organe fiscale diferite;

– clarificări cu privire la determinarea regimului de impozitare în cazul serviciilor complexe și a operațiunilor accesorii unei livrări/prestări, în concordanță cu jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene și cu prevederile Directivei 2006/112/CEE privind sistemul comun al TVA;

– reglementarea aspectelor ce țin de aplicarea cotelor de TVA, ținându-se cont de modificările aduse prin Legea nr. 227/2015 și jurisprudența în materie.

– în ceea ce privește deducerea taxei pe valoarea adăugată, au fost preluate principiile generale pe care se bazează deducerea TVA care derivă din jurisprudența CJUE, situațiile în care potrivit jurisprudenței autoritatea fiscală poate anula dreptul de deducere exercitat de persoana impozabilă, precum și limitele stabilite de jurisprudența CJUE în ce privește dovezile care trebuie solicitate operatorilor economici în ce privește deducerea TVA;

– în ceea ce privește ajustările de taxă, s-au stabilit norme adaptate modificărilor aduse Codului fiscal, în principal cu privire la aria de cuprindere a noțiunii de bunuri de capital și situațiile care impun ajustarea taxei. De asemenea, s-au stabilit detalii cu privire la normele tranzitorii aplicabile în cazul activelor corporale fixe care sunt considerate bunuri de capital numai începând cu data de 1 ianuarie 2016;

– referitor la regimul special de scutire pentru întreprinderile mici, normele de aplicare au fost adaptate la jurisprudența recentă a CJUE, cu privire la exercitarea dreptului de deducere încă înainte de înregistrarea în scopuri de TVA;

– în ceea ce privește facturarea, s-au inclus prevederi referitoare la autofacturile emise pentru ajustarea taxei deductibile de către beneficiari în situația în care intervin evenimentele care generează ajustarea bazei și furnizorii nu emit facturi pentru reflectarea acestora, în conformitate cu noile prevederi din Codul fiscal care vizează aceste aspecte. De asemenea s-au reglementat cu claritate informațiile care trebuie înscrise într-o factură cu privire la adresa furnizorului/beneficiarului în cazul în care aceștia nu sunt stabiliți în România, sau sunt sedii secundare ale unor operatori stabiliți în România, precum și data care trebuie înscrisă într-o factură în funcție de momentul emiterii acesteia față de faptul generator de taxă;

– referitor la asocierile în participațiune, au fost stabilite criterii clare de aplicabilitate a prevederilor referitoare la asocicieri și la modul în care funcționează acestea din punct de vedere al TVA, în concordanță cu jurisprudența CJUE în materie și, de asemenea, au fost incluse exemple în acest sens;

– s-au clarificat unele aspecte referitoare la aplicarea taxării inverse, în funcție de jurisprudența CJUE în domeniu și modificările/completările aduse prin Codul fiscal rescris. Au fost exemplificate în special livrările de construcții și terenuri pentru care se aplică taxare inversă, datorită complexității acestora.

Titlul VIII, „Accize şi alte taxe speciale”, simplifică modul de constituire a garanțiilor pentru utilizatorul final care deține și calitatea de destinatar înregistrat. În acest sens garanția aferentă calității de utilizator final acoperă și garanția aferentă calităţii de destinatar înregistrat.

Reglementează regimul fiscal de acordare a scutirii de la plata accizelor pentru produsele energetice obținute în totalitate din biomasă, respectiv, biocarburanți și biocombustibili, prin introducerea în sarcina utilizatorului a obligației de a notifica utilizarea acestora în scop scutit. De asemenea, au fost introduse condiții suplimentare de acordare a scutirii care trebuie îndeplinite de operatorul economic utilizator al acestor produse energetice.

Titlul VIII clarifică regulile aplicabile în cazul marcării și colorării motorinei scutite de la plata accizelor, precum și a păcurei și a produselor asimilate acesteia din punct de vedere al nivelului accizelor, precum și a substanțelor admise pentru marcare. Totodată, stabilește condițiile și modalitățile de aplicare a regimului accizelor nearmonizate pentru lichidele care conțin nicotină ce poate fi inhalată cu ajutorul unui dispozitiv electronic și pentru produsele din tutun încălzit.

Titlul IX, ”Impozite și taxe locale”, clarifică procedura prin care autoritățile locale pot stabili majorarea impozitului pentru clădirile și terenurile neîngrijite situate în intravilanul localității.

Totodată, vine cu precizări legate de modul de calcul a impozitului pe clădiri în funcție de destinația clădirii, respectiv pentru clădiri rezidențiale, clădiri nerezidențiale aflate în propietatea persoanelor fizice și juridice. Este clarificat și modul de calculul al taxei pe clădiri/teren în cazul contractelor de concesiune, închiriere, administrare sau folosință încheiate pe o perioadă mai mică de 1 an.

Observații:

În cazul clădirilor cu destinație mixtă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, la adresa cărora este înregistrat un domiciliu fiscal, la care nu se desfășoară nicio activitate economică, impozitul se calculează conform art. 457 din Codul fiscal (se consideră clădire cu utilizare rezidențială)

În cazul unei clădiri cu destinație mixtă, aflată în proprietatea persoanelor fizice, la adresa căreia este înregistrat un domiciliu fiscal, la care se desfășoară o activitate economică, când se cunosc suprafețele folosite în scop rezidențial și cele folosite în scop nerezidențial, impozitul se calculează prin însumarea impozitului aferent suprafeței folosite în scop rezidențial, calculat potrivit art. 457 din Codul fiscal, cu impozitul aferent suprafeței folosite în scop nerezidențial, calculat potrivit art. 458 din Codul fiscal.

Titlul X, „Impozitul pe construcţii”, clarifică aspectele legate de stabilirea bazei impozabile asupra căreia se aplică impozitul pe construcții.ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

EVENIMENT

LISTA candidaților USR PLUS pentru Consiliul Local al municipiului Alba Iulia. Dosarele au fost depuse la Biroul Electoral

Publicat

La alegerile locale din 27 septembrie, USR PLUS cin Alba care intră în lupta pentru Consiliul Local Alba Iulia cu o listă de 27 de candidați. Dosarele de candidatură au fost depuse, vineri, la Biroul Electoral de Circumscripție municipal.

Lista este deschisă de Gabriel Pleșa, care este și candidatul formațiunii politice la fotoliul de primar al municipiuluii Alba Iulia.

Candidații USR Alba pentru Consiliul Local Alba Iulia:

1. Pleșa Gabriel Codru

2. Holhoș Teodor

3. Dimitru Nicolae-Alexandru-Dan

4. Vârtei Sergiu-Nicolae

5. Popescu Emil Antoniu

6. Medrea Petru Gabriel

7. Horșa Ionuț

8. Gavrilă-Paven Ionela

9. Câmpeanu-Vlad Ioana Silvia

10. Șagău Roxana

11. Corcoveanu Tudor

12. Păcurar Ioana

13. Heiuș Daniel

14. Nicoară Marius-Ioan

15. Crișan Alin Constantin

16. Magda Sorin Ștefan

17. Aldea Cătălin Simion

18. Burz Gheorghe

19. Buzgure Darius-Cătălin

20. Cosma Caleb Cătălin

21. Bâgiu Lucian Vasile

22. Mariș Cosmina-Maria

23. Noja Nicolae Vasile

24. Ionele Traian Mihai

25. Cotârlea Ioan Lucian

26. Bărăștean Mihai Alin

27. Suciu Paul Sabin

CITEȘTE ȘI VIDEO: Gabriel Pleșa, candidatul USR-PLUS la Primăria Alba Iulia, și-a depus oficial candidatura. LISTA pentru Consiliul Local

Potrivit Calendarului procesului electoral al alegerilor locale din 27 septembrie 2020, depunerea candidaturilor se poate face până în data de 18 august.

Până la 19 august, birourile electorale de circumscripţie acceptă sau resping, prin hotărâre, candidaturile depuse și urmează o perioadă de contestaţii.

La 24 august, instanţele la care au fost depuse contestaţii aduc la cunoştinţa birourilor electorale de circumscripţie hotărârile definitive privind candidaturile. În aceeaşi zi, candidaturile rămân definitive.

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

Pregătiri pentru noul an școlar: Autoritățile locale primesc 100 milioane de euro pentru achiziția de laptopuri și tablete

Publicat

Autoritățile locale vor avea la dispoziție 100 milioane de euro, asigurați din fonduri europene, pentru achiziția a 500.000 de laptopuri și tablete, necesare pentru începerea anului școlar în contextul pandemiei de coronavirus.

Totodată, autorităților locale le vor mai fi alocate 50 milioane euro pentru decontarea materialelor de igienă și protecție sanitară, precum și alte 25 miioane  de euro pentru achiziționarea de containere sanitare sau de suport educațional în localitățile unde nu există rețea de apă și canalizare su infrastructura nu permite organizarea adecvată a cursurilor școlare, a anunțat vineri vicepremierul Raluca Turcan.

Premierul Ludovic Orban a anunțat, miercuri, în Parlament, că în școli va fi necesar portul măștii pentru elevi, pentru profesori și pentru personalul auxiliar, iar acolo unde este nevoie să fie montate despărțitoare de plexiglas în clase.

“În școli este clar că va fi necesar portul măștii pentru elevi, cât și pentru profesori sau personalul auxiliar. Acolo unde e nevoie, să fie despărțitoare de plexiglas în clase, pentru respectara distanțării. Școlile trebuie pregătite cu dezinfectanți la dispoziția elevilor și cadrelor didactice”, a declarat Ludovic Orban,

Câte școli nu au internet

El a precizat că aproximativ 20% din școli nu sunt conectate la internet. “Legat de învățământul online, am analizat situația, aproximativ 20% din școli nu sunt conectate la internet și împreună cu ANCOM, operatorii de telefonie mobilă și reprezentanții autorităților locale vom găsi soluții pentru a realiza conectarea tuturor școlilor la internet.

De asemenea, MEN a purtat discuții cu furnizori de soluții și va exista posibilitatea de acces gratuit la platformele de educație. Google și Microsoft au pus la dispoziție ajutor”, a explicat premierul.

El a mai declarat că au fost încheiate procedurile pentru achiziționarea a 250.000 de tablete.

“Am încheiat procedurile pentru achiziționarea a 250.000 de tablete. E vorba de 200.000 de laptopuri pentru care asigurăm finanțare. Alocăm o sumă de bani și pentru decontarea autorităților locale pentru achiziția cisternelor sanitare, acolo unde se asigură apă curentă.

Pentru a crește calitatea actului educațional online am organizat și sunt organizate în continuare activități de creștere a competențelor digitale a cadrelor didactice de predare online”, a mai afirmat Orban.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Demersuri ale Comisiei Europene pentru cumpărarea a 200 de milioane de doze de vaccin anti-COVID-19

Publicat

Vaccin, gripa

Comisia Europeană face demersuri pentru achiziționarea unui potențial vaccin împotriva COVID-19. Joi,  a încheiat o serie de discuții preliminare cu Johnson & Johnson, iar la 31 iulie au avut loc „o serie de demersuri pozitive” cu Sanofi-GSK, potrivit unui comunicat al Comisiei Europene.

Odată cu lansarea unui vaccin care funcționează, Comisia preconizează că va cumpăra inițial 200 de milioane de doze pentru toate statele membre UE, urmând să cumpere încă 200 de doze suplimentare.

„Contractul avut în vedere cu Johnson & Johnson ar prevedea posibilitatea ca toate statele membre ale UE să achiziționeze vaccinul, precum și să îl doneze țărilor cu venituri mici și medii sau să îl redirecționeze către țările SEE.

Se preconizează că, odată ce un vaccin s-a dovedit a fi sigur și eficace împotriva COVID-19, Comisia ar dispune de un cadru contractual pentru achiziționarea inițială a 200 de milioane de doze, în numele tuturor statelor membre ale UE, precum și pentru o posibilă achiziționare ulterioară a până la 200 de milioane de doze suplimentare. Comisia continuă discuțiile intense și cu alți producători de vaccinuri”, arată un comunicat emis de executivul european.

Achiziția urmează să fie finanțată prin Instrumentul pentru sprijin de urgență, care prevede fonduri dedicate creării unui portofoliu de potențiale vaccinuri cu profiluri diferite și produse de societăți diferite.

Strategia europeană în materie de vaccinuri urmărește să asigure „accesul tuturor cetățenilor europeni la vaccinuri de înaltă calitate, sigure, eficace și la prețuri accesibile, într-un interval de timp de 12 până la 18 luni”, arată sursa citată.

Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a declarat că România a solicitat 10 milioane de doze pentru a acoperi „măcar jumătate din populație”.

Ministrul a spus că un vaccin ar putea să fie gata în prima jumătate a anului viitor, iar în a doua jumătate a 2021 să fie disponibil pentru populație.

Sursa: digi24.ro

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

Noi reguli și restricții pentru români la intrarea în Belgia: teste PCR pe cheltuială proprie și autoizolare

Publicat

Autorităţile belgiene au extins măsura autoizolării şi obligativitatea testului PCR la sosirea în Belgia pentru cetăţenii din mai multe zone ale României, măsura fiind în vigoare de astăzi.

Astfel mai multe zone din România au fost plasate în zona roșie. Printre acestea se află și Regiunea Centru în care se află și județul Alba.

Cetățeni români care intră pe teritoriul Regatului Belgiei vor trebui să prezinte un test PCR negativ și vor sta în autoizolare.

Autorităţile belgiene au inclus în zona roşie următoarele regiuni din România: Bucureşti-Ilfov, Centru, Nord-Vest, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia şi Sud-Vest Oltenia.

Condițiile de călătorie pentru persoanele care sosesc în Regatul Belgiei din România s-au modificat după cum urmează:

 • Călătoria dinspre România în Belgia:  sunt incluse în zona roșie următoarele zone din România:
 • Centru (Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu);
 • Sud-Est (Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea, Vrancea);
 • Sud-Muntenia (Arges, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova, Teleorman);
 • Sud-Vest Oltenia (Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Vâlcea);

Toate persoanele care sosesc în Regatul Belgiei din regiunile incluse în zona roșie trebuie să intre în autoizolare și să efectueze un test molecular (tip PCR) pentru depistarea infecției cu COVID-19.

Testul este efectuat de autoritățile belgiene. Călătorii sunt rugați să contacteze medicul curant, respectiv un medic de familie, care va dispune testarea.

Măsura autoizolării și testarea sunt în competența autorităților regionale. 

Regiunea Vest este plasată în zona portocalie

Informații detaliate sunt disponibile la următoarele link-uri:

Persoanelor care intră în Belgia din state/regiuni incluse în zona portocalie autoritățile belgiene le recomandă monitorizarea stării de sănătate, iar în cazul apariției unor simptome specifice infecției cu COVID-19 să se adreseze medicului în vederea efectuării testării și autoizolării la domiciliu. 

Începând cu 1 august, TOATE persoanele care vor intra în Regatul Belgiei sunt obligate să completeze, înainte cu 48 de ore de sosire, indiferent de statut, țara de proveniență, modalitatea de transport, un formular online, Passenger Locator Form, care se regăsește AICI

Exceptate sunt persoanele care nu călătoresc pe cale aeriană sau navală și care stau mai puțin de 48 de ore în Regatul Belgiei sau care au stat mai puțin de 48 de ore în afara Regatului Belgiei înainte de a se întoarce.

Călătoria din Belgia în România

 – nu sunt autorizate călătoriile din Belgia către regiunile/ județele din România încadrate în zona roșie.

Din data de 14 iulie intrarea în Regatul Belgiei (călătorie neesențială) se realizează pe baza clasificării statelor în funcție de zona de proveniență:

 • zona verde – nu există restricții;
 • zona portocalie – la întoarcerea în Belgia, autoritățile solicită consultarea medicului în vederea efectuării unui test COVID-19 și pentru o eventuală recomandare de autoizolare la domiciliu. Aceste solicitări nu sunt obligatorii.
 • zona roșie – la întoarcerea în Belgia efectuarea unui test COVID-19 și autoizolarea la domiciliu sunt obligatorii.

Începând cu data de 15 iunie, Belgia a autorizat călătoriile spre și dinspre statele membre UE, inclusiv Regatul Unit și cele 4 state membre ale spațiului Schengen (Elveția, Norvegia, Islanda și Liechtenstein).

Belgia menține restricțiile temporare pentru călătoriile neesențiale către și dinspre statele terțe, inclusiv pentru cele 14 state terțe (Algeria, Australia, Canada, Georgia, Japonia, Muntenegru, Maroc, Noua Zeelandă, Rwanda, Serbia, Coreea de Sud, Thailanda, Tunisia și Uruguay, cărora li se va adaugă eventual și China, în baza de reciprocitate) pentru care la nivelul UE a fost adoptată  la 30 iunie 2020 recomandarea de a autoriza progresiv călătoriile neesențiale.

 Principiile generale de protecție și de precauție rămân în vigoare:

 • respectarea măsurilor de igienă;
 • privilegierea activităților în exterior;
 • adoptarea de precauții și măsuri suplimentare în prezența persoanelor care prezintă riscuri;
 • menținerea distanței de securitate, cu excepția membrilor aceleași familii și a copiilor sub 12 ani
 • contactele sociale apropiate sunt extinse la maximum 15 persoane, care pot fi altele în fiecare săptămână;
 • activități de grup cu maxim 15 persoane, inclusiv copiii (la domiciliu, restaurant sau în exterior)

MĂSURI PE PLAN INTERN:

În urma întrunirii Consiliului Național de Securitate al Belgiei, premierul Sophie Wilmès a anunțat, în contextul unei creșteri a numărului de contaminări, noi măsuri::

 • cercul social (persoanele cu care se intră în contact) este redus de la 15 la 5 persoane – numai 5 persoane pot fi întâlnite în următoarele 4 săptămâni, în afara celor care locuiesc în aceeași casă; nu sunt luați în calcul minorii sub 12 ani;
 • autoritățile locale urmează să decidă cu privire la organizarea de evenimente prevăzute a avea loc în această vară; în cazul existenței unui minim risc, acestea vor fi anulate;
 • numărul participanților la evenimente este de 100 de persoane pentru cele organizate în spații închise și 200 pentru cele care se desfășoară în aer liber;
 • evenimentele private sunt limitate la 10 persoane; nu sunt luați în calcul minorii sub 12 ani;
 • telemunca este intens recomandată;
 • deplasările neesențiale trebuie reduse;
 • o singură persoană dintr-o familie se va ocupa de cumpărături, iar durata maximă a prezenței într-un magazin este de 30 de minute; există posibilitatea ca această persoană să fie însoțită de un minor.

Autoritățile belgiene fac apel la respectarea tuturor regulilor pentru a evita extinderea pandemiei și reintroducerea carantinei generalizate.

Autoritățile locale sunt îndreptățite să ia măsuri suplimentare, în cazul în care situația epidemiologică o impune.

Recomandăm tuturor celor care doresc să călătorească înspre Belgia să consulte paginile de internet atât ale autorităților federale, cât și ale autorităților locale. 

BRUXELLES

Începând din 12 august, purtarea unei măști devine obligatorie în toate cele 19 municipalități din Regiunea Bruxelles-Capitală (pentru persoanele cu vârstă de peste 12 ani).

PROVINCIA ANVERS

Autoritățile locale au decis, din cauza situației epidemiologice, adoptarea de măsuri suplimentare. Acestea sunt valabile pentru orașul Anvers și alte localități ale provinciei (Zwijndrecht, Stabroek, Kapellen, Brasschaat, Schoten, Wijnegem, Wommelgem, Ranst, Boechout, Borsbeek, Mortsel, Hove, Lint, Kontich, Edegem, Aartselaar, Boom, Niel, Schelle și Hemiksem, Rum).

Setul de noi măsuri prevede:

 • între orele 23.30 și 06.00 orice activitate publică este interzisă, excepție fac deplasările esențiale (la serviciu, la spital etc.);
 • cafenelele și restaurantele se închid la ora 23:00;
 • persoanele peste 12 ani sunt obligate să poarte mască în spațiile publice și acolo unde distanțarea socială de 1,5 metri nu poate fi garantată. Această regulă nu se aplică celor care servesc masa și celor care se află într-un mediu privat (acasă);
 • în cafenele și unități de catering, distanțarea socială de 1,5 metri între grupuri este obligatorie. Persoanele vor fi nevoite să își lase datele de contact, iar informațiile vor fi păstrate timp de 4 săptămâni pentru a facilita, în caz de nevoie, desfășurarea unei anchete epidemiologice;
 • numărul clienților care pot sta la aceeași masă este limitat, dacă nu fac parte din aceeași familie;
 • în piețe se aplică aceleași reguli ca în magazine – este recomandat ca doar o persoană dintr-o familie să se ocupe de cumpărături; există posibilitatea ca aceasta să fie însoțită de o altă persoană, în cazul în care are nevoie de ajutor, sau de un minor; timpul maxim petrecut este de 30 de minute;
 • telemunca devine obligatorie, cu excepția cazului în care aceasta este imposibil de realizat;
 • activitățile sportive individuale de contact sunt interzise;
 • activitățile sportive de echipă sunt interzise celor cu vârsta peste 18 ani;
 • toate evenimentele și petrecerile sunt interzise, ​​sălile de evenimente se închid;
 • centrele de fitness vor fi închise.

Autoritățile locale recomandă cetățenilor evitarea călătoriilor către această provincie, atât timp cât deplasările nu sunt absolut necesare.

O serie de alte măsuri au intrat în vigoare din 25 iulie 2020 și sunt valabile:

 • nu va fi extinsă limita actuală pentru numărul de persoane admise să participe la evenimentele publice, care se desfășoară atât în aer liber, cât și în spații închise. Nu se va relua activitatea târgurilor, expozițiilor și saloanelor expoziționale. Este posibil ca această măsură să fie revizuită în luna septembrie, în funcție de evoluția epidemiei;
 • utilizarea măștilor va deveni obligatorie în piețe, târguri și festivități locale, în spații comerciale, inclusiv artere comerciale sau orice alt spațiu intens frecventat. Utilizarea măștilor de protecție este obligatorie în clădirile publice, zona accesibilă publicului. Acesta va fi obligatorie și în spațiile industriei HoReCa, exceptați vor fi cei care vor servi masa;  
 • clienților restaurantelor, cafenelelor, barurilor etc. li se va solicita să lase adresa de mail și numărul de telefon, pentru a putea fi preveniți în cazul identificării unor focare de contaminare. Aceste date personale vor fi distruse după 14 zile și nu vor fi utilizate în alt scop;
 • magazinele cu orar de noapte se vor închide la ora 22.00;
 • pot fi luate măsuri suplimentare la nivelul autorităților locale și regionale, după o consultare la nivel central.

 

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate

Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate