Connect with us
Publicitate

EVENIMENT

NOUTĂŢI la ADMITEREA la UAB în 2015: Mai multe locuri la Română-Engleză, Finanţe-Bănci, Informatică şi Muzică Religioasă


Publicat

uab sediuPentru anul universitar 2015-2016, Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia are 1.790 de locuri aprobate de minister pentru studiile de licenţă şi 874 pentru master. UAB va avea din acest an cinci facultăţi în loc de patru, specializările de la „Ştiinţe” fiind reorganizate în două Facultăţi – cea de Ştiinţe Economice, respectiv Ştiinţe Exacte şi Inginereşti. Sunt mai multe locuri faţă de anul trecut, iar taxele sunt mai scumpe pentru unele specializări, în limba engleză, ajungând până la 3.600 de lei. La acestea se adaugă taxa de înscriere de 150 de lei, prin achitarea căreia candidaţii se pot înscrie la mai multe specializări în cadrul aceleiaşi facultăţi.

Comparativ cu situaţia de anul trecut, pentru perioada 2015-2016, UAB are disponibile 650 de locuri pentru licenţă, subvenţionate de stat (600 anul trecut), 866 locuri cu taxă şi 255 pentru ID (la fel ca anul trecut), respectiv 15 locuri pentru locuri pentru candidaţi din Republica Moldova (faţă de 10, anul trecut) cu bursă şi 34 de locuri pentru candidaţi de pretutindeni (60, anul trecut).

Tot la capitolul “noutăţi” cel mai probabil pentru sesiunea din toamnă vor fi disponibile locuri la două specializări noi, pentru care Universitatea este în procedură de evaluare la minister. Este vorba despre kineto-terapie şi Pedagogia Învăţământului primar şi preşcolar la distanţă, ambele în cadrul Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale, pentru care UAB a depus dosarele pentru aprobare la comisia de la minister.

Oferta UAB a fost adaptată în funcţie de cerinţele de pe piaţa muncii, interesul tinerilor pentru specializări, astfel încât sunt oferite mai multe locuri pentru Limba şi literatura română – Limba şi literatura engleză (cu 47 mai multe faţă de anul trecut, subvenţionate şi cu taxă), Finanţe-bănci, Informatică, Cadastru, Drept, Administraţie publică, Teologie pastorală sau Muzică religioasă.

La categoria “taxe”, pentru locurile nesubvenţionate, cel mai mult vor avea de plătit studenţii care intră la Informatică (în limba engleză – 3.600 de lei pe an), Administrarea afacerilor (în limba engleză – 3.300 de lei pe an), Arheologie (în limba engleză – 3000 de lei pe an) şi Muzică religioasă (3000 lei pe an). În rest, taxele variază între 2000 de lei şi 2400 de lei pe an.

Programul admiterii cuprinde înscrierea candidaţilor, desfăşurarea probelor de examen (la specializările care au astfel de probe), ierarhizarea candidaţilor, comunicarea rezultatelor, rezolvarea contestaţiilor  şi înmatricularea candidaţilor admişi pe locuri subvenţionate şi cu taxă.

Admiterea se organizează în perioada 13 iulie – 21 august 2015, conform următorului CALENDAR:

13 iulie – 23 iulie: înscrierea candidaţilor (cu excluderea zilei de duminică, 19 iulie);

24 iulie: susţinerea probei scrise şi a probelor de aptitudini/eliminatorie/competenţă lingvistică (la specializările unde este cazul);

25 iulie: ierarhizarea candidaţilor pe baza criteriilor de selecţie;

27 iulie: comunicarea rezultatelor admiterii;

27 iulie – 31 iulie: înmatricularea candidaţilor admişi pe locuri finanţate prin granturi de studii şi cu taxă;

3 – 7 august, 10 – 14 august şi 17 – 21 august: înmatricularea candidaţilor admişi pe locuri cu taxă (realizată la nivel de secretariate ale facultăţilor).

În cazul în care, după prima sesiune rămân locuri neocupate, se organizează a doua sesiune a concursului de admitere, în luna septembrie 2015. Admiterea se organizează în perioada 7 septembrie – 25 septembrie 2015, conform următorului calendar:

7 septembrie – 17 septembrie: înscrierea candidaţilor (cu excluderea zilei de duminică, 13 septembrie);

18 septembrie: susţinerea probei scrise şi a probelor de aptitudini/eliminatorie/competenţă lingvistică (la specializările unde este cazul), interviuri masterate;

19 septembrie: ierarhizarea candidaţilor pe baza criteriilor de selecţie;

21 septembrie: comunicarea rezultatelor admiterii;

21 septembrie – 25 septembrie: înmatricularea candidaţilor admişi pe locuri finanţate prin granturi de studii şi cu taxă;

Condiţiile şi procedura înscrierii la concursul de admitere
Un candidat dobândeşte dreptul de înscriere la concursul de admitere după achitarea, la casieria Universităţii, a taxei de înscriere la concurs (sau documentele necesare atestării condiţiilor de scutire de la taxa de înscriere). Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor completa o cerere de înscriere (formular tipizat) în care vor înscrie, sub semnătură proprie, toate datele solicitate în formularul respectiv pe baza actelor de studii. Orice eroare sau omisiune în completarea cererii de înscriere, intenţionată sau neintenţionată, intră în răspunderea candidatului, acesta suportând consecinţele ce rezultă din erorile sau omisiunile comise.
La cererea de înmatriculare, candidaţii vor anexa un dosar care va cuprinde următoarele documente:
– diploma de bacalaureat sau echivalentă acesteia, în original;
– cartea de identitate în copie xerox;
– certificatul de naştere în copie legalizată;
– adeverinţă medicală tip, eliberată de Cabinetul şcolar sau medicul de familie;
– pentru candidaţii la specializarea Educaţie fizică şi sportivă este necesar ca pe adeverinţa medicală să fie menţionat dacă este apt pentru efort fizic.
– pentru specializările teologice sunt necesare şi următoarele documente: Binecuvântarea scrisă a ierarhului, Certificatul de botez şi Recomandarea preotului paroh;
– foaia matricolă corespunzătoare anilor de studiu efectuaţi, pentru candidaţii studenţi ai altor instituţii de învăţământ de stat sau particulare, care se înscriu pentru continuarea studiilor în Universitate;
– 2 fotografii tip buletin de identitate.
– dosar tip plic.
Absolvenţii de liceu din promoţia 2014/2015 pot prezenta, în locul diplomei de bacalaureat (dacă aceasta nu a fost eliberată), adeverinţa-tip că au absolvit liceul şi au promovat examenul de bacalaureat.
În cazul în care formularul tipizat al diplomei de bacalaureat sau al adeverinţei-tip menţionată mai sus nu cuprinde rubrici cu notele obţinute de candidaţi la probele examenului de bacalaureat, candidaţii vor aduce o dovadă oficială scrisă din partea instituţiei (liceului) la care au susţinut bacalaureatul, cu menţionarea notelor şi a mediei generale de bacalaureat.
Candidaţii, absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat, care au obţinut distincţii la olimpiade şi concursuri şcolare şi doresc să fie admişi fără concurs vor anexa la cererea de înscriere diploma de premiu, în original sau copie legalizată. Pentru înmatriculare, ei vor trebui să aducă originalul diplomelor pe baza cărora au fost admişi.

Taxa de înscriere la concursul de admitere pentru o facultate este de 150 RON. În cadrul acestei taxe, candidaţii au dreptul să opteze pentru oricare dintre specializările şi formele de învăţământ organizate (zi, învăţământ la distanţă) în facultatea respectivă.
Sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere candidaţii proveniţi de la Centrele de plasament. Scutirea de taxe se aprobă pe baza actelor doveditoare depuse de candidat în dosarul de înscriere.
Sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere copiii personalului didactic aflat în activitate (profesori, educatori/învăţători, maiştri instructori). Pentru aceasta, candidaţii trebuie să prezinte o adeverinţă din care să rezulte calitatea de cadru didactic a unuia dintre părinţi. Definirea calităţii de cadru didactic se face pe baza prevederilor Legii nr.1/2011 în vigoare la data desfăşurării concursului.
Sunt scutiţi de taxa de înscriere la concursul de admitere şi copiii angajaţilor Universităţii „1 Decembrie 1918″ din Alba Iulia.
Scutirea de la plata taxelor de înscriere se face o singură dată în cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.
Scutirea de la plata taxei de înscriere, în condiţiile alineatelor precedente, se aplică doar pentru candidaţii absolvenţi de liceu promoţia 2015.

 

Numărul de locuri aprobate pentru admiterea la studiile universitare de LICENŢĂ în anul universitar 2015-2016:

Universitatea “1 Decembrie 1918” Alba Iulia are aprobate pentru anul universitar următor un număr total de 1.790 de locuri (mai multe cu 29 faţă de anul trecut), din care 650 locuri finanţate din bugetul de stat, 866 locuri cu taxă, 225 locuri la ID, 15 locuri pentru candidaţi din Republica Moldova cu bursă şi 34 de locuri pentru candidaţi de pretutindeni.

FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOLOGIE: 95 locuri finanţate din bugetul de stat, 120 locuri cu taxă, 2 locuri pentru candidaţi din Republica Moldova cu bacalaureat  în România, 10 locuri pentru candidaţi de pretutindeni

Istorie: 20 locuri finanţate din bugetul de stat, 21 locuri cu taxă, 1 loc pentru candidaţi din Republica Moldova cu bacalaureat  în România , 2 locuri pentru români de pretutindeni; taxa: 2000 lei pe an

Arheologie: 10 locuri finanţate din bugetul de stat, 7 locuri cu taxă; taxa este de 2000 lei pe an

Limba şi literatura română – Limba şi literatura franceză: 5 locuri finanţate din bugetul de stat; 27 locuri cu taxă; (2000 lei pe an)

Limba şi literatura română – Limba şi literatura engleză: 26 locuri finanţate din bugetul de stat; 49 locuri cu taxă (cu 47 de locuri mai multe faţă de anul trecut); taxa este de 2000 lei pe an

Limba şi literatura franceză – Limba şi literatura engleză: 9 locuri finanţate din bugetul de stat; 16 locuri cu taxă

– pentru aceste trei specializări, sunt disponibile şi 5 locuri pentru români de pretutindeni

Traducere şi interpretare: 20 locuri finanţate din bugetul de stat; 25 locuri cu taxă, 1 loc pentru candidaţi din Republica Moldova cu bacalaureat în România, 3 locuri pentru români de pretutindeni; taxa este de 2000 lei pe an

Arheologie (în limba engleză): 5 locuri finanţate din bugetul de stat; 20 locuri cu taxă (3.000 lei pe an)

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE: 155 locuri finanțate din bugetul de stat; 205 locuri cu taxă; 175 locuri ID; 5 locuri pentru candidaţi din Republica Moldova cu bacalaureat în România; 8 locuri pentru candidați de pretutindeni

Economia comerţului, turismului şi serviciilor: 30 locuri finanţate din bugetul de stat; 40 locuri cu taxă; 50 locuri ID; un loc pentru candidaţi din Republica Moldova cu bacalaureat  în România (cu bursă) – taxă 2200 lei pe an, respectiv 1900 lei pe an pentru ID

Administrarea afacerilor: 30 locuri finanţate din bugetul de stat; 40 locuri cu taxă; 75 locuri ID; un loc pentru candidaţi din Republica Moldova cu bacalaureat în România (cu bursă); – taxă 2200 lei pe an, respectiv 1900 lei pe an pentru ID

– pentru cele două secţii, sunt propuse 2 locuri pentru candidaţi de pretutindeni

Administrarea afacerilor (în limba engleză): 5 locuri finanţate din bugetul de stat; 25 locuri cu taxă (3.300 lei pe an)

Finanţe şi Bănci: 30 locuri finanţate din bugetul de stat; 40 locuri cu taxă (2.200 lei pe an); un loc pentru candidaţi din Republica Moldova cu bacalaureat în România; 2 locuri pentru candidaţi de pretutindeni; taxă 2.200 lei pe an

Contabilitate şi informatică de gestiune: 40 locuri finanţate din bugetul de stat; 40 locuri cu taxă; 50 locuri ID; un loc pentru candidaţi din Republica Moldova cu bacalaureat în România; 3 locuri pentru candidaţi de pretutindeni;– taxe de 2.200 lei pe an pentru locuri cu taxă şi 1.900 lei pe an pentru ID

Marketing: 20 locuri finanţate din bugetul de stat; 20 locuri cu taxă (2.200 lei pe an); un loc pentru candidaţi din Republica Moldova cu bacalaureat în România; 2 locuri pentru candidaţi de pretutindeni

FACULTATEA de ŞTIINŢE EXACTE şi INGINEREŞTI: 140 locuri finanțate din bugetul de stat; 170 locuri cu taxă; 3 locuri pentru candidaţi din Republica Moldova cu bacalaureat în România; 4 locuri pentru candidați de pretutindeni

Informatică (în limba engleză): 5 locuri finanţate din bugetul de stat; 25 locuri cu taxă (3.600 de lei)

Informatică: 36 locuri finanţate din bugetul de stat; 79 locuri cu taxă (2.400 lei pe an); un loc pentru candidaţi din Republica Moldova cu bacalaureat în România; un loc pentru candidaţi de pretutindeni

Măsurători terestre şi cadastru: 33 locuri finanţate din bugetul de stat; 25 locuri cu taxă (2.400 lei pe an); un loc pentru candidați de pretutindeni; un loc pentru candidaţi din Republica Moldova cu bacalaureat în România

Electronică aplicată: 33 locuri finanţate din bugetul de stat; 14 locuri cu taxă (2.400 lei pe an); un loc pentru candidați de pretutindeni; un loc pentru candidaţi din Republica Moldova cu bacalaureat în România

Ingineria mediului : 33 locuri finanţate din bugetul de stat; 27 locuri cu taxă (2.400 lei pe an); un loc pentru candidaţi de pretutindeni

FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE: 185 locuri finanțate din bugetul de stat; 276 locuri cu taxă; 50 locuri ID; 4 locuri pentru candidaţi din Republica Moldova cu bacalaureat în România; 10 locuri pentru candidați de pretutindeni

Drept: 45 locuri finanțate din bugetul de stat; 100 locuri cu taxă (2.200 lei pe an); 2 locuri pentru candidaţi din Republica Moldova cu bacalaureat în România; 2 locuri pentru candidați de pretutindeni

Sociologie: 20 locuri finanțate din bugetul de stat; 26 locuri cu taxă (2.200 lei pe an); un loc pentru candidați de pretutindeni

Asistenţă socială: 20 locuri finanțate din bugetul de stat; 38 locuri cu taxă (2.200 lei pe an); 50 locuri ID (taxă 1.900 lei pe an); un loc pentru candidaţi din Republica Moldova cu Bacalaureat în România; un loc pentru candidați de pretutindeni

Administraţie publică: 20 locuri finanțate din bugetul de stat; 25 locuri cu taxă (2.200 lei pe an); două locuri pentru candidați de pretutindeni

Pedagogia Învăţământului primar şi preşcolar: 30 locuri finanțate din bugetul de stat; 44 locuri cu taxă (2.200 lei pe an); un loc pentru candidați de pretutindeni

Educaţie fizică şi sportivă: 30 locuri finanțate din bugetul de stat; 18 locuri cu taxă (2.400 lei pe an); un loc pentru candidaţi din Republica Moldova cu bacalaureat în România; un loc pentru candidaţi de pretutindeni

Terapie ocupaţională: 20 locuri finanțate din bugetul de stat; 25 locuri cu taxă (2.200 lei pe an); 2 locuri pentru candidaţi de pretutindeni

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ: 75 locuri finanțate din bugetul de stat; 95 locuri cu taxă; un loc pentru candidați de pretutindeni.

Teologie ortodoxă pastorală: 40 locuri finanţate din bugetul de stat; 60 locuri cu taxă (2.000 lei); un loc pentru candidați din Republica Moldova cu bacalaureat în România;

Teologie ortodoxă asistenţă socială: 15 locuri finanţate din bugetul de stat; 25 locuri cu taxă (2.000 lei)

– cele două secţii au 2 locuri pentru candidați de pretutindeni.

Muzică religioasă: 20 locuri finanţate din bugetul de stat; 10 locuri cu taxă (3.000 lei).

 

Numărul de locuri aprobate pentru studii universitare de MASTER în anul universitar 2015-2016:

Universitatea “1 Decembrie 1918” Alba Iulia are aprobate pentru anul universitar următor un număr total de 874 (cu 33 mai multe faţă de anul trecut), din care 220 locuri finanţate din bugetul de stat pentru candidaţi români, 18 de locuri pentru candidaţi de pretutindeni şi 636 locuri cu taxă.

FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOLOGIE: 47 locuri pentru candidaţi români, finanţate de la buget; 4 locuri pentru candidaţi români de pretutindeni; 64 locuri cu taxă (2.000 lei pe an); durata studiilor – 4 semestre

Studii muzeale şi turism cultural: 10 locuri pentru candidaţi români, finanţate de la buget; un loc pentru candidaţi români de pretutindeni; 10 locuri cu taxă

Identităţi regionale în Europa central-răsăriteană: 9 locuri pentru candidaţi români, finanţate de la buget; un loc pentru candidaţi români de pretutindeni; 10 locuri cu taxă

Cercetarea arheologică interdisciplinară: 9 locuri pentru candidaţi români, finanţate de la buget; 10 locuri cu taxă

Literatura şi cultura românească în context european: 10 locuri pentru candidaţi români, finanţate de la buget; un loc pentru candidaţi români de pretutindeni; 22 locuri cu taxă

Limba, literatura şi cultura engleză în context european: 9 locuri pentru candidaţi români, finanţate de la buget; un loc pentru candidaţi români de pretutindeni; 12 locuri cu taxă

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE: 58 locuri pentru candidaţi români, finanţate de la buget; 5 locuri pentru candidaţi români de pretutindeni; 274 locuri cu taxă (taxă 2.300 lei pe an; durata studiilor – 4 semestre)

Auditul şi controlul agenţilor economici: 10 locuri pentru candidaţi români, finanţate de la buget; un loc pentru candidaţi români de pretutindeni; 39 locuri cu taxă

Sistemul informaţional contabil în asistarea deciziilor manageriale: 9 locuri pentru candidaţi români, finanţate de la buget; 40 locuri cu taxă

Administrarea dezvoltării regionale durabile: 9 locuri pentru candidaţi români, finanţate de la buget; un loc pentru candidaţi români de pretutindeni; 39 locuri cu taxă

Administrarea afacerilor în comerţ, turism şi servicii: 10 locuri pentru candidaţi români, finanţate de la buget; un loc pentru candidaţi români de pretutindeni; 38 locuri cu taxă

Bănci, asigurări şi pieţe financiare: 10 locuri pentru candidaţi români, finanţate de la buget; un loc pentru candidaţi români de pretutindeni; 38 locuri cu taxă

Marketing şi promovarea vânzărilor: 10 locuri pentru candidaţi români, finanţate de la buget; 40 locuri cu taxă.

FACULTATEA de ŞTIINŢE EXACTE şi INGINEREŞTI: 20 locuri pentru candidaţi români, finanţate de la buget; 2 locuri pentru candidaţi români de pretutindeni; 76 locuri cu taxă (taxă 2.400 lei pe an; durata studiilor – 4 semestre)

Sisteme informaţionale cadastrale şi management imobiliar: 10 locuri pentru candidaţi români, finanţate de la buget; un loc pentru candidaţi de pretutindeni; 38 locuri cu taxă

Programare avansată şi baze de date: 10 locuri pentru candidaţi români, finanţate de la buget; un loc pentru candidaţi români de pretutindeni; 38 locuri cu taxă

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ: 29 locuri pentru candidaţi români, finanţate de la buget; 2 locuri pentru candidaţi români de pretutindeni; 60 locuri cu taxă (2.200 lei pe an); durata studiilor – 4 semestre

Teologie comparată: 10 locuri pentru candidaţi români, finanţate de la buget; un loc pentru candidaţi români de pretutindeni; 20 locuri cu taxă

Mediere interculturală şi interreligioasă: 10 locuri pentru candidaţi români, finanţate de la buget; un loc pentru candidaţi români de pretutindeni; 20 locuri cu taxă

Consiliere pastorală:  9 locuri pentru candidaţi români, finanţate de la buget; 20 locuri cu taxă

FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE: 66 locuri pentru candidaţi români, finanţate de la buget; 5 locuri pentru candidaţi români de pretutindeni; 162 locuri cu taxă (2.300 lei pe an)

Instituţii de drept privat: 2 semestre; 10 locuri pentru candidaţi români, finanţate de la buget; un loc pentru candidaţi români de pretutindeni; 19 locuri cu taxă

Asistenţă managerială în sectoarele public şi privat: 4 semestre; 9 locuri pentru candidaţi români, finanţate de la buget; un loc pentru candidaţi români de pretutindeni; 19 locuri cu taxă

Management educaţional: 4 semestre; 10 locuri pentru candidaţi români, finanţate de la buget; un loc pentru candidaţi români de pretutindeni; 36 locuri cu taxă

Opera socială în instituţiile ecleziale: 4 semestre; 9 locuri pentru candidaţi români, finanţate de la buget; un loc pentru candidaţi români de pretutindeni; 13 locuri cu taxă

Ştiinţe penale şi criminalistică: 2 semestre; 9 locuri pentru candidaţi români, finanţate de la buget; un loc pentru candidaţi români de pretutindeni; 19 locuri cu taxă

Psihopedagogia educaţiei timpurii şi a şcolarităţii mici; 4 semestre; 9 locuri pentru candidaţi români, finanţate de la buget; 40 locuri cu taxă

Dezvoltarea şi managementul resurselor umane: 4 semestre – 10 locuri pentru candidaţi români, finanţate de la buget; 16 locuri cu taxă.Dacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

EVENIMENT

Bărbat din Galda de Jos, reținut de polițiști după ce și-a agresat soția. S-a ales cu dosar penal

Publicat

pixabay free

Un bărbat din comuna Galda de Jos a fost reținut de către polițiști după ce și-a agresat soția.

Asupra acestuia a fost emis și un ordin de protecție pe o perioadă de 5 zile.

Potrivit IPJ Alba, la data de 6 mai 2021, în jurul orei 21.30, polițiștii Secției 1 Poliție Rurală Galda de Jos au intervenit pe raza localității Benic, unde a fost semnalată o faptă de violență în familie.

Pe fondul consumului de alcool și a unor discuții contradictorii, un bărbat de 62 de ani și-ar fi împins soția și ar fi lovit-o, cu pumnul, în zona feței.

Polițiștii au aplicat formularul de evaluare a riscului și, în urma interpretării acestuia, au emis un ordin de protecție provizoriu, pentru o perioadă de 5 zile.

Ulterior, a fost întocmit dosar penal, pentru violență în familie, iar bărbatul a fost reținut, pentru 24 de ore și dus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Cel mai mare Centru de Management al Deșeurilor din Transilvania, construit la Galda de Jos, a devenit funcțional, de vineri

Publicat

Centrul de Management Integrat al Deşeurilor de la Galda de Jos a devenit de vineri funcțional, anunță Consiliul Județean Alba.

Depozitul de la Galda era finalizat ”la cheie” de câțiva ani, gata să preia și să proceseze la norme UE gunoiul menajer din toate localitățile județului Alba.

Autoritățile județene nu au reușit însă să finalizeze concesiunea, din cauza unor procese în instanță care au durat ani buni.

Citește și: FOTO LIVE VIDEO: Vizită de lucru la Centrul de management al deșeurilor de la Galda de Jos, care ar trebui deschis în luna mai

Comunicatul CJ Alba:

Sistemul este operat de către ASOCIEREA SC RER VEST SA și SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA, în baza contractului nr. 3026/248/09.02.2021 încheiat cu Consiliul Județean Alba, ca are ca obiect delegarea prin concesiune a operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale realizate în cadrul Proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Alba, respectiv:

 • transferul deșeurilor municipale și asimilabile, deșeurilor din parcuri și grădini, deșeurilor stradale, cu excepția celor cu regim special, prin stațiile de transfer Tărtăria și Blaj;
 • sortarea deșeurilor municipale și asimilabile prin Stația de sortare din cadrul Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Galda de Jos;
 • organizarea prelucrării, neutralizării și valorificării deșeurilor municipale și asimilabile, deșeurilor din parcuri și grădini, deșeurilor stradale prin Stația de Tratare Mecano-Biologică din cadrul Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Galda de Jos;
 • depozitarea controlată a deșeurilor municipale în Depozitul ecologic de deșeuri Galda de Jos;
  stocarea temporară în cadrul CMID Galda de Jos/Stația de trasfer Tărtăria/Stația de transfer Blaj, valorificarea/eliminarea deșeurilor voluminoase provenite de la populație și agenți economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deșeuri de echipamente electrice și electronice etc.);
 • stocarea temporară în cadrul CMID Galda de Jos/Stația de trasfer Tărtăria/Stația de transfer Blaj, eliminarea deșeurilor periculoase din deșeurile municipale rezultate din îngrijiri medicale acordate la domiciliu pacientului sau cele rezultate din activitatea de îngrijiri medicale acordate în cabinete medicale amplasate în condominii, cu același regim cu cel al deșeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală, conform reglementărilor legale specifice;
 • stocarea temporară , valorificarea/eliminarea DEEE-urilor provenite de la populație și de la agenții economici.

Durata contractului este de 6 ani, iar obiective propuse sunt:

 • îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației;
 • susținerea dezvoltării economico-sociale a localităților;
 • promovarea calității și eficienței Serviciului;
 • gestionarea Serviciului pe criterii de transparență, competitivitate și eficiență;
 • protecția și conservarea mediului înconjurător și a sănătății populației;
 • respectarea cerințelor din legislația privind protecția mediului referitoare la salubrizarea localităților.

Centrul de la Galda de Jos este parte componentă a Sistemul de Management Integrat al Deşeurilor, care reprezintă infrastructura de deşeuri la nivelul judeţului, cu două componente: colectarea la nivelul populaţiei, operată de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ADI Salubris pe 4 zone ale judeţului şi sistemul de depozitare, ce are în componență:

– 3 staţii de sortare la Aiud, Zlatna şi Baia de Arieş, realizate pe fonduri PHARE şi un program pilot de reabilitare a zonelor Zlatna şi Copşa Mică şi staţia de transfer de la Abrud

– Centrul de Management Integrat al Deşeurilor de la Galda de Jos (depozit ecologic cu o durată medie de viaţă de 6,5 ani, staţie de sortare şi staţie de tartare mecano-biologică) şi 2 staţii de transfer la Blaj şi Tărtăria.

Proiectul, în valoare totală de aprox. 47 milioane de euro, din care granturi UE de aproximativ 37 mil. euro, a impus realizarea de instalaţii noi şi integrarea celor existente, precum şi închiderea a 7 depozite neconforme, lucrări realizate până la sfârşitul anului 2017.

Proiectul a avut 2 faze, în cadrul a 2 exerciţii financiare – POS Mediu 2007-2013 şi POIM 2014-2020, cu valori aproximativ egale – aproximativ 23, 9 mil. euro şi 23,2 milioane euro.

Tarifele vor putea fi stabilite după cel puţin o lună de la implementare.

Acestea trebuie să se încadreze, conform contractului de finanţare, în nivelul de suportabilitate al populaţiei (conform decilei 1 referitoare la zona cea mai săracă a judeţului), iar orice majorare de tarif se poate face numai prin hotărâre a CJ și trebuie să fie bine fundamentată.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

A furat un autoturism defect dintr-o parcare și a început ulterior să îl dezmembreze. Tânăr din Sebeș, cercetat de polițiști

Publicat

politie, IPJ, masina politie

Polițiștii din Sebeș au identificat un tânăr din municipiu ca persoană bănuită de furtul unui autoturism defect, lăsat de proprietară într-o parcare de pe DN 1. L-ar fi transportat, cu ajutorul unei platforme, pe un teren viran din Sebeș și ar fi demontat mai multe componente.

Potrivit IPJ Alba, la data de 6 mai 2021, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Sebeș au identificat un tânăr de 23 de ani, din Sebeș, ca persoană bănuită de săvârșirea unui furt de autoturism, faptă sesizată poliției la data de 5 mai 2021.

Din cercetări a rezultat că, la data de 5 mai, în jurul orei 12:00, tânărul s-ar fi deplasat, cu un autoturism cu platformă, într-o parcare situată pe DN 1, în zona Izvor Răhău și ar fi sustras autoturismul care se afla acolo din data de 1 mai 2021, lăsat de proprietară, ca urmare a faptului că s-a defectat.

Polițiștii au găsit autoturismul, pe un teren viran de pe raza municipiului Sebeș, unde tânărul care l-a sustras a demontat mai multe componente de caroserie.

Cercetările sunt continuate

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Purtarea măştii în săli de fitness şi bazine de înot ar putea fi eliminată din 1 iunie. Astăzi, decizie pentru litoral și munte

Publicat

Autorităţile discută despre renunţarea la purtarea măştii după 1 iunie în interiorul centrelor de fitness şi la bazinele de înot a anunțat Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode.

În ședința Comitetului interministerial de azi se va discuta și propunerea de a se renunța la purtarea măștii pe litoral și la munte.

“MAI a trimis propuneri, fiecare minister parte a acestui comitet interministerial trimite propunerile cu 48 de ore înainte pentru a fi analizate.

Propunerile noastre sunt legate de portul măştii, sunt legate de evenimente, de numărul de persoane care pot participa, de condiţiile în care pot participa.

La mare și la munte, fără mască

Renunţarea la mască pe plajă, renunţarea la mască în vârful muntelui cum am spus eu, dar aici trebuie să nuanţăm – este vorba despre staţiunile montane, despre staţiunile de pe litoral. Aici vom vedea formula finală.

Să renunţăm la portul măştii la centrele de fitness, de exemplu, la bazinele de înot.

Legat de număr sigur că vom discuta procentul de cât la sută din capacitatea restaurantelor, de exemplu, poate să fie ocupată dacă toţi angajaţii sunt vaccinaţi şi dacă toate persoanele care intră în respectivul restaurant sunt vaccinate”, a afirmat ministrul de Interne.

El a precizat că din 1 iunie va fi luat în discuţie şi aspectul legat de organizarea nunţilor.

“Şi acest aspect va fi luat în discuţie începând cu 1 iunie. Deocamdată aceste evenimente private nu sunt permise, sunt permise într-un număr restrâns cununiile religioase şi civile şi cu siguranţă şi acest eveniment frumos din viaţa fiecărui om va fi permis începând cu 1 iunie în anumite condiţii”, a menţionat Lucian Bode.

Bode a transmis că numărul de cazuri de COVID-19 a scăzut la 1300 în ultimele 24 de ore, iar numărul de persoane vaccinate a ajuns la 2,2 milioane.

Propuneri și pentru eliminarea purtarii măștii la evenimente

Lucian Bode a declarat vineri dimineaţă că propunerile înaintate Comitetului Interministerial sunt legate de purtarea măştii şi de evenimente.

“MAI a trimis propuneri, fiecare minister parte a acestui comitet interministerial trimite propunerile cu 48 de ore înainte pentru a fi analizate.

Propunerile noastre sunt legate de portul măştii, sunt legate de evenimente, de numărul de persoane care pot participa, de condiţiile în care pot participa.

Premierul a anunţat ieri aceste intenţii ale noastre şi anume persoanele să fie vaccinate”, a afirmat ministrul de Interne.

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate

Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate