Connect with us
Publicitate

ACTUALITATE

POSTURI în ADMINISTRAŢIE: Director la CJAS Alba, inspector la Direcţia de Sănătate Publică şi funcţii vacante în primării. LISTA completă


Publicat

dsp directia de sanatate publicaÎn perioada februarie-martie sunt organizate concursuri pentru mai multe posturi vacante în administraţiile publice locale sau servicii, direcţii ori instituţii subordonate. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Concursuri organizate în intervalul februarie-martie şi condiţii de participare:

Casa Judeţeană de Asigurări Alba

– preşedinte director general

Condiţii: să aibă capacitate de exercițiu deplină (dovedită prin declarație notarială); să fie apți din punct de vedere medical pentru exercitarea funcției (starea de sănătate va fi dovedită prin examen medical de specialitate și act doveditor); să nu fi suferit condamnări penale definitive pentru fapte care i-ar face incompatibili cu funcția (dovada făcându-se prin cazier judiciar sau declarație notariale că nu a suferit condamnări penale, indiferent dacă acestea au fost amnistiate sau grațiate); să nu fi fost sancționați pentru încălcarea dispozițiilor legale în domeniul fiscal (dovada prin cazier fiscal); să prezinte acte de identitate valabile, din care să reiasă că sunt cetățeni români, cu domiciliul stabil în România, emise de autoritatea competentă; să aibă calitatea de asigurați în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, potrivit legii.

Condiţii specifice: pregătirea profesională şi experienţa necesara executării operaţiunilor specifice postului –  pregătire de bază: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite eu diplomă de licenţă sau echivalentă (copie legalizată); pregătire complementară/managerială în domeniul de activitate al candidatului sau în sistemul de sănătate: cursuri de perfecţionare/ specializări/competenţe/master/doctorat (dovedite prin acte – copii legalizate); vechime în specialitate – minimum 7 ani (carnet de muncă – copie legalizată sau orice alt înscris doveditor în acest sens); activitate desfăşurată în funcţii de conducere de minimum 5 ani; candidaţii vor prezenta o recomandare de la ultimul loc de muncă; candidaţii vor prezenta un curriculum vitae din care să rezulte activitatea desfăşurată; candidaţii vor prezenta planul de management din care să rezulte abilităţile lor manageriale, adaptate obiectivelor şi indicatorilor de performanţă pentru postul de preşedinte-director general în sistemul asigurărilor sociale de sănătate.

Condiții obligatorii (art. 5 și art. 6 din Ordinul nr. 799/2015 al președintelui CNAS): nu sunt asociați/acționari ai furnizorilor de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale, precum și titulari ai contractelor de furnizare de astfel de servicii cu casele de asigurări; se suspendă de drept din funcțiile deținute anterior, cu excepția funcțiilor didactice din învățământul superior; nu pot deține funcții de conducere în cadrul Ministerului Sănătății, direcțiilor de sănătate publică, furnizorilor de servicii medicale din sistemul de asigurări sociale de sănătate ale căror servicii se decontează din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate (FNUASS), unităților sanitare, cabinetelor medicale, funcții alese sau numite în cadrul Colegiului Medicilor din România, colegiilor județene ale medicilor, respectiv al municipiului București, în cadrul Colegiului Medicilor Dentiști din România, colegiilor județene ale medicilor dentiști, respectiv al municipiului București, în cadrul Colegiului Farmaciștilor din România, colegiilor județene ale medicilor farmaciști, respectiv al municipiului București, organizațiilor centrale și locale ale Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, organizațiilor centrale și locale ale Ordinului Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor sau funcții în cadrul societăților comerciale cu profil de asigurări, farmaceutic ori de aparatură medicală, organizațiilor sindicale sau organizațiilor patronale.

Termenul-limită de depunere a dosarelor (la cabinetul președintelui CNAS): 19 februarie 2016, ora 17.00.

Concurs: 24 februarie 2016 – afișarea rezultatelor selecției dosarelor de concurs; 25 februarie 2016: termenul-limită pentru depunerea contesațiilor cu privire la rezultatele selecției dosarelor de concurs; 2 martie 2016, ora 10:00: proba scrisă – la sediul C.N.A.S. – sala de consiliu; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate din București, Calea Călărașilor nr. 248, bl. S19, sector 3, telefon 0372/309.240 (Direcția Resurse Umane, Salarizare și Evaluare Personal), precum și la sediile caselor județene de sănătate enunțate anterior, la cel al Casei  Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti ori al Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti.

Direcția de Sănătate Publică Alba

– inspector, clasa I, grad profesional asistent la Compartimentul Inspecția și Controlul Factorilor de Risc din Mediul de Viață și Muncă

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul juridic; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an; cunoștințe operare PC.

Anunţ publicat în 5 februarie, termen pentru depunerea dosarelor 20 de zile.

Concurs: 9 martie 2016: proba scrisă; 11 martie 2016: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcției de Sănătate Publică Alba, din Alba-Iulia, bd. Revoluției 1989, nr. 23, telefon 0258/835.243.

Primăria Municipiului Alba Iulia

– inspector, clasa I, gradul profesional superior la Direcţia de Asistenţă Socială – Serviciul beneficii sociale şi evaluare primară – Compartimentul protecţia copilului

Condiţii: vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani, studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul de licenţă: asistenţă social, cunoştinţe de operare PC – nivel mediu

Anunţ publicat în 5 februarie, termen pentru depunerea dosarelor 20 de zile.

Concurs: 9 martie 2016, ora 10.00: testarea cunoştinţelor de operare pe calculator proba eliminatorie; 10 martie 2016, ora 10.00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

– inspector, clasa I, gradul profesional asistent (perioadă determinată) la Direcţia de Asistenţă Socială – Serviciul beneficii sociale şi evaluare primară – Compartiment protecţia persoanelor cu handicap

Condiţii: vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, 1 an; studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul de licenţă – asistenţă socială; cunoştinţe de operare calculator – nivel mediu.

Anunţ publicat în 5 februarie, termen pentru depunerea dosarelor 8 de zile.

Concurs: 24 februarie 2016, ora 10.00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, str. Moților, nr. 5A, telefon 0258/819.462.

Primăria Orașului Cugir

– şofer, treapta profesională I în cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Oraşului Cugir;

– şofer, treapta profesională I în cadrul Serviciului Public de Asistenţă Socială al Oraşului Cugir

Condiţii: studii – şcoală profesională/medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat cu profil mecanic auto/electromecanic/conducător auto, sau şcoală profesională/ medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat şi posesor al certificatului de pregătire profesională a conducătorilor auto; posesor al permisului de conducere categoriile B, C şi E; aviz psihologic conducător auto; minimum 3 ani vechime în meseria de conducător auto/mecanic auto.

Termenul limită pentru depunere a dosarelor: 18 februarie 2016, ora 16:00

Concurs: 25 februarie 2016, ora 11:00: proba scrisă; 2 martie 2016: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Orașului Cugir din Cugir, str. I.L. Caragiale nr. 1, camera 15, Județul Alba, telefon 0258/751.001, interior 115.

Primăria Oraşului Câmpeni

– inspector asistent

Condiţii: studii superioare, vechime în specialitatea studiilor 1 an

Concurs: 9 martie 2016, ora 10:00: proba scrisă; 11 martie 2016, ora 10:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Oraşului Câmpeni, Județul Alba, telefon 0258/771.215

Camera Agricolă Județeană Alba

consilier, clasa I, gradul profesional superior – Compartimentul Juridic şi Resurse Umane

Condiţii: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul juridic; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani.

consilier, clasa I, gradul profesional superior – Asistență Tehnică Zonală, Centrul local Câmpeni.

Condiţii: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă; competenţe în protecţia mediului; curs de formator adeverit cu certificat de absolvire; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 18 februarie 2016, ora 14:00

Concurs: 1 martie 2016, ora 10:00: proba scrisă; data si ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se pot obține la sediul Camerei Agricole Județene Alba din municipiul Alba Iulia, str. Alexandru Ioan Cuza nr. 4, telefon 0258/830.208.

Primăria Orașului Teiuș

referent, clasa III, grad profesional superior, la Serviciul Impozite și taxe, autorizări, agricol – Compartimentul agricol

Condiţii: studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 17 februarie 2016, ora 16:00

Concurs: 1 martie 2016, ora 10:00: proba scrisă; data şi ora interviului vor fi comunicate ulterior

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentate se obţin la sediul Primăriei Orașului Teiuș, Județul Alba, telefon 0258-851101 interior 14

Primăria Municipiului Sebeș

îngrijitor I – Compartimentul Administrativ şi Deservire. Condiţii: studii generale,

vechime în muncă minimum 3 ani.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 11 februarie 2016, ora 16:00

Concurs: 18 februarie 2016, ora 10:00: proba practică; 20 februarie 2016, ora 14:00: proba interviu

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Sebeș, Județul Alba, Piaţa Primăriei nr. 1, camera 2C, telefon: 0258/731.004, interior 133.

Primăria Comunei Miraslău

– muncitor calificat, treapta profesională I din cadrul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat

Condiţii. vechime în muncă în specialitatea studiilor: minimum 5 ani; permis de conducere categoriile B şi C.

Concurs: 24 februarie 2016, ora 10:00: proba scrisă; interviul se susţine într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Comunei Mirăslău, Judeţul Alba, din str. Principală, nr.283, telefon 0258/879.001.

Şcoala Gimnazială Fărău

– îngrijitor

Condiţii: studii – minimum 10 clase; are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează; nu are cazier judiciar.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 19 februarie 2016, ora 13.00

Concurs: 29 februarie 2016, ora 09.00: proba scrisă; 29 februarie 2016, ora 12.00: proba practică; data și ora interviului vor fi communicate ulterior.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Şcolii Gimnaziale Fărău, nr. 274, judeţul Alba, telefon 0258/867.113.

AICI, alte posturi.

 ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

EVENIMENT

2 IUNIE: Un an de la vizita istorică a Papei Francisc la Blaj. Zeci de mii de pelerini au fost prezenți pe Câmpia Libertății

Publicat

papa la blaj

În urma cu un an, pe 2 iunie 2019, zeci de mii de pelerini au participat la vizita istorică pe care Papa Francisc a făcut-o pe Câmpia Libertății din Blaj. 

Pregătirile pentru primirea Sanctității Sale au început cu câteva săptămâni înainte de data de 2 iunie, iar Blajul a devenit pentru un timp cel mai sigur oraș din țară. Toate structurile din România au fost angrenate pentru ca vizita istorică să se desfășoare fără probleme.

p

Papa a ajuns pe Câmpia Libertății în jurul orei 11.00 și a fost întâmpinat de președintele țării, Klaus Iohannis. La Blaj, Papa Francisc a participat liturghia greco-catolică şi la ceremonia de beatificare a şapte episcopi greco-catolici martiri.

Acesta a stat pe un tron din lemn autentic, cules din arhitectura pușcăriilor de la Sighet și Gherla, iar designul a făcut trimitere la calvarul detenției, la suferința și la moartea pentru Hristos.

papa la blaj

După evenimentul de pe Câmpia Libertății, Pontiful Roman a luat prânzul, împreună cu suita papală, iar de la ora 15.45 s-a întâlnit cu comunitatea rromă din oraș. Tot acolo a fost programat și salutul Sfântului Părinte.

Imediat, după întâlnirea cu comunitatea rromă, Papa a plecat spre Sibiu unde a avut avion direct către Roma.

papa345

Pe lângă vizita istorică a Sanctității Sale, un alt eveniment a marcat ziua de 2 iunie: comportament exemplar al pelerinilor.

Toate sectoarele în care s-au aflat aceștia au rămas curate. Oamenii și-au strâns toate gunoaiele și le-au luat cu ei. Nu au rămas hârtii, resturi de mâncare sau peturi.

 

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Scutiri de impozit și de contribuții acordate persoanelor cu handicap, programatori și constructori, anulate de Guvern

Publicat

bani

În plină pandemie, Guvernul a adoptat o Ordonanță prin care a anulat scutirea de impozit pentru persoanele cu handicap, programatori și constructori.

Astfel, aceste categorii de persoane au plătit impozit de 10% pe veniturile din șomaj tehnic și pe indemnizația pentru zilele libere de supraveghere a copilului.

Mai mult, constructorii erau scutiți și de contribuții sociale și de sănătate, însă aceștia au fost forțați să le plătească în cazul intrării în șomaj tehnic, scrie libertatea.ro.  

Scutirile sunt prevăzute, în mod normal, în Codul Fiscal. Ordonanța 30/2020 specifică că asupra indemnizației de șomaj tehnic se aplică prevederile Codului Fiscal, inclusiv scutirile. Aceasta prevede că indemnizația de șomaj tehnic este de 75% din salariu, dar nu mai mult de 75% din salariul mediu brut pe țară.

Documentul a fost adoptat de Guvern în 18 martie și publicat în Monitorul Oficial în data de 21 martie. Actul normativ prevedea că indemnizațiile de șomaj tehnic se impozitează conform Codului Fiscal, ceea ce înseamnă că beneficiau de scutirea la impozitul pe venit de 10% persoanele cu handicap, constructorii și programatorii, în vreme ce constructorii erau scutiți și de contribuțiile sociale de 25%, și cele de 10% pentru sănătate.

Cum câștigul salarial mediu brut luat în calcul la realizarea bugetului era de 5.429 de lei, rezultă că trei sferturi din acesta înseamnă 4.071 de lei brut. Constructorii ar fi urmat să primească „în mână” toată suma, fiind scutiți de toate taxele, în vreme ce persoanele cu handicap și IT-iștii ar fi putut încasa de la stat 2.646 de lei.

Guvernul a revenit cu Ordonanța 48, care elimină aceste facilități în cazul șomajului tehnic și al indemnizației pentru supravegherea copilului. Documentul a fost adoptat în 9 aprilie și publicat în Monitorul Oficial în data de 16 aprilie.

Ordonanța 48 elimină scutirile din Codul Fiscal pentru sumele primit ca șomaj tehnic și indemnizație de supraveghere a copilului. Acestea se mențin pentru salarii și alte câștiguri, dar nu sunt valabile în cazul șomajului tehnic și nici la indemnizația pentru supravegherea copiilor.

Astfel, după ce eliminăm din suma de 4.071 de lei contribuția de pensii (25%), contribuția de sănătate (10%) și impozitul pe venit (10%), rezultă un net de maximum 2.381 de lei pe lună ce poate fi încasat de beneficiari.

sursa: libertatea.ro

Citeste mai mult
Publicitate

ECONOMIE

Redeschiderea teraselor: obligații care le dau bătăi de cap proprietarilor de localuri

Publicat

Redeschiderea teraselor este posibilă de astăzi, însă în condiții stricte pentru protejarea sănătății clienților și angajaților. Unele reguli însă sunt considerate drept greu de respectat de către o parte dintre patronii de localuri.

Unii dintre aceștia spun că nu-și permit să le ceară clienților date personale, pentru că ”nu sunt polițiști” și că la terase clienții ar trebui să se simtă ”ca acasă”, potrivit ziare.com. 

Se referă la obligația privind registrul de rezervări ale clienților, ce presupune prelucrarea datelor personale, precum și la condițiile în care rezervarea este obligatorie, destul de neclară în legislație.

Altă regulă ce trebuie respectată la terase este triajul observațional. Cu alte cuvinte, clienților nu li se va lua temperatura, la fel ca în cazul triajului epidemiologic la intrarea în spațiile închise, doar se va observa dacă au simptome respiratorii (de tipul: tuse frecventă, strănut frecvent, stare generală modificată). Pentru acest triaj observațional nu este necesar ca persoanele desemnate să aibă o pregătire specială în acest sens.

Reguli de respectat la terase (potrivit normelor aprobate prin Ordin 966/1.809/105/2020 – Ministerul Sănătății, Ministerul Economiei, ANSVSA)

– acces interzis pentru clienții cu simptome respiratorii (triaj observațional)

– minimum 2 metri între mese (minimum 2 m între ocupanții scaunelor meselor alăturate); în funcție de amplasarea meselor cu respectarea prevederilor, se va stabili numărul maxim de locuri care pot fi ocupate în cadrul spațiului special amenajat din exteriorul clădirii unității de alimentație publică (terase)

– păstrarea distanței de cel puțin 1,5 metri între clienți, dacă nu sunt membri ai aceleiași familii

– cel mult 4 persoane la o masă, dacă nu sunt membri ai aceleiași familii

– este interzis transferul de la o masă la alta a meniurilor, solnițelor sau altor obiecte; acestea se vor dezinfecta după plecarea clienților de la o masă

– chelnerii trebuie să poarte măști și mănuși

– rezervarea locurilor: obligația unui registru de evidență a rezervărilor clienților, pentru ca, în cazul apariției unei îmbolnăviri, să poată fi făcută ancheta epidemiologică

– se recomandă stabilirea de circuite cu sens unic ce trebuie parcurse de clienți în interiorul terasei, astfel încât să se minimizeze contactele între clienți (de exemplu, înspre și dinspre toaletă); trebuie reorganizate circuitele de producție și livrare, unde este cazul

– trebuie monitorizată starea de sănătate a angajaților

– măsuri de respectare a distanței între angajați; dacă nu este posibil, măsuri suplimentare de protecție (reducerea numărului de angajați și lucrul în ture, folosirea de echipament de protecție)

– dezinfectarea spațiilor trebuie făcută frecvent

– dezinfectant pentru mâini la intrarea pe terasă și la grupurile sanitare.

– interzis consumul produselor în picioare, pentru a minimiza circulația clienților în interiorul terasei

– instalarea de panouri de protecție din plexiglas în unitățile cu plata la casă de marcat

foto: arhivă, rol ilustrativ

Citeste mai mult
Publicitate

EDUCAȚIE

UPDATE: BACALAUREAT 2020. Sesiune specială a examenului în iulie, pentru elevii cu probleme medicale

Publicat

examen

O sesiune specială de Bacalaureat ar putea fi organizată din 6 iulie, pentru cei care, din motive medicale, nu vor putea susține probele de examen din 22 iunie.

UPDATE: „Sesiunea specială de BAC va începe, de principiu, pe 6 iulie, cu proba la română. Pe 7 iulie, proba obligatorie la Matematică sau Istorie și pe 8, cea la alegere”, a anunțat ministrul Educației, Monica Anisie, potrivit știriedu.ro.

Declarația a fost făcută la EuropaFM de către ministrul Sănătății, Nelu Tătaru.

Citește și BACALAUREAT 2020: Toate testele de pregătire și baremele. Modele de subiecte pentru examenul elevilor de clasa a XII-a

Acesta a spus că este o propunere ce se află în discuții și că anunțul oficial va fi făcut de Ministerul Educației.

Premierul Ludovic Orban a declarat că și-a dat acordul pentru organizarea sesiunii speciale, potrivit digi24.ro.

„Am avut o discuție cu dna ministru (ministru al Educației -n.r.) și mi-am dat acordul. Pentru copiii care au temperatura nu li se poate răpi șansa de a da bacalaureatul”, a anunțat și premierul Ludovic Orban, la Digi 24, precizând că propunerea i s-a părut corectă.

Ministerul Sănătății și Ministerul Educației trebuie să se pună de acord, astfel încât să se organizeze foarte bine – din punct de vedere sanitar și logistic – noua sesiune de bacalaureat. Ludovic Orban a arătat că practic trebuie organizate într-un interval scurt de timp trei sesiuni de bacalaureat și este nevoie nu numai de igienizare, ci și de asigurarea numărului de cadre didactice necesare.

Reamintim că și în cazul Evaluării Naționale s-a decis organizarea sesiunii speciale, ce va începe în 29 iunie.

Vezi  EVALUARE NAȚIONALĂ 2020: Marți încep înscrierile pentru examen. Calendarul probelor și detalii pentru elevii de clasa a VIII-a

Examenul propriu-zis de Bacalaureat începe în 22 iunie, cu probele scrise.

După încheierea situației școlare, elevii care au terminat clasele XII-XIII se înscriu la Bacalaureat, în perioada 3-10 iunie.

Vezi și BACALAUREAT 2020: Ghidul de înscrieri la examen. Model de cerere și procedura pentru echivalarea probelor de competențe

Echivalarea/recunoașterea nivelurilor de competență, la probele de profil din cadrul examenului național de Bacalaureat (2020), se face în perioada 11 – 17 iunie 2020.

surse: Europa FM, Digi24

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate