Contacteaza-ne si pe
Publicitate

ACTUALITATE

POSTURI în ADMINISTRAŢIE: Director la CJAS Alba, inspector la Direcţia de Sănătate Publică şi funcţii vacante în primării. LISTA completă

Publicat


dsp directia de sanatate publicaÎn perioada februarie-martie sunt organizate concursuri pentru mai multe posturi vacante în administraţiile publice locale sau servicii, direcţii ori instituţii subordonate. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Concursuri organizate în intervalul februarie-martie şi condiţii de participare:

Casa Judeţeană de Asigurări Alba

– preşedinte director general

Condiţii: să aibă capacitate de exercițiu deplină (dovedită prin declarație notarială); să fie apți din punct de vedere medical pentru exercitarea funcției (starea de sănătate va fi dovedită prin examen medical de specialitate și act doveditor); să nu fi suferit condamnări penale definitive pentru fapte care i-ar face incompatibili cu funcția (dovada făcându-se prin cazier judiciar sau declarație notariale că nu a suferit condamnări penale, indiferent dacă acestea au fost amnistiate sau grațiate); să nu fi fost sancționați pentru încălcarea dispozițiilor legale în domeniul fiscal (dovada prin cazier fiscal); să prezinte acte de identitate valabile, din care să reiasă că sunt cetățeni români, cu domiciliul stabil în România, emise de autoritatea competentă; să aibă calitatea de asigurați în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, potrivit legii.

Condiţii specifice: pregătirea profesională şi experienţa necesara executării operaţiunilor specifice postului –  pregătire de bază: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite eu diplomă de licenţă sau echivalentă (copie legalizată); pregătire complementară/managerială în domeniul de activitate al candidatului sau în sistemul de sănătate: cursuri de perfecţionare/ specializări/competenţe/master/doctorat (dovedite prin acte – copii legalizate); vechime în specialitate – minimum 7 ani (carnet de muncă – copie legalizată sau orice alt înscris doveditor în acest sens); activitate desfăşurată în funcţii de conducere de minimum 5 ani; candidaţii vor prezenta o recomandare de la ultimul loc de muncă; candidaţii vor prezenta un curriculum vitae din care să rezulte activitatea desfăşurată; candidaţii vor prezenta planul de management din care să rezulte abilităţile lor manageriale, adaptate obiectivelor şi indicatorilor de performanţă pentru postul de preşedinte-director general în sistemul asigurărilor sociale de sănătate.

Condiții obligatorii (art. 5 și art. 6 din Ordinul nr. 799/2015 al președintelui CNAS): nu sunt asociați/acționari ai furnizorilor de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale, precum și titulari ai contractelor de furnizare de astfel de servicii cu casele de asigurări; se suspendă de drept din funcțiile deținute anterior, cu excepția funcțiilor didactice din învățământul superior; nu pot deține funcții de conducere în cadrul Ministerului Sănătății, direcțiilor de sănătate publică, furnizorilor de servicii medicale din sistemul de asigurări sociale de sănătate ale căror servicii se decontează din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate (FNUASS), unităților sanitare, cabinetelor medicale, funcții alese sau numite în cadrul Colegiului Medicilor din România, colegiilor județene ale medicilor, respectiv al municipiului București, în cadrul Colegiului Medicilor Dentiști din România, colegiilor județene ale medicilor dentiști, respectiv al municipiului București, în cadrul Colegiului Farmaciștilor din România, colegiilor județene ale medicilor farmaciști, respectiv al municipiului București, organizațiilor centrale și locale ale Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, organizațiilor centrale și locale ale Ordinului Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor sau funcții în cadrul societăților comerciale cu profil de asigurări, farmaceutic ori de aparatură medicală, organizațiilor sindicale sau organizațiilor patronale.

Termenul-limită de depunere a dosarelor (la cabinetul președintelui CNAS): 19 februarie 2016, ora 17.00.

Concurs: 24 februarie 2016 – afișarea rezultatelor selecției dosarelor de concurs; 25 februarie 2016: termenul-limită pentru depunerea contesațiilor cu privire la rezultatele selecției dosarelor de concurs; 2 martie 2016, ora 10:00: proba scrisă – la sediul C.N.A.S. – sala de consiliu; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate din București, Calea Călărașilor nr. 248, bl. S19, sector 3, telefon 0372/309.240 (Direcția Resurse Umane, Salarizare și Evaluare Personal), precum și la sediile caselor județene de sănătate enunțate anterior, la cel al Casei  Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti ori al Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti.

Direcția de Sănătate Publică Alba

– inspector, clasa I, grad profesional asistent la Compartimentul Inspecția și Controlul Factorilor de Risc din Mediul de Viață și Muncă

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul juridic; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an; cunoștințe operare PC.

Anunţ publicat în 5 februarie, termen pentru depunerea dosarelor 20 de zile.

Concurs: 9 martie 2016: proba scrisă; 11 martie 2016: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcției de Sănătate Publică Alba, din Alba-Iulia, bd. Revoluției 1989, nr. 23, telefon 0258/835.243.

Primăria Municipiului Alba Iulia

– inspector, clasa I, gradul profesional superior la Direcţia de Asistenţă Socială – Serviciul beneficii sociale şi evaluare primară – Compartimentul protecţia copilului

Condiţii: vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani, studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul de licenţă: asistenţă social, cunoştinţe de operare PC – nivel mediu

Anunţ publicat în 5 februarie, termen pentru depunerea dosarelor 20 de zile.

Concurs: 9 martie 2016, ora 10.00: testarea cunoştinţelor de operare pe calculator proba eliminatorie; 10 martie 2016, ora 10.00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

– inspector, clasa I, gradul profesional asistent (perioadă determinată) la Direcţia de Asistenţă Socială – Serviciul beneficii sociale şi evaluare primară – Compartiment protecţia persoanelor cu handicap

Condiţii: vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, 1 an; studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul de licenţă – asistenţă socială; cunoştinţe de operare calculator – nivel mediu.

Anunţ publicat în 5 februarie, termen pentru depunerea dosarelor 8 de zile.

Concurs: 24 februarie 2016, ora 10.00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, str. Moților, nr. 5A, telefon 0258/819.462.

Primăria Orașului Cugir

– şofer, treapta profesională I în cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Oraşului Cugir;

– şofer, treapta profesională I în cadrul Serviciului Public de Asistenţă Socială al Oraşului Cugir

Condiţii: studii – şcoală profesională/medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat cu profil mecanic auto/electromecanic/conducător auto, sau şcoală profesională/ medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat şi posesor al certificatului de pregătire profesională a conducătorilor auto; posesor al permisului de conducere categoriile B, C şi E; aviz psihologic conducător auto; minimum 3 ani vechime în meseria de conducător auto/mecanic auto.

Termenul limită pentru depunere a dosarelor: 18 februarie 2016, ora 16:00

Concurs: 25 februarie 2016, ora 11:00: proba scrisă; 2 martie 2016: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Orașului Cugir din Cugir, str. I.L. Caragiale nr. 1, camera 15, Județul Alba, telefon 0258/751.001, interior 115.

Primăria Oraşului Câmpeni

– inspector asistent

Condiţii: studii superioare, vechime în specialitatea studiilor 1 an

Concurs: 9 martie 2016, ora 10:00: proba scrisă; 11 martie 2016, ora 10:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Oraşului Câmpeni, Județul Alba, telefon 0258/771.215

Camera Agricolă Județeană Alba

consilier, clasa I, gradul profesional superior – Compartimentul Juridic şi Resurse Umane

Condiţii: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul juridic; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani.

consilier, clasa I, gradul profesional superior – Asistență Tehnică Zonală, Centrul local Câmpeni.

Condiţii: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă; competenţe în protecţia mediului; curs de formator adeverit cu certificat de absolvire; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 18 februarie 2016, ora 14:00

Concurs: 1 martie 2016, ora 10:00: proba scrisă; data si ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se pot obține la sediul Camerei Agricole Județene Alba din municipiul Alba Iulia, str. Alexandru Ioan Cuza nr. 4, telefon 0258/830.208.

Primăria Orașului Teiuș

referent, clasa III, grad profesional superior, la Serviciul Impozite și taxe, autorizări, agricol – Compartimentul agricol

Condiţii: studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 17 februarie 2016, ora 16:00

Concurs: 1 martie 2016, ora 10:00: proba scrisă; data şi ora interviului vor fi comunicate ulterior

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentate se obţin la sediul Primăriei Orașului Teiuș, Județul Alba, telefon 0258-851101 interior 14

Primăria Municipiului Sebeș

îngrijitor I – Compartimentul Administrativ şi Deservire. Condiţii: studii generale,

vechime în muncă minimum 3 ani.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 11 februarie 2016, ora 16:00

Concurs: 18 februarie 2016, ora 10:00: proba practică; 20 februarie 2016, ora 14:00: proba interviu

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Sebeș, Județul Alba, Piaţa Primăriei nr. 1, camera 2C, telefon: 0258/731.004, interior 133.

Primăria Comunei Miraslău

– muncitor calificat, treapta profesională I din cadrul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat

Condiţii. vechime în muncă în specialitatea studiilor: minimum 5 ani; permis de conducere categoriile B şi C.

Concurs: 24 februarie 2016, ora 10:00: proba scrisă; interviul se susţine într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Comunei Mirăslău, Judeţul Alba, din str. Principală, nr.283, telefon 0258/879.001.

Şcoala Gimnazială Fărău

– îngrijitor

Condiţii: studii – minimum 10 clase; are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează; nu are cazier judiciar.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 19 februarie 2016, ora 13.00

Concurs: 29 februarie 2016, ora 09.00: proba scrisă; 29 februarie 2016, ora 12.00: proba practică; data și ora interviului vor fi communicate ulterior.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Şcolii Gimnaziale Fărău, nr. 274, judeţul Alba, telefon 0258/867.113.

AICI, alte posturi.

 


Vezi cele mai interesante video Alba24.ro


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comenteaza

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Publicitate

EVENIMENT

SÂMBĂTĂ: Racla cu moaștele Sfintei Maria Magdalena, adusă la Alba Iulia, cu prilejul sărbătorii Sfinților Mărturisitori Ardeleni

Publicat

moaste, catedrala pelerini

În data de 21 octombrie, Biserica Ortodoxă face pomenirea de peste an a Sfinților Cuvioși Mărturisitori Visarion și Sofronie și a Sfântului Mucenic Oprea, a Sfinților Preoți Mărturisitori Ioan din Galeș și Moise Măcinic din Sibiel, cunoscuți ca Sfinții Mărturisitori Ardeleni. Cu acest prilej, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei va fi îmbrăcată în haină de […]

Citește mai departe
Publicitate

ACTUALITATE

ANUNȚ: Grădinița cu Program Prelungit nr. 2 din Aiud angajează îngrijitor curățenie. Condiții de participare

Publicat

locuri de munca 1

Grădinița cu Program Prelungit nr.2 Aiud organizează concurs în baza HG 286/2011 și HG 1027/2014, la sediul Grădiniței cu Program Prelungit nr.2 din str. Unirii, nr.10, Jud. Alba în data de 07.11.2019, ora 13,00 proba practică și în data de 12.11.2019 ora 13, interviul, pentru ocuparea postului contractual vacant de îngrijitor curățenie, în cadrul Grădiniței […]

Citește mai departe
Publicitate

EVENIMENT

Comunicat Florin Roman, deputat PNL de Alba: Parlamentul a adoptat o lege pentru extinderea cimitirului din Alba Iulia

Publicat

Florin Roman

Deputatul PNL de Alba, Florin Roman a transmis că Parlamentul a adoptat marți un proiect de lege pentru modificarea legii privind cimitirele, crematoriile și serviciile funerare, care scoate practic extinderea cimitirelor existente din circuitul anevoios al autorizării. „La solicitarea viceprimarului cu atribuții de primar, Paul Voicu, în calitate de deputat PNL, am inițiat un proiect […]

Citește mai departe
Publicitate

EVENIMENT

Peste 33.000 de doze de vaccin antigripal, în acest sezon, pentru județul Alba. Când ajung primele doze la medicii de familie

Publicat

vaccin gripa

Direcția de Sănătate Publică (DSP) Alba primește, de la Ministerul Sănătății, în acest sezon, în patru tranșe, 33.030 de doze de vaccin împotriva gripei, care vor ajunge, în mare parte, la medicii de familie pentru imunizarea populației, dar și în spitale pentru personalul medical.  La mijlocul lunii septembrie în județul Alba a ajuns prima tranșă […]

Citește mai departe
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate