Connect with us
Publicitate

ACTUALITATE

SRI: Concurs de admitere la Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”, în 2016, pentru licenţă şi master. Înscrieri, până în 29 ianuarie


Publicat

sriServiciul Român de Informaţii (SRI) selecţionează candidaţi pentru şcolarizare în cadrul Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul”, cursuri universitare de licenţă şi masterat.

Înscrierile se fac până la data de 29 ianuarie 2016, la Sediul Direcţiei Judeţene de Informaţii Alba, pentru candidaţii cu domiciliul pe raza judeţului Alba.

Numărul de locuri scoase la concursul de admitere (studii de licenţă)

Facultatea de Informaţii specializarea „Psihologie-informaţii”: 30 locuri (20 băieţi şi 10 fete)

Facultatea de Studii de Intelligence specializarea „Studii de securitate şi informaţii”: 25 locuri (17 băieţi şi 8 fete)

Durata studiilor este de 3 ani şi se adresează absolvenţilor de liceu, cu diplomă de bacalaureat şi elevilor aflaţi în ultimul an de liceu, în vârstă de până la 23 ani, împliniţi în anul organizării concursului, care îndeplinesc condiţiile de înscriere, sunt apţi din punct de vedere medical şi psihologic şi acceptă să lucreze, după finalizarea studiilor, în unităţile unde vor fi repartizaţi, conform nevoilor Serviciului.

Pentru a dobândi calitatea de ofiţer de informaţii şi competenţele necesare exercitării atribuţiilor profesionale este necesară continuarea pregătirii universitare în cadrul unui program universitar de master profesional dedicat, organizat de Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”.

Numărul de locuri scoase la concursul de admitere (master profesional, 4 semestre):

Facultatea de Informaţii specializarea „Intelligence şi securitate naţională”: 35 locuri (25 bărbați şi 10 femei)

Facultatea de Studii de Intellicence – specialitatea “Analiză de intelligence”: 25 locuri (16 bărbaţi şi 9 femei)

Oferta se adresează absolvenţilor ciclului I – studii universitare de licenţă şi studenţilor aflaţi în ultimul an de facultate, în vârstă de cel mult 32 ani, împliniţi în anul organizării concursului, care îndeplinesc condiţiile pentru încadrare în Serviciul Român de Informaţii în calitate de ofiţeri, sunt apţi din punct de vedere medical şi psihologic, buni cunoscători ai unei limbi străine şi care acceptă, după terminarea studiilor, să lucreze în unităţile unde vor fi repartizaţi, conform nevoilor Serviciului.

Prin cursul de master, aceştia vor dobândi competenţele profesionale necesare exercitării atribuţiilor de ofiţeri de informaţii operativi, respectiv ofiţeri de informaţii analişti.

Pe întreaga desfăşurare a programului, cursanţii vor avea statut de angajaţi ai Serviciului Român de Informaţii, cu toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din acesta, astfel:

– angajaţi civili, cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, (pe durata primelor 4 luni aferente modulului I);

– ofiţeri de informaţii, pe restul duratei cursului, în situaţia promovării evaluărilor complexe ce vor fi susţinute la finalul primelor 4 luni aferente modulului I.

Cursanţii care nu vor promova probele de evaluare necesare chemării în activitate ca ofiţeri vor înceta pregătirea în cadrul Academiei şi raporturile juridice de muncă stabilite cu Serviciul Român de Informaţii.

Condiţii de participare la concurs:

Candidaţii care doresc să participe la concursul de admitere în Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” trebuie să îndeplinească, în mod cumulativ, următoarele condiţii:

Licenţă:

– au cetăţenie română şi domiciliul stabil în România (atât candidaţii cât şi soţii/soţiile acestora, în cazul celor căsătoriţi);

– au vârsta de până la 23 ani împliniţi în cursul anului 2016;

– sunt absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat sau cu adeverință care dovedește susținerea examenului de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2016;

– au avut pe durata studiilor liceale mediile anuale la purtare minimum 8,00 şi media minimă la examenul de bacalaureat 7,00;

– cunosc foarte bine şi au capacitatea de a se exprima clar şi corect în limba română;

– nu au repetat, în timpul liceului, unul sau mai mulţi ani de studiu, din motive imputabile;

– sunt „apţi medical” conform baremelor stabilite de Serviciul Român de Informaţii;

– sunt apţi psihologic;

– au o conduită civică şi morală corespunzătoare;

– nu au fost condamnaţi penal printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru o infracţiune săvârşită cu intenţie şi nu au executat o pedeapsă cu închisoarea ca urmare a săvârşirii unei infracţiuni din culpă; nu sunt în curs de cercetare sau judecată;

– în situaţia în care fac parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice, să declare în scris că după admitere renunţă la calitatea de membru al acestora;

– candidaţii care participă ca asociat unic sau direct la administrarea ori conducerea unei organizaţii sau societăţi comerciale să declare sub semnătură că odată cu admiterea vor renunţa la aceste calităţi;

– sunt dispuşi ca, după finalizarea ciclului de formare profesională în cadrul Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul”, să desfăşoare activităţi, în calitate de ofiţeri de informaţii, în orice zonă a teritoriului naţional, potrivit intereselor şi nevoilor instituţiei, în conformitate cu angajamentul semnat cu unitatea care întocmeşte dosarul de candidat;

– acceptă, în situaţia în care vor fi declaraţi „Admis”, interzicerea ori restrângerea exercitării unor drepturi şi libertăţi cetăţeneşti prevăzute de legislaţia în vigoare;

– acceptă efectuarea de verificări asupra activităţii şi comportamentului lor, precum şi verificările de securitate prevăzute în H.G. nr. 585/2002 pentru determinarea eventualelor elemente de incompatibilitate privind accesul la informaţii secrete de stat;

– în situaţia în care candidaţii au mai urmat o formă de pregătire similară, cu suportarea cheltuielilor de la bugetul de stat, în conformitate cu art. 142 din

Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, vor achita contravaloarea serviciilor de şcolarizare de care au beneficiat anterior cu finanţare de la bugetul de stat. Încasarea sumei reprezentând contravaloarea serviciilor de şcolarizare se realizează de către instituţia de învăţământ superior de stat care a asigurat şcolarizarea. Cu ocazia înmatriculării în cadrul Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul”, candidaţii vor prezenta dovada că au efectuat integral sau efectuează în rate plata serviciilor de şcolarizare

Master:

– sunt absolvenţi de studii superioare, cu examen de diplomă sau de licenţă, ori studenţi în ultimul an al ciclului I de studii universitare (care urmează să susţină examenul de licenţă/diplomă până cel târziu la data de 31 iulie 2016), în domeniile şi specializările stabilite prin H.G. nr. 1175/2006 privind organizarea studiilor universitare de licenţă şi aprobarea listei domeniilor şi specializărilor din cadrul acesteia (cu modificările şi completările ulterioare);

– au vârsta de până la 32 de ani împliniţi în cursul anului 2016;

– au cetăţenie română şi domiciliul stabil în România (atât candidaţii cât şi soţii/soţiile acestora, în cazul celor căsătoriţi);

– cunosc foarte bine şi au capacitatea de a se exprima clar şi corect în limba română;

– sunt apţi din punct de vedere medical potrivit baremelor militare;

– sunt apţi psihologic;

– au o conduită civică şi morală corespunzătoare;

– nu au fost condamnaţi penal printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru o infracţiune săvârşită cu intenţie şi nu au executat o pedeapsă cu închisoarea ca urmare a săvârşirii unei infracţiuni din culpă;

– în situaţia în care fac parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice, să declare în scris că după admitere renunţă la calitatea de membru al acestora;

– candidaţii care participă ca asociat unic sau direct la administrarea ori conducerea unei organizaţii sau societăţi comerciale să declare sub semnătură că odată cu admiterea vor renunţa la aceste calităţi;

– sunt dispuşi ca, după finalizarea programului universitar de master la care au fost declaraţi „Admis”, să desfăşoare activităţi în orice zonă a teritoriului naţional, potrivit intereselor şi nevoilor instituţiei;

– acceptă, în situaţia în care vor fi declaraţi „Admis”, interzicerea ori restrângerea exercitării unor drepturi şi libertăţi cetăţeneşti prevăzute de legislaţia în vigoare;

– acceptă efectuarea de verificări asupra activităţii şi comportamentului lor, precum şi verificările de securitate prevăzute în H.G. nr. 585/2002 pentru determinarea eventualelor elemente de incompatibilitate privind accesul la informaţii secrete de stat;

-în situaţia în care candidaţii au mai urmat o formă de pregătire similară, cu upertarea cheltuielilor de la bugetul de stat, în conformitate cu art. 142 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, vor achita contravaloarea serviciilor de şcolarizare de care au beneficiat anterior cu finanţare de la bugetul de stat. Încasarea sumei reprezentând contravaloarea serviciilor de şcolarizare se realizează de către instituţia de învăţământ superior de stat care a asigurat şcolarizarea. Cu ocazia înmatriculării în cadrul Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul”, candidaţii vor prezenta dovada că au efectuat integral sau efectuează în rate plata serviciilor de şcolarizare.

Nu se pot înscrie la concursul de admitere:

– persoanele care fac parte din organizaţii aflate în afara legii, precum şi cei care nu dovedesc respect şi devotament faţă de valorile democraţiei, faţă de statul de drept şi instituţiile sale;

– adepţii unor culte sau organizaţii religioase ale căror precepte contravin normelor de păstrare a ordinii publice, încalcă bunele moravuri sau nu sunt compatibili cu exercitarea profesiei de militar;

– cei cunoscuţi ca având trăsături negative de caracter, incompatibile cu profilul moral al unui cadru de informaţii.

Locul de înscriere:

În funcţie de domiciliul sau reşedinţa solicitanţilor:

a) pentru municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov: la sediul Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul” – Şoseaua Odăi nr. 20, sector 1, telefoane: 037.772.1144, 037.772.1379, 037.772.1246, 037.772.1311 (de luni până vineri între orele 8.00-14.00).

b) pentru celelalte localităţi: la sediile direcţiilor judeţene de informaţii

Opţiunea de a participa la concursul de admitere se face prin completarea unei cereri-tip adresată comandantului/rectorului Academiei. Formularul se obţine şi se completează la sediul Academiei sau, după caz, la sediile direcţiilor judeţene de informaţii.

Candidaţii se vor prezenta pentru înscriere cu CI şi cu documente care să ateste că sunt absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior acreditată sau că sunt studenţi în ultimul an al ciclului I de studii universitare şi urmează să susţină examenul de licenţă/diplomă până cel târziu la data de 31 iulie 2016.

Cererile se vor completa în mod obligatoriu la toate rubricile.

În această perioadă candidaţii sunt planificaţi pentru susţinerea următoarelor probe cu caracter eliminatoriu:

– interviuri de selecţie;

– evaluarea psihologică preliminară;

– examinarea cunoştinţelor şi a deprinderilor privind utilizarea calculatorului (după caz);

– evaluarea psihologică complexă/test de inteligenţă;

– examinarea medicală.

Examinarea cunoştinţelor şi a deprinderilor privind utilizarea calculatorului, evaluarea psihologică complexă şi examinarea medicală se efectuează în unităţi specializate ale Serviciului Român de Informaţii situate în municipiul Bucureşti.

Asupra candidaţilor vor fi efectuate verificări cu privire la activitatea desfăşurată şi comportamentul adoptat, precum şi verificările de securitate prevăzute de H.G. nr. 585/2002 pentru accesul la informaţii secrete de stat.

Înscrierea propriu-zisă presupune depunerea dosarelor de concurs şi a taxei de înscriere în valoare de 100 lei pentru fiecare candidat, de către delegaţii unităţilor care au întocmit dosarele de participare la concurs, la sediul Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul”, în intervalul în intervalul 18-19 iulie 2016 pentru licenţă şi 1-2 septembrie 2016 pentru master.

Licenţă:

Probele de concurs se vor susţine la sediul Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul” în perioada 25-29 iulie 2016, astfel:

Probe eliminatorii:

Proba pentru stabilirea nivelului de cunoaştere a unei limbi străine (engleză, franceză, germană, rusă). Pentru această probă se cer cunoştinţele recomandate de Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice la examenul de bacalaureat, sesiunea 2016.

Proba pentru evaluarea aptitudinilor fizice

După baremurile prezentate în Anexele 1a şi 1b. Proba este precedată de un control medical în urma căruia se obţine avizul de participare la aceasta.

Proba de creativitate

Se vizează transpunerea candidaţilor în scenarii contextuale diverse, posibil a fi întâlnite în viaţa cotidiană, având ca scop stabilirea nivelului abilităţilor de relaţionare şi adaptare situaţional-emoţională. Această probă nu necesită o pregătire de specialitate, iar rezultatul obţinut nu poate fi contestat, fiind un instrument specific, utilizat în selecţia ofiţerilor de informaţii.

Probe scrise:

1. Facultatea de Informaţii – specializarea „Psihologie-informaţii”:

– Cunoaştere umană – evaluarea cunoştinţelor la disciplina Psihologie (prima probă);

– Evaluarea competenţelor lingvistice – Limba şi literatura română (a doua probă).

2. Facultatea de Studii de Intelligence – specializarea „Studii de securitate şi informaţii”:

– Evaluarea competenţelor lingvistice – Limba şi literatura română (prima probă);

– Cunoaşterea fenomenelor sociale – evaluarea cunoştinţelor la disciplina Istoria României (a doua probă).

Media finală pentru admitere se calculează în funcţie de:

– media examenului de bacalaureat (5%);

– punctajul obţinut la testul de inteligenţă din cadrul evaluării psihologice complexe (30%);

– nota obţinută în urma susţinerii lucrării la prima probă scrisă (40%).

Master:

Probele de concurs se vor susţine la sediul Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul” în perioada 12-16 septembrie 2016, astfel:

a) în perioada 12-14 septembrie 2016 – probe eliminatorii

Proba pentru stabilirea nivelului de cunoaştere a unei limbi străine (engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă, ucraineană, maghiară, turcă, greacă). La această probă se evaluează, prin intermediul unui test scris, nivelul competenţelor lingvistice de comunicare în limba pentru care s-a optat.

Proba pentru evaluarea aptitudinilor fizice

Proba este precedată de un control medical în urma căruia se obţine avizul de participare la aceasta.

Interviu pentru verificarea competenţelor de exprimare orală

Se vizează stabilirea nivelului abilităţilor de relaţionare şi adaptare situaţional-emoţională. Această probă nu necesită o pregătire de specialitate, iar rezultatul obţinut nu poate fi contestat, fiind un instrument specific, utilizat în selecţia ofiţerilor de informaţii.

b) în perioada 15-16 septembrie 2016 – probe scrise (nu necesită o pregătire de specialitate)

Proba pentru evaluarea aptitudinilor necesare formării ofiţerilor de informaţii, pondere 40% la stabilirea mediei generale de admitere, constând într-o lucrare scrisă care vizează:

– la Facultatea de Informaţii pentru specializarea „Intelligence şi securitate naţională” – stabilirea nivelului abilităţilor necesare formării competenţelor ofiţerilor de informaţii operativi prin transpunerea candidaţilor în scenarii contextuale diverse, posibil a fi întâlnite în viaţa cotidiană;

– la Facultatea de Studii de Intelligence pentru specializarea „Analiză de Intelligence” – stabilirea nivelului abilităţilor necesare formării competenţelor ofiţerilor de informaţii analişti, pe baza prelucrării şi interpretării analitice, de către candidaţi, a unor texte puse la dispoziţie.

Proba pentru evaluarea nivelului de cultură generală, pondere 30% la stabilirea mediei generale de admitere, constând într-un test-grilă, cu întrebări din diverse domenii (limba şi literatura română, istoria românilor, istorie universală, geografia României, filosofie, sociologie, economie, ştiinţe exacte etc.).

La stabilirea mediei generale de admitere punctajul obţinut de candidaţi la testul de inteligenţă din cadrul evaluării psihologice complexe va avea o pondere de 30%.ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

EVENIMENT

Bărbatul din Fărău dispărut în urmă cu două săptămâni, găsit decedat la patru kilometri de locuința sa. Ce s-ar fi întâmplat

Publicat

Ioan Gatea, bărbatul de 74 de ani din comuna Fărău, dispărut de mai bine de două săptămâni, a fost găsit decedat, marți, 26 ianuarie. 

Corpul neînsuflețit al bătrânului a fost descoperit de un cioban care a sunat la 112 și a anunțat autoritățile.

Potrivit reprezentanților IPJ Alba, acesta a fost găsit la o distanță de aproximativ 4 kilometri față de locuință, căzut într-un șanț cu apă, în zona Podului Sânbenedict.

Momentan, nu sunt suspiciuni că moartea bărbatului ar fi fost violentă. Nu s-au identificat urme de violență pe trupul acestuia.

Teoria anchetatorilor este că bărbatul s-ar fi împiedicat și ar fi căzut în șantul cu apă.

VEZI ȘI: VIDEO: Bătrânul din Fărău dispărut în urmă cu o săptămână nu a fost găsit. Polițiști și voluntari participă la căutări

În zona respectivă au fost efectuate căutări, dar la acel moment apa în șant era mai mare și trupul bărbatului nu a fost observat.

Totuși, trupul acestuia va fi supus unei necropsii, iar un medic legist va stabili care a fost cauza morții.

Context

La data de 7 ianuarie 2020, în jurul orei 09,00, Poliția Orașului Ocna Mureș a fost sesizată de către un bărbat din comuna Fărău, cu privire la faptul că, în seara zilei de 6 ianuarie, socrul său, GATEA IOAN, de 74 de ani, a plecat de la locuința sa din Fărău și nu a mai revenit.

VEZI ȘI: FOTO VIDEO: Acțiune de amploare pentru găsirea unui bărbat de 74 de ani din Fărău. Poliția face apel la cetățeni

Timp de mai bine de două săptămâni polițiști, voluntari și localnici l-au căutat pe bărbat, dar fără succes.

 

 

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

FOTO: La Ocna Mureș vor fi construite două blocuri sociale cu câte 16 apartamente fiecare. Cum vor arăta

Publicat

În orașul Ocna Mureș vor fi construite două blocuri sociale noi, cu câte 16 apartamene fiecare, care vor asigura condiții decente de locuire persoanelor defavorizate din oraș. Valoarea totală a investiției este de peste 7,4 milioane de lei, fără TVA. 

Primăria Ocna Mureș a lansat recent în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) o licitație pentru construcția a două blocuri sociale pe str. G. Barițiu și pe str. Ștefan cel Mare din oraș.

Valoarea totală estimată este de 7.484.608,59 de lei, fără TVA. 

Proiectul prevede construirea a două blocuri sociale noi, identice ca și functiune și alcătuire, care să conțina următoarele spații:

 • subsol: 24 boxe de depozitare;
 • parter: hol acces în scară, hol, scară, camera pentru cărucioare cu o suprafață utilă de 4.69 mp, un apartament cu o cameră cu suprafață utilă de 39.86 mp format din: hol, cameră de zi , bucătărie, baie, cămară și un balcon; 3 apartamente cu două camere cu suprafața utilă de 52.76 mp formate din: cameră de zi, dormitor, bucătărie, baie, cămară, hol și două balcoane;
 • etajul 1: hol, scară și 4 apartamente cu două camere cu suprafața utilă de 52.57 mp format din: hol, cameră de zi, dormitor, bucătărie, baie, debara, cămară si două balcoane;
 • etajul 2 și mansardă: idem

Clădirile propuse vor avea un regim de înălțime: S+P+2E+M. Suprafața construită a fiecărei clădiri este de 312,17 mp, iar cea desfășurată de 1.280,69 mp.

Stuctura de rezistență se va compune din:

 • fundații continue din beton simplu;
 • elevații din beton armat;
 • pereți portanți din zidărie de cărămidă de 30 cm grosime la exterior și de 20 cm grosime la interior;
 • planșee din beton armat rezemate pe ziduri prin intermediul unor centuri din beton armat.

Intrarea în pod se face prin intermediul unui chepeng aflat deasupra podestului de la mansardă. Accesul pe verticală se realizează prin intermediul unei scări din beton armat pentru fiecare scară. Acestea sunt finisate cu gresie antiderapantă. Parapetul scărilor va fi metalic format din piese verticale, simple, repetate și vopsite cu vopsea de ulei. Mana curentă a parapetului va fi din lemn.

Implementarea măsurilor de eficiență energetică în clădiri va duce la îmbunătățirea condițiilor de viață ale ocupanților, prin:

 • îmbunătățirea condițiilor de confort interior;
 • reducerea consumurilor energetice;
 • reducerea costurilor de întreținere pentru încălzire;
 • reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul și consumul de energie.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Zeci de persoane sancționate în Alba pentru că nu au respectat măsurile de protecție individuală. Acțiune la Alba Iulia

Publicat

Peste 2000 de persoane au fost verificate în județul Alba, ultimele 24 de ore și amendate peste 60, pentru nerespectarea normelor de protecție individuală. Alte două au fost sancționate pentru că au încălcat restricțiile de deplasare.

Inspectoratul de Poliție Județean Alba a continuat activitățile de verificare a modului în care se respectă prevederile Legii nr 55 din 2020, privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Sub coordonarea Instituției Prefectului, au continuat, în sistem integrat, acțiunile de verificare cu privire la respectarea măsurilor impuse în contextul stării de alertă, în scopul prevenirii răspândirii virusului Covid-19.

Potrivit IPJ Alba, în ultimele 24 de ore, la activitățile desfășurate au participat, 196 de polițiști și polițiști locali, alături de jandarmi, lucrători din alte instituții cu atribuții în domeniul verificări modului de respectare a normelor de prevenire a răspândirii noului coronavirus și au fost controlate 59 de societăți comerciale/ persoane fizice autorizate, 106 de mijloace de transport, din care 32 de mijloace de transport în comun și au fost legitimate 2.057 de persoane. De asemenea, au fost verificate 67 de  obiective de interes precum restaurante, fastfood-uri,  hoteluri, pensiuni, cabane și alte spații de cazare.

Echipele de control au depistat și sancționat 66 de persoane care nu au respectat măsurile de protecție individuală și două care nu a respectat restricțiile de deplasare.

Cu ocazia unei acțiuni cu efective suplimentare, organizată la Alba Iulia, au fost legitimate 327 persoane, au fost verificate 100 de autovehicule și au fost aplicate 19 sancțiuni pentru nerespectarea regulilor de protecție sanitară.

”Recomandăm tuturor cetățenilor să păstreze distanțarea fizică, să poarte mască și să nu se expună la riscuri. Acțiunile de control vor continua”, transmite IPJ Alba.

Citeste mai mult
Publicitate

AIUD

FOTO VIDEO INCENDIU la Aiud: O mașină a fost cuprinsă de flăcări, în zona Dealul Cocoșu

Publicat

O mașină a fost cuprinsă de flăcări marți, în jurul orei 16.00, în zona ”Dealul Cocoșu” din Aiud. 

Din imaginile surprinse de un cititor alba24.ro se poate vedea cum incendiul se manifestă la partea inferioară a automobilului. Potrivit acestuia, mai multe persoane au încercat să stingă focul cu câteva stingătoare.

Potrivit cititorilor alba24.ro, traficul în zonă este blocat pe ambele sensuri de mers.

La fața locului au intervenit pompierii din Aiud cu trei autospeciale. Potrivit reprezentanților ISU Alba, incendiul a izbucnit la compartimentul motor al automobilului. Din fericire nu s-au înregistrat victime.

știre în curs de actualizare.

sursă foto/video: cititori alba24.ro, ISU Alba.

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate

Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate