Connect with us
Publicitate

ACTUALITATE

Termen limită pentru depunerea la APIA Alba a cererilor de subvenţii pentru fermieri din zonele defavorizate

Publicat

Până vineri 20 iunie, fermierii pot depune la APIA Alba cereri pentru subvenţii în zootehnie. Este vorba despre cererile de solicitare a sprijinului financiar pentru acordarea ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic la speciile bovine şi ovine/caprine şi a ajutoarelor specifice pentru producătorii de lapte şi de carne de vită şi producătorii de lapte şi de carne de ovine/caprine, din zonele defavorizate, pentru campania 2014.

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează potenţialii beneficiari că, în conformitate cu Ordinul MADR nr.844/2014, termenul limită până la care se poate depune cererea unică de plată, pentru acordarea ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic la speciile bovine şi ovine/caprine și ajutoarelor specifice pentru producătorii de lapte şi de carne de vită şi producătorii de lapte şi de carne de ovine/caprine din zonele defavorizate este data de 20 iunie 2014.

Ajutoarele naţionale tranzitorii (ANT), în sectorul zootehnic, la speciile bovine şi ovine/caprine se acordă producătorilor agricoli, persoane fizice sau juridice, care deţin, cresc şi exploatează animale de producţie, identificate şi înregistrate în sistemul naţional, pentru următoarele scheme:

Schema decuplată de producţie în sectorul lapte;

Schema decuplată de producţie în sectorul carne;

Schema decuplată de producţie în sectorul ovine/caprine.

Ajutoarele specifice pentru producătorii de lapte şi de carne de vită şi producătorii de lapte şi de carne de ovine/caprine din zonele defavorizate se acordă crescătorilor de bovine/ovine/caprine, având exploataţii localizate în zonele defavorizate din România, prevăzute in anexa 4A la Programul naţional de dezvoltare rurală 2007-2013,  pentru următoarele categorii de animale:

– vaci de lapte;

– bivoliţe de lapte;

– taurine din rase de carne şi metişii acestora: tauri din rase de carne, vaci din rase de carne, vaci metise cu rase de carne, tineret mascul şi/sau femel din rase de carne şi/sau metişi cu rase de carne;

– femele ovine/caprine.

Cererea unică de plată se depune însoţită de următoarele documente:

Documente generale – indiferent de tipul schemei pentru care solicită ajutor specific:

– copie de pe cartea de identitate/buletinul de identitate/paşaport/certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerţului/certificatului de înregistrare fiscală, după caz, precum şi copie de pe datele de identificare ale reprezentantului, respectiv carte de identitate/buletin de identitate/paşaport;

– copie de pe dovada de înregistrare a solicitantului în Registrul unic de identificare – RUI al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, numai pentru exploataţii noi;

– adeverinţă emisă, prin proceduri SNIIA, de către medicul veterinar cu competenţe în acest sens, care atestă că animalele pentru care se solicită ajutor au fost identificate în exploataţia propriea/altă exploataţie, că sunt înregistrate în RNE şi sunt cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, iar acţiunile prevăzute sunt efectuate la zi;

– copie de pe prima şi ultima pagină ale registrului individual al exploataţiei;

– document coordonate bancare.

Documente specifice fiecărei scheme, prevăzute la art 12-16 din OMADR 573/2014:

– copia de pe pașaportul fiecărui animal (vaci de lapte/bivoliţe de lapte/taurine) pentru care se solicită sprijin/copie de pe documentele care atestă ieşirile din exploataţie, dacă este cazul;

– copia de pe dovada de înregistrare a beneficiarilor în sistemul de administrare a cotelor de lapte, precum şi a cantităţilor de lapte livrate şi/sau vândute direct;

– adeverinţa prin care se recunoaşte statutul de crescător de bovine/ ovine/caprine al solicitantului, numai pentru ajutoarele naţionale tranzitorii;

– adeverinţa eliberată de asociaţia/agenţia acreditată pentru înfiinţarea şi menţinerea Registrului genealogic, prin care se recunoaşte statutul de crescător de bovine al solicitantului şi prin care se confirmă menţinerea animalelor în Registrul genealogic al rasei, numai pentru ajutoarele naţionale tranzitorii.

Pentru categoria taurine din rase de carne şi metişii lor:

– adeverinţa eliberată de Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie “Prof. Dr. G. K. Constantinescu”, prin structurile sale teritoriale;

– pentru vaca din rase de carne şi pentru taurul din rase de carne, copia certificatului de origine;

– pentru vaca metisă cu rasă de carne, copia buletinului de însămânţări artificiale al mamei sau a adeverinţei de montă naturală autorizată a mamei, pentru gestaţia din care provine vaca metisă, în care să se menţioneze codul tatălui, care trebuie să fie din rasă de carne;

– pentru tineretul din rase de carne şi/sau metişi cu rase de carne, copia certificatului de origine şi/sau copia buletinului de însămânţări artificiale/adeverinţei de montă naturală pe care să se menţioneze codul tatălui, care trebuie să fie din rasă de carne.

Condiţii de eligibilitate pentru ajutoarele naţionale tranzitorii (ANT), în sectorul zootehnic, la speciile bovine şi ovine/caprine:
1. Prima pentru Schema decuplată de producţie în sectorul lapte se acordă crescătorilor de bovine, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

– exploataţia de bovine să fie înregistrată în Registrul naţional al exploataţiilor (RNE) la data solicitării primei;

– solicitantul să fie înregistrat în sistemul de administrare a cotelor de lapte în anul de cotă 2013-2014;

– solicitantul să fi livrat şi/sau vândut direct o cantitate de minimum 3 tone de lapte în anul de cotă de referinţă 2012-2013.

Prima se acordă pe cantitatea de lapte produs şi înregistrat la livrări şi/sau vânzări directe în sistemul de administrare a cotelor de lapte în anul de cotă 2012-2013.

Pentru crescătorii de bovine nou-înregistraţi în sistemul de administrare a cotelor de lapte, în anul de cotă 2013-2014, prima se acordă solicitanţilor  care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

– exploataţia de bovine să fie înregistrată în RNE la data solicitării primei;

solicitantul să fi livrat şi/sau vândut direct o cantitate de minimum 3 tone de lapte în anul de cotă 2013-2014.

2. Prima pentru Schema decuplată de producţie în sectorul carne se acordă crescătorilor de bovine, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

– deţin un efectiv minim de 3 capete bovine cu vârsta de minimum 16 luni la data de referinţă de 31 ianuarie 2013 înregistrate în RNE;

– exploataţia de bovine este înregistrată în RNE la data de referinţă 31 ianuarie 2013 şi la data solicitării primei.

Prima se acordă pentru minimum 3 capete bovine cu vârsta de minimum 16 luni, precum şi pentru tineretul bovin mascul şi/sau femel cu vârsta de minimum 7 luni, existent în exploataţie la data de referinţă.
Pentru exploataţiile de bovine înfiinţate în perioada 1 februarie 2013-17 aprilie 2014, prima se acordă solicitanţilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

– deţin un efectiv minim de 3 capete bovine cu vârsta de minimum 16 luni la data de 17 aprilie 2014 înregistrate în RNE;

– exploataţia de bovine este înregistrată în RNE la data solicitării primei.

3. Prima pentru Schema decuplată de producţie în sectorul ovine/caprine se acordă crescătorilor de ovine/caprine pentru femelele de ovine şi/sau femelele de caprine identificate conform legislaţiei în domeniu care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

– efectivul din exploataţie cu cod Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) să fie de minimum 50 de capete de femele ovine/25 de capete de femele caprine, care au împlinit vârsta de minimum un an la data de 30 martie a anului în care se face solicitarea primei;

– efectivul de femele ovine/femele caprine pentru care se solicită prima să fie înscris în RNE la data solicitării primei;

– efectivul de femele ovine/femele caprine pentru care se solicită prima să fie menţinut în exploataţie la adresa/locaţia menţionată în cerere pe perioada de reţinere de 90 de zile de la data-limită de depunere a cererii de plată;

– să deţină registrul individual al exploataţiei în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 21/2004.

Condiţii de eligibilitate pentru ajutoarele specifice pentru producătorii de lapte şi de carne de vită şi producătorii de lapte şi de carne de ovine/caprine din zonele defavorizate:

1. Pentru categoria vaci de lapte, solicitanţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

– să fie înregistraţi în sistemul de administrare a cotelor de lapte cu cotă de lapte pentru livrări şi/sau vânzări directe;

– să solicite ajutor specific pentru un număr cuprins între două şi 15 capete de vaci de lapte, inclusiv, pe beneficiar, la termenul-limită de depunere a cererilor; efectivul minim pentru care solicită ajutor trebuie să fie de două capete de vaci de lapte pe exploataţia cu cod primit de la ANSVSA;

– vacile de lapte din exploataţie pentru care beneficiarul solicită ajutor specific trebuie să fie identificate şi înregistrate în RNE;

– să deţină registrul individual al exploataţiei actualizat în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.760/2000;

– vacile de lapte pentru care se solicită ajutor specific trebuie menţinute, pe o perioadă de reţinere de 6 luni de la data-limită de depunere a cererii de plată, la adresa exploataţiei şi/sau locaţiei menţionate în cerere.

2. Pentru categoria bivoliţe, solicitanţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

– să solicite ajutor specific pentru un efectiv de maximum 50 de capete de bivoliţe de lapte pe beneficiar;

– bivoliţele de lapte pentru care se solicită ajutor specific trebuie menţinute, pe o perioadă de reţinere de 6 luni de la data-limită de depunere a cererii de plată, la adresa exploataţiei şi/sau locaţiei menţionate în cerere;

– bivoliţele de lapte din exploataţie pentru care beneficiarul solicită ajutor specific trebuie să fie identificate şi înregistrate în RNE;

– să deţină registrul individual al exploataţiei actualizat în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.760/2000.

3. Pentru categoria taurine din rase de carne şi metişii lor, solicitanţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

– să solicite ajutor specific pentru un efectiv total de animale de maximum 90 de capete pe beneficiar, constituit, după caz, din: vaci din rase de carne şi/sau vaci metise cu rase de carne, pentru care nu s-a beneficiat de ajutor specific pentru categoria vaci de lapte şi/sau tineret mascul şi/sau femel din rase de carne şi/sau metişi cu rase de carne; şi/sau tauri din rase de carne

– efectivul de animale pentru care se solicită ajutor specific trebuie să fie identificat şi înregistrat în RNE;

– să deţină registrul individual al exploataţiei actualizat în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.760/2000;

– să deţină documente oficiale care atestă rasa de carne/metişii din rasele de carne;

– să deţină documente care atestă ieşirile din efectiv, după caz;

– animalele pentru care se solicită ajutor specific trebuie să fie deţinute de beneficiar cel puţin o perioadă de 8 luni de la data intrării în exploataţie a acestora şi până în momentul ieşirii/până la data depunerii cererii, după caz, cu excepţia vacilor din rase de carne care trebuie menţinute, pe o perioadă de reţinere de 6 luni de la data-limită de depunere a cererii de plată, la adresa exploataţiei şi/sau locaţiei menţionată în cerere.
Pentru categoria taurine din rase de carne şi metişii lor, ajutorul specific se acordă:

o singură dată pentru categoria de vârstă a animalului, respectiv:
– pentru tineretul mascul care are vârsta de maximum 25 de luni, la data ieşirii din exploataţie cuprinsă în perioada 16 iulie 2013-30 mai 2014;
– pentru tineretul femel, până la prima fătare, dar nu mai târziu de vârsta de 32 de luni, la data ieşirii din exploataţie cuprinsă în perioada 16 iulie 2013-30 mai 2014;
– pentru tineretul mascul existent în exploataţie care are vârsta de maximum 25 de luni până la data de 30 mai 2014;
– pentru tineretul femel existent în exploataţie, până la prima fătare, dar nu mai târziu de vârsta de maximum 32 de luni, până la data de 30 mai 2014.

anual, pentru vaci din rase de carne şi pentru vaci metise cu rase de carne;

o singură dată în viaţă, pentru taurii din rase de carne din specia taurine.

4. Pentru categoria femele ovine/caprine, solicitanţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

– să solicite ajutor specific pentru un efectiv cuprins între 50 şi 300 de capete de femele ovine/caprine, inclusiv, pe beneficiar, care au vârsta de minimum un an la data de 30 martie a anului de solicitare;

– efectivul de animale pentru care se solicită ajutor specific trebuie să fie identificat şi înregistrat în RNE la data depunerii cererii;

– să deţină registrul individual al exploataţiei completat în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 21/2004;

– femelele ovine/caprine pentru care se solicită ajutor specific trebuie să fie menţinute, pe o perioadă de reţinere de 100 de zile de la termenul-limită de depunere a cererilor de plată, la adresa exploataţiei şi/sau locaţiei menţionate în cerere.

 

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
PublicitateParteneri: Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro. Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax