Connect with us
Publicitate

ADMINISTRATIE

ZECI de locuri de muncă la stat în Alba: Se caută asistente medicale, îngrijitori la spital, șoferi, muncitori, medici și ospătari

job

Publicat

În această perioadă, se organizează concursuri pentru ocuparea unor posturi vacante în instituții publice din județul Alba. Candidații interesați trebuie să îndeplinească unele condiții, privind studiile, vechimea de muncă și alte cerințe.

Condiții generale pentru ocuparea posturilor în administrația publică

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în Români

cunoaște limba română, scris și vorbit

are vârsta minimă reglementată de prevederile legale

are capacitate deplină de exercițiu

are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate

îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs

nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

POSTURI VACANTE:

Primaria municipiului Alba Iulia

macaragiu, legator de sarcina, muncitor necalificat

Data prima proba (practica): 23.05.2023

Ultima zi de depunere a dosarelor: 15 mai 2023, inclusiv.

Primaria Alba Iulia

0372586473

Craiu Anamaria-Consilier

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „MOȚII, ȚARA DE PIATRĂ”

Director executiv
Concursul constă în 3 etape succesive, după cum urmează: selecţia dosarelor de înscriere, probă scrisă şi interviul.

Dosarul se va depune până la data de 15.05.2023, ora 16,00, la sediul asociaţiei/ Primăriei oraşului Zlatna, compartiment Resurse Umane, telefon 0258856337.

Rezultatul selectării dosarelor de concurs va fi afişat în data de 16.05.2023 ora 16,00. Contestaţiile privind rezultatul selectării dosarelor de concurs se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor selectării dosarelor.

Răspunsul la contestaţii se va afişa în data de 18.05.2023 ora 16,00.
Proba scrisă va avea loc în data de 24.05.2023 ora 11,00.

Rezultatul probei scrise va fi afişat în data de 24.05.2023 ora 16,00. Contestaţiile privind rezultatul la proba scrisă se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor la proba scrisă.

Răspunsul la contestaţii se va afişa în data de 26.05.2023 ora 16,00.

Proba de interviu va avea loc în data de 29.05.2023 ora 11,00.

Rezultatul de la proba de interviu va fi afişat în data de 29.05.2023 ora 16,00. Contestaţiile privind rezultatul de la proba de interviu se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului la proba de interviu.

Răspunsul la contestaţii va fi afişat în data de 31.05.2023 ora 16,00.

Rezultatul final al concursului va fi afişat în data de 02.06.2023 ora 16,00.

TEATRUL DE PĂPUȘI PRICHINDEL ALBA IULIA

Referent

Concursul va consta în susținerea unei probe scrise şi interviu, după următorul calendar:

Lucrarea scrisă va avea loc în data de 26 iunie 2023, ora 10,00 la sediul Teatrului de Păpuși Prichindel Alba Iulia, din str. A. Mureșanu nr.3, Alba Iulia, jud. Alba.

Interviul se va susţine în data de 30 iunie 2023, ora 11,00  la sediul Teatrului de Păpuși Prichindel Alba Iulia, din str. A. Mureșanu nr.3, Alba Iulia, jud. Alba.

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin afişare la sediul instituției și pe pagina de internet a Teatrului de Păpuşi Prichindel Alba Iulia, în termen de maximum 1 zi lucrătoare de la data finalizării probei.

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi, pot depune contestaţie în termen de cel mult 1 zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Rezultatele finale se afişează la sediul Teatrului de Păpuşi Prichindel Alba Iulia şi pe pagina de internet a acesteia, în maximum 1 zi lucrătoare de la soluţionarea eventualelor contestaţii.

Relaţii suplimentare se obţin la telefon 0749264939 sau la adresa: strada A.Mureșanu, nr. 3, Alba Iulia.”

Școala Gimnazială ”Axente Sever” Aiud

Administrator patrimoniu

Calendar

Depunerea dosarelor: 28.04.2023-12.05.2023

Proba scrisă: 22.05.2023

Proba practică: 25.05.2023

Interviu: 26.05.2023

Afișare rezultate finale: 26.05.2023

Date de contact ale instituției:

Școala Gimnazială ”Axente Sever” Aiud, Jud. Alba Str. Unirii nr.9

Tel. 0258861585;    Email:  as.aiud@isjalba.ro

Comuna Cut

Muncitor calificat – 2 posturi
Dosarele de înscriere concurs se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului pe site-ul instituției, respectiv în perioada 08.05.2023-19.05.2023, orele 16,00 la sediul Primăriei comunei Cut, str. Principală nr. 29, județul Alba.
Locul desfășurării concursului: sediul Primăriei Comunei Cut, str.Principală, nr.29, județul Alba.
Calendar de desfășurare a concursului:
– 19 mai, ora 16,00 data limită de depunere a dosarelor;
– 23 mai, ora 13,00 selecția dosarelor;
– 23 mai, ora 16,00 afișarea rezultatelor selecției dosarelor;
– 24 mai, ora 16,00 data limită de depunere a contestațiilor la rezultatul selecției dosarelor;
– 25 mai, ora 16,00 afișarea rezultatelor în urma verificării contestațiilor la proba selecției dosarelor;
– 29 mai ora 10,00 proba scrisă;
– 29 mai ora 16,00 afișare rezultate proba scrisă;
– 30 mai ora 16,00 data limită de depunere a contestațiilor la rezultatul probei scrise;
– 31 mai ora 16,00 afișarea rezultatelor în urma verificării contestațiilor la proba scrisă;
– 06 iunie ora 10,00 proba interviu;
– 06 iunie ora 14,00 afișare rezultate probă interviu;
– 07 iunie ora 16,00 data limită de depunere a contestațiilor la rezultatul interviului;
– 08 iunie ora 14,00 afișarea rezultatelor în urma verificării contestațiilor

Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Comunei Cut, localitatea Cut, str. Principală, nr. 29, secretar comisie dna. Ilea Ana sau la telefon 0258745113.la interviu;

Directia Publică Comunitară de Evidenţa Persoanelor Alba

sofer

Concursul de organizeză cu respectarea prevederilor H.G nr.1336/2022, după următorul calendar:

Selecţia dosarelor -17 mai 2023

Proba scrisă -23 mai 2023, ora 10,00 la sala de şedinţe a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, situată în alba Iulia, str.1 Decembrie 1918, nr.68

Proba practică-26 mai 2023

Interviul -în termen de cel mult 4 zile lucrătoare de la susţinerea probei practice.

Condiţii de participare:

-studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat

-vechime în muncă minim 3 ani

-permis de conducere categoria B, dobândit de minim 5 ani

-cunoaşterea traseelor rutiere din judeţul Alba

-cunoştinţe minime de mecanică auto

-abilităţi de comunicare

-capacitate de adaptare la condiţiile de lucru

-corectitudine şi fidelitate

Dosarele de înscriere se depun în perioada 28 aprilie – 15 mai 2023, la Compartimentul Financiar Contabil, Resurse Umane, Achiziţii şi Relaţii Publice,din cadrul instituţiei.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei din Alba Iulia, str.Piaţa Iuliu Maniu, nr.14, Compartimentul Financiar Contabil, Resurse Umane, Achiziţii şi Relaţii Publice, tel/fax 0258/810452, e-mail dpcep@dpcepalba.ro.

Unitatea Militară nr. 02401, Alba Iulia, județul Alba

Șofer I
 09 mai 2023, ora 15.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor.

Unitatea Militară nr. 02401, Alba Iulia, Bd. Revoluției nr. 25, județul Alba, telefon: 0258/834.010 (int. 123).

Primăria Municipiului Alba Iulia, Județul Alba

Asistenți Medicali Debutanți
08 mai 2022, ora 15.00: termenul limită de depunere a dosarelor.

Primăria Municipiului Alba Iulia din Calea Moţilor nr. 5 A, et. 2, județul Alba, telefon 0372/586.473.

Spitalul Municipal Sebeș, județul Alba

Funcții contractuale – Biolog specialist
09 mai 2023, ora 14.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor.

Spitalul Municipal Sebeș, județul Alba

Funcții contractuale (20 posturi)

1. Asistent medical debutant Medicină Internă 1 PL/S 8 nedeterminată
2. Asistent medical debutant Cardiologie 1 PL/S 8 nedeterminată
3. Asistent medical debutant Laborator de Analize Medicale 1 PL/S 7 nedeterminată
4. Asistent medical debutant Neonatologie 2 PL/S 8 nedeterminată
5. Asistent medical debutant Obstetrică-Ginecologie 1 PL/S 8 nedeterminată
6. Asistent medical de radiologie Laborator Radiologie, Imagistică Medicală 1 S 6 nedeterminată
7. Fiziokinetoterapeut Ambulator Reabilitare Medicală 1 S 7 nedeterminată
8. Registrator medical debutant Cardiologie 1 M 8 nedeterminată
9. Registrator medical debutant Camera de Gardă 1 M 8 nedeterminată
10. Îngrijitor de curățenie Camera de Gardă 3 G 8 nedeterminată
11. Îngrijitor de curățenie Chirurgie Generală 1 G 8 nedeterminată
12. Îngrijitor de curățenie Ambulator Reabilitare Medicală 1 G 8 nedeterminată
13. Îngrijitor de curățenie Medicină Internă 3 G 8 nedeterminată
14. Îngrijitor de curățenie Obstetrică-Ginecologie 1 G 8 nedeterminată
15. Îngrijitor de curățenie Pediatrie 1 G 8 nedeterminată

05 mai 2023, ora 13.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor.

Medic specialist

Spitalul Municipal Sebeș, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale, de execuție, vacante, de Medic specialist – Compartimentul Cardiologie.

05 mai 2023, ora 14.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor.

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, județul Alba

Ospătar

04 mai 2023, ora 16.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor de concurs.

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, str. Gabriel Bethlen nr. 5, judeţul Alba, Direcția General Administrativă, corp D, parter –  Biroul Personal Salarizare, telefon: 0258/806.276.

 

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
PublicitateParteneri: Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro. Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax