Connect with us
Publicitate

EDUCAȚIE

Admitere 2023 la Universitatea ”1 Decembrie 1918” Alba Iulia, sesiunea a doua. Înscrieri, LOCURI, calendar, taxe, specializări

Publicat

Admitere UAB 2023: Au început înscrierile în sesiunea a doua de admitere la Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. Acestea se desfășoară până în 15 septembrie, iar rezultatele admiterii vor fi comunicate în 18 septembrie.

Pentru studiile de licență, sunt disponibile 1090 de locuri, din care 170 locuri la buget, 757 locuri cu taxă învățământ de zi și 163 – învățământ la distanță.

Se organizează, în această sesiune, admitere și pentru Arheologie (7 locuri buget, 30 locuri cu taxă 2000 lei pe an), Asistență medicală generală (40 locuri buget și 20 cu taxă 5000 de lei /an) și Cinematografie, fotografie, media (comunicare audiovizuală: scenaristică, publicitate, media, filmologie) – Facultatea de Teologie Ortodoxă (8 la buget și 2 locuri la taxă (15.000 lei/an)

Universitatea organizează admitere la cinci facultăți:

 • Facultatea de Istorie, Litere și Științe ale Educației
 • Facultatea de Științe Economice
 • Facultatea de Informatică și Inginerie
 • Facultatea de Drept și Științe Sociale
 • Facultatea de Teologie Ortodoxă

Calendar admitere UAB 2023, sesiunea a doua

 • 4 – 15 septembrie: înscrierea candidaților
 • 16 septembrie: susținerea interviului motivațional și a probelor de aptitudini, doar la specializările unde este cazul. Proba de competență lingvistică, doar la specializările unde este cazul. Susținerea testului grilă pentru specializarea Asistență medicală generală
 • 18 septembrie: afișarea rezultatelor admiterii
 • 18 – 22 septembrie: înmatricularea candidaților admiși pe locuri finanțate de la buget și pe locuri cu taxă
 • 25–29 septembrie: înmatricularea candidaților admiși pe locuri cu taxă (realizată la nivel de secretariate ale facultăților, în zilele lucrătoare)

LOCURI ADMITERE Universitatea ”1 Decembrie 1918” – sesiunea a doua – an universitar 2023-2024 – studii licență

Facultatea de Istorie, Litere și Științe ale Educației – 3 ani/180 de credite

172 locuri (din care 24 locuri buget, 148 cu taxă)

Programe de studii / specializări / locuri

 • Istorie: 34 locuri din care, 5 locuri buget și 29 locuri cu taxă (2000 lei pe an)
 • Arheologie: 37 locuri, din care 7 locuri la buget, 30 locuri la taxă (2000 lei/an)
 • Limba și literatura română – Limba și literatura engleză: 35 locuri cu taxă (2.200 lei pe an)
 • Traducere și interpretare (engleză-franceză): 25 locuri din care 5 locuri buget, 20 locuri cu taxă (2000 lei pe an)
 • Traducere și interpretare (germană-engleză): 26 locuri din care 5 locuri buget; 21 locuri cu taxă (2000 lei pe an)
 • Pedagogia învățământului primar și preșcolar: 15 locuri, din care 2 la buget și 13 cu taxă (2.800 lei/an)

Facultatea de Ştiinţe Economice – 3 ani/180 de credite

359 locuri din care 44 la buget, 152 cu taxă, 163 ID

Programe de studii / specializări

 • Economia comerțului, turismului și serviciilor: 42 locuri din care 7 la buget și 35 locuri cu taxă (3.000 lei pe an); 59 locuri ID (2.800 lei pe an)
 • Administrarea afacerilor: 24 locuri din care 8 la buget și 16 locuri cu taxă (3.000 lei pe an); 485 locuri ID (2.800 lei pe an)
 • Administrarea afacerilor (în limba engleză): 34 locuri din care 7 la buget și 27 locuri cu taxă (3.300 lei pe an)
 • Finanțe şi bănci: 34 locuri din care 7 la buget și 27 locuri cu taxă (3.000 lei pe an)
 • Contabilitate și informatică de gestiune: 52 locuri din care 7 la buget și 45 locuri cu taxă (3.000 lei pe an); 56 locuri ID (2.800 lei pe an)
 • Marketing: 10 locuri din care 8 la buget și 2 locuri cu taxă (3.000 lei pe an)

Facultatea de Informatică și Inginerie

194 de locuri din care 25 la buget, 169 locuri cu taxă

Programe de studii / specializări

 • Informatică  – 3 ani / 180 credite: 66 locuri cu taxă (3.000 lei pe an)
 • Informatică (în limba engleză) 3 ani / 180 credite: 32 locuri din care 7 la buget și 25 locuri cu taxă (3.600 lei pe an)
 • Electronică aplicată – 4 ani / 240 credite: 15 locuri cu taxă (3.000 lei pe an)
 • Ingineria mediului – 4 ani / 240 credite: 40 locuri din care 10 locuri la buget și 30 locuri cu taxă (3.000 lei pe an)
 • Măsurători terestre și cadastru – 4 ani / 240 credite: 28 locuri cu taxă (3.000 lei pe an)
 • Inginerie urbană și dezvoltare regională – 4 ani / 240 credite: 13 locuri din care 8 locuri la buget și 5 locuri cu taxă (3.000 lei pe an)

Facultatea de Drept și Ştiinţe Sociale

251 locuri din care 49 locuri la buget, 202 cu taxă

Programe de studii / specializări

 • Drept – 4 ani/240 credite: 10 locuri cu taxă (3.000 lei pe an)
 • Sociologie – 3 ani/180 credite: 29 locuri cu taxă (3.000 lei pe an)
 • Asistență socială – 3 ani/180 credite: 45 locuri din care 1 loc la buget și 44 locuri cu taxă (3.000 lei/an)
 • Administrație publică – 3 ani/180 credite: 17 locuri cu taxă (3.000 lei pe an)
 • Educaţie fizică şi sportivă – 3 ani/180 credite – probă de aptitudini: 5 locuri din care 3 la buget și 2 locuri cu taxă (3.100 lei pe an)
 • Kinetoterapie şi motricitate specială – 3 ani/180 credite: 3 locuri din care 1 loc la buget și 2 locuri cu taxă (3.100 lei pe an)
 • Terapie ocupațională – 3 ani/180 credite: 43 de locuri din care 2 la buget și 41 locuri cu taxă (3.000 lei pe an)
 • Asistență medicală generală: 60 de locuri, din care 40 la buget și 20 cu taxă (5000 de lei /an)
 • Resurse umane: 39 de locuri din care 2 la buget și 37 locuri cu taxă (3.000 lei pe an)

Facultatea de Teologie Ortodoxă

114 locuri din care 28 la buget și 86 cu taxă

Programe de studii / specializări

 • Teologie Ortodoxă Pastorală – 4 ani/240 credite – interviu motivațional: 72 locuri din care 8 la buget și 64 de locuri cu taxă (3000 lei pe an)
 • Muzică Religioasă – 3 ani/180 credite – interviu motivațional: 13 locuri din care 5 la buget și 8 locuri cu taxă (3000 lei pe an)
 • Cinematografie, fotografie, media (comunicare audiovizuală: scenaristică, publicitate, media, filmologie): 10 locuri, din care 8 la buget și 2 locuri la taxă (15.000 lei/an)
 • Arta Sacră – 3 ani/180 credite: 19 locuri din care 7 la buget și 12 locuri cu taxă (3000 lei pe an).

Admitere UAB 2023 – înscrieri și acte necesare

Înscrierea candidaților la concursul de admitere se face online.

Dosarul de concurs pentru admiterea candidatului va conține următoarele documente (transmise în format .pdf sau .jpeg și listate din aplicație):

 • fișa de înscriere (se generează din aplicația de înscriere online)
 • certificatul de naștere
 • cartea de identitate
 • certificatul de căsătorie (pentru persoanele căsătorite) sau alt document care certifică schimbarea numelui, dacă este cazul
 • diploma de bacalaureat sau echivalenta acesteia; pentru promoția 2022-2023 este valabilă diploma de bacalaureat sau adeverința de absolvire
 • foaia matricolă care însoțește diploma de bacalaureat sau echivalenta acesteia
 • dovada plății taxei de înscriere (150 lei)

Dosarul de concurs va conține și alte documente, obligatorii, după caz:

 • binecuvântarea scrisă a ierarhului, Certificatul de botez și Recomandarea preotului paroh în cazul candidaților la specializările teologice
 • diploma de licență sau echivalentă și suplimentul la diplomă/foaia matricolă în cazul candidaților care au absolvit și alte studii universitare de licență
 • adeverință privind regimul studiilor (buget sau taxă), forma de învățământ (IF, ID sau FR) și numărul semestrelor în care a beneficiat de bursă (după caz), în cazul candidaților care au absolvit un alt program de licență
 • situația școlară, corespunzătoare anilor de studiu efectuați, pentru candidații care provin din alte instituții de învățământ de stat sau particulare și care se înscriu pentru continuarea studiilor în UAB;
 • pentru candidații de etnie romă, care concurează pe locurile speciale destinate acestei categorii, dosarul de înscriere al candidatului va cuprinde și o Recomandare, eliberată de o organizație a romilor legal constituită, indiferent de domeniul acesteia de activitate, din care să reiasă că respectivul candidat face parte din etnia romă și nu faptul că este membru al organizației în cauză. Nu se vor accepta declarații de propria răspundere privind apartenența la etnia romilor înregistrate la notariat ori adeverințe eliberate de alte instituții/structuri etc. În perioada de validare a dosarului comisia de admitere va verifica statutul organizației care a eliberat Recomandarea.
 • adeverința care atestă că persoana provine din sistemul de protecție socială, în cazul candidaților care se înscriu pe locurile destinate acestei categorii sau sunt scutiți de taxa de înscriere
 • certificatele de deces ale părinților, în cazul în care candidații menționează situația specială: orfani de unul sau de ambii părinți și nu au depășit 26 de ani
 • decizia de încadrare a persoanei în grad de handicap, pentru candidații scutiți de taxa de înscriere
 • adeverința emisă de o instituție de învățământ din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar (sau pensionari din aceleași categorii) a unuia dintre părinți, precum și copiii orfani de unul sau ambii părinți ce au activat în sistemul de învățământ,  în cazul candidaților care solicită scutire de plata taxei de înscriere
 • adeverința eliberată de Biroul Personal Salarizare al UAB în cazul candidaților al căror părinți sunt angajații UAB în cazul candidaților care solicită scutire de plata taxei de înscriere
 • diploma de acordare a premiului, în cazul absolvenților de liceu cu diplomă de bacalaureat, care au obținut distincții la olimpiade și care pot să fie admiși fără concurs de admitere

Admitere UAB 2023 – Taxa de înscriere

Taxa de înscriere la concursul de admitere este de 150 de lei. În cadrul acestei taxe unice, candidații au dreptul să opteze pentru oricare, respectiv mai multe dintre specializările și formele de învățământ organizate (învățământ cu frecvență – zi, învățământ la distanță) de Universitate.

Taxa de înscriere se achită în contul IBAN: RO80TREZ00220F330500XXXX deschis la Trezoreria municipiului Alba Iulia; Cod fiscal : 5665935. Modalități de plată: card bancar; plata la casieria Universității; plată prin casieria bancara (OP)

Sunt scutiți de la plata taxelor de înscriere:

 • candidații orfani de ambii părinți și care nu au depășit vârsta de 26 de ani
 • candidații proveniți din sistemul de protecție socială
 • candidații cu handicap
 • copiii personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate/ pensionat din sistemul de învățământ, precum și copiii orfani de unul sau ambii părinți ce au activat în sistemul de învățământ
 • copiii angajaților Universității „1 Decembrie 1918″ din Alba Iulia

Scutirea de la plata taxei de înscriere se face numai pe baza documentelor doveditoare prezentate de candidați, iar aprobarea scutirii se face de către comisiile de admitere a facultăților, cu acordul Decanului facultății.

AICI, regulamentul de admitere UAB 2023

LOCURI ADMITERE Universitatea ”1 Decembrie 1918” – sesiunea a doua – an universitar 2023-2024 – studii MASTERAT

Facultatea de Istorie, Litere și Științe ale Educației

238 locuri, din care 5 la buget, 233 cu taxă

Specializări:

 • Identităţi regionale în Europa Central-Răsăriteană: 38 locuri, din care 4 la buget și 34 cu taxă (2.200 lei/an)
 • Cercetarea, conservarea şi valorificarea patrimoniului istoric: 44 locuri cu taxă (2.200 lei/an)
 • Literatură şi cultură românească în context European: 57 locuri cu taxă (2.200 lei/an)
 • Limbă, literatură şi cultură engleză în context european/ English Language, Literature and Culture in the European Context: 59 locuri, din care 1 la buget și 58 cu taxă (2.200 lei/an)
 • Management educaţional: 16 locuri cu taxă (2.600 lei/an)
 • Psihopedagogia educaţiei timpurii şi a şcolarităţii mici: 24 locuri cu taxă (2.600 lei/an)

Facultatea de Ştiinţe Economice

132 locuri, din care 3 la buget și 129 cu taxă

 • Auditul şi controlul agenţilor economici: 14 locuri, din care 1 la buget și 13 cu taxă
 • Sistemul informaţional contabil în asistarea deciziilor manageriale: 35 locuri cu taxă
 • Administrarea dezvoltării regionale durabile: 12 locuri cu taxă
 • Administrarea afacerilor/Business Administration (în limba engleză): 11 locuri din care 1 la buget și 10 cu taxă
 • Administrarea afacerilor în comerţ, turism şi servicii: 13 locuri, din care 1 la buget și 12 cu taxă
 • Fiscalitate şi management financiar: 29 locuri cu taxă
 • Marketing şi promovarea vânzărilor: 18 locuri cu taxă

Facultatea de Informatică și Inginerie

70 locuri, din care 2 la buget, 69 cu taxă

 • Sisteme informaţionale cadastrale şi management imobiliar: 26 locuri, din care 1 la buget, 24 cu taxă
 • Programare avansată şi baze de date: 6 locuri cu taxă
 • Evaluarea, monitorizarea şi auditul mediului: 24 locuri cu taxă
 • Sisteme electronice inteligente avansate: 14 locuri cu taxă

Facultatea de Drept și Ştiinţe Sociale

178 locuri, din care 2 la buget, 176 cu taxă

 • Instituţii de drept privat: 32 locuri cu taxă
 • Ştiinţe penale şi criminalistică: 20 locuri, din care 1 la buget și 19 cu taxă
 • Asistenţă managerială şi administrativă: 30 locuri cu taxă
 • Proiectarea şi managementul serviciilor sociale şi de sănătate: 49 locuri, din care 1 la buget și 48 cu taxă
 • Dezvoltarea şi managementul resurselor umane: 47 locuri cu taxă

Facultatea de Teologie Ortodoxă

98 locuri, din care 11 la buget și 87 cu taxă

 • Teologie comparată: 31 locuri, din care 2 la buget și 29 cu taxă
 • Mediere interculturală şi interreligioasă: 31 locuri, din care 2 la buget și 29 cu taxă
 • Muzică religioasă și folclor musical: 36 locuri, din care 7 la buget și 29 cu taxă

AICI, mai multe detalii despre admitere masterat.

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate


Parteneri: Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro. Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax