Connect with us
Publicitate

EDUCAȚIE

Admitere 2024 liceu profesional și dual: perioada de înscrieri începe în 1 iulie. Model fișă de înscriere, criterii, acte necesare

Publicat

Admitere 2024 liceu profesional și dual: perioada de înscrieri este 1-5 iulie, potrivit calendarului de admitere. Listele cu candidații înscriși vor fi afișate în 5 iulie. Apoi se susțin probele de preselecție sau suplimentare, dacă liceele respective decid organizarea acestora.

Înscrierea în vederea admiterii în învățământul profesional se realizează pe baza fișei de înscriere în învățământul profesional. Aceasta este eliberată de unitatea de învățământ gimnazial.

Pot opta pentru învățământul profesional elevii înscriși în clasa a VIII-a și absolvenții clasei a VIII-a din seriile anterioare. Aceștia pot fi înscriși în învățământul profesional numai dacă au promovat clasa a VIII-a.

Evaluare Națională 2024. Modele de subiecte la ROMÂNĂ și MATEMATICĂ. Toate variantele pentru elevi, publicate de minister

Înscrierea candidaților în vederea admiterii în învățământul profesional se face la unitatea de învățământ care are ofertă educațională pentru învățământul profesional, pe baza opțiunii candidatului pentru o calificare profesională din oferta școlii. Pot fi înregistrate mai multe opțiuni, în ordinea preferințelor exprimate de candidat în fișa de înscriere.

Admitere liceul profesional și dual 2024. Media de admitere

Potrivit OME 6070/2023, în cazul în care 2 candidați au medii de admitere egale, aceștia vor fi departajați folosind, în ordine, următoarele criterii:

 • media generală obținută la evaluarea națională din clasa a VIII-a
 • media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a

În cazul în care, la o unitate de învățământ și la o calificare profesională, pe ultimul loc există candidați cu opțiunea exprimată pentru acea unitate școlară și acea calificare, care au mediile de admitere, precum și mediile de mai sus egale, atunci toți acești candidați sunt declarați admiși la opțiunea solicitată.

ADMITERE LICEU 2024: GHID cu locuri și specializări la licee în ALBA, ultimele MEDII de intrare. Fișele de înscriere la liceu

Pentru candidații care au înregistrat mai multe opțiuni în fișa de admitere la o unitate școlară la care numărul total al celor înscriși nu depășește numărul total al locurilor oferite de unitatea respectivă de învățământ, repartizarea pe calificări se face în ordinea opțiunilor din fișa de înscriere, utilizând media deadmitere calculată astfel:

MAIP = 70 x (20 ABS + 80 EN)/100 + 30 × PSA / 100

unde:

 • MAIP = media de admitere în învățământul profesional
 • ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a
 • EN = media generală obținută la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a

Pentru stabilirea ordinii pe lista candidaților admiși, în cazul în care numărul de candidați depășește numărul locurilor din oferta școlii:

 • MAIP = EN

unde: MAIP = media de admitere în învățământul profesional; EN = media generală obținută la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a

Media de admitere în învățământul profesional se calculează cu două zecimale, fără rotunjire.

Admitere liceul profesional și dual 2024. Acte necesare pentru înmatriculare

După afișarea rezultatelor la admiterea în învățământul profesional, candidații depun la unitățile școlare la care au fost declarați admiși dosarele de înscriere, cuprinzând actele de studii în original.

Înmatricularea candidaților declarați admiși se efectuează pe baza următoarelor acte:

 • fișa de înscriere în învățământul profesional
 • certificatul de naștere, în copie certificată conform cu originalul
 • adeverință cu notele și media generală obținute la evaluarea națională/tezele cu subiect unic din clasa a VIII-a/testele naționale/examenul de capacitate
 • foaia matricolă pentru clasele a V-a – a VIII-a (cu calculul mediei generale de absolvire) – copie și original
 • fișa medicală.

Candidații care nu își depun dosarele de înscriere se consideră retrași, iar locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate și vor fi utilizate pentru următoarea etapă de admitere în învățământul profesional.

Candidații respinși la admiterea în învățământul profesional se pot înscrie la admiterea în învățământul liceal.

Admitere liceul profesional și dual 2024. A doua etapă

Pentru absolvenții clasei a VIII-a care:

 • nu s-au înscris la unitățile la care au fost admiși
 • nu au participat la prima etapă de admitere în învățământul profesional

și solicită ulterior să se înscrie în clasa a IX-a la învățământul profesional

 • sau și-au încheiat situația școlară ulterior desfășurării etapei de admitere menționate în calendarul admiterii în învățământul profesional

comisia de admitere județeană/a municipiului București pentru învățământ profesional va organiza a doua etapă de admitere pe locurile rămase libere.

Admitere liceul profesional 2024. Calendar

Vezi integral: GHID admitere liceu 2024-2025

Etapa I de admitere în învățământul profesional

Înscrieri

1-5 iulie 2024

 • secretariatele unităților de învățământ gimnazial completează, la cererea elevilor și a părinților/reprezentanților legali pentru minori, fișa de înscriere în învățământul profesional și dual.
  • fișa cuprinde informațiile privind datele personale ale absolvenților claselor a VIII-a, mediile generale de absolvire, notele și mediile obținute la evaluarea națională din clasa a VIII-a și este tipărită din aplicația informatică centralizată.
 • eliberarea de către unitățile de învățământ gimnazial a fișei de înscriere în învățământul profesional și dual, pentru candidații care solicită aceasta.

La solicitarea candidaților care au susținut și promovat probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, unitățile de învățământ gimnazial eliberează, împreună cu fișa de înscriere, și anexa fișei de înscriere completată cu rezultatul la proba/probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă.

Se va elibera o singură fișă de înscriere. Nu se eliberează fișe de înscriere elevilor din clasa a VIII-a cu situația școlară neîncheiată, aflați în stare de corigență sau repetenție.

1-5 iulie 2024: Înscrierea candidaților la unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul profesional, pe baza fișei de înscriere în învățământul profesional și dual

 • Unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul profesional oferă informațiile și îndrumările necesare pentru completarea de către candidați a opțiunilor pentru calificările profesionale din oferta școlii.
 • Nu pot fi înscriși candidații cu situația școlară neîncheiată, aflați în stare de corigență sau repetenție. Pot participa la această etapă atât candidații romi – nerepartizați pe locurile speciale destinate acestora, cât și candidații cu CES – nerepartizați pe locurile speciale destinate acestora sau care au renunțat, în scris, la locul ocupat.

Afișare rezultate înscrieri

5 iulie 2024: Afișarea listei candidaților înscriși în învățământul profesional – la sediul unităților de învățământ care au ofertă pentru învățământul profesional

La unitățile de învățământ și calificările la care nu se organizează preselecție, iar numărul candidaților înscriși la unitatea de învățământ este mai mare decât numărul de locuri disponibile se afișează și precizări detaliate privind organizarea probelor suplimentare de admitere, inclusiv a eventualelor probe eliminatorii (data, locul de desfășurare, ora, acte necesare de identitate a candidaților, alte detalii organizatorice).

 • Se va preciza dacă se organizează proba suplimentară de admitere pentru toate calificările sau doar la calificarea/calificările profesională(e) la care numărul de candidați depășește numărul de locuri.
 • În situația în care candidații au optat în fișa de înscriere pentru calificări la care nu s-a organizat probă suplimentară de admitere trebuie prevăzută posibilitatea redistribuirii la aceste calificări.
 • Unitățile de învățământ care organizează preselecție afișează lista candidaților înscriși la învățământul profesional, la calificările pentru care se organizează preselecție, precum și procedura de preselecție.

Proba de preselecție

8-10 iulie: Probele și procedurile de preselecție pentru candidații care optează pentru unitățile de învățământ și calificările la care se organizează sesiune de preselecție

10-11 iulie: înscrierea candidaților respinși la preselecție la unitățile de învățământ care școlarizează în învățământul profesional, la care nu s-au organizat probe de preselecție, pe baza fișei de înscriere în învățământul profesional și dual de stat.

 • Se pot înscrie și alți candidați interesați, care nu s-au înscris în perioadele de înscriere prevăzute mai sus, precum și cei care au renunțat la locul ocupat în sesiunea de preselecție.
 • Se pot înscrie și candidați care au fost respinși la probe eliminatorii organizate în învățământul dual.
 • Nu pot fi înscriși candidații cu situația școlară neîncheiată, aflați în stare de corigență sau repetenție. Înscrierea candidaților respinși la unitățile de învățământ care au organizat preselecție și care au ridicat fișa de înscriere se face pe baza aceleiași fișe, prin completarea casetelor pentru următoarea unitate de învățământ și a calificărilor profesionale pentru care optează

12 iulie: Actualizarea și afișarea listei candidaților înscriși la învățământul profesional – la sediul unităților de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul profesional

Proba suplimentară de admitere

La unitățile de învățământ unde numărul de candidați înscriși este mai mare decât numărul locurilor oferite, se vor afișa informațiile legate de proba suplimentară de admitere (data, locul de desfășurare, ora, acte necesare de identitate a candidaților, alte detalii organizatorice).

Se va preciza dacă se organizează proba suplimentară de admitere pentru toate calificările sau doar la calificarea/calificările la care numărul de candidați depășește numărul de locuri.

Va fi prevăzută, de asemenea, posibilitatea redistribuirii la calificări pentru care nu s-a organizat proba suplimentară, în situația în care candidații au optat în fișa de înscriere pentru aceste calificări.

15-16 iulie: Proba suplimentară de admitere –  la unitățile de învățământ pentru care numărul celor înscriși este mai mare decât numărul locurilor disponibile și care decid organizarea probei

16 iulie: Afișarea rezultatelor la proba suplimentară de admitere

17 iulie:

 • Depunerea contestațiilor la proba suplimentară de admitere/ rezolvarea contestațiilor/ afișarea rezultatelor
 • Calcularea, de către comisiile de admitere din unitățile de învățământ, a mediilor finale de admitere

18 iulie: Validarea, de către comisia de admitere județeană pentru învățământul profesional, a listei candidaților declarați admiși în învățământul profesional

Lista cu candidații admiși

Afișarea, de către unitățile de învățământ care au ofertă pentru învățământul profesional, a:

 • listei candidaților admiși și a celor respinși în învățământul profesional
 • precizărilor privind depunerea dosarelor de înscriere de către candidații admiși, respectiv ridicarea fișelor de înscriere de către candidații respinși
 • precizări prin care candidații admiși la clase/grupe care, în urma primei etape de admitere, se află sub efectivul minim necesar constituirii formațiunilor de studii sunt înștiințați că după depunerea dosarelor de înscriere, vor fi înmatriculați sub rezerva completării în urma etapei a II-a de admitere a numărului de locuri minim necesar pentru constituirea formațiunilor de studii

Se va preciza, de asemenea, că, în situația în care nici în etapa a II-a nu se vor ocupa suficiente locuri pentru constituirea efectivelor minime, se poate decide redistribuirea candidaților, prin comisia de admitere județeană, în limita locurilor disponibile, la alte clase sau unități școlare. Redistribuirea va avea loc în cadrul unei ședințe publice la care vor fi invitați să participle

19 și 22 iulie: Ridicarea fișelor de înscriere în învățământul profesional și dual de către candidații declarați respinși

Candidații respinși la etapa I de admitere în învățământul profesional se pot înscrie în etapa a II-a de admitere în învățământul profesional și în învățământul dual sau în etapele de admitere în învățământul liceal

Înmatriculare

23-26 iulie: Depunerea dosarelor de înscriere la unitățile de învățământ la care candidații au fost declarați admiși în învățământul profesional

 • În cazul retragerii fișelor de înscriere sau nedepunerii dosarelor de înscriere de către candidații admiși, pe locurile eliberate de aceștia pot fi admiși alți candidați, în ordinea rezultatelor obținute la admiterea organizată în această etapă, cu condiția încadrării în termenul de depunere a dosarelor de înscriere

26 iulie: Transmiterea de către unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul professional, la comisia admitere, a situației locurilor rămase libere în urma finalizării depunerii dosarelor de înscriere a candidaților admiși în această etapă de admitere

29-31 iulie: Rezolvarea cazurilor speciale de către comisia de admitere. Nu va repartiza candidați la calificările la care s-a organizat preselecție.

31 iulie: Afișarea de către unitățile de învățământ profesional a listei candidaților înmatriculați și a situației cu locurile rămase libere în învățământul profesional, după depunerea dosarelor de înscriere în etapa I de admitere și rezolvarea cazurilor speciale

ISJ afișează lista locurilor libere pentru etapa a II-a de admitere în învățământul profesional.

În situația în care candidații au completat mai multe opțiuni, inclusiv pentru calificări profesionale la care unitatea de învățământ nu a organizat preselecție, aceștia vor fi considerați înscriși pentru celelalte calificări profesionale pe care le-au marcat în fișa de înscriere.

1 august: Afișarea de către toate unitățile de învățământ gimnazial/IȘJ a listei cu locurile libere pentru etapa a II-a de admitere în învățământul profesional

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate