Connect with us
Publicitate

EDUCAȚIE

ADMITERE la școlile de poliție, jandarmi și pompieri 2022: Aproape 3000 de locuri pentru candidați. Înscrieri, din 7 martie

Publicat

Ministerul Afacerilor Interne anunță că din 7 martie începe o nouă sesiune de admitere în cele 6 unități de învățământ ale MAI în care se formează agenți de poliție, subofițeri și maiștri militari. Sunt 2.880 de locuri disponibile.

Înscrierile se desfășoară până în 18 martie. Termenul pentru depunerea documentelor este 27 martie.

Admitere școala de poliție, jandarmi, pompieri 2022 – numărul de locuri

Admitere școala de poliție, jandarmi, pompieri 2022 – înscrieri

Persoanele care îndeplinesc condițiile și criteriile necesare și care doresc să candideze pe unul din aceste locuri pot depune cererea-tip de înscriere începând cu 7 martie până la data de 18 martie.

Cererea se depune în funcție de opțiunea aleasă – poliție, poliție de frontieră, jandarmerie, pompieri – și în funcție de domiciliul sau reședința înscris/ă pe cartea de identitate, exclusiv în format electronic, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică.

Vezi model cerere-tip admitere școli MAI 2022

Unitățile de recrutare sunt structurile de resurse umane din cadrul inspectoratelor județene de poliție, de jandarmerie sau pentru situații de urgențe, precum și inspectoratele teritoriale ale poliției de frontieră și structurile de resurse umane ale Inspectoratelor Generale de la nivel central.

În cazul candidaților care optează pentru locurile Poliţiei de Frontieră şi nu au domiciliul într-un judeţ limitrof frontierei de stat, aceștia se pot adresa structurilor de resurse umane din unităţile subordonate Inspectoratului General al Poliţiei Române, potrivit domiciliului sau reşedinţei înscris/ă în cartea de identitate.

Cererea-tip de înscriere și, după caz, consimțământul privind solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar de către unitatea de recrutare, se completează de către candidat în mod lizibil, se semnează și se transmit, exclusiv în format electronic, la adresa de e-mail a unității de recrutare.

La primirea cererii-tip de înscriere, persoana cu sarcini de recrutare atribuie candidaților codul unic de identificare, precum și centrul zonal la care este arondat; o scanează și o comunică, la adresa de e-mail indicată, candidaților, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data înregistrării acesteia.

Vezi Consimțământ solicitare cazier

Unitățile de recrutare au obligația de a posta pe site-ul oficial adresa de e-mail la care se transmit cererile-tip de înscriere.

Candidații se pot înscrie la o singură școală postliceală.

În vederea constituirii dosarului de recrutare, candidații depun toate documentele solicitate până la data de 27 martie 2022.

Dosarul de recrutare conține documentele prevăzute în anexele nr. 2 și 3 la Ordinul MAI nr. 105/2020 privind examinarea medicală a candidaților la concursurile de admitere în unitățile de învățământ care formează personal pentru nevoile MAI, respectiv adeverința medicală eliberată de medicul de familie, precum și consimțământul informat.

Vezi Adeverinta medicală și consimțământ informat

Adeverința medicală se completează de medicul de familie, iar consimțământul informat se completează și se semnează de candidat în mod lizibil și se depun la unitatea de recrutare. Adeverința medicală eliberată de medicul de familie se transmite de către compartimentul cu sarcini de recrutare medicului de unitate.

După primirea documentului de la medicul de unitate, compartimentul cu sarcini de recrutare informează candidații declarați ”INAPT” cu privire la încetarea activităților de recrutare. Candidaţii care îşi retrag documentele din dosarul de recrutare înainte de afişarea/postarea rezultatului final sunt retraşi din concurs.

Dosarul de recrutare

1. cererea de înscriere, înregistrată la unitatea cu atribuţii de recrutare (Anexa nr.2) – se va aduce în original la depunerea dosarului

2. curriculum vitae – Europass (CV) – instrucțiunile pentru completarea CV- ului Europass pot fi accesate pe pagina  https://europass.cedefop.europa.eu / (Anexa nr. 3)

3. copii ale documentelor care atestă absolvirea studiilor liceale:

 • diploma de bacalaureat şi foaia matricolă a studiilor liceale (pentru candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în promoţiile anterioare anului 2021)

sau

 • adeverință (eliberată de instituția de învățământ la care au susținut examenul de bacalaureat), care îndeplinește condițiile de valabilitate, din care să rezulte faptul că au susținut și promovat examenul de bacalaureat, și în care sunt menționate notele obținute la probele de examen, media generală de la bacalaureat, mediile obținute în anii de liceu, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma (pentru candidații promoţiei 2021, care nu au putut intra în posesia diplomei de bacalaureat până la finalizarea dosarului de recrutare).

Aceste documente se prezintă în copii, însoțite de originale în vederea certificării pentru conformitate cu originalul, sau copii legalizate.

În conformitate cu prevederile art. 34, alin. (6) din Regulamentul privind regimul actelor de studii și al documentelor școlare gestionate de unitățile de învățământ preuniversitar termenul de valabilitate a adeverinței este până la eliberarea actului de studiu, dar nu mai mult de 12 luni de la data eliberării acesteia.

Candidații care au obținut în străinătate o diploma echivalentă celei de la examenul national de bacalaureat depun următoarele documente:

 • copia diplomei echivalente obținute în străinătate
 • traducerea legalizată a diplomei echilvalente
 • atestatul de recunoaștere a studiilor, eliberat de Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educației

4. copii ale actului de identitate, carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă (ex: Revisal etc.) şi, dacă este cazul, ale livretului militar – însoțite de originale

5. copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă – însoțite de originale

6. autobiografia, întocmită olograf, cu instrument de scris cu pastă sau cerneală de culoare albastră, conform îndrumarului din Anexa nr.4

7. tabelul nominal cu rudele candidatului şi, după caz, ale soţului/soţiei candidatului – Anexa nr.5

8. extras de pe cazierul judiciar/certificat de cazier judiciar

9. 1 fotografie color 9×12 (având scrise pe verso: numele, prenumele tatălui și prenumele candidatului, înscrise cu majuscule, precum și codul numeric personal al acestuia)

10. adeverința medicală eliberată de medicul de familie în condițiile ordinului ministrului afacerilor interne privind examinarea medicală a candidaților la concursul de admitere în instituțiile de învățământ care formează personal pentru nevoile MAI din care să rezulte că este clinic sănătos pentru participarea la concursul de încadrare în MAI, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării selecției (Anexa nr. 6 – adeverința medicală se completează la toate rubricile, semnează și parafează de medicul de familie al candidatului)

11. consimțământ informat completat și semnat în mod lizibil de către candidat (Anexa nr. 7)

12. avizul psihologic sau nota compartimentului de resurse umane, în cazul în care rezultatele evaluării psihologice s-au comunicat pe bază de tabel nominal

13. declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (Anexa nr. 8)

14. un dosar plic (fără a se face mențiuni pe dosar).

Admitere școala de poliție, jandarmi pompieri 2022 – condiţii legale de recrutare

 • să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România
 • să cunoască limba română, scris şi vorbit
 • să aibă capacitate deplină de exerciţiu
 • să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic
 • să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere
 • să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat
 • să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist / jandarm / pompier
 • să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea
 • să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni
 • să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară. Verificarea îndeplinirii acestui criteriu se realizează cu ocazia examinării medicale
 • să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9.00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului
 • să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ
 • să deţină sau să obţină până la absolvire permis de conducere categoria B

(detalii complete, pe site-urile școlilor de poliție, jandarmi, pompieri)

AICI, dispoziția MAI/DGMRU privind organizarea admiterii 2022.

ADMITERE 2022 la școala de pompieri – condiții de recrutare

Condiţiile legale de recrutare a candidaţilor pentru admiterea în instituţiile de învăţământ pe locurile destinate formării iniţiale a cadrelor militare sunt următoarele:

 • să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România
 • să cunoască limba română, scris şi vorbit
 • să aibă capacitate deplină de exerciţiu
 • să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic
 • să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere
 • să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat
 • să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate
 • să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea
 • să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni
 • să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani
 • să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege.

Aptitudinea/inaptitudinea din punct de vedere medical, fizic și psihologic se constată de structurile de specialitate ale MAI, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În situaţia în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situaţii, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale.

Dovada îndeplinirii condiţiei ”absolvent de liceu” se face cu diplomă sau cu adeverinţă care îndeplineşte condiţiile de valabilitate, din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat.

Candidații care au obținut în străinătate o diplomă echivalentă celei de la examenul național de bacalaureat depun următoarele documente:

 • copia diplomei echivalente obținute în străinătate;
 • traducerea legalizată a diplomei echivalente;
 • atestatul de recunoaștere a studiilor, eliberat de Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educației.

ADMITERE 2022 la școala de pompieri – criterii specifice

Criteriile specifice pentru recrutarea candidaţilor la examenele de admitere în instituţiile de învăţământ, forma de învăţământ cu frecvenţă, în vederea formării profesionale iniţiale, sunt următoarele:

 • să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere
 • să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară – verificarea cerinţei se realizează cu ocazia examinării medicale, criteriul specific nu se aplică pentru candidaţii de la Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldești
 • să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9.00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului
 • să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ.

Admitere școala de poliție, jandarmi, pompieri 2022 – etape

Sesiunea de admitere cuprinde mai multe etape.

Evaluarea psihologică a candidaților se susține cel târziu până la data de 22 martie 2022, conform planificării realizate de către persoanele responsabile.

Admitere școala de poliție, jandarmi, pompieri 2022: proba sportivă – se evaluează cu note de la 5 la 10

Urmează proba de evaluare a performanței fizice, evaluarea cunoștințelor și examinarea medicală a candidaților rămași în concurs după parcurgerea etapelor amintite.

Proba de evaluare a performanței fizice se va derula în perioada 31 martie – 6 aprilie 2022.

Candidații sunt repartizați pe 7 centre zonale, indiferent de școala pentru care candidează, astfel:

 • Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” – pentru candidații din Municipiul București și județele: Argeș, Călărași, Constanța, Giurgiu, Ialomița, Ilfov, Teleorman, Tulcea
 • Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” Câmpina – pentru candidații din județele: Brașov, Brăila, Buzău, Covasna, Dâmbovița, Galați, Prahova, Vrancea
 • Școala de Agenți de Poliție „Septimiu Mureșan” Cluj-Napoca – pentru candidații din județele: Alba, Bistrița-Năsăud, Cluj, Harghita, Hunedoara, Maramureș, Mureș, Sălaj, Sibiu
 • Școala de Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră „Avram Iancu” Oradea – pentru candidații din județele: Arad, Bihor, Caraș-Severin, Satu Mare, Timiș
 • Școala Militară de Subofițeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgășani – pentru candidații din județele: Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Vâlcea
 • Școala Militară de Subofițeri Jandarmi „Petru Rareș” Fălticeni – pentru candidații din județele: Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava, Vaslui

Candidații pentru Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldești susțin proba de evaluare a performanței fizice exclusiv la sediul școlii, fără a conta domiciliul sau reședința înscris/ă pe cartea de identitate.

Proba de evaluare a performanței fizice se susține, indiferent de unitatea de învățământ pentru care candidatul a optat, în centrele zonale de selecție, potrivit arondării, repartizarea acestora fiind în sarcina unității de învățământ pentru care au optat. Planificarea și afișarea pe site-ul oficial se realizează de către centrul zonal.

Această probă se evaluează cu note de la 5 la 10, respectiv „nepromovat”, pentru promovare fiind necesar să se obțină minimum nota 5.

Admitere școala de poliție, jandarmi, pompieri 2022 – noutăți la proba scrisă

Proba de evaluare a cunoștințelor are loc în 9 aprilie 2022, la unitățile de recrutare.

Începând cu această sesiune, pentru candidații la concursul de admitere în unitățile de învățământ postliceal aflate în subordinea Inspectoratului General al Poliției Române, Inspectoratului General al Poliției de Frontieră și Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, proba de evaluare a cunoștințelor constă într-un test grilă.

Acesta va cuprinde:

 • subiecte de limba română – în proporție de 40%
 • subiecte de limbă străină – în proporție de 15%
 • subiecte din legislația specifică MAI, precum și a instituțiilor politice ale statului – în proporție de 20%
 • subiecte de educaţie civică şi cetăţenească, exerciţii de evaluare a capacităţii de analiză şi sinteză, precum şi exerciţii privind deprinderea raționamentului logic –  în proporție de 15%

Punctajul din oficiu reprezintă 10% din nota maximă.

La limba străină, candidatul optează, prin cererea-tip de înscriere la concursul de admitere, pentru una din următoarele discipline: limba engleză sau limba franceză

Eventualele contestații cu privire la această probă de concurs se transmit de către candidați online la adresa de e-mail a unității de învățământ pentru care candidează și se soluționează la sediul acesteia, în termen de 48 de ore de la depunere.

Vezi model Contestație 2022

Admitere școala de poliție, jandarmi, pompieri 2022 – examinarea medicală, rezultate finale

Examinarea medicală se realizează în perioada 18 aprilie – 20 mai 2022, pentru candidații care se încadrează în numărul de locuri scoase la concursul de admitere, în funcție de instituția de învățământ vizată, în ordinea descrescătoare a notelor finale.

Unitățile de învățământ postează pe site-ul oficial, la finalul fiecărei zile, situația candidaților care au finalizat examinarea medicală, succesiv, până la completarea numărului de locuri scoase la concursul de admitere. Sunt declarați admiși candidații care au fost declarați apt medical, în ordinea descrescătoare a notelor finale.

Rezultatele finale ale admiterii vor fi aduse la cunoștința candidaților prin afișare la sediul unităților de învățământ și prin postare pe site-urile oficiale ale acestora, până la data de 27 mai 2022.

În ceea ce privește probele de concurs pentru admiterea la Şcoala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldești, acestea se susțin la sediul unității de învățământ. Înscrierea candidaților, depunerea dosarelor de candidat, examinarea psihologică, susținerea probelor, precum și examinarea medicală se susțin la aceleași date cu cele ale celorlalte școli, potrivit celor menționate mai sus.

După fiecare probă de concurs, școlile vor publica pe site-urile proprii rezultatele obținute de candidați.

Calendar Admitere școala de poliție, jandarmi, pompieri 2022

7-18 martie 2022 (iclusiv în zilele de sâmbătă și duminică): depunerea cererilor de înscriere (completate de către candidați în mod lizibil și semnate) exclusiv în format electronic la adresa de e-mail a unității de recrutare

până în 22 martie 2022: evaluarea psihologică (conform planificării întocmite de către Centrul de Psihosociologie al MAI împreună cu unitățile de recrutare)

până în 27 martie 2022: depunerea documentelor pentru dosarul de recrutare, la unitățile de recrutare

31 martie – 6 aprilie 2022: susținerea probei de evaluare a performanței fizice (conform planificării)

9 aprilie 2022: susținerea probei de evaluare a cunoștințelor

 • în termen de 24 ore de la afișarea Listei provizorii cu rezultatele obținute de candidați la probele de concurs: depunerea contestațiilor exclusiv la adresa de e-mail a școlii (office@scoaladepompieri.ro, pentru școala de pompieri)

18 aprilie – 20 mai 2022: examinarea medicală (pentru candidații care se încadrează în numărul total de locuri scoase la concursul de admitere, în ordinea descrescătoare a notelor finale / conform planificării întocmite de către compartimentele cu atribuții de recrutare

până în 27 mai 2022: afișarea rezultatelor finale –  site-urile oficiale ale școlilor de poliție, jandarmi, pompieri

 Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Alba24 și pe Google News

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate


Parteneri Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax