Connect with us
Publicitate

EDUCAȚIE

Admitere școala de pompieri 2022: Doar trei zile până la data limită pentru înscrieri. Condiții pentru candidați

Publicat

Cei care doresc să se înscrie la școala de pompieri mai au timp până vineri, 18 martie, să depună cererile la admiterea din acest an. ISU Alba reamintește că sunt disponibile 300 de locuri la Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă ”Pavel Zăgănescu Boldești.

Dintre acestea, 275 de locuri sunt destinate subofițerilor de pompieri și protecție civilă, iar 25 de locuri sunt pentru maiștri militari auto.

Admitere școala de pompieri 2022 – calendarul admiterii

7 – 18 martie 2022 – depunere cereri înscriere (on-line, la adresa de e-mail resurse_umane@isualba.ro – pentru candidații din Alba)

22 martie 2022 – data până la care va avea loc evaluarea psihologică

27 martie 2022 – termen depunere documente în vederea constituirii dosarului de recrutare

31 martie – 6 aprilie 2022 – evaluarea performanțelor fizice

9 aprilie 2022 – susținerea probei de evaluare a cunoștințelor

18 aprilie – 20 mai 2022 – examinare medicală (doar candidații care se încadrează în numărul locurilor scoase la concurs în ordinea descrescătoare a notelor finale).

Vezi și ADMITERE la școlile de poliție, jandarmi și pompieri 2022: Aproape 3000 de locuri pentru candidați. Înscrieri, până în 18 martie

ADMITERE 2022 la școala de pompieri – condiții de înscriere

Cererea-tip de înscriere, declaraţia privind luarea la cunoştinţă despre condiţiile legale, criteriile specifice, celelalte condiţii de organizare a concursului şi măsurile care vor fi luate în cazul neîndeplinirii acestora, copia cărții de identitate și, după caz, consimțământul privind solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar de către unitatea de recrutare, se completează de către candidat în mod lizibil, se semnează și se transmit, exclusiv în format electronic, la adresa de e-mail a unității de recrutare, respectiv resurse_umane@isualba.ro, în perioada 7 – 18 martie 2022, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică.

La primirea cererii-tip de înscriere, persoana cu sarcini de recrutare atribuie candidaților, codul unic de identificare, folosit pe întreaga procedură de concurs. Cererea-tip de înscriere cuprinzând elementele prevăzute anterior se scanează și se comunică, la adresa de e-mail indicată, candidaților.

ADMITERE 2022 la școala de pompieri – condiții de recrutare

Condiţiile legale de recrutare a candidaţilor pentru admiterea în instituţiile de învăţământ pe locurile destinate formării iniţiale a cadrelor militare sunt următoarele:

 • să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România
 • să cunoască limba română, scris şi vorbit
 • să aibă capacitate deplină de exerciţiu
 • să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic
 • să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere
 • să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat
 • să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate
 • să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea
 • să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni
 • să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani
 • să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege.

Aptitudinea/inaptitudinea din punct de vedere medical, fizic și psihologic se constată de structurile de specialitate ale MAI, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În situaţia în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situaţii, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale.

Dovada îndeplinirii condiţiei ”absolvent de liceu” se face cu diplomă sau cu adeverinţă care îndeplineşte condiţiile de valabilitate, din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat.

Candidații care au obținut în străinătate o diplomă echivalentă celei de la examenul național de bacalaureat depun următoarele documente:

 • copia diplomei echivalente obținute în străinătate;
 • traducerea legalizată a diplomei echivalente;
 • atestatul de recunoaștere a studiilor, eliberat de Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educației.

ADMITERE 2022 la școala de pompieri – criterii specifice

Criteriile specifice pentru recrutarea candidaţilor la examenele de admitere în instituţiile de învăţământ, forma de învăţământ cu frecvenţă, în vederea formării profesionale iniţiale, sunt următoarele:

 • să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere
 • să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară – verificarea cerinţei se realizează cu ocazia examinării medicale, criteriul specific nu se aplică pentru candidaţii de la Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldești
 • să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9.00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului
 • să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ.

ADMITERE 2022 la școala de pompieri – documente necesare pentru recrutare

În vederea participării la concursul de admitere în instituţiile de învăţământ, candidaţii parcurg următoarele etape premergătoare desfăşurării concursului:

 • completează cererea-tip de înscriere, declaraţia privind luarea la cunoştinţă despre condiţiile legale, criteriile specifice, celelalte condiţii de organizare a concursului şi măsurile care vor fi luate în cazul neîndeplinirii acestora și, după caz, consimțământul privind solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar de către unitatea de recrutare și atașează copia cărții de identitate;
 • depun la dosarul de recrutare, documentele necesare constituirii acestuia.

Pentru recrutare, fiecare candidat va depune la structura de resurse umane a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Unirea” al județului Alba un dosar plic, cuprinzând următoarele documente:

 • cererea de înscriere – vezi Model cerere înscriere
 • diploma de bacalaureat (copie)
 • foaia matricolă pentru clasele IX-XII / IX-XIII (copie)
 • copii ale actului de identitate, documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi, dacă este cazul, ale livretului militar
 • copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţiei şi fiecărui copil
 • copia certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă
 • curriculum vitae – Europass (CV)
 • autobiografia  – vezi Îndrumar întocmire autobiografie
 • tabelul nominal cu rudele candidatului – vezi model Tabel nominal cu rudele candidatului
 • 1 fotografie color 9×12 cm (având scrise pe verso: numele, prenumele tatălui și prenumele candidatului, înscrise cu majuscule, precum și codul numeric personal al acestuia)
 • adeverința medicală eliberată de medicul de familie (modelul prevăzut de Anexa nr. 2 la OMAI nr. 105/2020) – vezi Model adeverintă medicală și consimțământ informat
 • consimțământul informat (modelul prevăzut de Anexa nr. 3 la OMAI nr. 105/2020)
 • declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptare a condiţiilor de recrutare – vezi model Declaratie de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare
 • extras de pe cazierul judiciar/cazierul judiciar – vezi Consimțământ solicitare cazier
 • documentele justificative pentru candidații care optează pentru locurile alocate romilor (dacă este cazul, inclusiv declarațiile prevăzute de Anexele nr. 3 la Dispoziția DGMRU nr. II/18716 din 15.07.2020 pentru modificarea Dispoziției DGMRU nr. II/17953/2019 – disponibilă pe site-ul MAI)
 • documentele justificative pentru candidații îndreptățiți să beneficieze de prevederile Ordinului m.a.i. nr. 35/2014 privind măsurile de sprijin acordate poliţiştilor încadraţi într-un grad de invaliditate şi familiilor acestora, precum şi familiilor poliţiştilor decedaţi sau, după caz ale Ordinului m.a.i.nr. 108/2014 privind măsurile de sprijin acordate personalului militar încadrat într-un grad de invaliditate sau clasat apt limitat pentru serviciul militar şi familiilor acestora, precum şi familiilor personalului militar decedat, ambele cu modificările și completările ulterioare (dacă este cazul)

Copiile documentelor prevăzute mai sus, se certifică pentru conformitate şi se semnează de persoana desemnată din cadrul unității de recrutare şi de candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după realizarea copiilor.

Documentele pot fi depuse şi în copie legalizată, situaţie în care activităţile prevăzute anterior nu se mai realizează.

Extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către compartimentul cu sarcini de recrutare, pe baza consimţământului expres al candidatului. Extrasul poate fi înlocuit şi de un certificat de cazier judiciar, în termen de valabilitate, depus de candidat.

Adeverința medicală se completează de medicul de familie, iar consimțământul informat se completează și se semnează de candidat în mod lizibil și se depun la unitatea de recrutare.

AICI, alte detalii despre înscrieri și probele de concurs.

 Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Alba24 și pe Google News

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate


Parteneri: Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro. Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax