Connect with us
Publicitate

EVENIMENT

Angajări la ISU Alba: Două posturi de subofițeri, scoase la concurs. Condiții pentru candidați

Publicat

ISU Alba anunță ca sunt scoase la concurs două posturi de subofițeri prin încadrare directă/rechemare în activitate în cadrul Serviciului de Pregătire pentru Intervenție și Reziliența Comunităților.

Termenul limită pentru depunerea dosarului în volum complet este 13 ianuarie, ora 15.00.

Toate documentele necesare se depun doar în format electronic, la adresa de e-mail concurs3@isualba.ro.

Posturile sunt de subofițer operativ principal în cadrul Serviciului pregătire pentru intervenţie şi rezilienţa comunităţilor a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Unirea” al judeţului Alba, prevăzute la pozițiile 48 și 49 din statul de organizare al unității, prevăzute cu gradul de plutonier adjutant șef.

Recrutarea în vederea încadrării directe are drept scop identificarea și atragerea persoanelor care îndeplinesc condițiile legale, criteriile specifice și cerințele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/polițist.

Recrutarea în vederea rechemării în activitate are drept scop identificarea și atragerea persoanelor care au calitatea de cadre militare în rezervă, care corespund condițiile legale și criteriile specifice pentru ocuparea posturilor vacante.

Condiţii specifice

 • Categoria de personal care poate ocupa postul: subofițer;
 • Gradul militar minim necesar ocupantului postului: sergent major;
 • Pregătirea necesară ocupantului postului: pregătire de bază: – absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat; pregătire de specialitate: cursuri de inițiere / specializare / perfecționare în domeniul situațiilor de urgență / protective civilă, după încadrare;
 • Alte cunoștințe: cultură generală cunoștințe de specialitate în domeniile: militar / situații de urgență / protective civilă / psihologie, pedagogie, comunicare, administrație și operare P.C., după încadrare;
 • Certificat / autorizaţie de acces la informaţii clasificate de nivel „Secret de serviciu”, după încadrare.
 • să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic. Aptitudinea/inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale M.A.I., printr-o examinare medicală și evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În situația în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situații, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv;
 • să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 • să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
 • să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 • să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 • să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 • să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege

Vezi integral condițiile din anunțul de concurs.

Dosarul de recrutare

 • cererea de înscriere (Anexa nr. 2);
 • curriculum vitae (în format Europass, Anexa nr. 3);
 • copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului (documentele de studii solicitate vor fi însoțite de foaie matricolă/supliment și scanate față verso);
 • copia actului de identitate
 • copia carnetului de muncă/ certificatului stagiu de cotizare şi/ sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă;
 • copia livretului militar (dacă este cazul);
 • copii ale: certificatului de naștere al candidatului; certificatului de naștere al soţului/soţiei; certificatului de naștere al fiecărui copil; certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;
 • autobiografia, completată olograf cu pix/stilou cu pastă de culoare albastră, semnată și datată, conform îndrumarului din Anexa nr.4 la prezentul anunţ (a se vedea exemplul privind completarea acesteia);
 • tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului (Anexa nr. 5);
 • extras de pe cazierul judiciar/certificat de cazier judiciar;
 • o fotografie color 9×12 cm;
 • adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie în condiţiile ordinului ministrului afacerilor interne privind examinarea medicală a candidaților la concursurile de încadrare în MAI, din care să rezulte că este clinic sănătos pentru participarea la concursul de încadrare în MAI, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului (conform modelului din Anexa nr. 6 la prezentul anunţ);
 • aviz psihologic din care să rezulte aptitudinea privind deţinerea, portul şi folosirea armelor şi muniţiilor letale sau neletale supuse autorizării, emis cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de examinări, atestat în condiţiile legii;
 • declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (Anexa nr. 7);
 • consimțământul informat (Anexa nr. 8);
 • doar pentru cadrele militare în rezervă, adeverinţă eliberată de unitatea de unde a trecut în rezervă, în care să fie menţionate gradul militar în rezervă deţinut, perioadele de activitate şi funcţiile îndeplinite, motivul şi temeiul legal al trecerii în rezervă.

Calendar concurs:

2 februarie: testul scris privind verificarea cunoștințelor necesare îndeplinirii atribuțiilor postului, care poate fi înregistrat / supravegheat video

Sunt declarați „Admis” la concurs primii 2 candidați care au obţinut nota cea mai mare la testul scris în ordinea descrescătoare a notelor (minim nota 7.00).

Atât proba testul scris, cât și interviul de departajare vor fi înregistrate audio şi video.

Candidatul nemulţumit de rezultatul obţinut la testul scris, poate formula contestaţie, o singură dată, în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor.

Precizări referitoare la modul de depunere a dosarului de recrutare

În perioada alocată pentru înscriere 28.12.2021 – 06.01.2022, candidaţii depun cererile de înscriere, CV model Europass, copia actului de identitate şi declaraţia privind cunoaşterea şi acceptarea condiţiilor de recrutare, în format SCANAT (PDF) la adresa de e-mail: concurs3@isualba.ro, până la data de 06.01.2022 inclusiv (ora 1500). E-mailul de înaintare al documentelor de mai sus va cuprinde la rubrica ”subiect” sintagma ”dosar” urmat de numele şi prenumele candidatului (Exemplu: Dosar_Popescu_Ioan).

Documentele de înscriere la concurs vor fi completate personal, olograf. Pentru formularele tip se completează toate rubricile, cerințele, citeț, se vor semna și data. Pentru rubricile unde nu există informații, acestea se barează cu o linie.

În perioada alocată pentru depunerea dosarului de recrutare în volum complet 28.12.2021 – 13.01.2022, candidaţii depun şi restul documentelor prevăzute la punctul V din anunț. Conţinutul dosarului de recrutare constituit de candidat se transmite în format SCANAT (PDF) la adresa de e-mail: concurs3@isualba.ro, până la data de 13.01.2022 inclusiv (ora 1500). E-mailul de înaintare al documentelor de mai sus va cuprinde la rubrica ”subiect” sintagma ”dosar” urmat de numele şi prenumele candidatului (Exemplu: Dosar_Popescu_Ioan).

Urmăriți știrile Alba24.ro și pe Google News

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate


Parteneri Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax