Connect with us
Publicitate

ADMINISTRATIE

Primăria Alba Iulia: PROCEDURA pentru eşalonarea impozitelor şi taxelor locale restante. Vezi cum poţi plăti în rate şi perioadele


Publicat

sediu Primaria Alba Iulia

primaria alba iuliaPrimăria Alba Iulia a pus în consultare publică procedura de acordare a eșalonărilor la plata impozitelor, taxelor și a altor obligații la bugetul local, a eșalonărilor la plata majorărilor de întârziere de orice fel, cu excepția majorărilor de întârziere datorate pe perioada de eșalonare de contribuabilii persoane fizice și juridice, precum și procedura de acordare a scutirii de la plata majorărilor de întârziere a persoanelor fizice. Procedura va face obiectul unei hotărâri de Consiliu Local.

În 25 mai, de la ora 10.00, va avea loc dezbatere publică pe acest subiect, la sediul Primăriei, în sala de şedinţe.

Propunerile, sugestile sau opiniile cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice pot fi depuse, în scris, la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia (camera 8) până în data de 20 mai 2016.

Procedura de acordare a eşalonărilor la plata impozitelor, taxelor şi a altor obligatii la bugetul local al municipiului Alba Iulia, a eşalonării la plata majorărilor de întârziere de orice fel, cu excepţia majorărilor de întârziere datorate pe perioada de eşalonare de contribuabilii persoane fizice şi juridice, precum şi procedura de acordare a scutirii de la plata majorărilor de întârziere a persoanelor fizice.

Pentru obligaţiile fiscale restante datorate municipiului Alba Iulia la data de 31 decembrie a anului anterior depunerii cererii de acordare a eşalonării la plată se pot acorda, la cererea temeinic justificată a contribuabilului, înlesniri sub forma eşalonării la plată pe o perioadă de cel mult 5 ani.

Nu se acordă eşalonare la plată pentru obligaţiile fiscale mai mici de 2000 lei în cazul persoanelor fizice şi 5000 lei în cazul persoanelor juridice.

Nu se acordă eşalonări la plată pentru obligaţiile fiscale născute în anul depunerii cererii de acordare a eşalonării la plată.

Asocierile fără personalitate juridică cu calitatea de contribuabil sunt asimilate persoanelor juridice.

Pentru eşalonarea la plată, sunt asimilate obligaţiilor fiscale:

amenzile de orice fel administrate de organul fiscal;

creanţele bugetare stabilite de alte organe si transmise spre recuparare organelor fiscale, potrivit legii, inclusiv creantele bugetare rezultate din raporturi juridice contractuale stabilite prin hotarari judecatoresti sau alte inscrisuri care,  potrivit legii, constituie titluri executorii.

Eşalonarea la plată nu se acordă pentru:

– obligaţiile fiscale care au făcut obiectul unei eşalonări acordate în temeiul prezentei hotărâri de consiliu local, care si-a pierdut valabilitatea;

– obligatiile fiscale administrate de Directia Venituri a municipiului Alba Iulia exigibile dupa data eliberarii certificatului de atestare fiscala;

– obligatiile fiscale stabilite prin acte administrative fiscale care, la data eliberarii certificatului de atestare fiscala, sunt suspendate in conditiile art. 14 sau art. 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare

Perioada de eşalonare la plată va fi stabilită astfel:

În cazul persoanelor fizice:

– pentru sumele cuprinse intre 2000 lei – 5000 lei perioada de eşalonare este de 1 an;

– pentru sumele cuprinse intre 5001 lei – 10000 lei perioada de eşalonare este de 2 ani;

– pentru sumele cuprinse intre 10001 lei – 20000 lei perioada de eşalonare este de 3 ani;

– pentru sumele cuprinse intre 20001 lei – 40000 lei periosda de eşalonare este de 4 ani;

– pentru sumele peste 40001 perioada de eşalonare este de 5 ani.

În cazul persoanelor juridice:

– pentru sumele cuprinse intre 5000 lei – 25000 lei perioada de eşalonare este de 1 an;

– pentru sumele cuprinse intre 25001 lei – 50000 lei perioada de eşalonare este de 2 ani;

– pentru sumele cuprinse intre 50001 lei – 75000 lei perioada de eşalonare este de 3 ani;

– pentru sumele cuprinse intre 75001 lei – 100000 lei perioada de eşalonare este de 4 ani;

– pentru sumele peste 100000 lei perioada de eşalonare este de 5 ani.

Pentru acordarea eşalonării la plata a obligaţiilor fiscale, contribuabili trebuie să îndeplinească cumulativ urmatoarele condiţii:

– situaţia fiscală a contribuabilului să corespundă cu realitatea, respectiv să fie conformă cu înregistrările efectuate în evidenţa fiscală, iar, în cazul persoanelor juridice, să fie efectuată inspecţia fiscală (condiţie îndeplinită până la data eliberării certificatului de atestare fiscală)

– să se afle în dificultate generată de lipsa temporară de disponibilităţi băneşti şi să aibă capacitate financiară de plată pe perioada de eşalonare la plată. Aceste situaţii se apreciază de organul fiscal competent pe baza programului de restructurare sau redresare financiară ori a altor informaţii şi/sau documente relevante, prezentate de debitor sau deţinute de organul fiscal;

– să aibă constituită garanţia

– să nu se afle în procedura insolvenţei;

– să nu se afle în dizolvare potrivit prevederilor legale în vigoare;

– să nu li se fi stabilit răspunderea potrivit legislaţiei privind insolvenţa şi/ sau răspunderea solidară. Prin excepţie, dacă actele prin care s-a stabilit răspunderea sunt definitive în sistemul căilor administrative şi judiciare de atac, iar suma pentru care a fost atrasă răspunderea a fost achitată, condiţia se consideră îndeplinită.

Debitorul trebuie să aibă depuse toate declaraţiile fiscale. Această condiţie trebuie îndeplinită la data eliberării certificatului de atestare fiscală. Condiţia se consideră îndeplinită şi în cazul în care, pentru perioadele în care nu s-au depus declaraţiile fiscale, obligaţiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de către organul fiscal.

Cererea de acordare a eşalonării la plată se depune la registratura Primăriei municipiului Alba Iulia sau se transmite prin poştă cu confirmare de primire şi se soluţionează de Directia Venituri a municipiului Alba Iulia în termen de 60 de zile de la data înregistrării.

Cererea contribuabilului se soluţionează în termen de 60 de zile de la data inregistrarii acesteia, de catre organul fiscal competent, prin propunere catre Consiliul local al municipiului Alba Iulia in vederea emiterii unei hotarari de aprobare sau de respingere a cererii de acordare a esalonarilor la plata a obligatiilor fiscale, dupa caz.

Cererea de acordare a esalonarilor la plata obligatilor fiscale va cuprinde urmatoarele elemente:

– datele de identificare a contribuabilului: denumirea/numele si prenumele acestuia, ale reprezentantului legal/imputernicitului, daca este cazul, domiciliul fiscal, codul de identificare fiscala, numarul de inregistrare la Oficiul Registrul Comertului, numarul de telefon/fax, adresa e-mail, cont bancar;

– perioada pentru care se solicita esalonarea la plata, exprimata in luni si motivarea acesteia;

– suma totala pentru care se solicita esalonarea la plata, defalcata pe tipuri de impozite, taxe si alte sume datorate bugetului local;

– justificarea starii de dificultate generate de lipsa temporara de disponibilitati banesti si cauzele acesteia;

– data si semnatura contribuabilului/reprezentantului legal/imputernicitului, precum si stampila, daca este cazul.

La cererea de acordare a eşalonarilor la plată a obligaţiilor fiscale se anexează următoarele documente:

– declaratia pe proprie raspundere a contribuabilului, din care sa reiasa ca nu se afla in procedura insloventei, ca nu se afla in dizolvare potrivit prevederilor legale in vigoare si ca nu s-au/s-a stabilit raspunderile/raspunderea, potrivit prevederilor legii insolventei si ale Codului de procedura fiscala;

– documente sau informatii relevante in sustinerea cererii.

În cazul persoanelor juridice, la cererea de acordare a eşalonărilor la plată a obligaţiilor fiscale se anexează şi următoarele documente:

– copia ultimei situatii financiare anuale depuse la Oficiul Registrul Comertului si la organismele din structura ANAF;

– situatia incasarilor si platilor pe ultimele 6 luni anterioare datei depunerii cererii de acordare a esalonarilor la plata obligatiilor fiscale;

– copia ultimei balante de verificare;

– programul de restructurare sau de redresare financiara semnat de reprezentantul legal al contribuabilului, care va contine si argumentarea posibilitatii platilor pe perioada solicitata la esalonare;

– garantia constituita conform art. 9 din prezenta procedura.

În cazul persoanelor fizice, la cererea de acordare a eşalonarilor la plată a obligaţiilor fiscale se anexează următoarele documente:

– copie de pe actul de identitate valabil;

– copie de pe certificatul de casatorie;

– actele prin care se dovedesc veniturile contribuabilului pe ultimele 6 luni anterioare depunerii cererii de acordare a esalonarii la plata oblligatiilor fiscale (adeverinta de salariat in care se precizeaza perioada pentru care este angajat solicitantul, cupon de pensie, fisa fiscala, etc.);

– garantia constituita conform art. 9 din prezenta procedura;

– alte documente relevante in sustinerea cererii

Prevederi speciale privind stingerea obligaţiilor fiscale

În cazul in care in perioada dintre data eliberarii certificatului de atestare fiscala si data comunicarii hotararii de esalonare la plata contribuabilul efectueaza plati in conturile bugetare aferente tipurilor de creante fiscale ce fac obiectul esalonarii la plata, se sting mai intai obligatiile exigibile in aceasta perioada si apoi obligatiile cuprinse in certificatul de atestare fiscala

În cazul in care in perioada cuprinsa intre data eliberarii certificatului de atestare fiscala si data comunicarii hotararii de esalonare la plata a obligatiilor fiscale s-au stins obligatii fiscale prin orice modalitate prevazuta de lege, care sunt cuprinse in suma care face obiectul esalonarii la plata, cu sumele respective se considera a fi stinse ultimele rate din graficul de esalonare, pana la concurenta acestora, fara modificarea graficului de esalonare.

Dupa primirea cererii, Directia Venituri elibereaza, din oficiu, certificatul de atestare fiscala pe care il comunica contribuabilului. Eliberarea certificatului de atestare fiscala in scopul acordarii esalonarii la plata nu este supusa taxei extrajudiciare de timbru.

Certificatul de inregistrare fiscala se elibereaza in termen de cel mult 2 zile lucratoare de la inregistrarea cererii.

Prin exceptie de la prevederile Codului de procedura fiscala certificatul de atestare fiscala eliberat in scopul acordarii esalonarilor la plata va cuprinde obligatiile fiscale existente in sold la data eliberarii acestuia.

Nu se inscriu in certificatul de atestare fiscala sumele reprezentand obligatii fiscale stabilite prin acte administrative fiscale a caror executare este suspendata in conditiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.

Prin exceptie de la dispozitiile Codului de procedura fiscala, certificatul de atestare fiscala are valabilitate pana la adoptarea hotararii de aprobare/respingere a cererii de esalonare la plata

Modul de soluţionare a cererii

Dupa primirea cererii de acordare a esalonarilor la plata obligatiilor fiscale, organul fiscal verifica:

– daca cererea contine elementele prevazute de prezenta procedura;

– daca cererea este insotita de documentele prevazute de prezenta procedura;

– daca situatia fiscala a contribuabilului corespunde cu realitatea;

– existenta unor sume de rambursat/restituit de plata de la bugetul local.

În cazul in care exista diferente intre sumele solicitate de catre contribuabil in cerere si cele inscrise in certificatul de atestare fiscala, organul fiscal solicita, in scris, prezentarea contribuabilului la sediul sau pentru clarificarea situatiei fiscale a acestuia.

Dupa clarificarea neconcordantelor, organul fiscal intocmeste in doua exemplare un proces-verbal de punere de acord, conform modelului prevazut in anexa la prezenta procedura. Un exemplar al procesului-verbal de punere de acord si al certificatului de atestare fiscala se comunica contribuabilului, iar un exemplar al acestora se arhiveaza de catre organul fiscal la dosarul esalonarii.

Termenul de clarificare a neconcordantelor este de cel mult 15 zile de la data comunicarii certificatului de atestare fiscala. Termenul de solutionare a cererii de acordare a esalonarilor la plata prevazut de art. 5 alin. 1 se prelungeste in mod corespunzator.

Cererea contribuabilului se analizeaza de Directia Venituri a municipiului Alba Iulia. In analiza pe care o realizeaza organul fiscal verifica incadrarea cererii in prevederile prezentei proceduri si va intocmi un raport de specialitate pe care il va inainta Primarului municipiului Alba Iulia in vederea intocmirii proiectului de hotarare a consililului local privind aprobarea/respingerea cererii de acordare a esalonarilor la plata obligatiilor fiscale. Procedura de adoptare de catre Consiliul local al municipiului Alba Iulia a hotararii de aprobare/respingere a cererii de acordare a esalonarii la plata obligatiilor fiscale este cea reglementata de Legea nr. 215/2001 privind Administratia publica locala, republicata, cu modificarile si complatarile ulterioare.

Prin hotararea de admitere se stabileste perioada de esalonare, data pana la care este valabila garantia in cazul in care aceasta este constituita sub forma scrisorii de garantie bancara, precum si cuantumul garantiei, cu mentionarea sumelor esalonate la plata.

Cuantumul si termenele de plata a ratelor de esalonare se stabilesc prin grafice de esalonare, care fac parte integranta din hotararea de esalonare la plata.

Cererea se solutioneaza prin hotarare de respingere in oricare din urmatoarele situatii, care nu sunt prevazute in mod limitativ:

– nu sunt indeplinite conditiile de acordare prevazute de art. 4 alin. (1) din prezenta procedura;

– contribuabilul nu depune documentele justificative necesare solutionarii cererii;

– nu s-a realizat punerea de acord in conditiile alin. (3);

– cererea si documentele aferente nu prezinta nicio modificare fata de conditiile de acordare a esalonarii la plata dintr-o cerere anterioara care a fost respinsa.

Pentru acordarea esalonarii la plata obligatiilor fiscale, contribuabilii trebuie sa constituie garantii, cu exceptia institutiilor publice, astfel cum sunt definite prin Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare sau prin Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, dup caz.

Garantiile pot consta in:

– mijloace banesti consemnate pe numele debitorului la dispozitia organului fiscal la o unitate a Trezoreriei Statului;

– scrisoare de garantie bancara sau polita de asigurare de garantie emisa de o societate de asigurari. In cazul in care scrisoarea de garantie/polita de asigurare de garantie este emisa de o institutie financiara din afara Romaniei, aceasta trebuie sa fie confirmata si acceptata de o institutie de credit sau de asigurare din Romania;

– incheierea unui contract de ipoteca sau gaj in favoarea municipiului Alba Iulia avand ca obiect bunuri proprietatea contribuabilului care solicita acordarea esalonarilor la plata sau bunuri proprietatea unei terte persoane. Aceste bunuri trebuie sa fie libere de orice sarcini, cu exceptia cazului in care acestea sunt sechestrate exclusiv de catre organul fiscal competent.

Pot forma obiect al garantiilor constituite bunurile mobile care nu au durata normala de functionare expirata potrivit Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, cu modificarile si completarile ulterioare.

Bunul ce constituie obiect al garantiei prevazute de alin. (2) lit. c) nu poate sa mai constituie obiect al unei garantii pentru esalonarea la plata a obligatiilor unui alt debitor.

Bunurile oferite drept garantie potrivit alin. (2) lit. c) se evalueaza de un evaluator independent, autorizat potrivit legii, care intocmeste un raport de evaluare. Costurile cu evaluarea si cu incheierea actelor de garantie vor fi suportate de contribuabil. In cazul bunurilor a caror valoare stabilita in raportul de evaluare este vadit disproportionata fata de valoarea de piata a acestora, organul fiscal competent poate efectua o noua evaluare, potrivit prevederilor art. 63 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare Pentru bunurile oferite drept garantie conform alin. (2) lit. c) contribuabilul depune la organul fiscal competent, in termen de cel mult 30 dezile de la data depunerii cererii, raportul de evaluare si alte documente pe care le considera relevante.

Pentru obligatiile fiscale esalonate la plata, contribuabilii trebuie sa constituie garantii astfel:

– în cazul persoanelor fizice, o sumă egală cu două rate medii din eşalonare, reprezentand obligatii fiscale locale esalonate si majorari de intarziere calculate, in cazul esalonarilor la plata;

– în cazul persoanelor juridice garanţia trebuie să acopere totalul obligaţiilor fiscale esalonate la plată.

Perioada de valabilitate a scrisorii de garantie trebuie sa fie cu cel putin 3 luni mai mare decat scadenta ultimei rate din esalonarea la plata.

Garantiile sunt eliberate prin hotarare adoptata de Consiliul local al municipiului Alba Iulia prin care se constata finalizarea esalonarii la plata.

În cazul in care contribuabilul constituie garantie sub forma scrisorii de garantie bancara, aceasta trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente:

– denumirea bancii emitente;

– data emiterii scrisorii de garantie bancara si perioada de valabilitate a acesteia;

– valoarea scrisorii de garantie bancara;

– obiectul pentru care se elibereaza scrisoarea de garantie bancara;

– semnaturile autorizate conform competentelor stabilite;

– angajamentul ferm al bancii emitente de a plati suma stabilita, in mod neconditionat si irevocabil, la solicitarea organului fiscal;

În cazul bunurilor oferite drept garantie potrivit alin. (2) lit. c) din prezenta hotarare, oferta contribuabilului este insotita de urmatoarele documente:

– actul de proprietate asupra bunului;

– extrasul de carte funciara actualizat, in cazul bunurilor imobile;

– extrasul actualizat de la Arhiva de Garantii Reale Mobiliare, in cazul bunurilor mobile;

– fisa mijloacelor fixe

Condiţiile de menţinere a eşalonării la plată

Esalonarea la plata acordata pentru obligatiile fiscale isi mentine valabilitatea in urmaroarele conditii:

– sa se declare si sa se achite, potrivit legii, obligatiile fiscale curente administrate de Municipiul Alba Iulia – Directia Venituri cu termene de plata incepand cu data comunicarii deciziei de esalonare la plata;

– sa se achite, potrivit legii, obligatiile fiscale stabilite de organul fiscal competent prin decizie, cu termene de plata incepand cu data comunicarii hotararii de esalonare la plata;

– sa se achite diferentele de obligatii fiscale stabilite prin declaratii rectificative in termen de cel mult 30 de zile de la data depunerii declaratiei;

– sa se respecte cuantumul si termenele de plata din graficul de esalonare. Neplata sau plata cu intarziere a unei rate din graficul de esalonare atrage pierderea valabilitatii intregii esalonari

– sa se achite obligatiile fiscale administrate de Municipiul Alba Iulia – Directia Venituri, nestinse la data comunicarii hotararii de esalonare la plata si care nu fac obiectul esalonarii la plata, in termen de cel mult 90 de zile de la data comunicarii hotararii de acordare a esalonarilor la plata;

– sa se achite in termen de 90 de zile de la data comunicarii hotararii de acordare a esalonarilor la plata toate creantele fiscale principale si accesorii scadente care nu fac obiectul esalonarii;

– sa se achite in termen de cel mult 30 de zile de la data comunicarii instiintarii de plata, obligatiile fiscale stabilite in acte administrative fiscale ce au fost suspendate in conditiile art. 14 sau 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare si pentru care suspendarea executarii actului administrativ fiscal a incetat dupa data comunicarii hotararii de esalonare la plata;

– sa nu intre sub incidenta uneia dintre situatiile prevazute de art. 4 alin. (1) lit. d) si e) din prezenta procedura;

– sa se reintregeasca garantia in cel mult 15 zile de la data distribuirii sumelor rezultate din valorificarea bunurilor de catre alti creditori.

ÎIn situatia in care termenele se implinesc dupa data finalizarii esalonarii la plata, obligatiile fiscale trebuie stinse pana la data finalizarii esalonarii la plata.

În situatia in care sumele esalonate la plata au fost stinse in totalitate si au fost respectate conditiile, Consiliul local al municipiului Alba Iulia adopta o hotarare de constatare a finalizarii esalonarii la plata, care va fi comunicata contribuabilului.

În cazul in care esalonarea la plata si-a pierdut valabilitatea contribuabilul nu mai poate solicita o noua esalonare la plata in termen de 2 ani de la data comunicarii hotararii de pierdere a valabilitatii esalonarii.

Majorări de întârziere

Pe perioada pentru care au fost acordate esalonari la plata, pentru obligatiile fiscale principale esalonate sau amante la plata, se datoreaza majorari de intarziere de 0,5% pe luna sau fractiune de luna, reprezentand echivalentul prejudiciului.

În cazul pierderii valabilitatii esalonarii contribuabilul va datora majorari de intarzirere in cuantum de 1% pe luna sau fractiune de luna pentru toata suma care face obiectul esalonarii la plata.

Majorarile de intarziere datorate pe perioada esalonarii la plata vor fi impartite in rate egale pe toata perioada esalonarii.

Pierderea valabilitatii esalonarii la plata si consecintele pierderii acesteia

Esalonarea la plata isi pierde valabilitatea de la data la care nu sunt respectate dispozitiile art. 10 alin. (1). Directia Venituri a municipiului Alba Iulia va intocmi un raport de specialitate pe care il va inainta Primarului municipiului Alba Iulia in vederea intocmirii documentatiei necesare adoptarii de catre Consiliul local al muncipiului Alba Iulia a unei hotarari de constatare a pierderii valabilitatii esalonarii la plata, care se comunica contribuabilului.

Pierderea valabilitatii esalonarii la plata atrage inceperea sau continuarea, dupa caz, a executarii silite pentru intreaga creanta nestinsa. Neplata sau plata cu intarziere ori in cuantum insuficient a unei rate din graficul de esalonare atrage pierderea valabilitatii intregii esalonari.

In cazul pierderii valabilitatii esalonarii la plata, pentru obligatiile fiscale principale ramase de plata din esalonarea la plata acordata, se datoreaza de la data adoptarii hotararii de esalonare la plata majorari de intarziere potrivit Codului de procedura fiscala.

Executarea garanţiilor

In cazul pierderii valabilitatii esalonarilor la plata, organul fiscal competent executa garantiile in contul obligatiilor fiscale ramase nestinse.

Suspendarea executarii silite

Pentru sumele care fac obiectul esalonarii la plata a obligatiilor fiscale nu incepe sau se suspenda, dupa caz, procedura de executare silita, de la data comunicarii hotararii de esalonare la plata.

Odata cu comunicarea hotararii de esalonare la plata catre contribuabil, organele fiscale competente comunica, in scris, bancilor la care contribuabilul isi are deschise conturile bancare si/sau tertilor popriti care detin/datoreaza sume de bani contribuabilului masura de suspendare a executarii silite prin poprire.

În cazul prevazut de alin. (2), suspendarea executarii silite prin poprire bancara are ca efect incetarea indisponibilizarii simelor viitoare provenite din incasarile zilnice in conturile in lei si in valuta, incepand cu data si ora comunicarii catre institutiile de credit a adresei de suspendare a exeutarii silite prin poprire.

Sumele existente in cont la data si ora comunicarii adresei de suspendare a executarii silite prin poprire raman indisponibilizate, contribuabilul putand dispune de acestea numai pentru efectuarea de plati in scopul:

– achitarii obligatiilor administrate/recuperate de organele fiscale competente de care depinde mentinerea valabilitatii esalonarii la plata;

– achitarii drepturilor salariale.

În cazul tertilor popriti, suspendarea executarii silite prin poprire are ca efect incetarea indisponibilizarii sumelor datorate de acestia contribuabilului, atat a celor prezente, cat si a celor viitoare, pana la o noua comunicare din parte a organului fiscal privind continuarea masurilor de executare silita prin poprire.

Masurile de executare silita incepute asupra bunurilor mobile si/sau imobile proprietatea contribuabilului se suspenda de la data comunicarii hotararii de esalonare la plata.

Pentru contribuabilii care au solicitat esalonara la plata si care trebuie sa achite obligatiile fiscale intr-un anumit termen pentru a se mentine autorizatia, acordul ori alt act administrativ similar, autoritatea competenta nu revoca/suspenda actul pe motiv de neplata a obligatiilor fiscale la termenul prevazut de legislatia specifica, iar garantiile constituite nu se executa pana la solutionarea cererii de acordare a esalonarii la plata.

În situatia in care cererea de acordare a esalonarii la plata a fost respinsa, contribuabilii prevazuti la alin. (1) trebuie sa achite obligatiile fiscale de a caror plata depinde mentinerea autorizatiei, acordului ori a altui act administrativ similar in scopul mentinerii actului.

Calcularea termenelor

Termenele stabilite prin prezenta hotarare de consiliu local cu exceptia celui prevazut la art. 7 alin. (2), se calculeaza pe zile calendaristice incepand cu ziua imediat urmatoare acestor termene si expira la ora 24,00 a ultimei zile a termenelor.

In situatia in care termenele prevazute la alin. 1 se sfarsesc intr-o zi de sarbatoare legala sau cand serviciul este suspendat, acestea se vor prelungii pana la sfarsitul primei zile de lucru urmatoare.

Scutirea de la plata majorarilor de intarziere a persoanelor fizice

La cererea temeinic justificata a persoanelor fizice Consiliul local al municipiului Alba Iulia poate acorda scutire de la plata majorarilor de intarziere aferente obligatiilor fiscale prevazute la art. 3.

Pentru a beneficia de scutire de la plata majorarilor de intarziere contribuabilul persoana fizica va trebui sa depuna o cererea la registratura Primariei municipiului Alba Iulia. La acesta cerere contribuabilul va anexa toate documentele pe care isi intemeiaza sustinerile. Directia de Asistenta Sociala va efectua o ancheta sociala care va fi avuta in vedere la analizarea cererii de acordare a scutirii.

Cererea de acordare a scutiri de la plata majorarilor de intarziere va fi analizata de Directia Venituri ca va intocmi un raport de specialitate pe care il va inainta Primarului municipiului Alba Iulia in vederea intocmirii proiectului de hotarare a consilului local privind aprobarea sau respingerea cererii. De acordare a scutirii.

Consiliul local al municipiului Alba Iulia va adopta o hotarare prin care va aproba sau va respinge cererea de scutire de la plata majorarilor de intarziere.

La analiza fiecarei cereri de scutire se va avea in vedere criterii sociale, materiale, medicale, umanitare, etc.

In cazul in care in perioada cuprinsa intre data eliberarii certificatului de atestare fiscala si data comunicarii hotararii de esalonare la plata s-au stins obligatii fiscale prin orice modalitate prevazuta de lege si care sunt cuprinse in suma care face obiectul esalonarii la plata, contribuabilul achita ratele esalonate pana la cncurenta sumei ramase de plata.

Contribuabilul poate plati anticipat, partial sau total, sumele cuprinse in graficul de esalonare la plata. In acest caz, contribuabilul notifica organului fiscal, prin cerere, intentia de a stinge anticipat aceste sume. In cazul achitarii anticipate partiale, organul fiscal competent instiinteaza contribuabilul, pana la urmatorul termen de plata din graficul de esalonare, cu privire la stingerea sumelor datorate in contul urmatotrelor rate de esalonare aprobate pana la concurenta cu suma achitata. Majorarile de intarziere vor fi recalculate in mod corespunzator.

In situatia in care ulterior adoptarii deciziei de esalonare la plata a obligatiilor fiscale se constata erori in continutul acesteia, pe baza documentelor care atesta aceasta situatie Consiliul local al municipiului Alba Iulia adopta o hotarare de modificare a hotararii de esalonare la plata a obligatiilor fiscale.ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

ACTUALITATE

FOTO: Fişele-tip de autoevaluare a directorilor unităților de învățământ din Olt, copiate de la IȘJ Alba

Publicat

Reprezentanţii Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) Olt au copiat de la IȘJ Alba fişele-tip de autoevaluare a activităţii manageriale a directorilor unităţilor de învăţământ din judeţ.

Fişele poartă antetul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Olt, dar în conţinut au fost semnalate referiri la ISJ Alba. Potrivit reporter24.info, inspectorul şcolar general Daniela Ţîrcomnicu a transmis că va face verificări, însă după mai multe zeci de minute nu a reușit să afle ce s-a întâmplat.

 

La aproximativ o oră după semnalarea fișelor-tip copiate, pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Olt documentele au fost corectate.

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

Bărbat din comuna Ighiu, după gratii, pentru conducere sub influența alcoolului. Cât va sta la închisoare

Publicat

inchisoare

Un bărbat din comuna Ighiu a ajuns la închisoare, după ce instanța l-a condamnat pentru conducere sub influența alcoolului. Va sta după gratii aproape un an și jumătate.

Potrivit IPJ Alba, miercuri, polițiștii Secției 1 Poliție Rurală Galda de Jos, sprijiniți de jandarmi, l-au identificat și reținut pe un bărbat de 45 de ani, din comuna Ighiu, care este posesorul unui mandat de executare a pedepsei închisorii.

Bărbatul a fost condamnat, de Judecătoria Alba Iulia, la un an, 4 luni și 20 de zile de închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului.

Condamnatul a fost depus în Penitenciarul Aiud, pentru executarea pedepsei.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

O casă de avocatură din Cluj și-a trimis angajații în izolare acasă din cauza focarului de COVID de la Curtea de Apel Alba Iulia

Publicat

Casa de avocatură Lăpușan & Partners a decis trimiterea în izolare la domiciliu a tuturor angajaților, după ce soțul unei angajate a fost confirmat pozitiv cu COVID-19.

Acesta lucrează la Curtea de Apel Alba, potrivit publicației Monitorul de Cluj. 

Curtea de Apel din Alba Iulia și-a suspendat miercuri activitatea până la sfârșitul săptămânii, după ce la nivelul instituției a fost descoperit un focar de coronavirus.

Testele realizate de specialiștii de la Direcția de Sănătate Publică Alba au arătat că o grefieră și cinci judecători sunt infectați.

„Soțul unei colege a fost confirmat pozitiv cu coronavirus ieri după-masă. Dânsul lucrează la Curtea de Apel Alba.

Noi de când am aflat că există un caz acolo, în urmă cu câteva zile, am rugat-o pe colegă să rămână acasă, am luat această măsură preventivă de atunci, iar de aseară, când am aflat că și soțul ei e confirmat, am decis să stăm fiecare acasă. Am anunțat DSP și urmează să fim testați, să vedem dacă există colegi pozitivi.

Nu există până acum niciun semnal între colegi că ar exista ceva, dar am considerat că e mai bine așa decât să ne asumăm riscul de a transmite și altcuiva virusul. Lucrăm toți în aceeași clădire.

Soțul este asimptomatic, iar colega noastră și-a făcut un test aseară, dar încă nu știm dacă ea e pozitivă sau nu. Toți angajații sunt acasă, până ne facem testele”, a declarat Mihai Lăpușan, pentru Monitorul de Cluj.

Citește și: UPDATE: Persoanele infectate cu COVID la Curtea de Apel Alba Iulia ar fi judecători. Instituția și-a suspendat activitatea

Curtea de Apel din Alba Iulia funcționează la etajul doi al unei clădiri istorice din centrul municipiului. La etajul I este sediul prefecturii, iar la parter cel al Consiliului Județean.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Reacția ministrului Muncii, în cazul femeii din Alba care a încasat 16 ani o pensie mai mică: Scuze, demisii și banii restanți

Publicat

Ministrul Muncii, Violeta Alexandru a reacționat extrem de dur în cazul femeii din Alba, care a încasat timp de 16 ani o pensie mai mică din cauza funcționarilor de la Casa Județeană de Pensii. 

Ministrul și-a cerut public scuze de la pensionară și a solicitat demisii la instituția din Alba. De asemenea, a promis că aceasta își va primi toată suma restantă, pentru cei 16 ani.

Citește și: VIDEO Caz revoltător la Casa de Pensii Alba: Din cauza unui „cod greșit”, o femeie a încasat timp de 16 ani o pensie mai mică

Postarea integrală a ministrului Muncii, Violeta Alexandru:

”Este inadmisibil ca oameni care muncesc o viață întreagă, să fie privați de un drept câștigat cinstit, prin muncă, dreptul la pensia cuvenită integral.

Pensionată în anul 2002 cu penalitate pentru ieșirea anticipată la pensie, conform legii, doamna A.B, din Alba, avea dreptul la o pensie întreagă, nepenalizată, prin trecerea la pensia de limita de vârstă, încă din luna iulie a anului 2004.

Nu pot decât sa mă întreb dacă acei oameni, funcționari publici din cadrul Casei de Pensii Alba care au greșit în anul 2004, când, odată cu trecerea doamnei la pensie de limita de vârstă, aveau obligația legală de a ridica penalizarea pensiei și de a plăti integral drepturile, au astăzi cea mai mică remușcare pentru cei 16 ani în care greșeala lor a îngreunat și mai mult traiul acestei doamne.

Neplata tuturor drepturilor cuvenite retroactiv pentru cei 16 ani de către Casa de pensii Alba la momentul descoperirii erorii reprezintă o a doua gravă problemă.

Să fii conștient că i-ai luat unui om un drept și să nu-i restitui integral suma, pentru toți acești 16 ani reprezintă o lipsă de respect față de oamenii care au muncit și contribuit în țara aceasta.

Nu voi tolera niciodată așa ceva!!!

Am sesizat Casa Națională de Pensii Publice pentru că vreau ca doamnei pensionare să i se acorde toate drepturile cuvenite. Până la ultimul leu, toți banii datorați din 2014.

Față de suma deja plătită în luna aprilie 2020, astăzi, la sesizarea mea, s-au făcut toate demersurile legale pentru ca doamna să primească prin casierie sau prin mandat poștal integral diferența pentru cei 16 ani în care a fost privată de dreptul integral de pensie.

Funcționarii publici care au greșit vor răspunde! Pentru șeful de serviciu vinovat, deși avea o mustrare scrisă pentru o altă eroare din urmă cu două luni, am cerut demisia!

Vă rog doamnă, deși e târziu să repar ceva ce v-a fost luat dintr-o greșeală gravă, să acceptați scuzele mele și promisiunea că voi face tot ce îmi stă în putință să nu mai existe astfel de cazuri în România modernă!

Voi face toate demersurile legale pentru ca situații în care, din vina funcționarilor publici au fost calculate greșit drepturile pensionarilor și nu s-au achitat retroactiv banii, să nu mai existe.

Nu poate exista prescripție pentru drepturile unui pensionar când funcționarul a stabilit greșit cât i se cuvine acestuia! Voi lupta să schimb acest lucru pe care-l consider total abuziv!”

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate