Connect with us
Publicitate

ADMINISTRATIE

Tarif redus 50% la gaze și energie electrică pentru locuitorii din Apuseni. Ce prevede ordinul publicat de Ministerul Municii

Publicat

Locuitorii din peste 20 de localități din Munții Apuseni vor beneficia de o reducere cu 50% a tarifelor la energia termică, gaze naturale şi energia electrică. Măsura va intra în vigoare după ce un proiect de ordin al ministerului Muncii și Solidarităţii Sociale va fi aprobat.

Proiectul de ordin a fost publicat vineri, 25 martie, pe site-ul ministerului și va fi supus dezbaterii publice timp de zece zile, până în data de 3 aprilie 2022. 

Proiectul prevede că acordarea sumelor pentru acoperirea tarifelor reduse cu 50% la energie electrică, gaze naturale şi energie termică se face pentru persoanele singure sau familiile cu domiciliul situat, după caz, în una dintre localităţile din Munţii Apuseni, prevăzute în anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 323/1996 privind aprobarea Programului special pentru sprijinirea dezvoltării economico-sociale a unor localităţi din Munţii Apuseni, sau în una dintre localităţile situate pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”.

Localitățile din Munții Apuseni care vor beneficia de reducerea cu 50% la energie electrică, gaze naturale şi energie termică

Potrivit anexei nr.1, la Hotărârea Guvernului nr. 323/1996, localitățile din Munții Apuseni sunt următoarele:

Orașe

1. Abrud

2. Cimpeni

3. Zlatna

Comune

1. Albac

2. Almașu Mare

3. Arieșeni

4. Avram Iancu

5. Baia de Arieș

6. Bistra

7. Bucium

8. Ciuruleasa

9. Gârda de Sus

10. Horea

11. Întregalde

12. Lupșa

13. Mogoș

14. Ocoliș

15. Poiana Vadului

16. Ponor

17. Poșaga

18. Rimeț

19. Roșia Montană

20. Sălciua

21. Scărișoara

22. Sohodol

23. Vadul Moților

24. Vidra

Cum se acordă reducerea

Reducerea se va da în baza unei cereri care va fi completată de fiecare familie din localitățile de mai sus.

Acordarea sumelor prevăzute este condiţionată de plata la termen de către clienţii casnici a facturilor scadente.

Diferenţele de tarif pentru energia electrică/gazele naturale/energia termică, aferente contractului de furnizare încheiat se suportă de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, iar decontarea diferenţelor de tarif se va efectua de către Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială.

„Furnizorii şi/sau operatorii de distribuţie vor încasa de la clienţii casnici sumele reprezentând contravaloarea energiei electrice/gazelor naturale/energiei termice, aplicând tarife reduse cu 50%. Nu beneficiază de reducerea cu 50% acei consumatori casnici care nu achită valoarea facturilor în intervalul de timp legal stabilit de furnizor”, se menţionează în proiect.

În cazul energiei termice furnizată în sistem centralizat tariful redus se aplică pe baza consumului mediu lunar de energie termică prevăzut în anexa nr.1 la Legea nr.226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, cu modificările ulterioare, în funcţie de zona de temperatură prevăzută în anexa nr.2 la legea menţionată.

Decontarea diferenţelor de tarif se va face lunar, pe baza cererii de decontare a sumelor aferente diferenţei de tarif, transmisă în format electronic la Agenţie însoţită de următoarele documente: declaraţie pe propria răspundere a furnizorului că sumele solicitate sunt corecte; situaţia centralizată de plată, pe judeţe şi localităţi a cuantumului reducerii totale de tarif aplicate; fişier analitic csv cu beneficiarii reducerii de tarif ce stau la baza solicitării decontării.

„În situaţia în care acelaşi furnizor solicită decontarea diferenţei de tarif pentru două sau toate serviciile menţionate, situaţia centralizată de plată se întocmeşte separat pentru fiecare categorie de servicii. Răspunderea privind corectitudinea şi modul de calcul al sumelor solicitate la decontare revine în totalitate furnizorilor”, se precizează în proiectul de Ordin.

Persoanele singure şi familiile prevăzute în proiectul de Ordin pot beneficia cumulat de măsurile de protecţie socială prevăzute actele normative în vigoare, în următoarea ordine de aplicare: plafonarea preţului, diferenţa de tarif, ajutorul pentru încălzirea locuinţei şi suplimentul pentru energie, schema de compensare.

Cum arată cererea

Un model de cerere a fost postat pe site-ul Ministerului iar acesta poate fi descărca de AICI

Ce prevede textul Proiectului de Ordin

Proiectul de ordin poate fi descărcat de AICI

Art. I – Punctele 15-18 din Norma metodologică nr. 4626/6291/23685/1840/1997 privind acordarea, utilizarea şi controlul cheltuielilor rezultate din aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 346 din 8 decembrie 1997, se modifică și vor avea
următorul cuprins:

”15. (i) Acordarea sumelor pentru acoperirea tarifelor reduse cu 50% la energie electrică, gaze naturale și energie termică se face pentru persoanele singure sau familiile cu domiciliul situat, după caz:
a) în una dintre localitățile situate pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”, prevăzute în anexa nr.1, cap. II – programul de măsuri şi acțiuni care se vor aplica în conformitate cu actele normative ce se vor aproba pentru sprijinirea dezvoltării economico-sociale în teritoriul rezervației biosferei „Delta Dunării”, punctul 19 din Hotărârea Guvernului nr. 395/1996 pentru aprobarea Programului special privind unele măsuri şi acțiuni pentru sprijinirea dezvoltării economico-sociale a județului Tulcea şi a Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”, cu modificările ulterioare,

b) în una dintre localitățile din Munții Apuseni prevăzute în anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 323/1996 privind aprobarea Programului special pentru sprijinirea dezvoltării economico-sociale a unor localități din Munții Apuseni.
(ii) Domiciliul este situat la adresa din actul de identitate sau, după caz unde persoanele singure sau familiile declară că au locuința principală.

16. Acordarea sumelor prevăzute de art. 8 alin.(4) din ordonanță este condiționată de plata la termen de către clienții casnici a facturilor scadente.
17. Diferențele de tarif pentru energia electrică/gazele naturale/energia termică, aferente contractului de furnizare încheiat se suportă de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale.

(i) Decontarea diferențelor de tarif se efectuează de către Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, denumită, în continuare Agenție.

(ii) Furnizorii și/sau operatorii de distribuție vor încasa de la clienții casnici sumele reprezentând contravaloarea energiei electrice/gazelor naturale/energiei termice, aplicând tarife reduse cu 50%.

(iii) Nu beneficiază de reducerea cu 50% acei consumatori casnici care nu achită valoarea facturilor în intervalul de timp legal stabilit de furnizor.

(iv) În cazul energiei termice furnizată în sistem centralizat tariful redus se aplică pe baza consumului mediu lunar de energie termică prevăzut în anexa nr.1 la Legea nr.226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, cu modificările ulterioare, în funcție de zona de temperatură prevăzută în anexa nr.2 la legea menționată.

(v) Decontarea diferențelor de tarif se va face lunar, pe baza cererii de decontare a sumelor aferente diferenței de tarif, transmisă în format electronic la Agenție însoţită de următoarele documente:

a) declaraţie pe propria răspundere a furnizorului că sumele solicitate sunt corecte;
b) situaţia centralizată de plată, pe județe și localități a cuantumului reducerii totale de tarif aplicate;

c) fişier analitic csv cu beneficiarii reducerii de tarif ce stau la baza solicitării decontării.

(vi) În situația în care același furnizor solicită decontarea diferenței de tarif pentru două sau toate serviciile menționate, situația centralizată de plată se întocmește separat pentru fiecare categorie de servicii.

Răspunderea privind corectitudinea şi modul de calcul al sumelor solicitate la decontare revine în totalitate furnizorilor.

(vii) Modelul documentelor menționate la alin. (v) este prevăzut în anexa nr.5 la prezentele norme metodologice. Modelul poate fi adaptat de Agenție și comunicat furnizorilor.

(viii) În situația în care o persoană sau familie își schimbă domiciliul într-o localitate din afara celor menționate la punctul 15, acordarea facilității încetează pentru aceasta, cu luna următoare celei în care s-a schimbat domiciliul/reședința, însă facilitatea se va acorda în continuare pentru locul de consum aflat în localitățile menționate la punctul 15.

(ix) Persoanele singure și familiile prevăzute la punctul 15 pot beneficia cumulat de măsurile de protecție socială prevăzute actele normative în vigoare, în următoarea ordine de aplicare:

1. plafonarea prețului prevăzută de Ordonanța de urgență a Guvernului nr.118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece 2021 – 2022, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării”, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.259/2021, cu modificările și completările ulterioare sau de actele normative adoptate ulterior acesteia, pe perioada de aplicare;

2. diferența de tarif, prevăzută de ordonanță;

3. ajutorul pentru încălzirea locuinței și suplimentul pentru energie prevăzute de Legea nr.226/2021;

4. schema de compensare prevăzută de Ordonanța de urgență a Guvernului nr.118/2021, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.259/2021, cu modificările și completările ulterioare.

(x) Pe baza documentelor prevăzute la alin.(v) Agenția verifică încadrarea în lista localităților prevăzute la punctul 15 alin.(i) și concordanța sumelor solicitate din documentele privind decontarea transmise de furnizor. După verificare, in termen de 20 zile de la primirea solicitării din partea furnizorului, directorul general al Agenției emite decizia de plată.

Deciziile se comunică furnizorului în termen de 3 zile de la data emiterii. Agenția întocmește decizia de acordare, respectiv de respingere a cererii furnizorului, după caz. Decizia de respingere are în vedere încadrarea în lista localităților. Plata către furnizori se efectuează în conturi escrow sau în conturile
bancare indicate de către aceștia.

18. Diferenţele de tarif pentru apa potabilă furnizată de reţeaua publică pentru familiile prevăzute la punctul 15 lit.a) se acordă numai pentru consumurile casnice menajere, în limita unor consumuri normate pe familie. Consumurile normate pe familii se vor stabili de către consiliile locale, cu sprijinul unităţilor teritoriale din regiile autonome de profil, vor avea un caracter unitar şi nediscriminatoriu şi vor fi avizate de către organele de specialitate judeţene. Diferenţele de tarif
se vor suporta de la bugetul propriu al Consiliului Judeţean Tulcea .

Diferenţa de tarif se va deconta din fondurile special constituite din bugetul Consiliului Judeţean Tulcea şi evidenţiate într-un cont special constituit.
Calcularea de către prestatori a subvenţiilor pentru acoperirea tarifelor reduse cu 50% pentru apa potabilă furnizată de la reţeaua publică se va utiliza formularul-tip prevăzut în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice

Art. II – Punctul 19 din Norma metodologică nr. 4626/6291/23685/1840/1997 privind acordarea, utilizarea şi controlul cheltuielilor rezultate din aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi
din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării”, se abrogă.

Art. III – Anexa nr.5 la Norma metodologică nr. 4626/6291/23685/1840/1997 privind acordarea, utilizarea şi controlul cheltuielilor rezultate din aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării”, se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezentele norme metodologice.

Art. IV – Anexa nr.1B la Norma metodologică nr. 4626/6291/23685/1840/1997 privind acordarea, utilizarea şi controlul cheltuielilor rezultate din aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării”, se abrogă.

Art. V – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu privire la acest proiect de act normativ, pot fi transmise la adresa de e-mail: dezbateri@mmuncii.gov.ro , în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării pe site, respectiv 25 martie 2022 – 03 aprilie 2022.

 Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Alba24 și pe Google News

 

 Dacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

1 Comentariu

1 Comentariu

 1. Dany

  sâmbătă, 26.03.2022 at 02:28

  Mai ales gaze in munții Apuseni….. poate de la fasole. Din toata lista eu nu mai stii alta localitate alimentată cu gaze in afara de Zlatna

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.


Publicitate

EVENIMENT

Atenționare privind oferte false de vacanțe. Ce date trebuie să conțină pachetele de servicii turistice

Publicat

Se apropie sezonul concediilor și autoritățile atrag atenția asupra ofertelor false de vacanțe. Sunt cazuri în care escrocii clonează site-uri turistice oficiale.

Escrocii încearcă să atragă atenția oamenilor prin prețurile extrem de mici, care par oferte de nerefuzat. De cele mai multe ori, o parte din taxe nici nu sunt menționate. Călătorul ajunge la aeroport și la cazare și vede că trebuie să plătească mai mult.

„Atunci când o ofertă pare prea bună pentru a fi refuzată, sigur ascunde ceva. Au existat și cazuri în care persoanele au închiriat anumite imobile, au ajuns la fața locului și au constatat că acel imobil nici măcar nu există. Întotdeauna trebuie să deschidem doar agențiile de turism care sunt oficiale sau care știm că sunt acreditate oficial”, spune comisarul-șef Ramona Dabija, director al Institutului de Cercetare și Prevenire a Criminalității, potrivit digi24.ro

Pentru a nu fi înșelați pe internet, românii sunt sfătuiți să își aleagă cu atenție site-urile pe care le folosesc atunci când caută oferte pentru vacanță. De asemenea, să solicite toate informațiile legate de destinație. Asta pentru că escrocii online clonează site-uri turistice oficiale.

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor reamintește care sunt detaliile dintr-o ofertă reală de vacanță.

ANPC: Sfaturi la achiziția unui pachet de servicii turistice

Consumatorii trebuie să solicite toate informațiile legate de destinație, cazare, transport, serviciile de masă, precum și de modalitățile de plată.

Informarea turiștilor cu date privind ofertă turistică, în vederea încheierii contractului:

Agenția de turism are obligația să furnizeze turiștilor, în scris, în vederea încheierii contractului, informații referitoare la:

 • localitatea de destinație
 • rută de parcurs
 • mijlocul/mijloacele de transport utilizat/utilizate, caracteristicile și categoria acestuia/acestora
 • tipul unităților de cazare, adresele și categoriile de clasificare a acestora
 • serviciile de masă oferite și categoria de clasificare a unităților de alimentație
 • durata programului, cu indicarea datei sosirii și a plecării;
 • informații generale privind regimul pașapoartelor și al vizelor, precum și al asigurărilor de sănătate necesare pentru călătorie și sejur
 • cuantumul avansului, dacă este cazul, precum și termenul pentru achitarea restului de plată;
 • numărul minim de persoane necesar pentru realizarea programului și termenul limită pentru informarea turistului, în caz de anulare a călătoriei turistice
 • posibilități de încheiere a unor asigurări facultative pentru asistență în caz de boală, accidente și altele asemenea;
 • durata pentru care operează ofertă turistică.

Informarea turiștilor cu date de ordin general privind regimul pașapoartelor și al vizelor și formalitățile de sănătate, necesare pentru călătorie și ședere

Organizatorul și/sau detailistul trebuie să comunice turistului, în scris sau prin orice altă formă corespunzătoare, înaintea încheierii contractului, informațiile de ordin general privind regimul pașapoartelor și al vizelor și formalitățile de sănătate necesare pentru călătorie și ședere.

Furnizarea în scris turiștilor a informațiilor privind călătoria, înainte de data plecării

Organizatorul și/sau detailistul trebuie să furnizeze în scris turistului, într-un termen stabilit prin contract, înainte de data plecării, următoarele informații:

 • orarele, locurile escalelor și legăturile, precum și, după caz, locul ce urmează să fie ocupat de turist în fiecare dintre mijloacele de transport incluse în contract;
 • denumirea, sediul/adresă, numărul de telefon și de fax ale reprezentanței locale a organizatorului și/sau a detailistului ori, în lipsa acesteia, cele ale autorităților locale care pot ajuta turistul, în caz de nevoie. În cazul în care aceste reprezentanțe sau autorități locale nu există, turistul trebuie să dispună de un număr de apel de urgență sau de orice altă informație care să îi permită contactarea organizatorului și/sau a detailistului;
 • pentru călătoriile și șederile minorilor, informații care să permită stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul șederii copilului
 • posibilitatea semnării unui contract de asigurare facultativă, care să acopere taxele de transfer al turistului sau a unui contract de asistentă, care să acopere taxele de repatriere, în caz de accidentare sau de boală.

ANPC: Furnizarea bonului de comandă turiștilor și conținutul acestuia

Agenția de turism tour operatoare sau detailistă este obligată să furnizeze turistului un bon de comandă numai în cazul solicitării unor pachete de servicii turistice care nu fac parte din oferta agenției de turism: contractul ia naștere în momentul în care turistul primește confirmarea scrisă a rezervării, ce se transmite de către organizatorul sau detailistul călătoriei turistice, care acționează în numele organizatorului, în cel mult 60 de zile calendaristice de la data semnării bonului de comandă.

În cazul în care conținutul bonului de comandă diferă de conținutul confirmării călătoriei turistice sau dacă această confirmare nu s-a făcut în termenul de 60 de zile calendaristice de la data semnării bonului de comandă, turistul poate considera că voiajul nu a fost rezervat și are dreptul la rambursarea imediată a tuturor sumelor deja plătite.

Bonul de comandă cuprinde următoarele elemente:

 • destinația/destinațiile călătoriei turistice, durată și datele de sosire și de plecare
 • mijlocul/mijloacele de transport și categoria acestuia/acestora
 • tipul și categoria structurilor de primire
 • serviciile de masă (pensiune completă/demipensiune/mic dejun)
 • programul turistic solicitat
 • numărul de persoane pentru care se comandă pachetul de servicii turistice, numărul de copii, vârstă și actele de identificare a acestora;
 • alte solicitări speciale.

ANPC: Contractul, înmânarea unui exemplar turistului și respectarea clauzelor contractuale

Contractul cuprinde cel puțin următoarele clauze:

 • destinația/destinațiile călătoriei turistice și, în cazul perioadelor de sejur, durată și datele de sosire și de plecare;
 • mijlocul/mijloacele de transport utilizat/utilizate, caracteristicile și categoriile de clasificare a acestuia/acestora, datele, orele și locurile de plecare/sosire, la ducere și la întoarcere;
 • în cazul în care pachetul de servicii turistice include și cazarea, adresă și categoria de clasificare ale structurilor de primire turistice, în conformitate cu reglementările țărilor de primire;
 • serviciile de masă furnizate: pensiune completă, demipensiune, mic dejun;
 • dacă realizarea pachetului de servicii turistice necesită un număr minim de persoane, data limită de informare a turistului privind anularea călătoriei turistice comandate
 • rută
 • vizitele, excursiile sau alte servicii care sunt incluse în prețul total convenit al pachetului de servicii turistice
 • denumirea și sediul/adresă agenției/agențiilor de turism organizatoare și, după caz, ale agenției de turism detailiste și ale societății de asigurări
 • prețul pachetului de servicii, cu indicarea cazurilor în care acesta poate fi modificat și tarifele pentru anumite servicii: taxe de aterizare, îmbarcare/debarcare în porturi și pe aeroporturi, taxe de turist, dacă acestea nu sunt incluse în prețul pachetului de servicii turistice
 • termenele și modalitatea de plată
 • solicitările speciale ale turistului făcute cunoscute agenției de turism organizatoare sau celei detailiste în momentul efectuării comenzii și acceptate de cele două părți
 • termenele în care turistul trebuie să transmită o eventuală reclamație pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a contractului de călătorie turistică
 • condițiile de modificare și de reziliere a contractului
 • obligațiile agenției/agențiilor de turism în cazul anulării călătoriei, al înlocuirii sau al neasigurarii unor servicii
 • posibilitatea de transfer al contractului de către turist unei terțe persoane și modul de realizare a acestuia
 • eventualele modificări pe care agenția de turism le poate aduce serviciilor cumpărate
 • răspunderea agenției și despăgubirea turistului în cazul nerespectării clauzelor contractuale
 • agenția de turism are obligația să înmâneze turistului un exemplar din contract, în toate cazurile

Contractul poate fi prezentat și sub formă unui catalog, pliant sau alt înscris, dacă turistul este informat despre aceasta și dacă documentul conține informațiile prevăzute mai sus.

ANPC: asigurarea turiștilor în cazul insolvabilității sau falimentului agenției de turism

Agențiile de turism au obligația să încheie polițe de asigurare cu societăți de asigurare agreate de Ministerul Turismului. În contractul de comercializare a pachetelor de servicii turistice încheiat între agențiile de turism și turiști, indiferent de modul de prezentare a acestuia (catalog, pliant sau alt înscris) este obligatoriu să se consemneze faptul că turistul este asigurat pentru insolvabilitatea sau falimentul agenției de turism, precum și condițiile și termenele în care turistul poate solicita plată despăgubirilor.

 Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Alba24 și pe Google News

Citeste mai mult
Publicitate

ECONOMIE

FOTO-VIDEO Autostrada Sibiu-Pitești: stadiul lucrărilor pe lotul 1, între Sibiu și Boița, a ajuns la aproape 70%

Publicat

Stadiul lucrărilor pe autostrada Sibiu-Pitești, primul tronson, între Sibiu și Boița, a ajuns la aproape 70%, anunță Compania de drumuri. Pe acest lot se lucrează de doi ani.

”Lucrările pe șantierul autostrăzii Sibiu – Pitești, lot 1 Sibiu – Boița, continuă într-un ritm susținut. În prezent, se înregistrează un progres fizic de 68,10%”, potrivit CNAIR.

Comparativ, în februarie, stadiul fizic al lucrărilor pe secțiunea 1, în lungime de 13,17 km, era de 61,65%.

Pentru lotul 1 Sibiu – Boița, contractul a fost semnat cu PORR în 14 aprilie 2019 pe suma de aproape 613 milioane lei fără TVA, cu 12 luni perioadă de proiectare, 36 de execuție și 10 ani garanție.

Ordinul de începere aferent proiectării a fost dat în 29 mai 2019, iar cel pentru lucrări în 30 martie 2020.

Sunt șanse ca acest lot să fie dat în circulație la finalul anului. Acest tronson ar scuti șoferii de aglomerația de pe zona Tălmaciu-Veștem.

sursă foto: Facebook – CNAIR

sursă video: Youtube – Radu Ignat

 Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Alba24 și pe Google News

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Câte ZILE LIBERE vor avea românii de Rusalii 2022. Ce sărbători religioase mai sunt în luna iunie. Minivacanțele anului

Publicat

Următoarea minivacanță pentru români va fi de Rusalii 2022, sărbătorite în acest an în 12 iunie. Potrivit legislaiei în vigoare, se acordă zi liberă și în a doua zi de Rusalii.

Prin urmare, cel puțin bugetarii vor avea minivacanță de trei zile la mijlocul lunii iunie – sâmbătă, 11 iunie, duminică, 12 iunie și luni, 13 iunie.

Sărbătoarea de Rusalii

Sărbătoarea de Rusalii este cea mai veche sărbătoare creștină împreună cu cea a Paștilor, fiind prăznuită încă de pe vremea Apostolilor, ca o încreștinare a sărbătorii iudaice corespunzătoare acestei zile. Despre Rusalii amintesc și Sf. Apostol Pavel și Sf. Luca. De Rusalii românii beneficiază de două zile libere legale.

Rusaliile (din latina vulgară – în napolitană se folosește „Pasca rusata” (Paștele trandafirilor) iar în aromână „Arusaľi” ), cunoscute și drept Pogorârea (coborârea) Sfântului Duh / Sfântului Spirit reprezintă o sărbătoare creștină importantă, prăznuită întotdeauna duminica, la 50 de zile după Paști.

Duminica Cincizecimii sau a Pogorârii Sfântului Duh, numită în popor şi Duminica mare, este sărbătoarea anuală a pogorării Sfântului Duh peste Sfinţii Apostoli. Ea cade totdeauna la 10 zile după Înălţare sau la 50 de zile dupa Paşti, când a avut loc evenimentul sărbătorit şi când evreii îşi serbau şi ei praznicul.

Rusalii provine din latinescul “rosalia”, care semnifică sărbătoarea trandafirilor, dar reprezintă în acelaşi timp şi fetele împăratului Rusalim, despre care se spune că aveau puteri magice şi seduceau oamenii.

De ce Rusaliile sunt sărbătorite în două zile

Întrucât Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh sunt într-o legătură nemijlocită, lunea de după duminica Rusaliilor este consacrată proslăvirii Sfintei Treimi, sărbătoarea Rusaliilor având astfel două zile.

Rusaliile reprezintă, totodată, sărbătoarea întemeierii Bisericii creştine, pentru că, în aceeaşi zi, în urma cuvântării Sfântului Apostol Petru, s-au convertit la creştinism aproximativ 3.000 de oameni, care au alcătuit cea dintâi comunitate creştină din Ierusalim, nucleul Bisericii de mai târziu.

Potrivit mărturiilor apostolilor, Duhul Sfânt, sub chipul unor limbi de foc, i-ar fi umplut de darurile sale pe aceştia.

Pentru început, apostolii au căpătat puterea de a vorbi în limbi străine, necunoscute de ei până atunci.

Spre mirarea multor oameni aflaţi în Ierusalim, cei 12 au început să facă învăţătura Mântuitorului în diferite limbi, deşi aceşti ucenici erau cunoscuţi de mulţi dintre cei prezenţi ca fiind evrei simpli, în niciun caz preocupaţi de învăţarea limbilor străine.

Apoi, apostolii au ieşit în toată lumea, săvârşind minuni, întorcând pe păgâni de la închinarea idolilor şi aducând la credinţă de la oameni simpli la împăraţi.

Începutul a avut loc chiar în acea zi a Pogorârii Duhului Sfânt, când, în urma predicii apostolului Petru, 3.000 de „suflete” au crezut în Hristos, alcătuind prima comunitate creştină.

Alte sărbători din luna iunie

Până atunci, mai este o sărbătoare legală care pică la mijlocul săptămânii. Este vorba despre 1 Iunie, Ziua Copilului, care va fi într-o zi de miercuri în acest an.

Vezi AICI: CALENDAR Ortodox 2022: TOATE sărbătorile religioase importante din noul an, trecute în Calendarul Bisericesc

În ceea ce privește sărbătorile religioase, fără a fi și zile libere, în 2 iunie va fi Înălțarea Domnului. Din 20 iunie începe postul Sfinților Petru și Pavel, în 24 iunie este Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, iar în 29 iunie Sfinții Apostoli Petru și Pavel.

Vezi și Sfinţii Constantin şi Elena: MESAJE, URĂRI şi idei de FELICITĂRI pentru prieteni, colegi, cunoscuţi sau familie

Sărbătorile legale până la finalul anului:

 • 1 iunie 2022 (Ziua Copilului) – miercuri
 • 12 și 13 iunie 2022 (Rusaliile) – duminică și luni, ca în fiecare an
 • 15 august 2022 (Adormirea Maicii Domnului) – luni – minivacanță de 3 zile
 • 30 noiembrie 2022 (Sfântul Andrei) – miercuri
 • 1 decembrie 2022 (Ziua Națională) – joi – posibilitate de 5 zile libere cu punte de o zi liberă (vinerea), dacă aprobă Guvernul
 • 25 și 26 decembrie 2022 (Crăciunul) – duminică și luni – minivacanță de 3 zile

Vezi și Cum se poate lua ZI LIBERĂ pentru autorecenzare la Recensământ. Ce trebuie să facă angajații

Conform legislaţiei în domeniul muncii, persoanele care aparţin altor culte religioase legale decât cele creştine beneficiază de două zile pentru fiecare dintre cele trei sărbători religioase anuale.

 Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Alba24 și pe Google News

Citeste mai mult
Publicitate

ADMINISTRATIE

Primăria Alba Iulia caută soluții pentru prevenirea inundațiilor pe străzi și în alte zone din municipiu. Procedură de achiziție

Publicat

Primăria Alba Iulia a demarat o procedură de achiziție pentru elaborarea unui studiu prin care să fie identificate zonele din municipiu vulnerabile la inundații în timpul ploilor torențiale.

Vor fi identificate și soluții pentru gestionarea eficientă a colectării apelor pluviale din aceste zone. 

Va fi creată o listă cu zonele vulnerabile la precipitații cu intensități mari în municipiu, cu prezentarea caracteristicitlor pentru fiecare în parte. Aceasta, în condițiile în care există studiul de fezabilitate pentru modernizarea străzilor principale, ce cuprinde date privind colectarea și evacuarea apelor pluviale.

Firma care va câștiga procedura de achiziție pentru care pot fi depuse oferte până în 27 mai va extinde acest studiu, pentru a prezenta starea de fapt actuală.

Va trebui să prezinte și o analiză inițială privind starea de fapt și cea cu statistici și date istorice (studii de meteorologie, administrare cursuri de apă, îmbunătățiri funciare), precum și soluții pentru gestionarea eficientă a colectării apelor pluviale din zonele sensibile identificate.

Vor fi prezentate inclusiv surse de poluare, particlarități de relief, rețele edilitare ce trebuie relocate, vor fi făcute măsurători în teren.

Contractul de servicii va fi încheiat cu termen de valabilitate până în 30 octombrie 2022.

Măsuri pentru prevenirea inundațiilor pe străzi

Potrivit caietului de sarcini, ca urmare a schimbărilor climatice globale, sunt ploi cu intensități mari, inundații, dar și perioade lungi de secetă. Tabloul descris se verifică și în Alba Iulia, în ultimii ani. Un exemplu concret de situație este cea în care sistemul de canalizare nu face față cantităților excesive de apă meteorică, mai ales în zonele joase ale municipiului.

Necesitatea studiului are la bază tocmai efectele negative ale ploilor cu intensități mari, înregistrate în ultimii ani în Alba Iulia: inundarea străzilor, curților, subsolurilor, demisolurilor etc.

Studiul reprezintă și prima acțiune concretă derulată de Primăria Alba Iulia pentru reducere efectelor schimbărilor climatice, resimțite tot mai frecvent și cu intensitate tot mai mare.

Față de anii 70, limita intravilanului s-a mărit considerabil. În prezent, municipiul Alba Iulia cuprinde localitățile Micești Pâclișa, Partoș și Oarda ce au devenit cartiere și cartiere de locuințe noi precum Recea, Șeigău, VII, Orizont.

Preluarea și canalizarea apelor pluviale din municipiul Alba Iulia este din ce în ce mai problematică, din cauza creșterii suprafețelor construite, suprafețelor de drum și a suprafețelor finisate tip curți, alei, trotuare, parcări, care măresc considerabil debitul de apă pluvială colectată.

Efectul extinderii intravilanului din punct de vedere al preluării apelor pluviale se observă prin inundații repetate, potrivit reprezentanților primăriei.

Acestea creează disconfort în rândul cetățenilor și generează mari pagube materiale locuințelor și gospodăriilor situate în zonele unde rețelele de canalizare nu mai fac față.

 Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Alba24 și pe Google News

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate

Statistici T5

Parteneri Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax