Connect with us
Publicitate

ADMINISTRATIE

Taxe și impozite locale 2022 la Alba Iulia: Majorări cu 2,6% de anul viitor. Repere pentru impozite pe clădiri, teren, mașini

Publicat

Primăria Alba Iulia a făcut public proiectul privind nivelurile taxelor și impozitelor locale pentru anul 2022. Acestea cresc cu 2,6% – rata inflației, comparativ cu anul în curs.

Se scumpesc și impozitele pe autovehicule, pentru cele cu capacitate cilindrică peste 1.600 cmc.

În 20 decembrie, de la ora 14.00, în sala de ședințe a Primăriei, este organizată dezbatere publică pe tema taxelor și impozitelor pe anul viitor. Apoi, acestea vor fi supuse votului consilierilor locali.

Cum se plătesc taxele și impozitele locale

Taxele și impozitele locale pot fi plătite online, cu cardul sau la ghișeele Direcției de Venituri.

Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o bonificaţie de 10% pentru persoane fizice și 5% pentru persoane juridice.

Impozitul pe clădiri, de până la 50 lei inclusiv, se achită integral la primul termen de plată.

În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 70%.

Variante pentru plata impozitelor și taxelor locale:

1. Plata electronică cu cardul prin intermediul www.ghiseul.ro

a) plata fără autentificare

b) plata cu autentificare (folosirea acestei opţiuni necesită nume de utilizator şi parolă pentru autentificare în www.ghiseul.ro; plicul cu numele de utilizator şi parola se ridică, în baza actului de identitate, de la Biroul informatică din cadrul Primăriei municipiului Alba Iulia)

2. Plata electronică folosind servicii de internet banking

3. Ordin de plată la bancă (Municipiul Alba Iulia, Cod Fiscal 4562923)

4. Plata prin mandat poştal (Municipiul Alba Iulia, Cod Fiscal 4562923)

Pentru ordine de plată, internetbanking și mandate poștale lista conturilor IBAN se găsește AICI

5. Plata cu cardul (POS) sau în numerar la ambele sedii ale Direcţiei Venituri (str. Ardealului – sediul principal și str. Bucovinei – fostul sediu al Dalkia)

Impozite şi taxe locale 2022 la Alba Iulia – proiect

Plata impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren și impozitului pe mijloacele de transport se face anual, în sensul că impozitul este datorat pe întregul an fiscal de cel care are în proprietate bunul respectiv la data de 31 decembrie a anului anterior, chiar dacă bunul din proprietate este înstrăinat în anul fiscal curent.

De asemenea, în cazul dobândirii unui bun în cursul anului fiscal impozitul aferent se va datora începând cu data de 1 ianuarie a anului fiscal următor. În ceea ce privește impozitul pe clădiri, acesta va fi stabilit în funcție de destinația clădirii: rezidențială, nerezidențială sau mixtă.

Este eliminată impozitarea suplimentară a celor care dețin mai multe clădiri.

La impozitele pe terenuri, sunt limite minime și maxime pe ranguri de localități și zone.

Impozitul și taxa pe clădiri

Pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile-anexă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul se calculează prin aplicarea unei cote de 0,1% asupra valorii impozabile a clădirii.

Prin clădire rezidențială se înțelege construcție alcătuită din una sau mai multe camere folosite pentru locuit, cu dependințele, dotările și utilitățile necesare, care satisface cerințele de locuit ale unei persoane sau familii.

Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, se determină prin înmulţirea suprafeţei construite desfăşurate a acesteia, exprimată în metri pătraţi, cu valoarea impozabilă corespunzătoare, exprimată în lei/mp.

Tipul clădirii/Valoarea impozabilă (lei/mp) / cu instalaţii de apă, canalizare, electrice şi încălzire (condiţii cumulative)/ fără instalaţii de apă, canalizare, electrice sau încălzire

 • Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă ori din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic: 1.129 lei/mp (anul acesta 1.100 lei/mp) / 677 lei/mp (față de 666 lei/mp, în 2021)
 • Clădire cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic: 339 lei/mp (330 lei/mp în 2021) / 226 lei/mp (față de 220 lei/mp în 2021)
 • Clădire-anexă cu cadre din beton armat ori cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic: 226 lei/mp (acum 220 lei/mp) / 197 lei/mp (acum 197 lei/mp)
 • Clădire-anexă cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci ori din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic: 142 lei/mp (acum 138 lei/mp), 85 lei/mp (acum 83 lei/mp)
 • În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol, demisol şi/sau la mansardă, utilizate ca locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A–D: 75% din suma care s-ar aplica clădirii / 75% din suma care s-ar aplica clădirii
 • În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol, la demisol şi/sau la mansardă, utilizate în alte scopuri decât cel de locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A–D: 50% din suma care s-ar aplica clădirii / 50% din suma care s-ar aplica clădirii
 • În cazul unei clădiri care are pereţii exteriori din materiale diferite, pentru stabilirea valorii impozabile a clădirii se identifică în tabel valoarea impozabilă corespunzătoare materialului cu ponderea cea mai mare.
 • Suprafaţa construită desfăşurată a unei clădiri se determină prin însumarea suprafeţelor secţiunilor tuturor nivelurilor clădirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la subsol sau la mansardă, exceptând suprafeţele podurilor neutilizate ca locuinţă, ale scărilor şi teraselor neacoperite.
 • Dacă dimensiunile exterioare ale unei clădiri nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior, atunci suprafaţa construită desfăşurată a clădirii se determină prin înmulţirea suprafeţei utile a clădirii cu un coeficient de transformare de 1,4.
 • Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcţie de rangul localităţii şi zona în care este amplasată clădirea, prin înmulţirea valorii determinate mai sus cu coeficientul de corecţie corespunzător:

Rangul municipiului Alba Iulia este II: Pentru zona A – 2,40; pentru zona B – 2,30, pentru zona C – 2,20, pentru zona D – 2,10

În cazul unui apartament amplasat într-un bloc cu mai mult de 3 niveluri şi 8 apartamente, coeficientul de corecţie se reduce cu 0,10.

Valoarea impozabilă a clădirii se reduce în funcţie de anul terminării acesteia, după cum urmează:

– cu 50%, pentru clădirea care are o vechime de peste 100 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă;

– cu 30%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 50 de ani şi 100 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă;

– cu 10%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani şi 50 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă.

În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de renovare majoră, din punct de vedere fiscal, anul terminării se actualizează, astfel că acesta se consideră ca fiind cel în care a fost efectuată recepţia la terminarea lucrărilor.

Renovarea majoră reprezintă acţiunea complexă care cuprinde obligatoriu lucrări de intervenţie la structura de rezistenţă a clădirii, pentru asigurarea cerinţei fundamentale de rezistenţă mecanică şi stabilitate, prin acţiuni de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, precum şi, după caz, alte lucrări de intervenţie pentru menţinerea, pe întreaga durată de exploatare a clădirii, a celorlalte cerinţe fundamentale aplicabile construcţiilor, conform legii, vizând, în principal, creşterea performanţei energetice şi a calităţii arhitectural-ambientale şi funcţionale a clădirii.

Anul terminării se actualizează în condiţiile în care, la terminarea lucrărilor de renovare majoră, valoarea clădirii creşte cu cel puţin 50% faţă de valoarea acesteia la data începerii executării lucrărilor.

Impozite clădiri nerezidențiale

Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,57% asupra valorii care poate fi:

– rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă, depus la organul fiscal local până la primul termen de plată din anul de referinţă; dacă se depune după primul termen, produce efecte din 1 ianuarie anul fiscal următor

– finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă;

– clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă; dacă nu se precizează valoarea, se utilizează ultima înregistrată în baza de date a autorității fiscale.

Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice a căror valoare nu poate fi calculată conform prevederilor, impozitul se calculează prin aplicarea unei cote de 2% asupra valorii impozabile determinate conform impozitului de la clădirile nerezidenţiale (art. 457 Cod Fiscal).

Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.

Impozite pe clădirile cu destinație mixtă

Clădire cu destinație mixtă – folosită atât în scop rezidențial, cât și nerezidențial.

În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul se calculează prin însumarea:

 • impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial
 • impozitului determinat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, indicată prin declaraţie pe propria răspundere, prin aplicarea cotei menționate, asupra valorii impozabile determinate; nu este necesară stabilirea valorii prin depunerea documentelor de mai sus

În cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfăşoară nicio activitate economică, impozitul se calculează conform art. 2.

Dacă proprietarul nu declară suprafața folosită în scop nerezidențial, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicare cotă 0,3% asupra valorii impozabile.

Calculul impozitului/taxei pe clădirile deţinute de persoanele juridice (art. 460 Cod Fiscal)

Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, impozitul/ taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 1,13% asupra valorii impozabile a clădirii

Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.

În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice, impozitul se determină prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial conform alin. (1), cu impozitul calculat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, conform alin. (2) sau (3).

Pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri, valoarea impozabilă a clădirilor aflate în proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie a anului anterior celui pentru care se datorează impozitul/taxa şi poate fi:

 • – ultima valoare impozabilă înregistrată în evidenţele organului fiscal;
 • – valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării;
 • – valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în cursul anului fiscal anterior;
 • – valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate;
 • – în cazul clădirilor care sunt finanţate în baza unui contract de leasing financiar, valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării;
 • – în cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, valoarea înscrisă în contabilitatea proprietarului clădirii şi comunicată concesionarului, locatarului, titularului dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz.

Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 5 ani pe baza unui raport de evaluare a clădirii întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării, depus la organul fiscal local până la primul termen de plată din anul de referinţă.

Nu se aplică în cazul clădirilor care aparţin persoanelor faţă de care a fost pronunţată o hotărâre definitivă de declanşare a procedurii falimentului.

În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă, cota impozitului/taxei pe clădiri este 5%, la care se adaugă o cotă adițională de 13%

În cazul în care proprietarul clădirii pentru care se datorează taxa pe clădiri nu a actualizat valoarea impozabilă în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă, diferenţa de taxă faţă de cea stabilită conform alin. (1) sau (2), după caz, va fi datorată de proprietarul clădirii.

Plata impozitului/ taxei pe clădiri (art. 462 Cod Fiscal)

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

3 Comentarii

3 Comentarii

 1. Tampii

  marți, 14.12.2021 at 16:31

  De ce majorati ma, taxele la popòr ? Nu mai aveti bani pt soldurile grase de la partid angajaye la buget1ari ? Daca tara asta nu va muri, va va mai vota doar TAMPITII !

 2. Maria Didina

  marți, 14.12.2021 at 17:58

  Bine ca stiti sa cresteti taxele, dar sa va facti datoria si sa protejati cetateanul habar nu aveti. Ce faceti cu firma de salubrizare care nu-si onoreaza contractele? Ne spuneti ca nu e in atributiile voastre? Dar Polarisul ati stiut sa-l amendati cand era in afara contractului. Bine ca platim taxe pentru mizerie si bataie de joc!!!!!

 3. Ion

  miercuri, 15.12.2021 at 01:18

  Ba gunoaielor imi cumpar casa cu credit si investesc in ea , credit pe 30 de ani si voi imi cereti impozit ? Pe ce ma pe datoria care o am?
  Ba cu RER Vestul Salbatic cum faceti ca nu au distribuit pubelele plus ca au sarit gunoiul o saptamana?
  Astia care mai ziceti ceva de Hava sa va tineti gura si sa va dati doua palme sa va treziti. Cat a foat primar nu au stat gunoaiele prin oras .

  Azi maine vin alegerile si poate candideaza mustaciosu sa avem ai noi primar nu tentativa.

  Votati iar USR ca poate va baga tramvai si metrou 🤣🤣🤣🤣🤣🤣

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate


Parteneri: Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro. Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax