Connect with us
Publicitate

ADMINISTRATIE

Taxe și impozite locale 2022 la Alba Iulia: Majorări cu 2,6% de anul viitor. Repere pentru impozite pe clădiri, teren, mașini

Publicat

Plata impozitului/ taxei pe clădiri (art. 462 Cod Fiscal)

Impozitul pe clădiri se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie, inclusiv.

Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o bonificaţie de 10% pentru persoane fizice și 5% pentru persoane juridice.

Impozitul pe clădiri, de până la 50 lei inclusiv, se achită integral la primul termen de plată.

În cazul în care contribuabilul are în proprietate mai multe clădiri pe raza municipiului Alba Iulia, prevederile alin. (2) şi (3) se referă la impozitul pe clădiri cumulat.

În cazul contractelor de concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă, care se referă la perioade mai mari de o lună, taxa pe clădiri se plăteşte lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului, de către concesionar, locatar, titularul dreptului de administrare sau de folosinţă.

În cazul contractelor care se referă la perioade mai mici de o lună, persoana juridică de drept public care transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă colectează taxa pe clădiri de la concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosinţă şi o varsă lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului.

Calculul impozitului/ taxei pe TEREN (art. 465 Cod Fiscal)

Impozitul/Taxa pe teren se stabileşte luând în calcul suprafaţa terenului, rangul localităţii în care este amplasat terenul, zona şi categoria de folosinţă a terenului, conform încadrării făcute de consiliul local.

În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu sumele din tabelul de mai jos

Zona / Niveluri aplicabile în anul 2021:

A: 6.821 lei/ha (față de 6.648 lei/ha, în 2021)

B: 4.758 lei/ha (față de 4.637 lei/ha în 2021)

C: 3.011 lei/ha (față de 2.935 lei/ha în 2021)

D: 1.592 lei/ha (față de 1.552 lei/ha în 2021)

În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare din tabelul următor, iar acest rezultat se înmulțește cu coeficientul de corecție al rangului de localitate care este 4:

Categoria de folosință / Zona / lei/ha

A                  B                    C               D

Teren arabil: 31 lei/ha – 24 lei/ha – 22 lei/ha – 17 lei/ha (în 2021: 30 – 23 – 21 – 17)

Pășune:         24 lei/ha – 22 lei/ha  – 17 lei/ha – 15 lei/ha (în 2021: 23 – 21 – 17– 15)

Fâneață:        24 lei/ha – 22 lei/ha – 17 lei/ha – 15 lei/ha (în 2021: 23 – 21 – 17 – 15)

Vie:              52 lei/ha  – 39 lei/ha  – 31 lei/ha  – 22 lei/ha (în 2021: 51 – 38 – 30 – 21)

Livadă:         60 lei/ha – 52 lei/ha  – 39 lei/ha – 31 lei/ha (în 2021: 58 – 51 – 38 – 30)

Pădure sau teren cu vegetație forestieră: 31 lei/ha – 24 lei/ha – 22 lei/ha – 17 lei/ha (în 2021: 30 – 23 – 21 – 17)

Teren cu ape: 17 lei/ha – 15 lei/ha – 8 lei/ha  – 0 (în 2021, la fel)

Ca excepţie, în cazul contribuabililor persoane juridice, pentru terenul amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se calculează conform prevederilor pentru extravilan dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:

– au prevăzut în statut, ca obiect de activitate, agricultură;

– au înregistrate în evidenţa contabilă, pentru anul fiscal respectiv, venituri şi cheltuieli din desfăşurarea obiectului de activitate nominalizat mai sus

În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel, înmulţită cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut la art. 457 alin. (6) din Codul fiscal, respectiv zona A – 2,4; zona B – 2,3; zona C – 2,2; zona D – 2,1:

Categoria de folosinţă / Niveluri aplicabile în 2021 / ha

Teren cu construcții: 34 (în 2021: 33)

Teren arabil: 56 (în 2021: 55)

Pășune: 31 (în 2021: 30)

Fâneață: 31 (în 2021: 30)

Vie până la intrarea pe rod: 0

Vie pe rod, alta decât cea prevăzută mai sus: 63 (în 2021: 61)

Livadă până la intrarea pe rod: 0

Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută mai sus: 63 (în 2021: 62)

Pădure în vârstă de până la 20 ani și pădure cu rol de protecție: 0

Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră cu excepția celei de mai sus: 18 (în 2021: la fel)

Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole: 6 (neschimbat)

Teren cu amenajări piscicole: 38 (în 2021: 37)

Alte condiții

Pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, consiliul local poate majora impozitul pe teren cu până la 500%, începând cu al treilea an, în condițiile stabilite prin hotarâre a consiliului local.

Consiliul local poate majora impozitul pe clădiri și impozitul pe teren cu până la 500% pentru clădirile și terenurile neîngrijite, situate în intravilan.

Impozitul pe mijloace de transport

În cazul oricăruia dintre următoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se calculează în funcţie de capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulţirea fiecărei grupe de 200 cm3 sau fracţiune din aceasta cu suma corespunzătoare din tabelul de mai jos

Mijloace de transport cu tracţiune mecanică

Vehicule înmatriculate

 • Motociclete, tricicluri, cvadricicluri şi autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1.600 cm3, inclusiv: 8 lei/200 cm3 sau fracţiune din aceasta (neschimbat)
 • Motociclete, tricicluri şi cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste 1.600 cm3: 9 lei/200 cm3 sau fracţiune din aceasta (neschimbat)
 • Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm3 şi 2.000 cm3 inclusiv: 21 lei/200 cm3 sau fracţiune din aceasta (în 2021: 20 lei)
 • Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm3 şi 2.600 cm3 inclusiv: 81 lei/200 cm3 sau fracţiune din aceasta (în 2021: 79 lei)
 • Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm3 şi 3.000 cm3 inclusiv: 163 lei/200 cm3 sau fracţiune din aceasta (în 2021: 159 lei)
 • Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3: 328 lei/200 cm3 sau fracţiune din aceasta (în 2021: 320 lei)
 • Autobuze, autocare, microbuze: 27 lei/200 cm3 sau fracţiune din aceasta (în 2021: 26 lei)
 • Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone, inclusive: 33 lei/200 cm3 sau fracţiune din aceasta (în 2021: 32 lei)
 • Tractoare înmatriculate: 21 lei/200 cm3 sau fracţiune din aceasta (în 2021: 20 lei)

Vehicule înregistrate

 • Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm3: 4 lei/200 cm3 sau fracţiune din aceasta (neschimbat)
 • Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm3: 6 lei/200 cm3 sau fracţiune din aceasta (neschimbat)
 • Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată: 113 lei/an (în 2021: 110 lei)
 • În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 70%.
 • În cazul unui ataş, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pentru motocicletele respective.

Vezi integral: proiect impozite și taxe locale Alba Iulia 2022

Exemple de taxe

Evidența populației – căsătorie, divorț, cărți identitate

Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorț pe cale administrativă este de 564 lei.

Taxe pentru Evidența Populației:

 • – taxă reprezentând contravaloarea cărții de identitate – 7 lei;
 • – taxă reprezentând contravaloarea cărții de identitate provizorie – 1 leu;
 • – taxă furnizare date – 4 lei;
 • – taxă pentru celebrarea căsătoriei la sediul Primăriei sau al S.P.C.L.E.P. – ului, în zilele de sâmbătă sau în zilele de sărbători legale – 53 lei;
 • – taxă pentru celebrarea căsătoriei pentru viitorii soți, care nu au nicunul domiciliul sau reședința în municipiul Alba Iulia – 160 lei;
 • – taxă pentru oficierea căsătoriei în afara sediului Primăriei – 372 lei;
 • – taxă pentru eliberarea certificatelor de stare civilă în locul celor pierdute, sustrase sau deteriorate – 53 lei;
 • – taxă pentru încheierea căsătoriei înainte de expirarea termenului de 10 zile stabilit prin lege – 160 lei;
 • – taxă furnizare date cu caracter personal în regim de urgență – 3 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii (termenul legal este de 30 de zile) – 10 lei;
 • – taxă transcriere în registrele de stare civilă romane a actelor de stare civilă ale cetățenilor români, întocmite de autoritățile străine, în regim de urgență – 5 zile lucrătoare de la data primirii avizului de la D.P.C.E.P. – 319 lei;
 • – taxă pentru schimbare nume pe cale administrativă în regim de urgență – 319 lei.

Urbanism

Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediul urban:

Suprafața pentru care se obține certificatul de urbanism / lei

 • a) până la 150 mp, inclusiv: 6 lei
 • b) între 151 şi 250 mp, inclusiv: 7 lei
 • c) între 251 şi 500 mp, inclusiv: 9 lei
 • d) între 501 şi 750 mp, inclusiv: 13 lei
 • e) între 751 şi 1.000 mp, inclusiv: 16 lei
 • f) peste 1.000 mp 16 + 0,01 lei/mp, pentru fiecare mp care depășește 1000 mp
 1. Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale, dar nu mai puțin de 6 lei.
 2. Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism şi amenajarea teritoriului, de către primari sau de structurile de specialitate din cadrul consiliului judeţean este de 17 lei.
 3. Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire rezidenţială sau clădire anexă este egală cu 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii.
 4. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru alte construcţii decât cele menţionate este egală cu 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie, inclusive valoarea instalaţiilor aferente.
 5. Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare se stabileşte la 23 lei.

Locuri de parcare rezidențiale

Taxa pentru locurile de parcare pentru parcările de reședință este de 139 lei/an/loc de parcare cu TVA inclus pentru persoanele fizice și de 278 lei/an/loc de parcare cu TVA inclus pentru persoanele juridice, conform HCL nr. 309/2017

Înregistrare vehicule

Taxe de înregistrare pentru vehiculele care nu se supun înmatriculării:

a) Taxa de înregistrare pentru vehiculele cu tracţiune animală – 17 lei/an;

b) Motocicluri și asimilate – 28 lei/an;

c) Mașini autopropulsate pentru lucrări și asimilate – 39 lei/an.

Taximetrie

Taxe percepute pentru activitatea de taximetrie, efectuată de transportatorii autorizați:

 • – acordare, prelungire, vizare autorizație de transport:
 • – 451 lei pentru persoanele juridice;
 • – 226 lei pentru P.F.A, I.I. sau I.F.
 • – acordare, prelungire, vizare și/sau înlocuire autorizație taxi – 56 lei;
 • – eliberare duplicat – 113 lei;
 • – eliberare cazier de conduită profesională – 23 lei;
 • – acordarea, prelungirea sau vizare autorizației de dispecerat taxi – 339 lei;
 • – pentru orice altă copie conformă – 56 lei;
 • – taxă utilizare stație taxi – 33 lei/trimestru/autoturism;

Termenul de plată al taxei de stație scadent pentru fiecare trimestru în parte, este:

 • – trimestrul I: 31 martie;
 • – trimestrul II: 30 iunie;
 • – trimestrul III: 30 septembrie;
 • – trimestrul IV: 15 decembrie

Pentru Serviciul de închirieri autoturisme (fără conducător auto) se stabilesc următoarele taxe:

– eliberare, vizare, modificare, copie conformă – 226 lei;

– eliberare duplicat – 113 lei

Taxe Cadastru

Pentru persoanele fizice, taxa de parcelare se stabileşte la 677 lei pentru un proiect ce conţine două parcele. În cazul în care se impune crearea mai multor parcele taxa se majorează cu 226 lei pentru fiecare parcelă nou creată în plus.

Pentru persoanele juridice, taxa se majorează cu 25%.

Taxa specială pentru eliberarea planurilor de situaţie în zonele în care este realizat cadastrul edilitar – imobiliar, în vederea obţinerii certificatului de urbanism şi a autorizaţiei de construire precum si eliberarea de plan parcelar, întocmit de comisia locală de aplicare a legilor proprietații, se stabileşte după cum urmează:

a) pentru persoanele fizice:

– pentru scara 1: 200 – format A3 – 29 lei;

– pentru scara 1: 500 – format A3 – 39 lei;

– pentru scara 1:1000 – format A3 – 44 lei;

– pentru scara 1:2000 – format A3 – 48 lei;

– pentru scara 1: 200 – format A4 – 22 lei;

– pentru scara 1: 500 – format A4 – 29 lei;

– pentru scara 1:1000 – format A4 – 33 lei;

– pentru scara 1:2000 – format A4 – 39 lei.

b) pentru persoanele juridice taxa va fi majorată cu 25%.

Taxa specială pentru eliberarea planurilor de situaţie pe format A0 (plotter):

a) pentru persoanele fizice – 113 lei, respectiv 226 lei pe suport magnetic;

b) pentru persoanele juridice taxa va fi majorată cu 25%.

Taxa pentru eliberarea de copii după planuri cadastrale – schiţe de punere în posesie întocmite sau de pe alte asemenea planuri deţinute de consiliul local este de:

– 5 lei format A4;

– 10 lei format A3.

Taxă promovare turistică

Taxa pentru promovare turistică se stabilește pentru fiecare zi de ședere într-o unitate de cazare pe raza municipiului Alba Iulia, după cum urmează:

– 5,20 lei/zi/persoană>12 ani, cazată la o unitate de cazare de 3, 4, 5 stele (margarete);

– 2,60 lei/zi/persoană>12 ani, cazată la orice alte tipuri de unități de cazare.

Plătitorii taxei speciale pentru promovarea turistică sunt persoanele care beneficiază de servicii de cazare și se încasează de unitățile de cazare odată cu luarea în evidență a persoanelor cazate.

Taxa pentru promovare turistică se declară și se plătește la Direcția Venituri a municipiului Alba Iulia, de către unitățile de cazare, până la data de 10, inclusiv, a lunii următoare celei în care s-a colectat această taxă.

Taxa pentru folosința toaletelor publice cu plată din municipiul Alba Iulia este de 1 leu/persoană, conform HCL nr. 350/2013.

Parcul Dendrologic

Taxa pentru vizitarea Parcului Dendrologic, conform HCL nr. 172/2014, modificată prin HCL nr. 231/2016, este:

– 3 lei/persoană pentru copii şi tineri în vârstă de până la 18 ani;

– 5 lei/persoană pentru adulţi.

Beneficiază de gratuitate la vizitarea Parcului Dendrologic grupurile organizate de elevi ai unităţilor şcolare de învăţământ preuniversitar de pe raza municipiului Alba Iulia, numai în situaţia în care vizitarea se va face în scop educational, grupurile de elevi trebuind sa fie in mod obligatoriu însoțite de un cadru didactic şi numai pe bază de cerere aprobată de Primăria municipiului Alba Iulia. Mai beneficiază de gratuitate copii sub 6 ani și persoanele cu handicap.

Pentru efectuarea de ședințe foto în interiorul parcului, în scop comercial sau aniversar, taxa de intrare în parc este de 107 lei/ședință foto, participanții nefiind scutiți de plata taxei de vizitare prevăzută mai sus.

Taxa pentru parcarea autovehiculelor în incinta Bazei de Agrement de lângă Parcul Dendrologic este de 1 leu/oră/autovehicul, cu TVA inclus

Vizitarea monumentelor istorice

Taxa pentru vizitarea monumentelor istorice proprietate a municipiului Alba Iulia este:

– 10 lei/persoană pentru adulți;

– 5 lei/persoană pentru copii şi tineri cu vârstă cuprinsă între 6 ani – 18 ani.

Copiii cu vârsta de până la 6 ani beneficiază de gratuitate.Dacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

3 Comentarii

3 Comentarii

 1. Tampii

  marți, 14.12.2021 at 16:31

  De ce majorati ma, taxele la popòr ? Nu mai aveti bani pt soldurile grase de la partid angajaye la buget1ari ? Daca tara asta nu va muri, va va mai vota doar TAMPITII !

 2. Maria Didina

  marți, 14.12.2021 at 17:58

  Bine ca stiti sa cresteti taxele, dar sa va facti datoria si sa protejati cetateanul habar nu aveti. Ce faceti cu firma de salubrizare care nu-si onoreaza contractele? Ne spuneti ca nu e in atributiile voastre? Dar Polarisul ati stiut sa-l amendati cand era in afara contractului. Bine ca platim taxe pentru mizerie si bataie de joc!!!!!

 3. Ion

  miercuri, 15.12.2021 at 01:18

  Ba gunoaielor imi cumpar casa cu credit si investesc in ea , credit pe 30 de ani si voi imi cereti impozit ? Pe ce ma pe datoria care o am?
  Ba cu RER Vestul Salbatic cum faceti ca nu au distribuit pubelele plus ca au sarit gunoiul o saptamana?
  Astia care mai ziceti ceva de Hava sa va tineti gura si sa va dati doua palme sa va treziti. Cat a foat primar nu au stat gunoaiele prin oras .

  Azi maine vin alegerile si poate candideaza mustaciosu sa avem ai noi primar nu tentativa.

  Votati iar USR ca poate va baga tramvai si metrou 🤣🤣🤣🤣🤣🤣

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.


Publicitate

EVENIMENT

Cum ne pregătim de 1 iunie: Idei de activități pentru Ziua Copilului, în aer liber sau acasă. Care este istoria acestei zile

Publicat

Ziua de 1 iunie este zi liberă națională din anul 2016 și este un motiv în plus pentru activități în familie, pentru timp petrecut împreună și multă joacă. Anul acesta, chiar dacă 1 iunie este miercuri, în mijlocul săptămânii, rămâne totuși un bun prilej de a petrece timp de calitate alături de copii.

Joaca este activitatea preferată a fiecărui copil, iar pentru a sărbători această zi liberă, dedicată copilului, poți planifica din timp câteva surprize sau poți programa participarea la evenimentele organizate local, cu prilejul zilei de 1 iunie.

Vezi: Ce pot face copiii, în Alba Iulia, de 1 Iunie. De la tobogane, spectacole, tir cu arcul și joaca de-a dacii și romanii. Program

Petrecerile în aer liber sunt cele mai apreciate de copii.

Acestea pot avea tematică specifică, în funcție de pasiunile copilului, personaje preferate, culori sau sport.

O altă idee bună este organizarea unei tombole de jucării, dar aceasta trebuie pregătită din timp, la școală sau de către părinți, în cercul de prieteni.

Excursiile la țară, drumețiile în natură, vizita la parcurile tematice: dinozauri, grădini sau castele, sunt alte posibilități de a petrece o zi memorabilă de 1 iunie.

Aici trebuie luate în calcul și aglomerația în cazul unui obiectiv turistic popular, timpul de așteptare, drumul, care pot încerca răbdarea copiilor.

Activități de făcut în casă de 1 iunie

În cazul unei zi ploioase sau friguroase, există și alternative plăcute de a sărbători 1 iunie.

Puteți urmări un film de desene animate, să jucați jocuri de societate sau să programați o ședință foto ori o filmare pentru albumul video al familiei.

Alte idei de făcut în casă, pentru a alunga plictiseala, de 1 iunie

 • Organizați o vânătoare de comori în casă
 • Desenați portrete ale membrilor familiei
 • Faceți un puzzle nou
 • Citiți povestea preferată și reinventați finalul
 • Construiți o machetă a casei, a școlii, din piese lego
 • Faceți împreună o prăjitură sau un tort aniversar
 • Picnic în sufragerie
 • Un colaj cu fotografiile preferate ale fiecărui membru al familiei
 • Un cort cu jucăriile preferate
 • Faceți baloane de săpun de diferite forme

Cum a luat naștere Ziua Copilului

Sărbătorirea unei zile dedicate copilului a fost propusă în 1925, la Conferinţa mondială pentru bunăstarea copiilor de la Geneva.

Decizia instituirii unei zile pentru protecţia copiilor a fost adoptată de Federaţia Democratică Internaţională a Femeilor, în cadrul unei sesiuni speciale din noiembrie 1949, desfăşurată la Moscova.

La 14 decembrie 1954, Adunarea Generală a ONU a adoptat Rezoluţia nr. 836 pentru a proclama o Zi mondială a copilului, potrivit Agerpres.

Pornind de la convingerea că trebuie acordată o atenţie deosebită copiilor, care reprezintă generaţia de mâine, Adunarea a recomandat, cu acest prilej, ca începând din 1956, în toate ţările să fie instituită o Zi mondială a copilului.

Această zi avea să fie marcată ca o zi a fraternităţii şi înţelegerii între copiii de pretutindeni, a activităţilor dedicate promovării idealurilor şi obiectivelor Cartei şi bunăstării copiilor din toată lumea, pentru întărirea şi lărgirea eforturilor pe care Naţiunile Unite le fac în favoarea copiilor din întreaga lume.

Rezoluţia recomanda guvernelor statelor membre să instituie o astfel de zi, la data pe care o considerau de cuviinţă, deci nu neapărat 1 iunie, dată la care este sărbătorită Ziua Copilului în România.

Organizaţia Naţiunilor Unite marchează această zi la 20 noiembrie, data la care au fost adoptate Declaraţia Drepturilor Copilului în 1959 şi Convenţia asupra Drepturilor Copilului, în 1989.

sursa: Agerpres

 Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Alba24 și pe Google News

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

Aproximativ 80% dintre magazinele online din România sunt vulnerabile la atacurile de tip phishing

Publicat

Aproximativ 80% dintre magazinele online din România sunt vulnerabile la atacurile de tip phishing, lucru care se transferă, automat, şi către clienţii acestora, potrivit unui studiu.

Creşterea numărului de tranzacţii cu cardul, avansul pieţei de eCommerce din România, ca urmare a schimbării obiceiurilor de consum în pandemie, dar şi războiul din Ucraina, au determinat creşterea numărului atacurilor de phishing, provocând pierderi importante magazinelor online.

„Cu atât mai mult cu cât comercianţii online din România reacţionează greoi la schimbările rapide din ultima perioadă, platformele acestora sunt vulnerabile la atacurile informatice”, susţin autorii analizei TARA Interactive, companie românească de dezvoltare de software.

Pierderi generate de atacuri cibernetice

„Criminalii cibernetici vor căuta mereu noi căi de a eluda sistemele de protecţie ale magazinelor online. Însă, în acelaşi ritm, evoluează şi softurile de monitorizare şi identificare a scripturilor maliţioase inserate în site. Ne aşteptăm la şi mai multe atacuri de phishing, în perioada următoare, dată fiind situaţia geopolitică şi atacurile din partea hackerilor ruşi, dar şi a celor internaţionali”, a afirmat Vlad Lepădatu, Managing Partner la TARA Interactive.

Potrivit acestuia, la nivel mondial, pierderile generate de atacurile cibernetice în eCommerce sunt estimate la 20 de miliarde de dolari în 2021, în creştere cu 14% faţă de anul anterior.

El a subliniat că, în contextul actual, magazinele online ar trebui să fie pregătite pentru orice atac de tip phishing, iar managerii să fie conştienţi de consecinţele unui astfel de atac şi să implementeze un protocol clar în cazul atacurilor cibernetice.

Măsuri de prevenire

În prezent, în România, magazinele online cele mai vulnerabile la atacurile de tip phishing sunt cele care nu au ultimele versiuni de software instalate, fără SSL/HTTPS şi cele care folosesc parole uşor de spart pentru panoul de administrare a comenzilor online.

Cât priveşte investiţiile pentru securizarea business-urilor în faţa atacurilor cibernetice, acestea variază de la câteva sute de euro, la câteva mii de euro, în funcţie de tehnologiile pe care le utilizează magazinele respective, de complexitatea acestora, cu menţiunea că sumele scad dacă strategia de investiţii vizează aici prevenţia, nu intervenţia reactivă.

sursă: Agerpres

 Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Alba24 și pe Google News

Citeste mai mult
Publicitate

ECONOMIE

Încep lucrările la un nou sector al Autostrăzii Transilvania. Anunțul ministrului Transporturilor

Publicat

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat vineri că încep lucrările pe un nou sector de autostradă, secțiunea Zimbor- Poarta Sălajului, care are o lungime de 12,24 de km.

Potrivit lui Sorin Grindeanu, CNAIR a aprobat vineri Proiectul Tehnic pentru Secțiunea Zimbor – Poarta Sălajului (Autostrada Transilvania).

”Contractul, în valoare de 680,4 milioane lei (fără TVA), este finanțat prin PNRR.

Pe traseul acestei secțuni, antreprenorul român urmează să construiască, până în anul 2024, cinci viaducte și un pod” menționează ministrul, într-o postare pe Facebook.

Potrivit unui comunicat al CNAIR, antreprenorul lucrărilor este Asocierea SC SA&PE Construct SRL – SC Spedition UMB SRL – SC Tehnostrade SRL.

Durata contractului pentru perioada de execuţie este de 24 de luni, respectiv anul 2024.

Perioada de garanţie a lucrărilor este 120 de luni.

sursa: site CNAIR, Facebook Sorin Grindeanu

 Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Alba24 și pe Google News

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Ghid: Cum să reacționezi în timpul fenomenelor meteo extreme. Recomandări în caz de furtuni și vijelii

Publicat

Vremea și fenomenele meteo extreme ne pot lua pe nepregătite. Află cum să reacționezi la apariția, în timpul și după un eveniment de tipul furtună, ploi abundente, vijelii sau chiar tornade, care încep să apară și la noi în țară.

În cazul în care planifici o excursie, o ieșire în aer liber, este bine să consulți prognoza meteo.

Dacă sunt anunțate furtuni și descărcări electrice, nu este recomandat să ieși în câmp deschis.

Vezi: VREMEA până în 5 iunie: care va fi cea mai caldă zi. Prognoza meteo pe regiuni, în următoarele două săptămâni

Există câteva reguli de care este bine să ținem cont, atunci când știm că urmează o furtună puternică. Autoritățile recomandă mai multe acțiuni pentru siguranța noastră și a celor dragi.

Pregătirea înainte de furtună

 • Îndepărtează obiectele, copacii ori ramurile uscate, care pe timpul unei furtuni, ar putea cădea şi provoca victime ori pagube materiale.
 • Nu uita regula de salvare 30/30: adăpostește-te în interiorul unei clădiri dacă, după ce ai văzut un fulger nu reușești să numări până la 30 înainte de a auzi un tunet.

 • Rămâi în interiorul clădirii încă 30 minute după ce ai auzit ultimul tunet.
 • Fii atent la alertele și avertizările autorităților

Reguli de respectat în timpul unei furtuni, ploi abundente, vijelii

 • Întrerupe orice activitate în aer liber
 • Intră în casă, într-o construcţie ori într-un autoturism. Deşi s-ar putea să fii rănit în cazul în care trăsnetul loveşte maşina, ești mult mai protejat în interiorul vehiculului decât în exterior
 • Închide bine ferestrele şi uşile
 • Evită folosirea apei și duşurile ori sălile de baie. Apa și conductele instalaţiilor pot cauza electrocutare (trăsnet, scurt circuit)
 • Utilizează telefoanele cu fir doar în situaţii de urgenţă. Telefoanele fără fir ori mobilele sunt sigure în utilizare
 • Deconectează de la priză aparatele şi alte echipamente electrice (tv, computere, aparatele de aer condiţionat etc.). Acestea pot fi defectate ca urmare a descărcărilor electrice atmosferice

Recomandări în timpul furtunilor

 • Dacă ești în mediul urban, adăpostește-te imediat într-o clădire, pentru a evita riscul lovirii de către obiecte, pomi, crengi, stâlpi
 • Dacă ești într-o zonă deschisă (câmp, plajă, o ambarcaţiune pe apă), așază-te ghemuit, pune mâinile pe urechi şi cap, iar capul între genunchi
 • Fă-te o ţintă cât mai mic posibilă și redu cât poți de mult contactul cu pământul. Nu te întinde pe pământ!
 • Evită: obiectele înalte, precum un copac înalt izolat în zonă deschisă, câmpuri, plaje sau o ambarcaţiune pe apă, orice obiecte metalice precum utilaje agricole, echipamente de fermă, motociclete, biciclete
 • Dacă te afli în pădure, căută adăpost într-o zonă cu copaci mai puţin înalţi
 • Dacă ești într-o zonă deschisă, mergi spre o zonă joasă, precum o vale
 • Dacă ești pe un lac, ajungi la mal de urgenţă şi adăpostește-te imediat
 • Evită drumurile inundate (mers, șofat)! Un curent de apă adânc de doar 15 cm te poate dezechilibra, iar unul adânc de peste 30 cm poate lua un autoturism

După o furtună, dacă identifici o victimă rănită sau lovită de trăsnet, verifică dacă prezintă semne vitale: respirație și puls.  Dacă victima are puls si respiră, căută alte vătămări posibile: arsuri, vătămări ale sistemului nervos, oase rupte şi pierderi de auz sau de vedere.

Dacă nu mai respiră, începe resuscitarea prin metoda gură la gură:

 • deschide căile aeriene (gura) ale victimei
 • închide nasul victimei cu două degete (strânge-i nările)
 •  pune gura ta etanș pe gura victimei și insuflă ușor aer până observi cu coada ochiului că se ridică toracele
 • după prima ventilație, ridică-te, trage aer, după care efectuează a doua ventilație.

Dacă nu are puls (nu-i bate inima), începe resuscitarea prin masaj cardiac (30 de apăsări pe mijlocul pieptului):

 • asigură-te că victima este așezată pe un obiect sau loc dur
 •  expune toracele (pieptul) victimei
 •  împarte sternul (osul pieptului) victimei în două jumătăți egale
 • așează podul palmei în jumătatea inferioară a sternului
 •  așează cealaltă mână pe stern
 • coatele salvatorului trebuie să fie întinse, iar linia umerilor salvatorului să fie paralelă cu linia sternului victimei (în lateralul victimei)
 • apăsați aproximativ 5-6 cm pe sternul victimei și numărați astfel: „și 1, și 2, și 3″…. până la 30.

Ce să faci în cazul unei tornade

Tornada este o coloană de aer care coboară spre pământ în timpul unei furtuni, și se rotește violent cu viteză foarte mare, având aspectul unei pâlnii.
Poate distruge clădiri, răsturna vehicule, și pune în mișcare resturi sau obiecte ce pot răni grav sau chiar ucide.

Semnele declanșării unei tornade sunt: vântul puternic, apariția unui nor rotativ în formă de pâlnie care coboară spre pământ și zgomot puternic (similar unui tren de marfă).

În momentul în care ai luat la cunoștință faptul că urmează fenomene de vânt puternic, încearcă să ai telefonul încărcat. Dacă nu ai deloc acces la un încărcător sau baterie de rezervă, evită descărcarea rapidă a bateriei (apeluri care nu sunt urgente, jocuri, navigare pe internet în exces).

 • Identifică un adăpost sigur în cazul în care vântul suflă deja cu putere. Stai departe de ferestre, uși și pereții exteriori ai adăpostului
 • Încearcă să te adăpostești într-o cameră mică, interioară, fără ferestre, preferabil aflată la subsolul clădirii. Nu te adăposti sub poduri sau pasaje
 • Dacă ești în apropierea fenomenului, îndepărtează-te și anunță serviciile de urgență (112)
 • Mergi imediat către un loc sigur (de ex. o clădire solidă)
 • Dacă te afli într-o mașină sau în aer liber și nu poți ajunge la o clădire, acoperă-ți capul și gâtul cu brațele (și corpul cu o pătură, dacă este posibil)
 • Nu încerca să depășești o tornadă într-un vehicul. Dacă ai fost surprins într-o mașină, închide geamurile și poartă centura de siguranță
 • Ai grijă la resturile și obiectele care sunt purtate cu viteză prin aer! Pot provoca răni grave, chiar fatale
 • Ascultă radioul, televiziunile dar fii atent și la sistemele de alertă locală pentru informații și instrucțiuni de urgență actualizate

Recomandări după o tornadă

 • Atenție la firele electrice rupte sau căzute
 • Nu intra în clădiri avariate până nu ți se spune că sunt în siguranță
 • Dacă ești blocat sub dărâmături, acoperă-ți gura pentru a evita inhalarea prafului. Evită să vorbești, încearcă să trimiți mesaje prin telefon, utilizează un fluier în loc să strigi
 • Folosește telefonul doar pentru situații de urgență. Rețelele telefonice sunt deseori ocupate după un dezastru. Utilizează mesaje text sau social media pentru a comunica cu familia și prietenii
 • Continuă să asculți radioul, posturile TV și mesajele autorităților locale pentru informații actualizate
 • Fii atent în timpul curățării drumurilor, căilor de acces. Poartă pantofi cu talpă groasă, pantaloni lungi și mănuși de lucru

Sursa: site IGSU, Facebook IGSU, fiipregatit.ro

 Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Alba24 și pe Google News

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate

Statistici T5

Parteneri Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax