Connect with us
Publicitate

EVENIMENT

ADMITERE la Universitatea din Alba Iulia, sesiunea de toamnă 2019: LOCURI disponibile, CALENDAR și acte necesare

Publicat

Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (UAB) organizează,  în perioada 9 – 27 septembrie, a doua sesiune de admitere în anul universitar 2019-2020. Sunt disponibile 124 locuri finanțate din bugetul de stat, 524 cu taxă și 161 la învățământ la distanță, pentru specializările cu licență.

În 20 septembrie se organizează proba scrisă şi probele de aptitudini/eliminatorii/competenţă lingvistică (doar la specializările unde este cazul) și se face ierarhizarea candidaţilor pe baza criteriilor de selecţie. În 21 septembrie, se comunică rezultatele admiterii.

Absolvenţii cu sau fără diplomă de licenţă/absolvire ai învăţământului superior de stat sau particular pot concura pentru a fi admişi la a doua specializare (diferită de prima), în cadrul domeniilor de licenţă oferite de Universitate. Dacă prima specializare a fost făcută în regim de subvenţie de la bugetul de stat, a doua specializare va fi în regim cu taxă, iar dacă prima specializare a fost făcută cu taxă, a doua poate fi pe locuri finanţate prin granturi de studii, dacă sunt îndeplinite criteriile de admitere.

Candidaţii, absolvenţi de liceu promoţia 2019, care au obţinut premii I, II, III la olimpiadele şcolare de nivel naţional sau judeţean, pe timpul studiilor liceale, la disciplinele recunoscute ca fiind corespunzătoare specializărilor, vor beneficia de o bursă specială din partea Universităţii în cuantum de 200 lei/lună pentru anul I de studiu. Menţinerea bursei pentru semestrul II al anului I este condiţionată de promovarea tuturor examenelor şi colocviilor corespunzătoare primului semestru. Această bursă nu afectează obţinerea altor burse (merit, socială sau performanţă) conform legii.

CALENDAR ADMITERE UAB a doua sesiune 2019:

9-19 septembrie: înscrierea candidaţilor (cu excepţia zilei de duminică 15 septembrie);

20 septembrie: susţinerea probei scrise şi a probelor de aptitudini/eliminatorie/competenţă lingvistică (doar la specializările unde este cazul);

20 septembrie: ierarhizarea candidaţilor pe baza criteriilor de selecţie;

21 septembrie: comunicarea rezultatelor admiterii;

23-27 septembrie: înmatricularea candidaţilor admişi pe locuri finanţate de la buget prin granturi de studii sau pe locuri cu taxă.

ADMITERE 2019-2020 STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ – specializări şi locuri – sesiunea SEPTEMBRIE 2019:

Specializarea/ Locuri finanţate de la bugetul de stat (Învăţământ cu frecvenţă zi) / Locuri cu taxă (învăţământ cu frecvenţă zi) / Locuri cu taxă (învăţământ la distanţă ID)

FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOLOGIE: 30 locuri finanţate buget, 60 cu taxă

Istorie: 13 (10 repartizate statistic şi 3 locuri destinate formării cadrelor didactice) / 20 / -, taxa 2000 lei /an (pentru locurile cu taxă)

Limba şi literatura română – Limba şi literatura engleză: 8 (7 repartizate statistic și 1 loc destinat formării cadrelor didactice) / 20 / -; taxa 2.200 lei /an (pentru locurile cu taxă)

Traducere şi interpretare: 9 / 20 / -; taxa 2000 lei /an (pentru locurile cu taxă)

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE:18 locuri finanţare buget, 170 cu taxă, 110 ID

Economia comerţului, turismului şi serviciilor: 2 / 30 / 40; taxa 2500 lei /an (pentru locurile cu taxă), respectiv 2.200 lei/ an pentru ID

Administrarea afacerilor: 4 / 30 / 40; taxa 2500 lei /an (pentru locurile cu taxă), respectiv 2.200 lei/ an pentru ID

Finanţe şi Bănci: 3 / 30 / – ; taxa 2500 lei /an (pentru locurile cu taxă)

Contabilitate şi informatică de gestiune: – / 40 / 30; taxa 2500 lei /an (pentru locurile cu taxă), respectiv 2.200 lei/ an pentru ID

Marketing: 9 / 15 / – ; taxa 2500 lei /an (pentru locurile cu taxă)

Administrarea afacerilor (în limba engleză): – / 25 / -; taxa 2800 lei /an (pentru locurile cu taxă)

FACULTATEA DE ŞTIINŢE EXACTE ŞI INGINEREŞTI: 48 locuri finanţare buget, 136 cu taxă

Informatică: 10 (din care 7 repartizate statistic, 3 locuri pentru domenii prioritare de dezvoltare ale României) / 40 / -; taxa 2600 lei /an (pentru locurile cu taxă)

Măsurători terestre şi cadastru: 3 / 30 / -; taxa 2600 lei /an (pentru locurile cu taxă)

Electronică aplicată: 9 / 18 / -; taxa 2600 lei /an (pentru locurile cu taxă)

Ingineria mediului: 14 / 20 / -; taxa 2600 lei /an (pentru locurile cu taxă)

Informatică (în limba engleză): 6 (doar pentru domenii prioritare de dezvoltare ale României) / 20 / -; taxa 3000 lei /an (pentru locurile cu taxă)

Inginerie urbană şi dezvoltare regională: 6 (pentru domenii prioritare de dezvoltare ale României) / 8 / -; taxa 2600 lei /an (pentru locurile cu taxă)

FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE: 13 locuri finanţare buget, 125 cu taxă, 51 ID

Drept: – / 25 / -; taxa 2500 lei /an (pentru locurile cu taxă)

Sociologie: 5 / 15 / -; taxa 2400 lei /an (pentru locurile cu taxă)

Asistenţă socială: – / 25 / -; taxa 2400 lei /an (pentru locurile cu taxă)

Administraţie publică: – / 12 / -; taxa 2400 lei /an (pentru locurile cu taxă)

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar: – / 31 / 1 (Alba Iulia) și 50 (Deva); taxa 2500 lei /an (pentru locurile cu taxă), respectiv 2.200 lei pe an pentru ID

Educaţie fizică şi sportivă: – / – / -; taxa 2700 lei /an (pentru locurile cu taxă)

Kinetoterapie şi motricitate specială: – / 2 / -; taxa 2700 lei /an (pentru locurile cu taxă)

Terapie ocupaţională: 8 / 15 / -; taxa 2500 lei /an (pentru locurile cu taxă)

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ: 15 locuri finanţare buget, 36 cu taxă

Teologie ortodoxă pastorală: 3 (din care 2 repartizate statistic si 1 loc destinat formării cadrelor didactice) / 20 / -; taxa 2200 lei /an (pentru locurile cu taxă)

Muzică religioasă: 8 (din care 7 repartizate statistic si 1 loc destinat formării cadrelor didactice) / 9 / -; taxa 2700 lei /an (pentru locurile cu taxă)

Artă sacră: 3 / 7 / -; taxa 2500 lei /an (pentru locurile cu taxă)

În aceeaşi perioadă, se organizează admiterea pentru 25 de specializări MASTERAT. Sunt disponibile 13 locuri finanţate din bugetul de stat şi 519 cu taxă (între 2200 lei şi 3000 lei pe an, în funcţie de specializarea aleasă). AICI, detalii.

În sesiunea de vară, pentru specializările cu licenţă, UAB a pus la dispoziţie 670 de locuri finanţate de la bugetul de stat, 998 cu taxă şi 275 pentru învăţământ la distanţă. La master au fost disponibile 245 de locuri finanţate din bugetul de stat şi 969 cu taxă (între 2200 lei şi 3000 lei pe an, în funcţie de specializarea aleasă.

Vezi și REZULTATE ADMITERE Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia. LISTA candidaților admiși la specializări cu licență și master

ACTE NECESARE pentru ÎNSCRIERE – ADMITERE licenţă 2019-2020

Înscrierea la concursul de admitere se face personal de către candidat, legitimat cu cartea de identitate, pe baza următoarelor documente:

– completarea fizică pe format hârtie şi depunerea la Comisia de admitere, care îşi desfăşoară activitatea la sediul facultăţilor, a cererii de înscriere tip; Cererea completată în format hârtie la Comisia de admitere este verificată pe baza originalelor actelor de studii ale candidatului, respectiv diploma de bacalaureat sau echivalentă acesteia, în original şi foaia matricolă care însoţeşte diploma de bacalaureat sau echivalenta acesteia, în original – de către un membru al Comisiei de admitere, care semnează Cererea de înscriere pentru conformitatea datelor candidatului cu actele de studii; după încheierea perioadei de înscriere, opţiunile, ordinea acestora, precum şi alte informaţii din fişa de înscriere nu pot fi modificate

– plata taxei de înscriere de 150 de lei, (se plăteşte la casieria admiterii); în cadrul acestei taxe, candidaţii au dreptul să opteze pentru oricare dintre specializările şi formele de învăţământ organizate (învăţământ cu frecvenţă – zi, învăţământ la distanţă) în facultatea respectivă; sau prezentarea documentelor doveditoare ale scutirii de taxă de admitere.

Înscrierea la concursul de admitere se poate face, în numele candidatului, şi de către o altă persoană pe bază de procură.

Pentru candidaţii la specializarea Educaţie fizică şi sportivă şi la specializarea Kinetoterapie şi motricitate specială este necesară completarea Fişei de consultaţii medicale – Anexa 7 a Regulamentului de admitere Licenţă, în original. Aceasta constituie document obligatoriu pentru înscrierea candidaţilor la admitere;

Pentru specializările teologice sunt necesare şi următoarele documente, care se prezintă în original: Binecuvântarea scrisă a ierarhului, Certificatul de botez şi Recomandarea preotului paroh.

Pentru candidaţii la specializarea Informatică, care au obţinut premii la concursul şcolar in4it-UAB 2018 organizat de Universitatea „1 Decembrie 1918″ din Alba Iulia şi care au optat în cadrul admiterii pentru înlocuirea criteriului general de admitere în anul universitar 2018-2019, reprezentat de Media la Bacalaureat, cu nota obţinută la concurs, este necesară Diploma de premiu (I, II, III sau menţiune), în original (este prezentată comisiei de admitere în original şi în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere).

Candidaţii, absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat, care au obţinut distincţii la olimpiade şi care pot să fie admişi fără concurs de admitere, vor anexa la Cererea de înscriere diploma de premiu, în original.

Sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere candidaţii orfani de ambii părinţi şi care nu au depăşit vârsta de 26 de ani. Scutirea de taxe se aprobă pe baza actelor doveditoare depuse de candidat în dosarul de înscriere, respectiv certificatele de deces ale părinţilor în original. Comisia de admitere din facultate va păstra la dosarul candidatului o copie pe care o va viza pentru conformitatea cu originalul, conform procedurii interne a universităţii.

Sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere candidaţii proveniţi din Centrele de plasament. Scutirea de taxe se aprobă pe baza actelor doveditoare depuse de candidat în dosarul de înscriere, respectiv o adeverinţă în original de la centrul de plasament.

Sunt scutiţi de la plata taxelor de înscriere candidaţii cu handicap. Scutirea de taxe se aprobă pe baza actelor doveditoare în original depuse de candidat în dosarul de înscriere şi din care să rezulte situaţia candidatului, respectiv persoană cu handicap. Comisia de admitere din facultate va păstra la dosarul candidatului o copie pe care o va viza pentru conformitatea cu originalul, conform procedurii interne a universităţii.

Sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere copiii personalului didactic şi didactic auxiliar aflat în activitate şi aceştia beneficiază de gratuitate la cazare în cămine. Beneficiază de aceste prevederi şi copiii personalului didactic şi didactic auxiliar pensionat din sistemul de învăţământ, precum şi copiii orfani de unul sau ambii părinţi ce au activat în sistemul de învăţământ. Scutirea de la plata acestor taxe se face numai pe baza documentelor doveditoare prezentate de candidaţi, cum ar fi adeverinţă emisă de instituţia de învăţământ din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar (sau pensionari din aceleaşi categorii) a unuia dintre părinţi. Definirea calităţii de cadru didactic se face pe baza prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi a prevederilor legale în vigoare la data desfăşurării admiterii.

Sunt scutiţi de taxa de înscriere la concursul de admitere şi copiii angajaţilor Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.

Scutirea de la plata taxei de înscriere se face numai pe baza documentelor doveditoare prezentate de candidaţi, iar aprobarea scutirii se face de către comisiile tehnice de înscriere pe facultăţi, cu acordul Decanului facultăţii.

Acte necesare pentru înmatriculare

Dosarul candidaţilor declaraţi admişi şi înmatriculaţi fie pe locurile finanţate de la buget, fie pe locurile cu taxă conţine următoarele documente:

– diploma de bacalaureat sau echivalentă acesteia, în original (adeverinţa eliberată anterior obţinerii diplomei de bacalaureat este valabilă doar pentru candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile anului şcolar 2017-2018);

– foaia matricolă care însoţeşte diploma de bacalaureat sau echivalenta acesteia (este prezentată comisiei de admitere în original şi în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere);

– cartea de identitate în copie xerox;

– certificatul de naştere (este prezentat comisiei de admitere în original şi în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere);

– certificatul de căsătorie, acolo unde este cazul (este prezentat comisiei de admitere în original şi în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere);

– adeverinţă medicală, în original, eliberată de Cabinetul şcolar sau medicul de familie;

– pentru candidaţii la specializarea Educaţie fizică şi sportivă şi la specializarea Kinetoterapie şi motricitate specială este necesară completarea Fişei de consultaţii medicale – Anexa 7 a Regulamentului de admitere Licenţă, în original. Aceasta constituie document obligatoriu pentru înscrierea candidaţilor la admitere;

– pentru specializările teologice sunt necesare şi următoarele documente, care se prezintă în original: Binecuvântarea scrisă a ierarhului, Certificatul de botez şi Recomandarea preotului paroh;

– pentru candidaţii la specializarea Informatică, care au obţinut premii la concursul şcolar in4it-UAB 2018 organizat de Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia şi care au optat în cadrul admiterii pentru înlocuirea criteriului general de admitere în anul universitar 2018-2019, reprezentat de Media la Bacalaureat, cu nota obţinută la concurs, este necesară Diploma de premiu (I, II, III sau menţiune), în original (este prezentată comisiei de admitere în original şi în dosar se păstrează copia certificată conform cu originalul de către comisia de admitere);

– foaia matricolă în original, corespunzătoare anilor de studiu efectuaţi, pentru candidaţii studenţi ai altor instituţii de învăţământ de stat sau particulare, care se înscriu pentru continuarea studiilor în Universitate;

– 2 fotografii dimensiune 3/4;

– dosar tip plic.

– diploma de licenţă (copie xerox pentru studenţii care au absolvit anterior un program de licenţă)

– adeverinţă de la facultatea unde a absolvit un alt părogram de licenţă, în care să fie specificat regimul studiilor (buget sau taxă), forma de învăţământ (zi, ID sau FR) şi numărul semestrelor în care a beneficiat de bursă (după caz).

Candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu taxă completează Contractul de studii în vederea înmatriculării şi depun dosarul cu documentele menţionate mai sus până la 24 august în prima sesiune de admitere, dar au şi obligaţia să achite prima tranşă a taxei de studii, respectiv a patra parte din aceasta, la data înmatriculării.

Nu se percepe taxă de înmatriculare pentru nicio categorie de candidaţi admişi.

 

 

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
PublicitateParteneri: Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro. Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax