Contacteaza-ne si pe
Publicitate

Uncategorized

TITULARIZARE 2014 în ALBA, proba scrisă, în două centre de concurs. REGULI pentru candidaţi la examen şi modele de SUBIECTE

Publicat


Titularizare 2014 în Alba. Luni, 21 iulie, peste 500 de candidaţi din judeţul Alba intră la proba scrisă. Vor concura pe 655 de posturi vacante pe perioadă determinată sau nedeterminată. Dintre acestea, doar 57 de posturi sunt titularizabile, pe perioadă nedeterminată. Inspectoratul Şcolar Alba a publicat regulile de desfăşurare ale examenului.

Pentru această sesiune au fost scoase la concurs 367  de posturi pentru care înscrierile s-au făcut la centrul de examen de la Colegiul „Horea, Cloşca şi Crişan” şi 288 la Colegiul Tehnic „Apulum” Alba Iulia. După validarea dosarelor de înscriere, au fost admişi 283 de candidaţi pentru participare la proba scrisă la HCC şi 274 la „Apulum”.

La fiecare centru de concurs vor fi mai multe categorii de subiecte. În total, sunt aşteptaţi să participe în total 557 de candidaţi.

Vezi Centrul de concurs HCC_Repartizarea_candidati_sali

Vezi Centrul de concurs Apulum_Repartizarea_candidati_sali

Aproximativ 100 de candidaţi sunt din promoţia 2014, iar restul sunt cadre didactice din promoţiile anterioare. La Centrul de concurs nr. 1 de la Colegiul Naţional “Horea, Cloşca şi Crişan” din Alba Iulia, majoritatea celor înscrişi vizează posturi de învăţători şi de profesori de limba română. Aici vor fi 19 categorii de subiecte.

La Centrul de concurs nr.2, de la Colegiul Tehnic “Apulum” Alba Iulia, cei mai mulţi candidaţi dau examen pentru posturi de educatoare, profesori de educaţie fizică şi limba engleză. Vor fi pregătite, în total, la acest centru, 27 de categorii de subiecte.

Vezi Modele SUBIECTE_Titularizare_2014

Concursul de titularizare în învăţământul preuniversitar presupune susţinerea unei probe practice sau inspecţii speciale la clasă şi a unei probe scrise din didactica specialităţii.

Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidaţii trebuie să obţină minimum nota 7 (şapte) atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială la clasă în profilul postului.

Pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), candidaţii trebuie să obţină minimum nota 5 (cinci) atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială în profilul postului.

Repartizarea candidaţilor pentru angajare pe perioadă nedeterminată se va realiza, în ordinea descrescătoare a notelor, în şedinţe publice organizate de centrele de concurs în zilele de 31 iulie şi 1 august.

Ulterior, mai precis în perioada 4-5 august, va fi făcută repartizarea pentru angajare pe perioadă determinată, tot în şedinţe publice organizate de centrele de concurs.

MEN precizează că profesorii care au obţinut cel puţin media 5 la inspecţiile la clasă în profilul postului, în cadrul examenului naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2014, au avut posibilitatea de a folosi acest rezultat şi în cadrul concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în unităţile de învăţământ preuniversitar, sesiunea 2014.

REGULI pentru desfăşurarea probei scrise în sala de concurs – Sesiunea 2014 de ocupare a posturilor didactice

Profesorii asistenţii nu pot avea asupra lor, în sala de concurs, cărţi, caiete, telefoane mobile sau alte mijloace de calcul și de comunicare la distanţă. Materialele nepermise vor fi depuse în sala de depozitare a obiectelor personale, înainte de intrarea în sala de concurs.

Profesorii asistenţii care furnizează soluţii ale subiectelor de examen, falsifică lucrări sau au manifestări de neglijenţă în îndeplinirea atribuţiilor de profesor asistent prin tolerarea unor acţiuni sau intenţii de fraudă ale candidaţilor, părăsirea nejustificată a sălii de concurs etc – răspund disciplinar, în conformitate cu Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare potrivit dispozițiilor codului civil sau penal în funcție de gravitatea faptei.

Orele 7.45 – 8.00: Preluarea mapelor de către profesorii asistenți, deplasarea spre sălile de concurs şi verificarea sălilor de concurs

Orele 8.00 – 9.00: Accesul candidaţilor în centrul de concurs

– nu este permisă intrarea în sala de concurs cu următoarele materiale: genţi, poşete, telefoane mobile, mijloace electronice de calcul sau alte mijloace de comunicare la distanţă, precum şi ziare, reviste, cărţi, caiete;

– candidaţii se aşează în bănci în ordinea stabilită

– se verifică identitatea fiecărui candidat (C.I. rămâne pe bancă).

Orele 9.00 – 10.00:

– fiecare candidat primeşte prima foaie de concurs, o ciornă, anexa 3 şi plic cu cod de bare; se face instructajul candidaţilor (precizări privind desfăşurarea concursului, se semnează procesul verbal de către toți candidații)

– fiecare candidat completează datele personale în spaţiul aferent, se sigilează colţul lucrării şi se pune câte o etichetă pe fiecare latură a triunghiului, conform modelului din mapă (sigilarea se face de către candidaţi în prezenţa responsabilului de sală după ce toţi profesorii asistenţi au semnat în spaţiul destinat şi au verificat corectitudinea datelor înscrise);

– se semnează în procesul verbal de luare la cunoştinţă a celor prelucrate;

– codul de bare nr. 1 se va lipi în spaţiul destinat doar după completarea celor 4 pagini iniţiale;

– după ce candidatul a lipit codul de bare nr. 1 va primi din partea asistenţilor a doua foaie, o va secretiza identic cu prima şi după ce a completat toate cele 4 pagini va lipi codul de bare nr. 2; în continuare se va proceda la fel pentru fiecare foaie solicitată.

– se aplică etichetele autocolante cu cod de bare doar pe foile tipizate de examen scrise, care conţin răspunsurile candidaţilor şi care nu au fost anulate după finalizarea lucrării scrise

– raportarea prezenţei: se consemnează în tabelul de prezenţă, respectându-se ora precizată în tabel. Responsabilii de sală vor preda tabelul de prezenţă la punctul de colectare de care aparţine sala de concurs

Ora 10.00: se deschid plicurile cu subiecte (pe plic se va specifica ”am primit plicul intact și sigilat la ora….., data 21.07.2014 ” şi se va semna de către profesorii asistenţi)

– se distribuie subiectele fiecărui candidat;

– din momentul deschiderii plicului cu subiecte, niciun candidat nu mai poate părăsi sala, decât dacă predă lucrarea şi semnează de predare; candidaţii care nu se află în sală în momentul deschiderii plicului cu subiecte pierd dreptul de a mai susţine concursul;

– candidaţii pot renunţa la concurs din motive personale după o oră de la primirea subiectului, cu excepţia celor care renunţă din motive medicale, care se pot retrage din concurs mai repede de o oră (candidaţii vor completa cererea de renunţare, iar lucrarea scrisă se barează cu o linie oblică pe care se marchează de către asistenţi „retras”, se notează ora şi se semnează de către aceştia). Cererea de retragere va fi ataşată lucrării şi se va preda separat de celelalte lucrări. Responsabilul de sală va marca imediat în tabelul de prezenţă situaţia candidatului “restras”;

După primirea subiectelor de către candidaţi, durata de redactare a lucrărilor este de 4 ore, de la primirea subiectului de către ultimul candidat din sală, timp ce nu poate fi depăşit.

– se verifică dacă fiecare candidat a primit subiectul solicitat, corespunzător disciplinei de concurs din fişa validată (un membru al comisiei, însoţit de preşedinte sau secretar);

Înscrierea numelui candidaţilor, numelui unor unităţi de învăţământ sau a altor nume proprii care nu au legătură strictă cu subiectul în afara spaţiului care se sigilează, precum şi orice alte semen distinctive pe foile de concurs, destinate lucrărilor scrise sau pe ciorne, determină anularea lucrărilor scrise. Candidaţii care doresc să corecteze o greşeală taie fiecare rând din pasajul greşit cu o linie orizontală iar schemele/desenele cu o linie oblică.

– candidaţii completează pe foaia tipizată denumirea disciplinei de concurs exact ca în subiectul primit, transcrisă cu majuscule;

– prima foaie dublă reprezintă coperta lucrării, ea se numerotează, dar redactarea lucrării se va realiza începând cu pagina doi;

– se marchează timpul pe tablă din oră în oră.

Candidaţii, care în timpul desfăşurării probei scrise sunt surprinşi copiind, având asupra lor telefoane mobile sau alte mijloace de calcul sau de comunicare la distanţă ori transmiţând soluţii cu privire la subiecte sunt eliminaţi din concurs, încheindu-se un proces verbal în acest sens, de către profesorii asistenţi sau de către membrii ai comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului. Aceeaşi măsură se aplică şi pentru orice tentativă de fraudă. Candidaţii eliminaţi din concurs pentru fraudă sau tentativă de fraudă nu sunt repartizaţi pe posturi didactice/catedre în anul şcolar 2014-2015.

Începând cu ora 11.00, la intervale de 40 de minute, responsabilul de sală sau un profesor asistent raportează la punctual de colectare de care aparţine sala situaţia candidaţilor eliminaţi/retraşi de la proba scrisă.

Ora 14.00: Fiecare candidat va preda lucrarea scrisă, subiectul, ciorna, plicul cu coduri de bară neutilizate şi anexa 3. Subiectele se predau asistenţilor. Niciun candidat nu va părăsi sala cu subiectul de concurs.

După încheierea lucrării, candidaţii numerotează foile de concurs doar cu cifre arabe, în partea de jos a paginii, în colţul din dreapta, indicând pagina curentă şi numărul total de pagini scrise, de exemplu: 3/5 pentru pagina a treia din totalul de 5 pagini scrise. Numerotarea începe cu prima foaie dublă, care reprezintă coperta lucrării și se continuă cu a doua foaie dublă, a treia, etc.. Se vor numerota toate paginile pe care candidatul a scris, inclusiv paginile incomplete.

În caseta cu textul “Lucrarea conține … pagini” se trece numărul de pagini doar cu cifre arabe, de către candidat (se vor numerota toate paginile pe care candidatul a scris, inclusiv paginile incomplete).

În vederea predării lucrărilor scrise pentru concurs, candidații completează în borderoul de predare a lucrărilor scrise astfel:

– Numărul paginilor scrise

– Numărul etichetelor autocolante cu cod de bare utilizate

– Numărul etichetelor autocolante cu cod de bare neutilizate

Semnează în dreptul datelor înscrise referitoare la numărul de pagini ale lucrării și numărul de etichete autocolante utilizate/ neutilizate , confirmând că a lipit pe fiecare coală tipizată scrisă, neanulată, în ordine crescătoare câte o etichetă autocolantă cu cod de bare şi că a primit subiectul corespunzător.

Spaţiile libere ale întregii lucrări se anulează de către unul dintre asistenţii supraveghetori cu linie frântă în forma literei „Z”, cu cerneală/pix de culoare albastră, în faţa candidatului.

Până la predarea ultimei lucrări, în sală rămân cel puţin 5 candidaţi.

Candidaţii neprezentaţi în borderoul de predare a lucrărilor vor figura la rubrica “Semnătură”, “Absent”; cei emilinaţi “Eliminat”; cei retraşi “Retras”

La predarea mapei se va respecta întocmai ordinea documentelor din procesul verbal de predare a mapei.

Vezi şi Calendar proba scrisa Centrul de concurs Apulum

CALENDAR Titularizare – sesiunea 2014:

21 iulie 2014: desfăşurarea probei scrise

25 iulie 2014: afişarea rezultatelor

25-26 iulie 2014: înregistrarea contestaţiilor la inspectoratele şcolare şi transmiterea acestora la centrele de evaluare

28-29 iulie 2014: rezolvarea contestaţiilor

30 iulie 2014: afişarea rezultatelor finale.

Etapa I de repartizare

Termen: 31 iulie 2014

– repartizarea în şedinţă publică, la nivel de centru de concurs/unitate de învăţământ, a candidaţilor care au obţinut cel puţin media de repartizare 7,00 (şapte) la concursul din sesiunea 2014, conform art. 58 alin. (9) din Metodologie, în ordinea descrescătoare a mediilor, pe posturile didactice/catedrele vacante publicate în vederea angajării pe perioada nedeterminată:

– repartizarea în şedinţă publică, la nivelul centrului de concurs/unitate de învăţământ, a candidaţilor care au obţinut cel puţin media 7,00 (şapte), conform art. 58 alin. (9) din Metodologie, în ordinea descrescătoare a mediilor, pe posturile didactice/catedrele vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată.

Termen: 1 august 2014: repartizarea, în şedinţă publică, a candidaţilor cu media de repartizare minimum 7 (şapte), conform art. 58 alin. (9) din Metodologie, pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată, la nivelul centrelor de concurs în care au susţinut atât proba practică sau inspecţia specială la clasă în profilul postului, cât şi proba scrisă sau în alte centre de concurs în care au susţinut proba practică sau inspecţia specială la clasă în profilul postului, în ordinea descrescătoare a mediilor

Termen: 2 august 2014: transformarea posturilor didactice/catedrelor pentru angajare pe perioadă nedeterminată rămase neocupate, în posturi didactice/catedre vacante pentru angajare pe perioadă determinată şi reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor pentru angajare pe perioadă determinată;

6-29 august: emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră.

Etapa a II-a de repartizare4-5 august 2014:

– repartizarea în şedinţă publică, la nivel de centru de concurs/unitate de învăţământ, a candidaţilor care au obţinut cel puţin media de repartizare 5,00 (cinci) la concursul din sesiunea 2014, conform art. 58 alin. (10) din Metodologie, în ordinea descrescătoare a mediilor, pe posturile didactice/catedrele vacante/rezervate publicate pentru angajare pe perioadă determinată:

– repartizarea în şedinţă publică, la nivelul centrului de concurs/unitate de învăţământ, a candidaţilor care au obţinut cel puţin media 5 (cinci) la concursul din sesiunea 2014, conform art. 58 alin. (10) din Metodologie, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, pe posturile didactice/catedrele vacante/rezervate publicate în vederea angajării pe perioadă determinată;

5 august 2014:

– transmiterea, la inspectoratele şcolare, a listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete şi incomplete reactualizate, a listei candidaţilor repartizaţi şi a listei candidaţilor rămaşi nerepartizaţi;

publicarea, la inspectoratele şcolare, a listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete şi incomplete rămase neocupate, a listei candidaţilor repartizaţi şi a listei candidaţilor rămaşi nerepartizaţi.

6-29 august: emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră

 


TOP articole in ultimele zile


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comenteaza

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Publicitate

EVENIMENT

VIDEO Copiii și profesorii din Alba, plecați în excursie în Italia, au ajuns în țară. Medic, la Vama Borș: Nu prezintă simptome

Publicat

Autocarul ce îi transportă pe elevii și profesorii din Alba care s-au întors de urgență în țară dintr-o excursie în Italia a ajuns în Vama Borș duminică, în jurul orei 19.30. Toți cei din autocar au trecut printr-un filtru medical, fiind consultați de către medici îmbrăcați în costume speciale.  Potrivit medicilor, cei aflați în autocar […]

Citește mai departe
Publicitate

ACTUALITATE

Iubește românește de Dragobete 2020. MESAJE pentru persoana iubită de Ziua Îndrăgostiților la români

Publicat

dragobete

MESAJE de DRAGOBETE 2020: SMS-uri, idei de felicitări și declarații de dragoste. Românii celebrează în fiecare an, pe 24 februarie, ziua iubirii, de Dragobete. Este momentul în care cei îndrăgostiţi au ocazia să-şi exprime şi să-şi dovedească sentimentele, prin cele mai interesante și neașteptate gesturi și declaraţii  de dragoste. Dragobete era numit şi Năvalnicul sau […]

Citește mai departe
Publicitate

AIUD

FOTO: Trei cămine culturale din comuna Unirea vor fi modernizate și dotate, printr-o investiție de 1,6 milioane de lei

Publicat

Trei cămine culturale aflate în satele Ciugudu de Jos, Inoc și Măhăceni din comuna Unirea vor fi modernizate și dotate printr-o investiție de 1,6 milioane de lei. Primăria comunei Unirea a lansat recent în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) trei licitații pentru execuția lucrărilor de modernizare și dotare a căminelor culturale din localitățile Măhăceni, […]

Citește mai departe
Publicitate

EVENIMENT

VIDEO Prefectul de Alba: Carantină la domiciliu pentru elevii care se întorc din Italia. DSP decide dacă se aplică și părinților

Publicat

Prefectul de Alba, Nicolae Albu a declarat duminică seara, pentru Alba24, că elevii și profesorii de la Liceul „Regina Maria” din Alba Iulia, care vor sosi din Italia, vor fi în carantină la domiciliu. Acesta nu a putut preciza dacă și părinții copiilor vor fi ținuți în carantină, însă a explicat că o astfel de […]

Citește mai departe
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate