Connect with us
Publicitate

ACTUALITATE

POSTURI în ADMINISTRAŢIE: Şef birou la Poliţia Locală, director la SCM Unirea Alba Iulia, arhivar la ITM Alba. OFERTA completă

Publicat

calculatorAlte posturi au fost scoase la concurs în administraţiile publice locale sau servicii, direcţii ori instituţii din judeţul Alba. În luna august, sunt organizate concursuri pentru mai multe funcţii vacante.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

– cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

–limba română, scris și vorbit;

– vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

– capacitate deplină de exercițiu;

– stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

– condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

– nu a fost condamnat/ă definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea

Concursuri organizate în iulie – august şi condiţii de participare:

Direcția de Sănătate Publică Alba

Laboratorul de diagnostic şi investigare în SP

– chimist principal – chimie sanitară

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în profil chimie sanitară; vechimea în specialitate: 5 ani vechime, ca specialist, în domeniul sanitar şi examen de grad principal; cunoştinţe operare calculator.

Concurs: 17 august 2016 – proba scrisă; 19 august 2016: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcției de Sănătate Publică Alba, din Alba-Iulia, bd. Revoluției 1989, nr. 23, telefon 0258/835.243, fax: 0258/834.600

 

Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba

– arhivar

Condiţii: studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat, vechime minimum 6 luni; atestat de specialitate conform legislaţiei în vigoare.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 3 august 2016. ora 16.30

Concurs: 16 august 2016, ora 09.30: proba scrisă; 19 august 2016, ora 12.00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se pot obține la sediul ITM Alba din municipiul Alba Iulia, str. Frederik Mistral nr. 7, Compartimentul resurse umane, telefon 0258/818.591 și 0258/818.592

Primăria Municipiului Alba Iulia

director gradul II, la Sport Club Municipal Unirea Alba Iulia

Condiţii: vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: minimum 3 ani; studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă; cunoştinţe de operare pe calculator – nivel mediu; cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională – nivel mediu.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 28 iulie 2016, ora 15:00

Concurs: 5 august 2016, ora 10.00 – proba scrisă, la Centrul de Resurse „Academia Doamnelor”, Str. Gladiolelor nr. 3A, Alba Iulia; data şi ora interviului va fi comunicată ulterior.

 

Serviciul Poliţia Locală, Biroul paza bunurilor II

şef birou

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental (DPI): ştiinţe inginereşti şi ramura de ştiinţă (RSI) ştiinţe economice; studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei; vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: minimum 2 ani; cunoştinţe de operare pe calculator – nivel mediu.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 2 august 2016, ora 15:00

Concurs: 11 august 2016, ora 10:00: proba scrisă, la Centrul de Resurse „Academia Doamnelor”, Str. Gladiolelor nr. 3A, Alba Iulia; data şi ora interviului va fi comunicată ulterior.

Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă şi securitatea muncii

şef serviciu, gradul II

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul de licenţă: inginerie civilă, inginerie electronică şi telecomunicaţii, inginerie genistică, inginerie mecanică, inginerie geodezică sau ştiinţe administrative; studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice; vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani; cunoştinţe de operare PC – nivel mediu-certificat ECDL complet.

Anunţ publicat în 15 iulie, termen pentru depunerea dosarelor 20 de zile.

Concurs: 16 august 2016, ora 10.00 – proba scrisă; data şi ora interviului va fi comunicată ulterior

Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor

– inspector, clasa I, gradul profesional principal.

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de ştiinţă – Ştiinţe juridice sau economice; vechime în spectialitatea studiilor minimum 5 ani, cunoştinţe de operare PC.

Termen pentru depunerea dosarelor, 27 iulie, ora 15.00.

Concurs: 10 august 2016 ora 10.00, proba scrisă, la Centrul de resurse “Academia Doamnelor (str. Gladiolelor 3 A, Alba Iulia); data şi locul organizării interviului se vor anunţa ulterior

– educator puericultor la Creşa 1 Cetate

– educator puericultor la Creşa 2 Ampoi (10 posturi)

Condiţii: studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat – profilul pedagogic; specializarea: educator puericultor; educatoare; educatoare – învăţător; învăţător – educatoare; educator – învăţător; învăţător – educator; fără vechime necesară; studii postliceale absolvite cu diplomă sau certificat de absolvire – profilul pedagogic – specializarea: educator puericultor; educatoare; educatoare – învăţător; învăţător – educatoare; în condiţiile în care pe parcursul studiilor candidaţii au efectuat cursuri de puericultura sau de educaţie timpurie ori au efectuat cursuri de puericultură sau de educaţie timpurie în cadrul proiectelor derulate de Ministerul Educaţiei Naţionale cu terţi.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 5 august 2016, ora 15:00

Concurs: 18 august 2016, ora 10:00: proba practică; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, et. 2 din Calea Moţilor nr. 5A, județul Alba.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba

îngrijitor la Serviciul Logistic – Administrarea patrimoniului imobiliar şi intendenţă – Administrarea patrimoniului imobiliar

îngrijitor la Serviciul Logistic – Administrarea patrimoniului imobiliar şi intendenţă – popotă

îngrijitor la Poliţia Municipiului Blaj – deservire.

Condiţii: absolvenţi de studii generale: minimum 8 clase; apt medical; apt psihologic.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 9 august 2016, ora 14.00

Concurs: 31 august 2016, ora 10.00: proba practică; 5 septembrie 2016, ora 10.00: proba interviu

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba, situat în municipiul Alba Iulia, Piaţa Ion I. C. Brătianu, nr. 1B, judeţul Alba, telefon 0258/806161 interior 20112.

 

Inspectoratul Teritorial Pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Alba

consilier, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul control, certificare, înregistrare, supraveghere, monitorizare, acreditare, informatizare

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specializarea agricultură; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani.

Concurs: 22 august 2016, ora 10:00: proba scrisă; 25 august 2016, ora 10:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Inspectoratului Teritorial Pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Alba din din Alba lulia, Calea Moţilor, nr. 110 telefon: 0258/833.475

 

Primăria Municipiului Aiud

administrator public (funcţie temporar vacantă)

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: minimum 5 ani; studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor absolvite; experienţa în funcţii de conducere: minimum 2 ani; experienţă de minimum 1 an de zile în implementarea proiectelor din Fonduri Guvernamentale şi Fonduri Europene; certificare în managementul proiectelor.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 3 august 2016, ora 18:00

Concurs: 10 august 2016, ora 10.00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Aiud, Județul Alba, din str. Cuza Vodă, nr. 1, camera 22, telefon 0258/861.310, interior 13

 

Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud

asistent medical principal – Laborator Explorări Funcţionale – Compartimentul Endoscopie Bronşită.

Condiţii: absolvent al şcolii sanitare postliceale şi examen de grad principal;  certificat de membru eliberat de O.A.M.G.M.A.R., vizat la zi;  cunoştinţe de operare pe calculator

îngrijitor curăţenie – Farmacie;

îngrijitor curăţenie – Laborator analize medicale.

Condiţii: studii medii sau generale; curs de Crucea Roşie

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 5 august 2016, ora 15:00

Concurs: 17 august 2016, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior

Relații suplimentare se obțin la sediul Spitalului de Pneumoftiziologie din Aiud, str. Ecaterina Varga, nr. 6, Judeţul Alba, telefon: 0258/861.302, interior 102.

 

Primăria Orașului Cugir

referent, clasa III, gradul profesional superior – Serviciul Comunitar Local de Utilităţi Publice al Oraşului Cugir – Biroul Administrarea Domeniului Public şi Privat, Transport Public Local

Condiţii: studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 1 august 2016

Concurs: 11 august 2016 ora 11.00 – proba scrisă; 16 august 2016 – proba interviu.

– inspector, clasa I, grad profesional debutant – Compartiment Coordonare-control a asociaţiilor de proprietari

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile: drept, administraţie publică, contabilitate sau economie.

Termenul limită pentru depunere a dosarelor: 1 august 2016

Concurs: 17 august 2016, ora 11.00 – proba scrisă; 19 august 2016: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Orașului Cugir din Cugir, str. I.L. Caragiale nr. 1, camera 15 sau 6, Județul Alba, telefon 0258/751.001, interior 115

 

Colegiul Naţional „David Prodan” Cugir

îngrijitor (studii gimnaziale)

Termenul limită de depunere a dosarelor: 5 august 2016

Concurs:10 august 2016, ora 9:00: proba practică; 12 august 2016, ora 9:00: proba interviu.

Relații suplimentare se obțin la sediul Colegiului Naţional „David Prodan” din Cugir, str. Victoriei nr. 15, Judeţul Alba, telefon: 0258/751.306

Primăria Oraşului Teiuş

auditor, clasa I, grad profesional principal – Compartimentul Audit din cadrul Primăriei oraşului Teiuş (concurs organizat de Agenția Națională a Funcționarilor Publici)

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 5 ani.

Termen limită pentru depunerea dosarelor – 2 august 2016

Concurs: 12 august 2016, ora 10:00 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

şef serviciu, gradul II – Serviciul Impozite, Taxe, Autorizări, Agricol

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă absolvite cu diplomă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice; vechime doi ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei

Termen pentru depunerea dosarelor de înscriere, 27 iulie.

Concurs: 9 august 2016, ora 10.00, proba scrisă; 11 august, ora 10.00, interviul.

Şcoala Gimnazială Germană Sebeş

ajutor analist programator (0,5 post)

Condiţii: studii medii cu diplomă de Bacalaureat şi certificat de compeiențe profesionale Ajutor analist-programator; vechime efectivă în domeniu de minimum 7 ani.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 5 august 2016, ora 13.00

Concurs: 9 august 2016 – proba scrisă; 11 august 2016 – proba practică; 11 august 2016 – proba interviu.

îngrijitor (studii medii)

Data limită pentru depunerea dosarelor: 5 august 2016, ora 13.00

Concurs: 9 august 2016, ora 12.00 – proba practică; 10 august 2016, ora 9.00 – proba interviu

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afișează la Şcoala Gimnazială Germană Sebeş, str. Dorin Pavel nr.2, județul Alba, telefon 0371348884.

 

Primăria Comunei Mihalţ

inspector, clasa I, grad profesional asistent – Birou buget finanţe, impozite şi taxe contabilitate;

consilier, clasa I,  debutant – Birou buget finanţe, impozite şi taxe contabilitate;

referent, clasa III, debutant – Compartiment urbanism, amenajarea teritoriului, control, disciplina în construcţii

Anunţ publicat în 22 iulie, termen pentru depunerea dosarelor 20 de zile.

Concurs: 24 august 2016, ora 10:00: proba scrisă; 26 august 2016, ora 10:00: proba interviu

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Mihalţ şi la numărul de telefon 0258/718101

 

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Alba24.ro și pe Google NewsDacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.


Publicitate

ECONOMIE

Programul Femeia Antreprenor 2022: Guvernul pune la bătaie 150 milioane de lei. Apelul de finanțare a se deschide în 18 august

Publicat

femeie calculator laptop

Guvernul vrea să stimuleze femeile să înființeze afaceri și lansează o schemă de ajutor de minimis special pentru acestea. Apelul de finanțare a programului Femeia Antreprenor 2022, care are un buget de peste 150 de milioane de lei, se deschide în 18 august, a anunțat joi Ministerul Antreprenoriatului și Turismului (MAT).

Potrivit MAT, Obiectivul principal al schemei de minimis îl constituie stimularea şi sprijinirea înființării şi dezvoltării structurilor economice private înfiinţate și conduse de către femei, îmbunătățirea performanțelor economice ale acestora, realizarea unei creșteri economice inteligente, sustenabile și incluzive, în contextul problemelor legate de menţinerea echilibrului dintre obligaţiile familiale şi cele profesionale şi ale prejudecăţilor existente încă la nivel local.

Programul Femeia Antreprenor: Cine poate participa

Societățile eligibilite trebuie să respecte criteriul conform căruia cel puţin unul dintre asociaţi să fie femeie şi să deţină cel puţin 50% din părţile sociale/acțiuni ale societăţii în cazul IMM-urilor aplicante. Pentru societățile înființate în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, condiția se consideră îndeplinită dacă majoritatea membrilor cooperatiști din Consiliul de Administrație este formată din femei.

Bugetul maxim al programului pentru anul 2022 este 157.624.000 lei.lei, iar beneficiarele pot obține maxim 200.000 lei/societate. Numărul de societăți beneficiare este aproximativ 785 pentru anul 2022.

Aplicația informatică de înscriere și gestiune a programului Femeia Antreprenor va fi disponibilă din 18 august. Solicitantele au la dispoziție 30 de zile calendaristice pentru depunerea aplicației pentru obținerea finanțării.

Prin implementarea programului în perioada 2022-2027 se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr de 5.000 de beneficiare, bugetul estimat pentru întreaga perioadă fiind 1.000.000.000 lei.

„Programul Femeia Antreprenor va fi al treilea apel deschis în anul 2022 pentru IMM-urile din România. De această dată, vizăm diminuarea decalajelor dintre femeile și bărbații antreprenori, mai ales că doar 36,84% din asociați/acționari sunt femei.

Suplimentar, observăm că în ultimele luni, ponderea asociaților/acționarilor din cadrul persoanelor juridice favorizează decalajul dintre femeile și bărbații antreprenori.

Deși nominal, de la începutul anului a crescut numărul de asociați/acționari femei, creșterea este mult mai mică față de creșterea numărului bărbaților care sunt acționari sau asociați ai societăților.

Programul contribuie, totodată, la atingerea standardelor OECD privind egalitatea de gen în domeniul antreprenorial fiind o măsură personalizată, care asigură accesul la finanțare a femeilor antreprenor.

Egalitatea de șanse se obține, în primul rând, prin micșorarea deficitului sistematic existent”, a declarat Constantin-Daniel Cadariu, ministrul antreprenoriatului și turismului.

Femeia Antreprenor 2022: Cum se face inscrierea în program

Înscrierea în cadrul programului, dar și toată implementarea și derularea măsurii de sprijin se va face exclusiv on-line prin intermediul aplicației Ministerului antreprenoriatului și turismului IMM-Recover https://granturi.imm.gov.ro, sistem informatic dezvoltat în parteneriat cu Serviciul de Telecomunicații Speciale ce permite digitalizarea completă a raportului dintre administrație și aplicanți, eliminând complet atât interacțiunea dintre funcționari și reprezentanții societăților aplicante, cât și depunerea de documente emise de alte instituții ale statului.

Data de la care va fi activă aplicația informatică de înscriere și gestiune a programului Femeia Antreprenor este 18 august 2022 pe site-ul https://granturi.imm.gov.ro , începând cu ora 10.00 a.m., iar numărul de Call Center pentru informații legate de particularitățile măsurii de sprijin este 021-9059. Solicitantele au la dispoziție 30 de zile calendaristice pentru depunerea aplicației pentru obținerea finanțării.

Programul Femeia Antreprenor – Documente:

AICI: ProceduraWonderTechavizatCCDIMM_CC10082022

AICI: Anexa-1-FormularInscriere_FemeiaManager2022

AICI: Anexa-2-declaratie-ajutor-de-minimis_womanTech2022

AICI: Anexa-3-declaratie-IMMwomanTech2022

AICI: Anexa-4-calcul-intreprinderi_womanTech2022

AICI: Anexa-5-lista-agentii_WomanTech2022

AICI: Anexa-6-acord-de-finantare_WomanTech20222

AICI: Anexa-7-cerere-de-rambursare_WomanTech20222

AICI: Anexa-8-formular-decont_WomanTech2022

AICI: Anexa-9-cereretiprenuntare_WomanTech2022

AICI: Anexa-10-imputernicire_WomanTech2022

Citeste mai mult
Publicitate

AIUD

Biserică nouă într-un sat cu 14 locuitori din Alba. IPS Irineu a sfințit piatra de temelie. Ambiții pentru repopularea localității

Publicat

O biserică nouă, din lemn, va fi construită într-un sat din Alba în care mai sunt doar 14 locuitori. IPS Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei a oficiat joi slujba de punere a pietrei de temelie a pentru noua biserică din Ocnișoara, un sat care aparține de comuna Lopadea.

Sunt ambiții mari pentru repopularea acestui sat care în anul 1968 era comună și avea 800 de locuitori. Consiliul Județean Alba și Primăria Lopadea Nouă au lansat mai multe proiecte comune prin care se încearcă repopularea și revitalizarea satului în care se mai află acum doar 14 locuitori.

Astfel autoritățile au început modernizarea drumului de acces, alimentarea cu apă și construcția unui ștrand cu apă sărată.

”Un moment plin de emoție astăzi, la Ocnișoara, unde ÎPS Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, a oficiat slujba de punere a pietrei de temelie pentru noua biserică a satului”  a scris Ioan Dumitrel, președintele Consiliului Județean Alba

”Biserica din lemn, modernizarea drumului de acces, alimentarea cu apă și viitorul ștrand cu apă sărată și arhitectură tradițională, vor duce la reînvierea satului.

Dumitrel este convins că ”prin proiectele comune ale Consiliului Județean Alba și ale Primăriei comunei Lopadea Nouă, condusă de primarul Marian Indreiu, va demonstra că satul Ocnișoara se va revitaliza!”

foto: facebook/ Ion Dumitrel

Citeste mai mult
Publicitate

BLAJ

Ultramaratonistul Marius Iorga din Blaj a alergat 160 de kilometri pentru un băiat cu dizabilități, la competiția Val d’Aran

Publicat

Ultramaratonistul blăjean Marius Iorga (42 de ani) a participat, în acest an, pentru prima dată, la una dintre cele mai importante competiții de acest gen din lume, Val d’Aran by UTMB, desfășurată în Spania.

Acesta a terminat cu bine cursa de 100 de mile (aproximativ 160 de kilometri), în 31 de ore, în condițiile în care diferența de altitudine, pe parcursul ultramaratonului, a fost de peste 10.000 de metri. Acesta poate fi ascultat la Radio Blaj, unde a vorbit despre performanța sa.

Cu obiectivul atins, Marius Iorga s-a calificat pentru tombola care îi va selecta pe cei 2.000 de sportivi ce se vor afla, în 2023, la startul celui mai important concurs UTMB, Ultra-Trail du Mont-Blanc, din Franța, o adevărată Ligă a Campionilor în alergarea montană, motivul pentru care s-a apucat de acest sport, așa cum afirmă ultramaratonistul nostru.

Revenit din Spania, Marius Iorga a acceptat invitația Radio Blaj de a vorbi despre prezența la această competiție.

Profesor de religie la Liceul Tehnologic Jidvei, Marius Iorga este cunoscut mai ales pentru activitatea sa ca președinte al Asociației Running&Cycling Club Blaj, care organizează diverse competiții sportive cu caracter umanitar, cea mai cunoscută dintre acestea fiind Crosul Speranței.

În acest an, pentru prima dată, Marius Iorga a participat la ultramaratoane de peste 100 de kilometri, fără însă a neglija activitatea umanitară, pentru fiecare cursă desfășurând o campanie de strângere de fonduri, așa cum s-a întâmplat, de altfel, și la Val d’Aran by UTMB din Spania, când a alergat pentru un băiat cu dizabilități din Blaj.

Sursa foto: Radio Blaj

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Primăria Alba Iulia se pregătește pentru marcarea parcărilor din oraș. Ce locuri de parcare vor fi vopsite în verde

Publicat

parcare

Primăria Alba Iulia a cumpărat recent materiale pentru marcarea parcărilor din municipiu. De asemenea, locurile de parcare din zona stațiilor pentru încărcarea vehiculelor electrice vor fi vopsite în culoarea verde. 

Valoarea totală a achiziție este de 28.024,52 de lei, fără TVA.

Au fost achiziționate:

  • Diluant vopsea marcaj rutier – ambalat la bidoane de 18 kg – 36 buc.
  • Vopsea monocomponentă alb pe bază de apă pentru marcaj rutier, ambalată la cutii de 25 kg. – 2.000 buc.
  • Vopsea monocomponentă pe bază de solvent pentru marcaj rutier, ambalată la cutii de 25 kg – culoare verde – 150 buc.

 

 

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate

Statistici T5

Parteneri Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax