Connect with us
Publicitate

ACTUALITATE

POSTURI la Evidenţa Persoanelor Alba, Muzeul Unirii, Salvamont, primării, spitale, şcoli şi alte instituţii din judeţ


Publicat

birou

În această perioadă sunt organizate mai multe concursuri, pentru ocuparea unor posturi vacante, în instituţii publice din judeţul Alba. Candidaţii interesaţi de aceste locuri de muncă trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Posturi vacante şi condiţii de participare la concurs:

Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia (4 posturi)

– arheolog grad II în cadrul secţiei Cercetare arheologică preventivă

Condiţii: studii superioare de specialitate absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul istorie; vechime în specialitatea studiilor minimum 6 luni; să fie înscris în registrul arheologilor; să fie apt medical pentru munca în teren

şef secţie gradul II în cadrul secţiei Museikon

Condiţii: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în domeniu istorie; vechime în specialitatea studiilor minimum 10 ani; vechime în funcţie de conducere minimum 1 an.

conservator gradul II în cadrul secţiei Museikon

Condiţii: studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul istorie; vechime în specialitatea studiilor minimum 6 luni

inspector de specialitate gradul I în cadrul Compartimentului Financiar-Contabilitate

Condiţii: studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă pe ştiinţe economice; vechime în specialitatea studiilor minimum 3 ani şi 6 luni

Data limită pentru depunerea dosarelor: 16 ianuarie 2019, ora 16.00

Concurs: 28 ianuarie 2019, ora 10.00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia din str. Mihai Viteazul nr. 12-14, telefon: 0258/813.300 sau la adresa de e-mail resurseumane@mnuai.ro.

Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din Ministerul Afacerilor Interne – Biroul Judeţean de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor Alba

– analist (programator) ajutor II-IA

Condiţii: studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat; certificat/adeverinţă de absolvire a unui curs de pregătire în domeniul/specializarea corespunzătoare postului pentru care optează sa candideze; nu se solicită vechime în muncă şi/sau în specialitate.

Termen limită pentru depunerea dosarelor, 15 ianuarie, ora 15.00 la B.J.A.B.D.E.P. Alba, municipiul Alba Iulia, Piaţa Ion I.C. Brătianu nr. 1

Concurs: 8 februarie 2019, ora 10.00: proba scrisă (test grilă); 14 februarie 2019, ora 10.00: proba interviu.

Concursul va avea loc la Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din Municipiul Bucureşti, str. Obcina Vlare nr. 2, sectorul 6, telefon 021/440.24.40 sau 440.27.70, interior 25.192/25,115.

Serviciul Public Judeţean Salvamont – Salvaspeo Alba

– inspector de specialitate gradul IA

Condiţii: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe economice; vechime în muncă minimum 6 ani şi 6 luni; permis de conducere categoria B.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 15 ianuarie 2019, ora 16:00

Concurs: 22 ianuarie 2019, ora 10:00: proba scrisă – la sala de şedinţe a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, cu sediul în Alba Iulia, Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 68; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 0745/058.893.

Concursul se va desfăşura la sala de şedinţe a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, situată în mun. Alba Iulia, Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 68.

Staţiunea de Cerectare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie (SCDVV) Blaj – 8 posturi

– cercetător ştiinţific (CS) – 3 posturi (studii superioare)

cercetător ştiinţific gradul I (CS I) -1 post (studii superioare)

cercetător ştiinţific gradul III (CS III) – 1 post (studii superioare)

asistent de cercetare ştiinţifică (ACS) – 2 posturi (studii superioare)

tehnician treapta I (T I) – 1 post (studii medii)

Condiţii: vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: 2 ani.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 22 ianuarie 2019

Concurs: 28 ianuarie 2019, ora 10:00: proba scrisă; 29 ianuarie 2019, ora 10:00: proba practică; 31 ianuarie 2019, ora 10:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Staţiunea de Cerectare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Blaj, cu sediul in Blaj, strada Gheorghe Bariţiu, nr, 2. judeţul Alba, tel.Telefon 0258 – 711623/0744 903728.

Primăria Municipiului Aiud (2 posturi)

– arhitect şef al municipiului

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul arhitectură sau în domeniul urbanism cu studii de masterat sau postuniversitare în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului conform art. 36 indice 1 lit. b) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, cu modificările şi completările ulterioare; studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii; atestat eliberat de Registrul Urbaniştilor din România; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.

director executiv – Direcţia Economică

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice; studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 22 ianuarie 2019

Concurs: 6 februarie 2019, ora 10.00: proba scrisă; data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Concurs organizat de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici. Relații suplimentare se pot obține la sediul ANFP din București, telefon 0374/112.769.

Colegiul Naţional „Titu Maiorescu” Aiud

– administrator financiar (contabil – şef)

Condiţii: studii economice superioare, vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 3 ani.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 23 ianuarie 2019, ora 14:00

Concurs: 28 ianuarie 2019, ora 10.00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Colegiului Naţional „Titu Maiorescu” din Aiud, str. Ecaterina Varga nr. 10, Judeţul Alba, telefon: 0258/861.946.

Primăria Oraşului Zlatna

– arhitect şef

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul arhitectură, urbanism sau în domeniul inginerie civilă absolvent de master sau studii postuniversitare în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului, absolvent al cursurilor de formare profesională continuă de specialitate în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului şi autorizării construcţiilor, în condiţiile prevederilor art. 36 indice1 lit. c) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare; atestat Registrul Urbaniştilor din România; studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 22 ianuarie 2019

Concurs: 5 februarie 2019, ora 10.00: proba scrisă; data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din București, telefon 0374/112.769.

Serviciul Public de Interes Local Administraţia Patrimoniului Local Aiud

– muncitor calificat, treapta profesională III, din cadrul Biroului Seră, Zone verzi

Condiţii: studii medii sau şcoală profesională; vechime în muncă – minimum 3 ani.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 21 ianuarie 2019, ora 15:00

Concurs: 30 ianuarie 2019, ora 10:00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Serviciului Public de Interes Local Administraţia Patrimoniului Local Aiud, din str.Tribun Tudoran nr.9, județul Alba, telefon 0258/861.593 interior 13.

Liceul Tehnologic Jidvei

– analist programator

Condiţii: nivelul studiilor – superioare; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.

Termen limită pentru depunerea dosarelor, 15 ianuarie.

Concurs: 22 ianuarie 2019, ora 10:00: proba scrisă; 28 ianuarie 2019, ora 13:00: proba practică; 30 ianuarie 2019, ora 13:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Liceului Tehnologic Jidvei, str. Perilor nr. 19, Judeţul Alba, telefon: 0258/881.124.

Clubul Sportiv Şcolar Blaj

– șofer

Condiţii: studii medii, vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: 1 an.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 15 ianuarie 2019

Concurs: 22 ianuarie 2019, ora 10.00 – proba scrisă; 24 ianuarie 2019, ora 10.00 – proba practică; 28 ianuarie 2019, ora 10.00 – proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Clubului Sportiv Şcolar Blaj, telefon: 0736348211.

Primăria comunei Cenade

– consilier, clasa I, gradul profesional asistent, la Compartimentul Cadastru, Agricultură, Registrul Agricol

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul agronomiei sau medicină veterinară; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minimum 1 an; cunoştinţe de operare pe calculator.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 21 ianuarie 2019, ora 16.00

Concurs: 28 ianuarie 2019, ora 10.00: proba scrisă; 30 ianuarie 2019, ora 10.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare cu privire la bibliografie şi conţinutul dosarului pentru concurs se obţin la telefon: 0258.789.003.

Şcoala Gimnazială „Mihail Kogălniceanu“Sebeş

– bucătar

Condiţii: studii medii; certificat de calificare profesională de bucătar sau să fie înscris la un curs de perfecţionare care se finalizează cu diplomă de bucătar.

Termen limită pentru depunerea dosarelor, 15 ianuarie.

Concurs: 30 ianuarie 2019, ora 14:00: proba scrisă; 4 februarie 2019, ora 16:00: proba practică; 4 februarie 2019, ora 17:00: proba interviu.

Relații suplimentare se obțin la Şcoala Gimnazială „Mihail Kogălniceanu“, cu sediul în Sebeş, telefon 0258/731506.

Şcoala Gimnazială Săsciori

– îngrijitor (0,50 normă) la Şcoala Primară Căpâlna (comuna Săsciori)

Condiţii: studii generale sau medii; localnic; vechime în domeniu cel puţin 1 an.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 15 ianuarie 2019

Concurs: 22 ianuarie 2019, ora 09.00: proba scrisă; 22 ianuarie 2019, ora 11.00: proba interviu; 22 ianuarie 2019, ora 12.00: proba practică.

Relații suplimentare se obțin la sediul Şcolii Gimnaziale Săsciori, din localitatea Săsciori, Strada Principală numărul 380, judeţul Alba, telefon/fax 0258/741.213.

Şcoala Gimnazială Stremţ

– administrator financiar (0,5  normă)

Condiţii: studii superioare de specialitate – economice (diplomă de licenţă); vechimea în specialitatea studiilor solicitate – de minimum 3 ani; recomandare de la ultimul loc de muncă.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 15 ianuarie 2019

Concurs: 23 ianuarie 2019, ora 12.30: proba scrisă; 23 ianuarie 2019, ora 15.00: proba interviu.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Şcolii Gimnaziale Stremţ, strada Principală, nr. 97, judeţul Alba, telefon 0258/848.123.

Primăria Comunei Vadu Moţilor

– consilier, clasa I, grad profesional asistent, Compartimentul Urbanism-Cadastru

Condiţii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul cadastru, topografie, măsurători terestre, silvicultură; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 18 ianuarie 2019

Concurs: 29 ianuarie 2019, ora 11.00: proba scrisă, data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare se pot obține la Primăria Comunei Vadu Moţilor, judeţul Alba, telefon 0767808077.

Şcoala Gimnazială Şona

– îngrijitor şcoală

Condiţii: studii gimnaziale; vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – fără.

Termen limită pentru depunerea dosarelor, 16 ianuarie.

Concurs: 28 ianuarie 2019, ora 10.00: proba scrisă; 28 ianuarie 2019, ora 12.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Şcolii Gimnaziale Şona, str. 23 august nr. 2, judeţul Alba, telefon: 0258/884.742

Şcoala Gimnazială „Singidava“ Cugir (2 posturi)

– îngrijitor (2 posturi)

Condiţii: minimum studii generale; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu se solicită.

Termen limită pentru depunerea dosarelor, 15 ianuarie

Concurs: 23 ianuarie 2019, ora 10.00: proba scrisă; 28 ianuarie 2019, ora 12.00: proba practică; 29 ianuarie 2019, ora 10.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Şcoala Gimnazială “Singidava” cu sediul în: localitatea Cugir, strada Alexandru Sahia, nr. 16, județul Alba, tel: 0258751727.

Primăria orașului Teiuș

– paznic – Compartimentul administrativ în cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Oraşului Teiuş

Condiţii: studii – învăţământ general obligatoriu, vechime în specialitatea studiilor – nu este necesară, atestat de pază sau adeverinţa că este înscris la curs, calificare profesională în domeniul prelucării lemnului (tâmplar- dulgher, etc).

Data limită pentru depunerea dosarelor: 16 ianuarie 2019, ora 16.00

Concurs: 29 ianuarie 2019, ora 10:00: proba practică; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentate se obţin la sediul Primăriei Orașului Teiuș, str. Clujului nr. 80, Județul Alba, telefon 0258/851.101.

Primăria comunei Vidra

– muncitor calificat I – Compartimentul întreţinere şi deszăpeziri drumuri comunale

Condiţii: şcoală profesională mecanic maşini şi utilaje sau curs de calificare mecanic maşini şi utilaje; vechime în muncă minimum 5 ani.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 21 ianuarie 2019, ora 16.00

Concurs: 30 ianaurie 2019, ora 11.00 proba scrisă; data și ora probei interviu vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare, la Primăria Vidra, telefon 0258.786,575.

ALTE POSTURI

Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Alba

– şef centru la Centrul de îngrijire şi Asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilităţi Baia de Arieş

Condiţii: absolvenţi cu diplomă de învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 14 ianuarie 2019, ora 16.00

Concurs: 22 ianuarie 2019, ora 11.00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Alba, din Alba Iulia, Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 68, telefon: 0258/818.266, interior 115 sau mobil 0755/069.660

Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia

– secretar instituţie de învăţământ debutant (post pe pe perioadă determinată, cu 0,5 normă/4 ore/zi, în cadrul Secretariatului Şcolilor Doctorale)

Condiţii: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă (Ciclul I + Ciclul II Bologna pentru absolvenţii sistemului Bologna sau echivalentă celor două cicluri pentru candidaţii care au absolvit anterior sistemului Bologna); cunoştinţe de utilizare a calculatorului (MS Office, navigare Internet, Outlook), dovedite prin studii, formare profesională sau experienţă profesională anterioară; cunoaşterea limbii engleze – nivel mediu, dovedit prin studii formare profesională sau experienţă profesională anterioară.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 14 ianuarie 2019, ora 16.00

Concurs: 22 ianuarie 2019, proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

muncitor calificat I – ospătar

Condiţii: studii medii (minimum 10 clase); calificare în meseria de ospătar; minimum 4 ani vechime în meseria de ospătar.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 18 ianuarie 2019, ora 16.00

Concurs: 29 ianuarie 2019, proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, str. Gabriel Bethlen nr. 5, judeţul Alba, telefon 0258/806.272.

Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia

– îngrijitoare curăţenie la ambulatoriul de specialitate;

îngrijitoare curăţenie (2 posturi) la Secţia chirurgie generală;

îngrijitoare curăţenie la dispensar TBC;

îngrijitoare curăţenie la Laborator radiologie şi imagistică medicală;

îngrijitoare curăţenie la Compartimentul psihiatrie cronici Baia de Arieş.

Condiţii: studii – minimum şcoală generală; fără vechime.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 14 ianuarie 2019

Concurs: 30 ianuarie 2019, ora 09:00: testare psihologică; 18 februarie 2019, ora 10:00: proba scrisă; 25 februarie 2019, ora 10:00: proba interviu.

autopsier debutant la Serviciul de Anatomie Patologică – Compartimentul Prosectură

Condiţii: studii – minimum şcoală generală; fără vechime; să nu se afle în relaţie contractuală cu o firmă de pompe funebre.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 14 ianuarie 2019

Concurs: 30 ianuarie 2019, ora 09:00: testare psihologică; 26 februarie 2019, ora 10:00: proba scrisă; 1 martie 2019, ora 10.00: proba practică; 6 martie 2019, ora 10:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare pot fi obţinute la sediul din Alba Iulia, Bd. Revoluţiei 1989 nr. 23, judeţul Alba, telefon 0258/820.825, interior 146.

asistent medical PL la Secţia chirurgie generală – Compartiment chirurgie vasculară

Condiţii: studii – diplomă de bacalaureat, diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G. nr.797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare; 6 luni vechime în specialitate; certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R.; adeverinţă pentru participare la concurs, eliberată de către Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali, urmând ca persoanele care vor ocupa posturile, să prezinte avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei; cunoştinţe generale de utilizare a calculatorului, redactarea unui document.

asistent medical debutant PL la Secţia chirurgie general – 2 posturi

asistent medical debutant PL la CSM adulţi

asistent medical debutant PL la Laborator analize medicale – Compartiment bacteriologic

asistent medical debutant PL la Laborator endoscopie digestivă diagnostică şi terapeutică

asistent medical debutant PL la Secţia medicină internă

asistent medical debutant PL la Compartiment nefrologie – 2 posturi

asistent medical debutant PL la Secţia neurologie

Condiţii pentru posturile de asistent medical debutant, specialitatea medicină generală (PL): studii – diplomă de bacalaureat, diplomă de şcoală sanitara postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G. nr.797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare; fără vechime; certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R.; adeverinţă pentru participare la concurs, eliberată de către Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali, urmând ca persoanele care vor ocupa posturile, să prezinte avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei; cunoştinţe generale de utilizare a calculatorului, redactarea unui document.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 14 ianuarie 2019

Concurs: 29 ianuarie 2019, ora 10:00: testarea psihologică; 6 februarie 2019, ora 10:00: proba scrisă; 12 februarie 2019, ora 10:00: proba practică; 19 februarie 2019, ora 10:00: proba interviu.

infirmieră Laborator endoscopie digestivă, diagnostică şi terapeutică

infirmieră debutant la Secţia ATI

infirmieră debutant la Secţia boli infecţioase

infirmieră debutant la Secţia cardiologie

infirmieră debutant la Compartiment hematologie

infirmieră debutant la Secţia medicină internă – Compartiment pneumologie

infirmieră debutant la Secţia neonatologie (2 posturi)

infirmieră debutant la Secţia neurologie (2 posturi)

infirmieră debutant la Secţia ortopedie şi traumatologie

infirmieră debutant la Compartiment recuperare neurologică

infirmieră debutant la Unitate Primiri Urgenţe (3 posturi)

infirmieră debutant la Compartiment urologie (2 posturi)

Condiţii pentru infirmieră: studii – minimum şcoală generală; curs de infirmiere organizat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România sau Curs de infirmiere organizat de furnizori autorizaţi de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătăţii – Direcţia generală resurse umane şi certificare;
6 luni vechime în activitate

Condiţii pentru infirmieră debutant: studii – minimum şcoală generală; curs de infirmiere organizat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din Romania sau curs de infirmiere organizat de furnizori autorizaţi de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătăţii – Direcţia generală resurse umane şi certificare, în cazul în care nu posedă diplomă, candidaţii sunt obligaţi să facă dovada înscrierii la un curs de infirmier, care se va desfăşura în termen de 6 luni; fără vechime.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 14 ianuarie 2019

Concursul se va organiza conform calendarului următor: 30 ianuarie 2019, ora 10:00: testarea psihologică; 13 februarie 2019, ora 10:00: proba scrisă; 21 februarie 2019, ora 10:00: proba interviu.

asistent medical debutant PL (4 posturi) la Unitate Primiri Urgenţe

Condiţii: studii – diplomă de bacalaureat, diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform G. nr.797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare; fără vechime; certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R.; adeverinţă pentru participare la concurs, eliberată de către Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali, urmând ca persoanele care vor ocupa posturile, să prezinte avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei; cunoştinţe generale de utilizare a calculatorului, redactarea unui document.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 14 ianuarie 2019

Concurs: 29 ianuarie 2019, ora 09:00: testarea psihologică; 7 februarie 2019, ora 10:00: proba scrisă; 12 februarie 2019, ora 10:00: proba practică; 20 februarie 2019, ora 10:00: proba interviu.

asistent medical debutant PL (2 posturi) la Laborator radiologie şi imagistică medical

Condiţii: studii – diplomă de bacalaureat, diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G. nr.797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare; fără vechime; certificat dc membru O.A.M.G.M.A.M.R.; adeverinţă pentru participare la concurs, eliberată de către Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali, urmând ca persoanele care vor ocupa posturile, să prezinte avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei; cunoştinţe generale de utilizare a calculatorului, redactarea unui document.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 14 ianuarie 2019

Concurs: 29 ianuarie 2019, ora 10:00: testarea psihologică; 8 februarie 2019, ora 10:00: proba scrisă; 15 februarie 2019, ora 10:00: proba practică; 22 februarie 2019, ora 10:00: proba interviu.

Serviciul de Ambulanţă Judeţean Alba

– şofer autosanitară I la Staţia Centrală Alba Iulia

Condiţii: diplomă de bacalaureat; permis de conducere pentru şofer profesionist, categoriile B şi C; diplomă de absolvire a cursului de ambulanţier; 6 ani vechime ca şofer profesionist

Termenul limită de depunere a dosarelor: 11 ianuarie 2019, ora 15:00

Concurs: 21 ianuarie 2019, ora 10:00: proba scrisă; 25 ianuarie 2019, ora 10:00: proba practică; 28 ianuarie 2019, ora 10.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare, la sediul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Alba din Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr. 83, Judeţul Alba, telefon: 0258/834.211.

Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia

– fochist

Condiţii: nivelul studiilor: medii (diplomă de bacalaureat şi / sau dovada absolvirii unui curs de fochist); vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: 6 ani.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 16 ianuarie 2019

Concurs: 18 ianuarie 2019, ora 09.00: proba scrisă; 22 ianuarie 2019, ora 09.00: proba practică.

Relaţii suplimentare, la sediul Liceului de Arte „Regina Maria” din Alba Iulia, judeţul Alba, Strada Călăraşilor nr. 2, telefon: 0258/812.473.

Şcoala Gimnazială Nr. 2 Sebeş

– administrator financiar

Condiţii: nivelul studiilor: studii superioare, cu diplomă de licenţă în studii economice; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: 3 ani.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 16 ianuarie 2019

Concurs: 22 ianuarie 2019, ora 10.00 – proba scrisă; 28 ianuarie 2019, ora 10.00 – proba interviu.

Relaţii suplimentare la sediul Şcolii Gimnaziale Nr. 2, din Sebeş, Piaţa Libertăţii nr. 1, judeţul Alba, telefon: 0258/731.922.ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

ADMINISTRATIE

Gabriel Lupea și-a dat demisia din funcția de viceprimar al municipiului Alba Iulia, cu trei zile înainte de alegerile locale

Publicat

Gabriel Lupea și-a depus cererea de demisie din funcția de viceprimar al municipiului Alba Iulia. Cererea acestuia va fi supusă la vot, în ședință de Consiliu Local, în 2 octombrie. 

Lupea și-a înaintat cererea de demisie în data de 24 septembrie, cu trei zile înainte de alegerile locale în care colegul său de partid, Voicu Paul, a pierdut lupta pentru funcția de primar, în fața fostului liberal Gabriel Pleșa. 

Contactat de alba24.ro, Gabriel Lupea a declarat că și-a dat demisia din motive personale.

Gabriel Lupea a fost numit viceprimar al municipiului Alba Iulia pe 27 februarie, după ce Gabriel Pleșa și-a dat demisia din funcție și a mers spre USR.

Atunci, Lupea a fost votat în unanimitate de colegii Biroului Politic Local (BPL) al PNL Alba Iulia, pentru a candida la funcția de viceprimar.

A fost învestit în funcție după ce a obținut 13 voturi. Împotriva sa au mai candidat ”simbolic” Ioan Iulian Bunea (PSD), care a obținut 4 voturi și Bogdan Lazăr (ALDE) cu 2 voturi.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

1.470 de cazuri COVID-19 confirmate în România, în ultimele 24 de ore, după 21.330 teste. 551 pacienți la ATI, 44 decese

Publicat

Numărul cazurilor de COVID-19 confirmate în România a ajuns la 125.414, potrivit datelor transmise marți, 29 septembrie, de Grupul de Comunicare Strategică.

Sunt 1.470 infectări noi, depistate în ultimele 24 de ore, după 21.330 teste.

Vezi și ALBA: 32 cazuri de COVID-19 confirmate în ultimele 24 de ore. Localitățile din care provin persoanele infectate

Alte date din ultimele 24 de ore la nivel național: 512 persoane reconfirmate pozitiv, 44 decese, 551 pacienți internați la ATI

Până luni, erau raportate 123.944 cazuri (1.271 noi), 4.748 decese (30 decese noi), 99.344 pacienți vindecați, 2.372.340 de teste în total; 6.162 au fost efectuate în ultimele 24 de ore, 4.306 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 1.856 la cerere.

Situația cazurilor noi vs. numărul de testări din ultimele zile:

29 septembrie – 1.470 cazuri noi după 21.330 teste (2.393.670 de teste în total; 21.330 în ultimele 24 de ore, 12.992 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 8.338 la cerere)

28 septembrie – 1.271 cazuri noi după 6.162 teste (2.372.340 de teste în total; 6.162 în ultimele 24 de ore, 4.306 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 1.856 la cerere)

27 septembrie – 1.438 cazuri noi, după 13.528 teste (2.366.178 de teste în total; 13.528 efectuate în ultimele 24 de ore, 7.909 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 5.619 la cerere)

26 septembrie – 1.552 cazuri noi, după teste (2.352.650 de teste în total; 24.231 au fost efectuate în ultimele 24 de ore, 14.748 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 9.483 la cerere; raportate și rezultatele a 97 de teste prelucrate anterior)

25 septembrie – 1.629 cazuri noi, după 25.494 teste (2.328.322 de teste în total; 25.494 efectuate în ultimele 24 de ore, 15.879 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 9.615 la cerere)

24 septembrie – 1.639 cazuri noi, după (2.302.828 de teste în total; 24.278 au fost efectuate în ultimele 24 de ore, 15.314 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 8.964 la cerere; raportate și rezultatele a 425 teste prelucrate anterior)

23 septembrie – 1.767 cazuri noi la 24.745 testări – record absolut (2.278.125 de teste în total; 24.544 efectuate în ultimele 24 de ore, 15.165 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 9.379 la cerere; raportate și rezultatele a 201 teste prelucrate anterior)

17 septembrie – 1.679 cazuri noi, după 24.125 testări (2.160.669 de teste în total; 24.025 efectuate în ultimele 24 de ore, 15.292 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 8.733 la cerere; raportate și rezultatele a 100 teste prelucrate anterior)

16 septembrie – 1.713 cazuri noi după 26.520 teste (2.136.544 de teste în total; 25.991 în ultimele 24 de ore, 16.542 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 9.449 la cerere; raportate și rezultatele a 529 teste prelucrate anterior ultimelor 24 de ore) – record

15 septembrie – 1.111 cazuri noi după 21.049 teste (2.110.024 în total; 21.049 în ultimele 24 de ore, 12.767 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 8.327 la cerere)

11 septembrie – 1.391 cazuri noi, după 26.149 testări (2.041.921 de teste în total; 26.149 în ultimele 24 de ore, 14.415 în baza definiției de caz și a protocolului medical, 11.734 la cerere)

27 august – 1.504 cazuri după 25.052 testări (1.730.420 teste în total; 25.052 în ultimele 24 de ore, din care 14.151 în baza definiției de caz și a protocolului medical, 10.901 la cerere)

Situația îmbolnăvirilor pe județe – 29 septembrie – sursă INSP:

Județ / Număr de cazuri confirmate (total) / Număr de cazuri noi:

Mun. București – 17062 – 291

Suceava – 6489 – 16

Brașov – 6030 – 58

Prahova – 5809 – 49

Argeș – 5507 – 16

Iași – 4935 – 24

Bacău – 4380 – 60

Galați – 4221 – 53

Dâmbovița – 3964 – 24

Timiș – 3894 – 36

Bihor – 3527 – 44

Cluj – 3320 – 73

Ilfov – 3265 – 66

Neamț – 3165 – 55

Vaslui – 2967 – 41

Constanța – 2791 – 35

Dolj – 2779 – 13

Buzău – 2756 – 11

Vrancea – 2682 – 11

Arad – 2651 – 33

Brăila – 2362 – 10

Hunedoara – 2280 – 23

Vâlcea – 2212 – 15

Sibiu – 2154 – 18

Maramureș – 2018 – 37

Gorj – 1954 – 12

Olt – 1837 – 12

Mureș – 1817 – 22

Alba – 1785 – 33 (1788 cazuri, potrivit DSP Alba; 32 cazuri noi)

Botoșani – 1653 – 16

Bistrița – Năsăud – 1500 – 19

Mehedinți – 1422 – 5

Caraș – Severin – 1313 – 49

Ialomița – 1243 – 2

Teleorman – 1232 – 51

Covasna – 1182 – 7

Giurgiu – 1084 – 22

Harghita – 975 – 8

Tulcea – 864 – 17

Călărași – 815 – 5

Sălaj – 709 – 36

Satu Mare – 683 – 40

Grupul de Comunicare Strategică:

”Până astăzi, 29 septembrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 125.414 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 100.636 de pacienți au fost declarați vindecați.

În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 1.470 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.

Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 512 persoane au fost reconfirmate pozitiv.

Județ / cazuri reconfirmate pozitiv

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

ALBA: 32 cazuri de COVID-19 confirmate în ultimele 24 de ore. Localitățile din care provin persoanele infectate

Publicat

Au fost confirmate 32 cazuri noi de COVID-19 în județul Alba, în ultimele 24 de ore, potrivit datelor transmise marți, 29 septembrie, de către Direcția de Sănătate Publică.

În total, în județ, au fost înregistrate 1788 de infectări, de la începutul pandemiei. De asemenea sunt 1224 persoane vindecate, 68 de decese înregistrate în județ de la începutul pandemiei.

Luni, în Alba au fost prelucrate 725 de probe (408 la DSP si 317 la SJU). Numărul total de teste efectuate până în prezent în județ a ajuns la 77140.

Localitățile din care provin cazurile noi (29 septembrie):

Aiud – 5

Alba Iulia – 18

Cugir – 1

Sebeș – 6

Valea Lungă – 1

Albac – 1

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Un bărbat din Fărău a fost lovit de mașină în timp ce traversa strada printr-un loc nepermis. A ajuns la spital

Publicat

pompierii-SMURD

Un bărbat din Fărău a fost lovit de un automobil în timp ce traversa strada printr-un loc nepermis. Acesta nu a suferit leziuni corporale ușoare și a fost transportat la spital.

La data de 28 septembrie 2020, în jurul orei 12.40, un bărbat de 51 de ani, din comuna Fărău, în timp ce conducea un autoturism, pe raza comunei, la intrarea în localitatea Șilea a surprins și accidentat un bărbat de 63 de ani, din localitate, care a traversat strada neregulamentar.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate