Connect with us
Publicitate

EDUCAȚIE

UPDATE: Rezultate ADMITERE ACADEMIA de POLIȚIE 2022: LISTELE cu notele la proba sportivă. Subiecte și reguli pentru testul scris

Publicat

Au fost publicate listele cu rezultate la Admitere Academia de Poliție 2022, după probele sportive. În perioada 30-31 august vor fi probele scrise.

În acest an, se dau note și la proba de evaluare a performanței fizice. Media finală de admitere va fi calculată în pondere de 50% nota la proba sportivă și 50% nota la proba scrisă.

Notarea la proba sportivă se face de la 5 la 10 și acordarea calificativului ,,promovat”, respectiv prin acordarea calificativului ”nepromovat”, în situația depășirii timpului final. Candidații au avut de parcurs un traseu cu 12 obstacole, în cel mult trei minute și 20 de secunde. Pentru nota 10 însă, traseul trebuie parcurs în cel mult 2 minute și 5 secunde.

Admitere Academia de Poliție 2022 – listele cu rezultate după probele sportive

UPDATE: LISTA cu candidații repartizați pe săli de examen pentru proba scrisă

Concursul de admitere la Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” în 2022 se organizează pe facultăţi:

Facultatea de Poliţie:

 • domeniul de licenţă ,,Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”, specializarea „Ordine şi siguranţă publică”, durata de 3 ani (180 de credite transferabile), învăţământ cu frecvenţă şi învăţământ cu frecvenţă redusă
 • domeniul de licenţă ,,Drept”, specializarea „Drept”, cu durata de 4 ani (240 de credite transferabile), învăţământ cu frecvenţă şi învăţământ la distanţă

Facultatea de Poliție pregătește ofițeri de poliție (poliție, poliție de frontieră), jandarmi, imigrări, penitenciare, informații și alte structuri din Sistemul Național de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională. S-a înființat în 2021, ca urmare a reorganizării Facultăților de Poliție, de Jandarmi, de Poliție de Frontieră și de Științe Juridice și Administrative. Are șase departamente: Ordine şi siguranţă publică, Poliție Judiciară, Drept public, Drept privat, Științe comportamentale și științe socio-umaniste, Educație fizică și pregătire militară. În cadrul facultății, sunt organizate și programe de masterat.

După înmatriculare, candidații încheie angajamente cu Ministerul Afacerilor Interne (MAI) prin care se obligă ca, după absolvirea Academiei, să își desfășoare 10 ani activitatea în structuri MAI.

Facultatea de Pompieri

 • domeniul de licenţă ,,Ingineria instalaţiilor”, specializarea „Instalaţii pentru construcţii – Pompieri”, durata de 4 ani (240 de credite transferabile), învățământ cu frecvență

Facultatea de Pompieri este o instituție militară de învățământ superior care asigură formarea (licență) și perfecționarea (masterat) cadrelor cu studii superioare (ofițeri) pentru unitățile operative IGSU. Absolvenții primesc diplomă de ofițer/inginer.

CALENDAR Admitere Academia de Poliție 2022

 • până în 8 iulie: depunerea cererii-tip de înscriere
 • până în 13 iulie: evaluarea psihologică
 • până în 22 iulie: depunerea actelor la dosarul de recrutare
 • 21-27 iulie 2022: achitarea de către candidații declarați apt psihologic a taxei de înscriere la concurs, online (data operațiunii bancare).
 • 1 august 2022: transmiterea la Academia de Poliție ,,Alexandru Ioan Cuza” de către unitățile de recrutare a tabelului nominal cu candidații care au depus dosar recrutare în volum complet, inclusiv copie cerere înscriere și documente
 • 4-10 august 2022: procesarea informațiilor și repartizarea computerizată a candidaților pe centre zonale de selecție, la nivelul Academiei de Poliție ,,Alexandru Ioan Cuza”
 • 19 august: afișarea la sediul Academiei (inclusiv pe site-ul oficial al instituției) / la centrele zonale a listei candidaților la concursul de admitere și a sălilor unde se desfășoară proba de evaluare a performanței fizice
 • 22-28 august 2022: susținerea probei de evaluare a performanței fizice
 • 29 august 2022: afişarea listei candidaţilor pentru susţinerea probelor scrise şi repartiţia acestora pe serii de concurs
 • 30-31 august 2022: susţinerea probelor scrise
 • 1 septembrie 2022: afişarea rezultatelor provizorii la probele scrise
 • 1-2 septembrie 2022: depunerea contestaţiilor la probele scrise – online la Academiade Poliție ,,Alexandru Ioan Cuza”
 • 3-4 septembrie 2022: soluţionarea contestaţiilor la probele scrise (la sediul Academiei de Poliție ,,Alexandru Ioan Cuza”) și afișarea ierarhizării provizorii a candidaților după probele scrise
 • 6-29 septembrie 2022: examinarea medicală, inclusiv soluționarea contestațiilor. Candidații cuprinși în listele provizorii în categoria celor care au promovat proba scrisă după soluționarea contestațiilor se vor prezenta la unitățile de recrutare în vederea întocmirii fișei medicale.
 • 30 septembrie: afișarea rezultatelor definitive ale candidaților declarați ”ADMIS” 1 octombrie 2022: prezentarea candidaţilor declaraţi ”admis” în vederea înmatriculării

Admitere Academia de Poliție 2022 – Proba scrisă / de evaluare a cunoştinţelor

Proba de evaluare a cunoştinţelor se desfăşoară la centrele zonale de selecție.

Lucrările administrate sub formă de test-grilă sunt evaluate astfel încât, indiferent de numărul de puncte alocat fiecărei întrebări din chestionar, nota acordată să se încadreze în sistemul de notare de la 1,00 la 10, un punct fiind atribuit din oficiu.

Formula de calcul aplicată este următoarea:

 • Nota = (punctele acordate: punctajul maxim) x 9 + 1

Proba scrisă la Facultatea de Poliție

Proba de evaluare a cunoştinţelor la Facultatea de Poliţie constă în aplicarea unui Test grilă la disciplinele: Istorie, Limba română şi Limba străină.

Proba la limba străină va fi susţinută la disciplina la care a optat candidatul prin Cererea de participare la concursul de admitere, depusă la unitatea de recrutare. Candidatul poate opta doar pentru una din următoarele discipline: Limba engleză, Limba franceză, Limba germană, Limba spaniolă şi Limba rusă.

Testul grilă se elaborează sub forma unui chestionar cu întrebări din cadrul celor trei discipline ale probei de concurs.

Întrebările din chestionar se întocmesc, se evaluează şi se notează separat, pe discipline.

Timpul alocat desfăşurării probei este de 4 ore.

Răspunsurile corecte, la disciplinele de concurs, se punctează astfel:

 • la disciplina Istorie – 30 de întrebări – fiecare întrebare are alocate 0,3 puncte. La punctajul astfel obţinut se adaugă un punct
 • la disciplina Limba română – 30 de întrebări – fiecare întrebare are alocate 0,3 puncte. La punctajul astfel obţinut se adaugă un punct
 • la disciplina Limba străină – 30 de întrebări – fiecare întrebare are alocate 0,3 puncte. La punctajul astfel obţinut se adaugă un punct

Modele de subiecte proba scrisă Facultatea de Poliție

UPDATE: Subiectele de la proba scrisă 2022 Facultatea de Poliție

Proba scrisă la Facultatea de Pompieri

Proba de evaluare a cunoştinţelor la Facultatea de Pompieri constă în aplicarea unui Test grilă la disciplinele: Algebră şi Elemente de analiză matematică şi Fizică (Mecanică, Fizică moleculară şi Termodinamică, Electricitate).

Testul grilă se elaborează sub forma unui chestionar cu întrebări din cadrul celor două discipline ale probei de concurs.

Întrebările din chestionar se întocmesc, se evaluează şi se notează separat pe discipline.

Timpul alocat desfăşurării probei este de 4 ore.

Răspunsurile corecte, la disciplinele de concurs, se punctează astfel:

 • la disciplinele Algebră şi Elemente de analiză matematică – 18 întrebări – fiecare întrebare are alocat 0,5 puncte. La punctajul astfel obţinut se adaugă un punct
 • la disciplina Fizică (Mecanică, Fizică moleculară şi Termodinamică, Electricitate) – 18 întrebări – fiecare întrebare are alocat 0,5 puncte. La punctajul astfel obţinut se adaugă un punct

Modele de subiecte proba scrisă Facultatea de Pompieri

UPDATE: Subiectele de la proba scrisă 2022 Facultatea de Pompieri

Admitere Academia de Poliție 2022: cine poate fi scutit de susținerea probei scrise

Pot fi scutiți de susținerea probei scrise (testul-grilă):

 • Candidații care au obținut premiul I, II, III sau mențiune la olimpiade naționale și/sau internaționale recunoscute de Ministerul Educației, la disciplinele din cadrul probei de evaluare a cunoștințelor, în funcție de facultatea la care s-au înscris
 • Copiii polițiștilor/personalului militar rănit sau decedat în accident de muncă/ca urmare a participării la acțiuni militare, misiuni ori operații
 • Copiii militarilor invalizi/civililor invalizi care au participat la acțiuni/misiuni/operații militare

Admitere Academia de Poliție 2022 – proba scrisă – reguli pentru candidați

Este interzis accesul în sala de concurs cu aparate de fotografiat, filmat, înregistrat audiovideo, de copiat din baza de date informatice sau de comunicare la distanţă, telefoane mobile, materiale scrise (cărţi, caiete, însemnări etc.), precum şi cu orice alte materiale care ar putea servi la rezolvarea subiectelor

Este interzisă folosirea altor coli de hârtie pentru ciorne decât cele ştampilate.

Frauda, inclusiv tentativa, atrag eliminarea din concurs; se consideră tentativă de fraudă şi intenţia candidatului de a comunica cu ceilalţi participanţi în concurs

Candidaţii care doresc să-şi transcrie lucrările pot face acest lucru numai în limita timpului stabilit pentru desfăşurarea probei. Ultima grilă de răspuns pentru transcrierea lucrării se va înmâna cel târziu cu 15 minute înainte de expirarea timpului alocat probei scrise.

La terminarea redactării răspunsului sau la expirarea timpului alocat probei, fiecare candidat predă grila de răspuns responsabilului de sală/ corector 1 sau supraveghetorului stabilit, semnând în borderou pentru a certifica predarea.

Candidaţii care nu au terminat de completat grila de răspuns o predau în faza în care se află, fiind interzisă depăşirea timpului stabilit pentru proba respectivă.

Penultimul candidat va rămâne în sală până la predarea lucrării de către ultimul candidat.

La predarea lucrării, responsabilul de sală sau supraveghetorii desemnaţi au obligaţia de a verifica, împreună cu titularul foii de răspuns, modul de completare a formularului de răspuns. Atunci când, în urma verificării, se constată posibile situații/ motive de anulare a unui/ unor răspuns/ răspunsuri, candidatul este atenționat cu privire la posibilitatea remedierii deficiențelor constatate, în limita timpului alocat, cu mențiunea că, în cazul în care solicită transcrierea lucrării, înlocuirea foii de răspuns se poate face cel târziu cu 15 minute înainte de expirarea timpului.

Pentru ca un răspuns să fie considerat corect trebuie să conţină un singur X, iar celelalte trei căsuţe să fie barate cu o linie orizontală.

Dacă în urma verificării responsabilul de sală sau supraveghetorii desemnaţi apreciază că există nereguli cu privire la modul de completare a foii de răspuns, va proceda la anularea răspunsului/ răspunsurilor în discuție, cu informarea comisiei de admitere pe centru zonal de selecție, explicându-i totodată în mod clar candidatului motivul anulării.

Anularea răspunsului se face prin tăiere cu o linie orizontală de culoare roşie, iar în dreptul răspunsului anulat candidatul semnează pentru luare la cunoştinţă.

În cazul în care candidatul refuză să semneze, se va consemna acest lucru în dreptul răspunsului anulat (exemplu „Refuză”) şi semnează președintele comisiei de admitere pe centru zonal.

Admitere Academia de Poliție 2022 – proba scrisă – evaluarea și notarea

Evaluarea foilor de răspuns se face, în fiecare sală de concurs, de Comisia de supraveghere a candidaţilor şi corectare a testelor grilă, formată din doi corectori, constituită din personalul de supraveghere de la sala respectivă.

La ora prevăzută pentru începerea corectării, Comisia de supraveghere a candidaţilor şi corectare a testelor grilă stabilită pentru sala respectivă primeşte mapele/ plicurile cu grila de răspuns de la persoana desemnată de Comisia centrală de admitere/ Comisia de admitere din centrul zonal de selecție din rândul personalului din Secretariatul tehnic general/ Secretariatul tehnic pe centru zonal.

După ce se prezintă candidaţilor integritatea sigiliilor aplicate pe plicul cu grila de răspuns, se procedează la deschiderea acestuia.

La aceeaşi oră, grila de răspunsuri se afişează la avizierul de la intrarea în Academie și în centrele zonale de selecție.

Corectarea foilor de răspuns se face în prezenţa candidaţilor, astfel:

 • se invită la catedră, în ordinea strictă prevăzută în borderou, candidatul al cărui formular de răspuns urmează a fi evaluat şi candidatul următor de pe listă, în calitate de martor
 • se aplică grila pe formularul de răspuns al candidatului şi se numără, de către cei doi corectori, punctele obţinute de acesta, în prezenţa sa şi a martorului
 • punctajul obţinut de candidat se consemnează de către corectori, atât în borderou, cât şi pe imprimatul de răspuns, cu pastă/cerneală de culoare roșie
 • cei doi corectori semnează în borderou, dar şi în dreptul numelui scris pe imprimatul de răspuns
 • candidatul şi martorul confirmă prin semnătură, pe imprimatul de răspuns, corectitudinea numărării şi consemnării punctajului obţinut; pentru candidatul martor se consemnează şi codul unic de identificare
 • în cazul în care candidatul, al cărui imprimat de răspuns a fost corectat, refuză să semneze, precum şi atunci când candidatul nu este prezent în sală pentru numărarea punctelor obţinute, este chemat un al doilea candidat martor, căruia i se consemnează codul unic de identificare şi care semnează ca martor
 • la verificarea ultimului imprimat de răspuns, corectorii asigură prezenţa în sală a cel puţin doi candidaţi martori.

La încheierea evaluării, borderourile se semnează de responsabilul de sală, după confruntarea punctajelor scrise pe formularele de răspuns cu cele din borderou, după care, împreună cu formularele de răspuns evaluate se predau Comisiei de admitere pe centru zonal de selecție pe bază de proces verbal, sub semnătură

Admitere Academia de Poliție 2022 – media de admitere

Media de admitere obţinută de către fiecare candidat este media aritmetică a notelor obţinute la proba de evaluare a performanței fizice, respectiv la proba scrisă, cu două zecimale, fără rotunjire.

Media probei scrise este media aritmetică a notelor obținute la fiecare disciplină în parte, cu două zecimale, fără rotunjire.

Media de admitere nu poate fi mai mică de 5 (cinci).

Admitere Academia de Poliție 2022 – contestații la proba scrisă

După afişarea rezultatelor cu punctajele obţinute la proba de evaluare a cunoștințelor (liste provizorii), candidaţii pot formula şi depune contestaţii, în ceea ce privește baremul de corectare sau corectitudinea numărării și consemnării punctajului obținut pentru propria lucrare.

Termenul de depunere a contestaţiei este de 24 de ore de la data şi ora afişării rezultatului cu punctajul obţinut la proba de evaluare a cunoștințelor (liste provizorii).

Contestaţiile la proba de evaluare a cunoștințelor se transmit online la adresa admitere@academiadepolitie.ro și se soluționează la sediul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” conform calendarului.

Contestaţiile depuse de candidaţi sunt analizate de Comisia de soluţionare a contestaţiilor.

Reverificarea foilor de răspuns, care fac obiectul unei contestaţii, se face de către Comisia de soluționare a contestațiilor, iar rezultatul se va afişa la sediul, respectiv site-ul Academiei.

Dacă la reverificarea formularelor de răspuns noul punctaj este diferit decât punctajul iniţial, se acordă punctajul rezultat în urma reverificării.

În situația în care, urmare soluționării contestațiilor la barem, se anulează una sau mai multe întrebări din testul grilă, punctajul corespunzător întrebărilor anulate se acordă tuturor candidaților.

În ipoteza în care, ca urmare a soluționării contestațiilor la barem, se apreciază că răspunsul corect la una dintre întrebări este altul decât cel indicat în barem, se corectează baremul și se va acorda punctaj corespunzător întrebării respective numai candidaților care au indicat răspunsul corect stabilit prin baremul definitiv.

În situația în care, ca urmare a soluționării contestațiilor la barem, se apreciază că răspunsul indicat ca fiind corect în baremul inițial nu este singurul răspuns corect, punctajul corespunzător întrebării respective se acordă pentru oricare dintre variantele de răspuns stabilite ca fiind corecte prin baremul definitiv.

În baza autonomiei universitare, Academia este singura instituție în măsură să decidă asupra temeiniciei contestaţiilor.

Rezultatele analizei contestaţiilor şi hotărârile adoptate de Comisia de soluţionare a contestaţiilor sunt definitive şi se consemnează într-un proces-verbal, semnat de către membrii Comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

Admitere Academia de Poliție 2022 – procedura de departajare

Pentru departajarea candidaţilor care obţin media generală egală, se aplică succesiv următoarele criterii:

Facultatea de Poliţie

 • Nota obţinută la disciplina Limba română, în cadrul concursului de admitere;
 • Nota obţinută la disciplina Istorie, în cadrul concursului de admitere;
 • Media obținută la examenul de bacalaureat;
 • Nota obţinută la disciplina Limba română, în cadrul examenului de bacalaureat.

Facultatea de Pompieri

 • Nota obţinută la disciplinele Algebră şi Elemente de Analiză Matematică, în cadrul concursului de admitere;
 • Media obţinută la examenul de bacalaureat;
 • Nota obţinută la cea de-a doua probă scrisă, în cadrul examenului de bacalaureat.

Departajarea este aplicabilă și pe parcursul desfășurării probei a III-a examinarea medicală pentru determinarea candidaților eligibili a participa la această probă.

Admitere la Academia de Poliție 2022 – examinarea medicală

Examinarea medicală se realizează potrivit prevederilor Ordinului MAI nr. 105/2020 pentru candidații care se încadrează în numărul de locuri scoase la concursul de admitere în ordinea descrescătoare a mediilor obținute la proba scrisă.

Academia transmite unităților de recrutare candidații care urmează să susțină examinarea medicală.

Compartimentul cu sarcini de recrutare informează candidații cu privire la continuarea procedurilor de selecție și prezentarea la unitatea de recrutare în vederea înmânării documentelor necesare efectuării examinării medicale.

Academia afișează la finalul fiecărei zile situația candidaților care au finalizat examinarea medicală, succesiv, până lacompletarea numărului de locuri scoase la concursul de admitere.

Admitere la Academia de Poliție 2022 – afișarea rezultatelor finale

Sunt declarați admiși candidații care au fost declarați apt medical, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere.

Locurile rămase neocupate precum și locurile rămase libere în urma renunțării candidatului sau pierderii locului ocupat prin concurs în condițiile Regulamentului, vor fi completate prin redistribuirea candidaţilor declaraţi „respins” la aceeaşi facultate şi specialitate, pe baza opţiunilor acestora, în ordinea strict descrescătoare a mediilor obţinute (dar nu mai mică de 5,00), aplicându-se criteriile de departajare prevăzute de prezentul Regulament, în cazul mai multor candidaţi cu aceeaşi medie.

Comisia Centrală de Admitere validează rezultatele finale ale concursului cu respectarea strictă a cifrei de şcolarizare aprobate.

Rezultatele finale ale admiterii sunt aduse la cunoștința candidaților prin afișare pe site-ul oficial al Academiei.

Pentru candidaţii declarați „respins”, listele se întocmesc în ordine alfabetică pe facultăţi, separat pe fiecare formă de învăţământ (cu frecvenţă sau cu frecvenţă redusă), menţionându-se în dreptul fiecăruia notele la disciplinele de concurs şi media obţinută.

 

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate