Connect with us
Publicitate

ECONOMIE

TABEL: Cât costă ca să îți cumperi 6 ani de vechime în muncă. Sumele plătite de cei care vor să obțină pensie fără să fi cotizat


Publicat

Românii vor avea din nou posibilitatea să-și cumpere vechime la pensie. Persoanele care nu îndeplinesc condiţia stagiului minim de cotizare pentru a accede la o categorie de pensii din sistemul public vor putea să contribuie la sistem prin plata contribuţiilor de asigurări sociale, pe o perioadă de 6 ani anterioară datei încheierii contractului de asigurare socială.

Citește și PENSII 2021: Vechimea în muncă s-a scumpit. Cei care vor să cumpere plătesc mai mult față de anul trecut. Cauza modificărilor

Începând cu 1 ianuarie 2021 cetățenii români care au lipsă de vechime pot cumpăra şase ani, plătind acele contribuţii care s-ar fi încasat lunar dacă ar fi muncit, raportat la cel puţin salariul minim din acea perioadă potrivit unui document publicat pe siteul Ministerului Muncii.

Până când poate fi cumpărată vechime în muncă

Prevederea a fost reintrodusă în noua lege a pensiilor, după ce cumpărarea vechimii a fost sistată de la 1 ianuarie 2019. Plata contribuţiei de asigurări sociale se va putea efectua într-o singură tranşă sau eşalonat, în tranşe lunare, până la data de 1 septembrie 2021.

Citește și Vechime în muncă 2021. Cum poți cumpăra vechime pentru pensie și cât costă 6 ani pe cartea de muncă. Termenul a fost prelungit

„Persoanele care nu au calitatea de pensionari pot efectua plata contribuţiei de asigurări sociale pentru perioade de cel mult 6 ani anteriori lunii încheierii contractului de asigurare, în care persoana nu a realizat stagiu de cotizare sau stagiu asimilat stagiului de cotizare în sistemul public de pensii sau într-un sistem de asigurări sociale neintegrat acestuia, în ţară, în statele membre UE sau în alte state cu care România aplică instrumente juridice internaţionale în domeniul securităţii sociale”, se arată în proiectul de Ordonanţă de Urgenţă pentru modificarea Legii pensiilor publice, postat în dezbatere pe site-ul Ministerului Muncii.

Documentul poate fi consultat AICI

În tabelul de mai jos sunt trecute sumele care trebuie plătite de o persoană care vrea să își cumpere vechime în muncă, potrivit calculelor făcute de adevarul.ro. Cifrele arată că, dacă un român doreşte să-şi completeze stagiul de vechime din perioada 2013 – 2018 inclusiv va trebui să plătească suma de 23.200,46 lei.

UPDATE: În cazul în care contractul de asigurare socială se încheie în cursul anului 2021 în condițiile în care salariul minim este 2300 de lei se va plăti  575 de lei pentru fiecare luna ”cumpărată” indiferent de anul la care se referă. Un an de pensie va costa 6900 de lei.

Astfel pentru cupărarea unui stagiu  de 6 ani asiguratul va trebui să plătească 6900 de lei pe an, respectiv 41.400 de lei.

Vechime în muncă: procedura și condițiile în care poate fi cumpărată

Contractul de asigurare socială se încheie între persoana interesată şi casa teritorială de pensii competentă, în funcţie de domiciliul sau reşedinţa persoanei.

Vezi și CALCULATOR PENSII online: La ce vârstă poți ieși la pensie, în funcție de anul nașterii și stagiul de cotizare

La încheierea contractului de asigurare socială, solicitantul completează o declaraţie din care să reiasă că, în perioada înscrisă în contractul de asigurare socială pentru care se solicită asigurarea, îndeplineşte următoarele condiţii cumulative:

a) nu a avut calitatea de asigurat în sistemul public de pensii sau în alte sisteme neintegrate acestuia;

b) nu a avut obligaţia asigurării în sistemul public de pensii;

c) la data încheierii contractului de asigurare socială nu are calitatea de pensionar.

Proiectul mai prevede totodată că în situații excepționale, determinate de distrugerea, degradarea sau pierderea carnetului de muncă, declarate în condițiile legii, angajatorul/angajatorii a/au încetat activitatea și/sau dacă arhiva acestuia/acestora nu mai poate fi identificată, perioadele de până la 1 aprilie 2001 pot fi valorificate pe baza informațiilor, respectiv datelor preluate din carnetele de muncă

Mai jos textul complet al ordonanței de Urgență prin care se poate cumpăra vechimea în muncă

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri din domeniul pensiilor publice

Având în vedere necesitatea implementării unor măsuri de lărgire a sferei de asiguraţi ai sistemului public de pensii, care să dea posibilitatea exercitării dreptului fundamental la pensie, prin includerea persoanelor care nu au avut calitatea de asigurat şi care optează să achite contribuţia de asigurări sociale pe o anumită perioadă;

Ținând seama de necesitatea de a îmbunătăţi sistemul de protecţie socială în concordanţă cu priorităţile naţionale, astfel încât persoanele care nu îndeplinesc condiţia stagiului minim de cotizare pentru a accede la o categorie de pensii din sistemul public să contribuie la sistem prin plata contribuţiilor de asigurări sociale,

Ținând cont de existenţa a numeroase solicitări din partea unor cetăţeni români din ţarăşi străinătate privind asigurarea la sistemul public de pensii,având în vedere deficitul înregistrat la bugetul asigurărilor sociale de stat și luând în considerare că plăţile efectuate către bugetul asigurărilor sociale de stat pot contribui, cel puţin pentru un timp, la refacerea echilibrului bugetar,

Ținând seama de faptul că măsura legislativă are drept consecinţă evitarea de la excluderea socială a unor categorii de persoane care nu ar putea accede la pensie pentru limită de vârstă în cadrul sistemului public de pensii întrucât nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege cu privire la stagiul de cotizare, şi care, în lipsa îndeplinirii condiţiilor de pensionare, ar apela la sistemul de asistenţă socială, fapt ce ar împovăra bugetul de stat,

Având în vedere că elementele sus-menţionate constituie premisele unei situaţii extraordinare care impune adoptarea de măsuri imediate,în vederea stabilirii cadrului normativ adecvat şi că neadoptarea acestor măsuri ar avea drept consecinţe negative afectarea unui interes public,

Luând în considerare necesitatea instituirii unui cadru normativ care să protejeze dreptul la pensie în situația în care acesta este afectat de faptul că anumite perioade de stagiu de cotizare și venituri nu pot fi valorificate din cauze determinate de pierderea, deteriorarea sau distrugerea carnetelor de muncă sau a altor documente primare, cauze independente de voința solicitanților drepturilor de pensie;

Întrucât, în vederea stabilirii drepturilor de pensie,se impune crearea cadrului legal crearea cadrului legal pentru folosirea, lbazei de date ce conține carnetele de muncă scanate, măsură de natură a sprijini o categorie de persoane aflate de multe ori în imposibilitatea dovedirii stagiilor de cotizare și a veniturilor realizate în timpul activității profesionale,

Apreciind că toate acestea constituie o situaţii extraordinare ale căror reglementare nu poate fi amânată, generând efecte negative de o interpretare neunitară, considerăm că o eventuală legiferare pe altă cale decât delegarea legislativă, chiar în procedură de urgenţă,nu ar fi de natură să înlăture de îndată aceste consecinţe negative,În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. I. –(1) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare lege şi ale Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele care nu au calitatea de pensionari pot efectua plata contribuției de asigurări sociale pentru perioade de cel mult 6ani anteriori lunii încheierii contractului de asigurare, în care persoana nu a realizat stagiu de cotizare sau stagiu asimilat stagiului de cotizare în sistemul public de pensii sau într-un sistem de asigurări sociale neintegrat  cestuia, în țară, în statele membre UE sau în alte state cu care România aplică instrumente juridice internaționale în domeniul securității sociale.

(2) Perioadele de timp pentru care se poate efectua plata contribuției de asigurări sociale sunt cele anterioare datei la care sunt  îndeplinite condițiile, prevăzute de lege, privind vârsta standard de pensionare.(3) Vârsta standard de pensionare este prevăzută în anexa nr. 5 la Legea nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare.

ART. II-(1) Până la data de 1 septembrie 2021, persoana care îndeplinește condițiile  prevăzute la art. I poate încheia un contract de asigurare socială în vederea obținerii pensiei pentru limită de vârstă,pensiei anticipate sau pensiei anticipată parțială,potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1 la lege.

Modelul actului adițional la contractul de asigurare socială este prevăzut la Anexa 2la prezenta ordonanță.

(2) Contractul de asigurare socială, prevăzut la alin. (1), se încheie între persoana interesată şi casa teritorială de pensii competentă, în funcție de domiciliul sau reședința persoanei.

(3) La încheierea contractului de asigurare socială, solicitantul completează o declarație, conform modelului prevăzut la anexa nr. 3 la prezenta ordonanță, din care să reiasă că,în perioada înscrisă în contractul de asigurare socială pentru care se solicită asigurarea,îndeplinește următoarele condiții cumulative:

a) nu a avut calitatea de asigurat în sistemul public de pensii sau în alte sisteme neintegrate acestuia;

b)nu a avut obligaţia asigurării în sistemul public de pensii;

c)la data încheierii contractului de asigurare socială nu are calitatea de pensionar.

ART. III-Perioadele de timp pentru care se poate efectua plata contribuției de asigurări sociale, sunt cele care se încadrează în perioada cuprinsă între data împlinirii vârstei de 18 ani şi data încheierii contractului de asigurare socială.

Art. IV-(1) Baza lunară de calcula contribuției de asigurări sociale o constituie venitul lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială care nu poate fi mai mic decât salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată în vigoare la data încheierii contractului de asigurare socială.

(2) Contribuţia de asigurări sociale datorată se calculează prin aplicarea asupra bazei lunare de calcul a cotei contribuţiei de asigurări sociale reglementată de legislaţia în vigoare la data încheierii contractului de asigurare socială.

3) În cazul în care persoana interesată solicită asigurarea în sistemul public de pensii pentru o fracţiune de lună, contractul de asigurare socială se încheie pentru lună întreagă, iar stagiul de cotizare este aferent lunii întregi.

(4) În situația prevăzută la alin. (3), atunci când, în cadrul unei luni, există o fracţiune de lună de asigurare, realizată conform legii,pentru acoperirea celeilalte perioade neasigurate este admisibilă încheierea contractului de asigurare socială conform prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, pentru întreaga lună,

(5) În situația prevăzută la alin.(4), la determinarea punctajului lunar utilizat la calculul pensiei vor fi avute în vedere veniturile asigurate, cumulate.

Art. V–(1) Perioadele pentru care persoanele prevăzute la art. I achită contribuţia de asigurări sociale,se consideră stagiu de cotizare în sistemul public.

(2) Venitul lunar asigurat la care se achită contribuţia de asigurări sociale, se utilizează la determinarea punctajului lunar potrivit legii, și implicit la stabilirea cuantumului pensiei din sistemul public de pensii.

(3) Punctajul lunar se calculează prin raportarea venitului lunar asigurat,prevăzut la alin.(2)la câştigul salarial mediu brut din luna încheierii contractului de asigurare socială, comunicat de Institutul Naţional de Statistică.

(4) Pentru lunile pentru care Institutul Naţional de Statistică încă nu a comunicat câştigul salarial mediu brut se utilizează, pentru întreaga lună, ultimul câştig salarial mediu brut comunicat.

(5) Punctajul lunar calculat în condițiile alin. (3)și (4)se atribuie pentru fiecare lună calendaristică prevăzută în contractul de asigurare pentru care s-a achitat contribuția de asigurări sociale prevăzută de prezenta ordonanță de urgență.

Art. VI-(1)Plata contribuţiei de asigurări sociale se efectuează într-o singură tranşă sau eşalonat, în tranşe lunare, până la data de 01 septembrie 2021.

(2) Contractul de asigurare socială încheiat conform prezentei ordonanțe de urgență îşi încetează aplicabilitatea la data la care contribuţia de asigurări sociale datorată este achitată în întregime.

(3) În situaţia în care la data de 1 septembrie 2021, contribuţia de asigurări sociale datorată nu esteachitată în întregime, stagiul de cotizare se constituie corespunzător plății efectuate.

(4) Plata contribuţiei de asigurări sociale se efectuează prin orice mijloc de plată prevăzut de lege, inclusiv în numerar, la casieria casei teritoriale de pensii în raza căreia se află domiciliul persoanei interesate.

Art. VII–Anexele 1-3 fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență

Art.VIII -Articolul 159 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se completează cu două noi alineate, alin.(11) și (12) cu următorul cuprins:

(11) În situații excepționale,determinate de distrugerea, degradarea sau pierderea carnetului de muncă, declarate în condițiile legii, angajatorul/angajatorii a/au încetat activitatea și/sau dacă arhiva acestuia/acestora nu mai poate fi identificată, perioadele prevăzute la art. 16 lit. a) pot fi valorificate pe baza informațiilor, respectiv datelor preluate din carnetele de muncă, existente în arhiva electronică creată în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.768/2005 privind preluarea din carnetele de muncă a datelor referitoare la perioadele de stagiu de cotizare realizat în sistemul public de pensii anterior datei de 1 aprilie 2001, cu modificările și completările ulterioare.Arhiva electronică cuprinde atât datele preluate din carnetele de muncă cât și carnetele de muncă scanate.(12) Dispozițiile alin. (11) vizează situațiile intervenite ulterior creării arhivei electronice.

PRIM -MINISTRU

Ludovic ORBANDacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

9 Comentarii

9 Comments

 1. Ionel

  duminică, 23.08.2020 at 06:55

  Cât ar costa de plata 6 ani intre 1999 și 2004, Prerioada fără contributie. Mulțumesc

 2. Cimpu Tincuta

  luni, 24.08.2020 at 15:38

  Bună ziua,de ce persoanele care sunt pensionate nu au dreptul să și cumpere vechimea?De exemplu eu am ieșit la pensie anul trecut dar mi ar mai trebui 2ani și 4luni să fac stagiu de cotizare de 15ani,dar nu am acest drept să i cumpăr..cum as putea face sa beneficiez și eu de a mi cumpără anii necesari de vechime????

 3. Emil

  luni, 14.12.2020 at 09:43

  Statul român să te fraiereasca mereu .

 4. BUCUR ELENA

  miercuri, 06.01.2021 at 14:32

  Buna ziua. As vrea sa stiu caca nu am cei 15 ani cotizati am derptul la pensie???minima 700.multumesc

 5. anonim

  vineri, 15.01.2021 at 15:38

  Tabelul prezentat este inutil si gresit dpdv al actualei reglementari (era corect cf vechii reglementari, dinainte de 2019). Baza minima de calcul este salariul minim valabil la data incheierii contractului de asigurare (vezi art. IV) si NU cel care era valabil in luna pentru care platesti. La fel procentul aplicabil, si la fel salariul mediu la care se imparte pentru calculul punctajului. Pentru 2021 salariul minim e 2300LEI, CAS de 25%, deci se platestc 575LEI pentru fiecare luna ‘cumparata’, indiferent de anul la care se refera.

 6. Ovidiu Peligrad

  luni, 18.01.2021 at 11:53

  Art II(1) este incorect, in sensul ca prevede posibilitatea cumpararii pensiei pentru limita de varsta, pensie anticipata sau pensie anticipata partial .
  Aceasta prevedere a fost in proiectul de ordonanta, afisat pe situl Guvernului Romaniei .
  Din nefericire , textul art II(1) din ordonanta de urgenta aparut in monitorul oficial este urmatorul :
  „Până la data de 1 septembrie 2021, persoanele prevăzute la art. I pot încheia un contract de asigurare socială în vederea obținerii pensiei pentru limită de vârstă, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1. ”
  Se observa clar ca nu mai apare posibilitatea de a cumpara vechime pentru obtinerea pensiei anticipate sau anticipate partial.

 7. Mihaela Hurjui

  luni, 17.05.2021 at 21:14

  Buna ziua ad vrea sa cumpar si eu 3 ani de becchime 1999 -2002 cit ma costa? Multumesc mult

 8. ILCA letitia

  joi, 24.06.2021 at 10:33

  Dacă am lucrat pana in 2018, și îmi trebuie 1 an vechime pot cumpara vechime pentru pensie anticipata?

 9. Mihaela Emilia Radu

  luni, 28.06.2021 at 09:10

  Pentru complectarea stagiului de vechime din perioada 1986-1996 (in care am cateva gauri) cat trebuie sa platesc ( la salariul min. de 2300 lei sau la salaroul min. din aceea perioada) ptr a recupera o periada de 3 ani si 10 luni? Periada limita ptr plata este 31.08.2021 sau s-a prelungit pana la 31.08.2023? Multumesc

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

EVENIMENT

UPDATE INCENDIU într-un sat din comuna Ceru Băcăinți: O bucătorie de vară a luat foc. Pericol de propagare

Publicat

Un incendiu a izbucnit vineri seara, în localitatea Curpeni din comuna Ceru Băcăinți. Potrivit reprezentanților ISU Alba, o bucătărie de vară a fost cuprinsă de flăcări, în jurul orei 20.00. 

Pompierii care intervin la fața locului au transmis că există pericolul de propagare și la clădirile aflate în jurul bucătăriei de vară. Se intervine cu trei autospeciale de stingere cu apa și spumă și o ambulanță de tipul SMURD B2.

UPDATE 20.40: Potrivit ISU Alba, ăncendiul a fost localizat, acesta se manifesta generalizat la nivelul bucătărie de vară. A fost evacuată o butelie de gaz și datorită intervenției prompte a pompierilor, incendiul nu s-a propagat la casa de locuit.

Știre în curs de actualizare.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Cea mai mare spargere din Alba, din ultimii 10 ani: Filmul furtului de 600.000 de lei din casa patronilor companiei Elis Pavaje

Publicat

Probabil cea mai mare lovitură dată de spărgătorii de case, în ultimii zece ani în județul Alba, este furtul din casa patronului firmei Elis Pavaje, Elisiu Goța, supranumit ”regele pavelelor”.

Modul de operare al bărbaților din noaptea de 25 ianuarie 2015, care au reușit spargerea, pare desprins din filme, însă nu a fost vorba despre un scenariu de Hollywood, ci de pură realitate. 

La fel de reale au fost și sumele imense de bani pe care bărbații le-au găsit în casă, depozitate prin diverse locuri. În total, prejudiciul cauzat a fost de aproximativ 600.000 de lei. 

În luna martie a anului 2021, bărbații care au dat spargerea au fost condamnați în primă instanță de magistrații Tribunalului Alba. Pe 29 iulie, pe rolul Curții de Apel Alba Iulia a fost înregistrat apelul bărbaților, dar și al procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba.

CITEȘTE ȘI: Au furat 600.000 lei din casa familiei Goţa, proprietarii companiei Elis Pavaje. CINCI persoane REŢINUTE după PERCHEZIŢII

De asemenea, a fost făcută publică și motivarea Tribunalului Alba, motivare în care este descris, pas cu pas, modul de operare al bărbaților.

Cum a decurs spargerea

Bărbații au primit un pont, de la o persoană, că în casa familiei Goța se află sume mari de bani și bijuterii. Cei doi soți erau plecați în acel moment din țară, pentru 19 zile.

Toată acțiunea a fost planificată de către spărgători pas cu pas. Aceștia s-au deplasat cu o mașină, pe raza localității Petrești (Sebeș). Un bărbat, șoferul desemnat, a rămas în mașină pentru a asigura scăparea.

Unul dintre bărbați s-a urcat pe un stâlp de curent din zona casei și a tăiat un fir care ducea la locuință. Apoi, au dat jos sirena de la sistemul de alarmă, sirenă care era plasată pe zidul exterior al locuinței și pe care au aruncat-o în piscina imobilului.

După escaladarea gardului au pătruns pe proprietatea familiei. În acel moment au început să se activeze și senzorii de mișcare.

Bărbații s-au mișcat rapid: au intrat în locuință, prin punctul cel mai vulnerabil, o ușă de termopan din spatele casei, pe care au forțat-o cu un levier. Imediat după ce au intrat în casă, au distrus sistemul de alarmă din interior.

Cu sistemul de alarmare distrus, aceștia au început să caute bunurile.

Unde erau ascunși banii și cât au reușit să fure

Potrivit motivării instanței, bărbații au furat următoarele:

”- din dresingul dormitorului, dintr-un dulap, suma de 30.000 euro, legați cu elastic, sumă compusă din bancnote cu cupiura de 500, 200, 100 și 50 euro;

– dintr-o cutie de carton pentru pantofi, aflată în zona inferioară a aceluiași dulap (dresing), suma de 100.000 lei, banii care au aparținut nepoților lor, de la nunta acestora;

CITEȘTE ȘI: Hoții care au spart casa patronilor companiei Elis Pavaje, trimiși în judecată pentru spălare de bani

– dintr-un sertar al noptierei aceluiași dormitor suma de 40.000 lei, compusă din bancnote cu cupiura de 200 lei;

– dintr-o cutie metalică aflată în coșul de rufe (într-un săculeț de pânză) din baia aceluiași dormitor, suma de 200.000 lei, compusă din bancnote cu cupiura de 500 lei și suma de 20.000 lei, compusă din bancnote cu cupiura de 100 lei, precum și aproximativ suma de 5.000 euro;

– din seiful situat în dulapul din același dormitor, suma de 1.000 euro. Despre acest seif persoanele vătămate declară că seiful se afla în dulapul dormitorului lor, nu era fixat de dulap, iar cheile acestui seif se aflau în interiorul aceluiași dulap, într-o cutie, puse într-un plic, declarând totodată că pe lângă aceea sumă de bani în acel seif se mai aflau carduri bancare – cu codurile pin aferente, acestea fiind găsite în seif împreună cu suma de 300 euro;

– din interiorul living-ului, dintr-un dulăpior, mai multe bijuterii din aur care se aflau depozitate în cutiile speciale ale acestora, bijuteriile sustrase cântărind aproximativ 300 grame. Aceste bijuterii sustrase sunt: 4 brățări din aur, 5 inele de damă, 3 perechi de cercei cu pietre semiprețioase și patru lănțișoare din aur;

– 2 ceasuri de mână, de damă, care nu erau de valoare și care erau prevăzute cu brățări metalice, unul auriu, iar celălalt argintiu, unul dintrea aceste ceasuri fiind marca „GUESS”. Aceste ceasuri se aflau la un loc cu bijuteriile sustrase;

– un binoclu marca TROPHY XLT.

Astfel prejudiciul inițial a fost stabilit la o valoare de aproximativ 569.000 lei, calculându-se gramul de aur la 160 lei/1gram (an 2015 – 300gr. X 160Lei=48.000Lei), 1 euro la 4,48 lei (curs BNR la 26.01.2015 – 36.000 euro x 4,48=161.280 lei) și fără a fi evaluate cele două ceasuri și binoclul sustrase”, se arată în motivarea instanței.

Anchetă complexă

Imediat după spargere, suma imensă de bani a fost împărțită între bărbații care au dat spargerea. De asemenea, bani a primit și cel care le dăduse pontul.

Pentru a nu ridica bănuieli, cei implicați au investit banii în case, mașini, sau i-au pus la păstrare pe la diverse rude; în acest fel, ancheta polițiștilor a devenit mult mai complicată.

Pentru a-i prinde pe bărbați și a-i trimite în judecată, anchetatorii au avut declarațiile a doi martori cu identitate protejată, dar au și apelat la ascultatea telefonului unuia dintre bărbați.

Mai mult de atât, au reușit să îi localizeze pe baza telefoanelor mobile, în zona producerii spargerii și în perioada acesteia.

De asemenea, relevante au fost și documentele care atestau situația financiară a acestora, documente din care reieșea că bărbații nu puteau dovedi de unde au sumele de bani pe care le-au investit în mașini sau clădiri.

Obiectul dosarului de trimitere în judecată a fost cel al infracțiunii de spalare de bani, din cauza modului în care aceștia au investit banii obținuți din spargere.

De la spargerea din 2015, bărbații au fost trimiși în judecată abia trei ani mai târziu în 2018. Peste încă trei ani a venit și prima condamnare în instanță la Tribunalul Alba.

Pedepsele

Doi au fost condamnați la închisoare cu suspendare, iar alți doi bărbați la închisoare cu executare, dar aceștia erau recidiviști.

F. I. a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere pe un termen de 4 ani. R. C. a primit 2 ani şi 8 luni, tot cu suspendare sub supraveghere pe un termen de trei ani.

CITEȘTE ȘI: Prima condamnare în cazul jafului de la casa patronului de la ”Elis Pavaje”. Patru persoane, condamnate la Tribunalul Alba

Alţi doi bărbaţi au fost condamnaţi cu executare, motivul principal fiind acela că sunt recidivişti.

H. D. a fost condamnat la pedeapsa rezultantă de 7 ani şi 5 luni de închisoare, în acest dosar el primind 4 ani şi 9 luni după gratii. A. M., cel de-al patrulea bărbat implicat, a primit 3 ani şi 10 luni, tot în regim de detenţie.

Instanţa a admis acţiunea civilă exercitată de părţile civile şi a obligat inculpaţii în solidar să plătească suma de 462.800 lei cu titlu daune materiale.

În urma apelului, dosarul a ajuns pe rolul instanței superioare, la Curtea de Apel Alba Iulia. Un prim termen de judecată a fost fixat pentru data de 10 noiembrie 2021.

Citeste mai mult
Publicitate

CÂMPENI

FOTO: Un turist spaniol s-a accidentat în zona peșterii Coiba Mare din Alba. Intervenție dificilă a salvamontiștilor

Publicat

Un turist spaniol s-a accidentat vineri, 30 iulie, în apropierea peșterii Coiba Mare din județul Alba, pe raza localității Gârda Seacă din comuna Gârda de Sus. Pentru salvarea acestuia au intervenit salvamontiștii de la Salvamont Salvaspeo Bihor. 

Potrivit salvamontiștilor, printr-un apel la numărul de urgență 112, s-a anunțat că bărbatul a suferit o fractură dublă la un picior.

Intervenția a fost una dificilă, iar pentru salvarea bărbatului s-a utilizat un sistem de corzi și echipările tehnice ale traseului.

În jurul orei 16.00, bărbatul a fost salvat de salvamontiști și predat echipajului SMURD din Câmpeni.

În acțiunea de salvare au fost implicate două echipe ale SJ Salvamont – Salvaspeo Bihor, care asigură permanența în zonele turistice Platoul carstic Padiș și Satul de vacanță Vârtop. Acțiunea a demarat la solicitarea celor de la SJ Salvamont Alba.

sursa, foto: Salvamont Salvaspeo Bihor

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Guvernul majorează numărul de muncitori străini acceptați în România, cu 10.000 în 2021

Publicat

vietnamezi

Guvernul vrea să majoreze la 35.000 numărul de noi muncitori străini acceptați în România în 2021, de la 25.000. 

Asta în contextul în care deja au fost eliberate mai mult de 50% din numărul total de permise de muncă planificate pentru acest an și în contextul în care se înregistrează o creștere a locurilor de muncă vacante declarate de angajatori.

Citește și: Muncitori vietnamezi tratați ca sclavii la Hidroconstrucția Sebeș. Lăsați de trei luni fără salarii, privați de adăpost și hrană

Potrivit datelor obținute de Economedia.ro, anul trecut, Guvernul a stabilit că în 2021 vrea să accepte doar 25.000 de lucrători străini nou-admiși pe piața forței de muncă din România, în contextul în care probabil estima o mișcare mai mică a forței de muncă din cauza restricțiilor și a situației sanitare.

Anterior, Executivul înghețase plafonul de lucrători la 30.000 pentru anul 2020, după ce acesta a crescut de la 20.000 în 2019.

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate

Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate