Connect with us
Publicitate

ACTUALITATE

170 de ani de la prima adunare politică a românilor din Transilvania, pe Câmpia Libertăţii de la Blaj


Publicat

La 18 aprilie 1848, pe Câmpia Libertăţii de la Blaj, a avut loc prima adunare politică a românilor din Transilvania, în cadrul căreia s-a hotărât să se convoace, pentru 3/15 mai, Marea Adunare Naţională, notează ”Istoria României în date” (Ed. Enciclopedică, 2003).

Adunarea convocată la Blaj nu primise aprobarea autorităţilor, care au adoptat măsuri severe de intimidare a locuitorilor satelor, guvernatorul Teleki fiind, totodată, preocupat de o posibilă participare a românilor de peste munţi. Astfel, la cererea acestuia, comandantul militar de la Sibiu a deplasat în jurul Blajului unităţi militare suplimentare. Însă, răspunsul românilor a fost pe măsură: ”de ne-or frige, de ne-or fierbe, de-am şti că ne-om potopi cu toţii acolo, afirmau de pildă ţăranii din satul Bâia, tot om merge pe ziua pusă la Blaj, cu satul”, potrivit lucrării ”Istoria românilor – Constituirea României moderne (1821-1878)” (vol. II, tom I, Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 2003). La adunarea de la Blaj au participat circa 4.000 de oameni, ţărani şi intelectuali, majoritatea din satele învecinate.

Temerile guvernatorului erau întărite de prezenţa şi activitatea desfăşurată de moldovenii trecuţi în Transilvania, după evenimentele din martie 1848, şi de atenţia cu care erau urmărite evenimentele ardelene în Moldova şi Ţara Românească. Treboniu Laurian, în scrisorile sale adresate lui Nicolae Bălcescu şi George Bariţiu, schiţa un adevărat program politic pentru românii din Transilvania, pronunţându-se pentru independenţa naţiunii române. În scrisoarea lui Ion Axente Sever (aflat la Bucureşti) către Simion Bărnuţiu, din 6/18 aprilie 1848, era propus, în schimb, un plan de ridicare la luptă armată. De asemenea, în Ţara Românească ştirile cu privire la evenimentele din Transilvania erau la zi, fiind inserate şi comentate în foile lui Ion Heliade Rădulescu. Datorită împrejurărilor amintite mai sus, nu a fost posibilă participarea masivă a fruntaşilor români. Însuşi Aron Pumnul, autorul manifestului de convocare a lipsit, scrie agerpres.

Cea mai importantă cuvântare a fost rostită de Alexandru Papiu-Ilarian, care a evidenţiat hotărârea poporului român de a nu mai accepta iobăgia şi dominaţia politică a altor naţiuni, de a pretinde consultarea naţiunii române, repunerea în drepturile ce i se cuvin, în calitatea sa de cea mai veche şi mai numeroasă dintre naţiunile Transilvaniei. Scopul adunării era de a restabili opţiunile politice ale românilor, care trebuiau să fie înaintate Dietei de la Cluj, la 17/29 mai, data deschiderii lucrărilor. Simion Bărnuţiu, ajuns la Blaj în după-amiaza aceleiaşi zile, a făcut referire în egală măsură la necesitatea desfiinţării iobăgiei şi repunerii în drepturi a naţiunii române. Adunarea s-a încheiat prin adoptarea unui Apel către români, probabil cel mai important document cu caracter politic din perioada premergătoare Marii Adunări Naţionale din 3/15 mai, un act mobilizator care a conferit suportul necesar viitoarei adunări, potrivit lucrării ”Istoria românilor – Constituirea României moderne (1821-1878)” (vol. II, tom I, Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 2003).

Ştirile despre evenimentele din Franţa şi, mai ales, despre cele desfăşurate în Austria şi Ungaria au dus la o accentuare a stării de spirit revoluţionare din teritoriile româneşti supuse dominaţiei habsburgice, care i-a cuprins pe toţi locuitorii, atât români cât şi maghiari, secui şi saşi, potrivit volumului ”Revoluţia română din 1848” (Dan Berindei, Ed. Politică, 1974).

Încă din luna martie, în întreaga Transilvanie şi în Banat (la Oradea, Arad, Timişoara, Lugoj, Baia Mare, Cluj, Aiud, Alba Iulia, Dej şi Odorhei) au avut loc manifestaţii populare, la care au participat şi reprezentanţi ai populaţiei româneşti. La Lugoj, la 8/20 martie 1848, cu prilejul adunării lărgite a congregaţiei comitatului Caraş, mai mulţi fruntaşi ai românilor au subscris la hotărârea cu privire la desfiinţarea titlurilor feudale şi la constituirea unei comisii însărcinate cu păstrarea şi apărarea ordinei publice (un prim nucleu al gărzii cetăţeneşti), din care făceau parte şi români.

Românii s-au alăturat entuziaşti revendicărilor social-politice ale revoluţionarilor maghiari privind desfiinţarea privilegiilor feudale, instaurarea egalităţii şi a libertăţilor publice şi, mai ales, desfiinţarea iobăgiei, dar ei nu au putut accepta proclamarea ”uniunii” forţate cu Ungaria a Transilvaniei, în care ei reprezentau marea majoritate a populaţiei. Sub autoritatea liderului de necontestat al acestei generaţii, Simion Bărnuţiu, era nevoie să se elaboreze un document cu caracter politic, alternativă la programul din 3/15 martie, reacţie firească faţă de intenţiile revoluţionarilor maghiari de anexare a Principatului.

Tinerii avocaţi români care îşi făceau practica la tribunalul din Târgu Mureş, în urma dezbaterilor care au avut loc între 10-12/22-24 martie, într-o petiţie adresată Guberniului, în fruntea căruia se afla aristocratul moderat Teleki Jozsef, şi-au manifestat adeziunea la ideile generale ale Revoluţiei. Aflându-se, însă, în contradicţie cu colegii lor maghiari, avocaţii români Avram Iancu şi Al. Papiu-Ilarian, în special, au stăruit ca, pe primul plan al cererilor lor să fie situată desfiinţarea iobăgiei şi nu uniunea Transilvaniei la Ungaria. O altă întrunire convocată din iniţiativa lui Aron Pumnul, la care au participat profesori, teologi şi elevi din clasele superioare, a avut loc la Blaj la 13/25 martie. Linia petiţionară promovată între alţii de Timotei Cipariu a fost respinsă, majoritatea participanţilor pronunţându-se în favoarea unei atitudini ferme, revoluţionare, la nevoie.

Ideea convocării unei adunări generale a românilor la Blaj, a pornit de la reuniunile tinerilor români din Târgu Mureş, avându-i ca lideri pe Avram Iancu şi Al. Papiu-Ilarian, cărora li s-a alăturat şi August Treboniu Laurian. În lipsa unui organ politic reprezentativ şi a unor alte mijloace de difuzare pentru români, o astfel de adunare reprezenta singura modalitate de a elabora şi transmite programul de acţiune al românilor, de a solidariza naţiunea română în jurul acestuia.

În aceste împrejurări a fost cunoscut şi textul importantului manifest ”Provocaţiune” elaborat de Simion Bărnuţiu şi răspândit în principalele centre ale Transilvaniei (Blaj, Cluj, Târgu Mureş, Braşov), care plănuia, la rându-i, organizarea unei adunări a ”inteligenţei” române, la care să se ceară pentru populaţia românească drepturi egale cu ale celorlalte naţiuni din imperiu socotite privilegiate. ”Astăzi este ziua învierii dreptului nostru”, scria el în proclamaţie, subliniind astfel necesitatea ca naţiunea română, în primul rând, să fie socotită o entitate politică independentă. ”Voi aţi făcut asupra naţii noastre cum v-au plăcut vouă, aţi spus în Aprobatele voastre cum că românii, naţia cea mai veche a Ardealului, e numai suferită. Cât priveşte pe ţărani, aceştia erau îndrumaţi să ceară să li se ”şteargă iobăgia, pentru că de vreo zece sute de ani aţi plătit pământul”. În încheierea proclamaţiei, sintetizând revendicările principale formulate, se sublinia: ”Încă o dată fraţilor! Fără naţie şi republică e numai un despotism afurisit: ştergerea iobăgiei naţii române, ca naţionalitate română, congres naţional în care să ne înţelegem, mai înainte despre dobândirea acestora”, potrivit volumului ”Revoluţia română din 1848” (Ed. Politică, Bucureşti, 1969).

La 15-16/27-28 martie, un grup de intelectuali români, printre care Ioan Buteanu, Florian Micaş, Al. Papiu-Ilarian, a redactat un proiect de petiţie, accentul fiind pus pe drepturile politice şi civile, pe accesul românilor la conducerea municipalităţilor, pe folosirea limbii române în administraţie, în şcoală şi în biserică, în localităţile cu majoritate românească. Un alt punct important, a fost cel cu privire la convocarea unor adunări generale cu caracter local, în care să fie discutat programul politic al românilor. Deşi paşnice în forma lor de manifestare, aceste adunări, precum şi campania de semnături iniţiată cu prilejul acestora, prin care românii au fost mobilizaţi, au provocat riposta autorităţilor, sporind starea de tensiune.

Pentru a se realiza planul adunării, Aron Pumnul a redactat o proclamaţie, copiată, apoi, în sute de exemplare răspândite, ulterior, prin sate. Fără conţinut programatic, mai restrânsă în conţinutul de idei decât ”Provocaţiunea” elaborată de Simion Bărnuţiu, proclamaţia lui Aron Pumnul conţinea îndemnuri la pace şi înţelegere între naţiunile din Transilvania. ”Dreptul câştigat prin sabie nu e drept, ci răpire şi uzurpăciune şi ţine numai până când rugineşte sabia”. ”Dreptul întemeiat pe minte sănătoasă”, însă ”ţine până când ţine mintea”.

Un alt manifest a circulat în Transilvania în ultimele zile ale lunii martie şi primele din aprilie. Acesta purta amprenta gândirii lui George Bariţiu şi a intelectualilor braşoveni. Manifestul cuprindea 12 puncte, constituindu-se într-o replică românească a programului ungar de reforme democratice. Pe lângă revendicările cu caracter general democratic, cum ar fi: libertatea presei şi a cuvântului, gardă naţională, bancă naţională, responsabilitate ministerială, Bariţiu punea în discuţie o serie de revendicări specific româneşti. El cerea astfel ca alegerea deputaţilor pentru Dietă să reprezinte voinţa întregului popor, ”nu numai a aristocraţiei şi a saşilor”, egalitatea politică şi religioasă în faţa legii, încetarea ”raporturilor de iobăgie”, prin răscumpărarea lor de către stat, potrivit lucrării ”Istoria românilor – Constituirea României moderne (1821-1878)” (vol. II, tom I, Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 2003).

Îngrijorat de constituirea gărzilor maghiare şi săseşti, Bariţiu a acordat o deosebită atenţie problemelor militare, cerând o reformă în acest domeniu. El a propus ca grănicerii să fie scutiţi de obligaţii, iar regimentele să devină gărzi naţionale, sugerând separarea husarilor români de cei secui şi numirea de ofiţeri români în regimente. O importantă acţiune condusă de avocatul Bran, în cursul căreia s-a subliniat cerinţa românilor privind prezenţa lor în organele de conducere locale, s-a desfăşurat la Braşov, la 30 martie/11 aprilie 1848. De acord cu respingerea de către români a uniunii Transilvaniei la Ungaria, patriciatul săsesc manifesta rezerve faţă de cerinţele sociale, politice şi civile ale românilor.

În cursul lunii aprilie, pe fondul agitaţiilor politice naţionale şi sub presiunea acţiunilor represive ale nobililor şi autorităţilor guberniale, mişcările sociale, ale ţăranilor mai cu seamă, au crescut în amploare în întreaga Transilvanie şi în Banat. Au fost instituite tribunale excepţionale, care cel puţin, la început au avut caracter preventiv, de intimidare. Autorităţile făceau o confuzie voită între refuzul ţăranilor de a îndeplini sarcinile iobăgeşti (în condiţiile în care iobăgia fusese desfiinţată) şi frământările politice generate de pregătirea adunării generale a românilor.

Mişcările ţărăneşti din Transilvania şi din Banat, din primăvara anului 1848, au avut, în general, un caracter social moderat, găsindu-şi expresia mai ales în refuzul de a presta muncile gratuite impuse de menţinerea condiţiei de iobagi a ţăranilor. În acest context, ţăranii români au sprijinit ideea convocării adunării generale de la Blaj având încrederea că aici vor fi luate în discuţie şi rezolvate problemele legate de condiţia lor socială.

 

sursa: agerpres.roȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

ADMINISTRATIE

Cetățenii din comuna Ciugud au la dispoziție patru soluții smart pentru plata taxelor și impozitelor locale

Publicat

Primăria Comunei Ciugud vine în sprijinul cetățenilor și le pune la dispoziție patru soluții smart pentru plata taxelor și impozitelor locale, astfel încât să nu mai fie nevoiți să se deplaseze la sediul administrației locale pentru a achita, la ghișeu, obligațiile fiscale.

Ciugudenii pot astfel folosi stațiile electronice de plată, care sunt amplasate în fiecare sat al comunei, o aplicație de plată dedicată pentru telefonul mobil, o soluție de plată prin platforma de servicii digitalizate a primăriei (Global Pay) sau pot plăti prin platforma națională ghișeul.ro.

„Ciugudul este de câțiva ani un promotor activ al conceptului Smart Village, prin care încercăm să demonstrăm că digitalizarea serviciilor publice este o necesitate și o formă de respect față de cetățean. Pandemia COVID-19 ne-a arată că, din păcate, avem dreptate și administrația publică din România trebuie să implementeze rapid aceste soluții digitale pentru a putea rămâne oricând în contact cu cetățenii. În 2021, ghișeul unei instituții trebuie folosit de cetățeni doar în situații excepționale, iar plățile, interacțiunea, solicitarea și obținerea documentelor trebuie să se facă prin soluții electronice. Sperăm că, în curând, dosarul cu șină sau cozile de la ghișee vor deveni amintiri pentru toate instituțiile publice din România, iar serviciile oferite cetățeanului vor fi la un click distanță”, a spus Gheorghe Damian, primarul comunei Ciugud.

Soluții electronice de plată puse la dispoziția cetățenilor Comunei Ciugud:

  • „Plătește on line” de pe site-ul Primăriei Ciugud (www.primariaciugud.ro)– buton care te direcționează la platforma Global Pay

https://www.globalpay.ro/public/ciugud/login/index/redirctrl/debite/rediract/debite/lang/ro

  • Prin aplicația dedicată MobilePay Ciugud care poate fi descărcată din Google Play sau App Store

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.indecosoft.mobilepayciugud&gl=RO

https://apps.apple.com/ro/app/plata-impozite-mobilepay/id1014474114?l=ro

  • Prin platforma națională ghiseul.ro:

https://www.ghiseul.ro/ghiseul/public/credentiale

  • Prin stațiile de plată „Self Pay” amplasate în fiecare sat al comunei Ciugud: https://www.youtube.com/watch?v=J4jvlut4ZVA

Ciugudul este prima și singura primărie de comună din România care oferă cetățenilor posibilitatea de plată a taxelor și impozitelor locale prin intermediul stațiilor de plată de tip „self pay”. Serviciul este implementat împreună cu compania Selfpay și reprezintă o metodă de plată a impozitelor și taxelor pentru proprietăți aflate în raza de administrare a Comunei Ciugud. Butonul „Impozite și Taxe Primăria Ciugud” poate fi accesat pe terminalele din județul Alba direct din ecranul principal sau din categoria „Alte Servicii” – „Impozite și Taxe Primăria Ciugud” pentru stațiile de plată din restul țării.

Plata în cadrul serviciului se poate face prin scanarea codului de bare de pe înștiințarea de plată, a „cardului cetățeanului” (un card primit de fiecare cetățean) sau prin introducerea manuală CNP/CUI. Procesul durează 2-3 minute și este cel mai rapid mod de plată cu numerar a taxelor și impozitelor locale.

SelfPay deține o rețea de 6 de Stații de Plată la nivelul Comunei Ciugud, amplasate în fiecare sat, și alte 91 de Stații de Plată la nivelul județului Alba, disponibile în magazinele de proximitate, precum si în rețele de retail sau în agențiile CEC Bank. În țară, În prezent, rețeaua SelfPay numără în România peste 5.200 de stații de plată, cu peste 170 de servicii disponibile.

În 2020, soluțiile smart de plată puse la dispoziția cetățenilor de Primăria Comunei Ciugud au fost folosite pentru aproape 80% din plățile efectuate de cetățeni.

În prezent, Ciugudul este promotor național al conceptului „smart village” implementând numeroase soluții inovatoare pentru a fi mai aproape de cetățean. „Smart Village” înseamnă o comunitate rurală care se dezvoltă folosind inteligent resursele locale și soluții tehnologice inovatoare, dar păstrând identitatea rurală. La sfârșitul anului trecut, Ciugud a primit premiul Best Smart Village Project, la Gala Smart City Industry Awards, pentru proiectele ce au ca scop crearea primei comunități creativ inteligente din mediul rural din România.

Ciugudul a implementat deja mai multe soluții „smart” în comunitate pentru reducerea costurilor administrative, pentru a fi mai aproape de cetățean sau pentru a proteja mediul înconjurător. Astfel, comuna este prima din România care are automate de plată pentru taxe și impozite locale montate în fiecare sat, oferă cetățenilor aplicații și o platformă smart cu servicii publice digitale. De asemenea, comuna a introdus iluminat inteligent și un sistem inteligent de supraveghere video pentru prevenirea faptelor antisociale, folosește un autoturism electric în activitatea curentă sau își asigură electricitatea cu ajutorul unei microcentrale eoliene și cu sistemele inteligente de panouri fotovoltaice. Ciugud este localitatea din România care are cele mai multe stații gratuite de încărcare pentru autoturismele electrice (un punct de încărcare la 1000 de locuitori).

Unul dintre cele mai importante proiecte implementate de comuna Ciugud este „Ciugud Smart School”, proiect prin care, în anul 2019, a înființat prima „școală inteligentă” din mediul rural din România. Proiectul a devenit un exemplu național fiind intens promovat de mass-media și devenind totodată un model de bune practici în documentele de lucru ale Ministerului Educației și Cercetării. În acest context s-a născut programul de mentorat al Școlii Gimnaziale Ciugud prin care zeci de comunități rurale din întreaga țară sunt susținute cu informații pentru a-și implementa soluții tehnologice care să permită e-educația.

„Școala inteligentă” a devenit astfel un concept național menit să demonstreze că tehnologia poate fi soluția prin care educația se poate dezvolta în mediul rural și copiii pot fi atrași spre procesul de învățare folosind soluții tehnologice inovatoare și inedite.

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

Cum arată anul economic 2021: Taxe mai mari, investiții mai puține. Previziunile și sfaturile profesorului Mircea Coșea

Publicat

Profesorul Mircea Coşea a făcut o serie de declarații legate despre cum ar putea arăta anul 2021 din punct de vedere economic. Mai mult de atât. acesta a venit şi cu un sfat important pentru români, în condiţiile unei iminente crize economice. 

„Lucrurile sunt aproape clare. Nu va fi un an care să ne scoată din situaţia în care suntem. E clar că va fi o continuare a anului 2020, nu am reuşit să rezolvăm problemele din punct de vedere al raporturilor dintre criza pandemică şi criza economică, iar măsurile care au fost luate şi care sunt previzibil de a fi luate sunt măsuri de supravieţuire, nu neapărat de austeritate. Scopul e să menţinem economia la un nivel la care să nu ne înecăm, să stăm cu gura deasupra apei. Nu văd nicio măsură şi niciun fel de interes pentru ieşirea din criză printr-un salt”, a declarat acesta pentru DCNEWS.

Noi depindem prea mult de exterior. Până nu se rezolvă lucrurile acolo, nu putem decât să ne învârtim în curtea noastră, din colţ în colţ, şi să încercăm să mai reparăm câte o gaură, pe ici pe colo. Economia europeană nu merge cum ar trebui să meargă, Germania are o performanţă slabă, Franţa se zguduie, Italia a trecut printr-o criză politică majoră, Marea Britanie a ieşit, deci comenzile pe care le primim noi în raport cu Occidentul european nu vor veni la nivelul la care noi ne aşteptăm. Administraţia Biden are o politică economică încă neclară în legătură cu partea asta a Europei, deci nu ne putem baza nici pe SUA.

Domnul prim-ministru a afirmat că nu ne putem baza pe economia sud-est-asiatică, de care trebuie să păstrăm o distanţă. Deşi e o economie care a prosperat şi care are resurse pentru investiţii. Deci noi rămânem la acelaşi nivel, de suportare a unei crize la care nu am găsit soluţii.”, a declarat Mircea Coşea.

Semnal de alarmă. Taxe şi impozite mai mari la nivel local

După ce la Galaţi a fost mărit impozitul auto cu 55 la sută, profesorul Mircea Coşea atrage atenţia că astfel de lucruri ar putea să apară în mai multe oraşe din ţară.

„Eu nu sunt partizanul ideii că am intrat în austeritate, dar s-ar putea ca în a doua jumătate a anului să vedem o anumită austeritate din punct de vedere al creşterii unor obligaţii pe care cetăţenii le vor avea. Eu cred că, contrar afirmaţiilor care se fac acum, vom asista la o creştere a taxelor şi impozitelor la nivel local. Asta pentru că primăriile şi consiliile vor trebui să îşi acopere taxele. Vor fi taxe pe proprietate, pe al doilea automobil, pe al doilea apartament, cum se practică şi în alte ţări. Nu vor fi catastrofale, dar vor exista!

Nu vom putea face investiţiile pe care ni le dorim, pentru că principala sursă de finanţare este reprezentată de investiţiile străine, care nu vor veni acum la nivelul dorit, pentru că nu au de unde să vină. Fondurile europene sunt încă neclare, condiţiile introduse sunt destul de dure. Noi avem impresia că ce e pe hârtie va fi şi accesat. Nu va fi aşa! Condiţiile de accesare a fondurilor sunt foarte dure, iar ele nu sunt deocamdată apte de a fi îndeplinite de administraţia românească, care nu au făcut niciun plan pentru accesarea lor. După cum ştiţi, planul a fost retrimis de la nivelul UE, ca fiind nedocumentat îndeajuns.”, a mai spus profesorul.

Previziuni despre EURO în 2021

„Cred că în anul care vine nu vom avea o creştere a euro atât de mare, nu cred că se va ajunge la 5 lei. Nu e mare lucru, dar psihologic va conta foarte mult! Euro va rămâne la un nivel acceptabil sub 5, cred eu.”, a continuat profesorul Coşea.

De asemenea, acesta a spus şi cum se va schimba relaţia dintre bănci şi clienţi pe parcursul anului 2021.

„Mai cred şi că, pentru că vor apărea multe credite neperformante, băncile vor avea o problemă care va duce la un contact cu cetăţenii într-o manieră mai amiabilă şi rezonabilă în condiţii de criză.

Faptul că au scăzut dobânda (ROBOR şi IRCC) arată că BNR a înţeles greutatea pe care o avem. BNR a înţeles că fără credite România va intra într-o situaţie disperată. Mă refer la credite de repornire a activităţii sau credite de consum. Cei care cred că România se va dezvolta prin investiţii şi  nu prin consum fac o mare greşeală. În România, investiţiile înseamnă consum. O investiţie în autostradă înseamnă consum de import, pentru că România nu mai produce bitum, fier beton, materiale de construcţie. Consumul rămâne un motor de creştere, dar cu pondere diferită între cel fizic şi cel de investiţii.

Deci e nevoie de credite, aşa cum e nevoie de lichiditate. Fără lichiditate nu vom putea merge mai departe, iar aceasta, paradoxal, e dată de acele salarii nesimţite de care se tot vorbeşte. În condiţiile actuale, nu mărirea salariului este importantă, ci siguranţa lui. Ori în sectorul privat siguranţa salariului nu mai este la ordinea zilei. Singura sursă pe care statul o are de aruncat pe piaţă bani într-o manieră sigură este salariul din sectorul public. Aceste salarii pot fi plafonate, şi sunt de acord că aşa ar trebui să fie, dar nu reduse. Cel puţin până când scăpăm de efectele pandemiei.”, a mai transmis specialistul.

Sfat CRUCIAL pentru români

„Primul lucru care trebuie făcut de români este să înţeleagă unde ne aflăm. Ne aflăm în criză, şi nu toţi românii au înţeles asta. Austeritatea, în anul acesta, nu trebuie să vină de la Guvern, ci de la cetăţean, care trebuie să îşi gospodărească mai bine veniturile, ele fiind mai mici şi mai nesigure. Sfatul pe care îl dau eu este prudenţa, foarte mare! Este atât de instabilă lumea, la noi şi în jurul nostru, încât nu putem pune bază pe nimic. Trebuie să încercăm să avem priorităţi în consum. Poate ar trebui să mai renunţăm la unele lucruri pe care le considerăm sigure, poate că nu e necesar să schimbăm maşina anul ăsta, spre exemplu. În măsura în care siguranţa locurilor de muncă este aşa cum este, îi îndemn să fie prudenţi. Pe româneşte, asta înseamnă chibzuinţă.”, a conchis Mircea Coşea.

sursă info/foto: DCNEWS.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Pro Infrastructură: Mulți șoferi merg pe contrasens pe autostradă în mod conștient, nu din neatenție. Avertismentul asociației

Publicat

Asociația Pro Infrastructură atrage atenția cu privire la un fenomen apărut pe autostrăzile din România: șoferii care se deplasează pe contrasens.

Reprezentanții asociației consideră că o parte dintre aceștia o fac intenționat, după ce greșesc intrarea: în loc să continue până la prima ieșire, ”întorc pur și simplu vehiculul și pornesc în sens opus”. 

Aceștia identifică și alte cauze care îi aduc pe șofei în această situație: lipsa proiectării orientate pe șofer a drumurilor și semnalizării lor, lipsa testelor cu șoferi a indicatoarelor de orientare duce la proiectare incoerenta a nodurilor și semnalizării.

Postarea celor de la Asociația Pro Infrastrutură:

”Circulația pe contrasens pe autostradă nu este un fenomen specific românesc: mulți șoferi ajung din greșeală în această situație chiar și în Germania sau SUA.

Din păcate investigarea acestor incidente în România relevă o concluzie îngrijorătoare: mulți români ajung pe contrasens perfect constient, nu din neatentie, după ce au intrat pe autostradă legal dar nu în direcția în care doreau să se deplaseze.

Pentru a corecta această situație întorc pur și simplu vehiculul și pornesc în sens opus!

Pericolul de ciocnire frontală cu consecințe fatale e cu atât mai mare cu cât, după întoaarcere, mulți dintre ei aleg să circule pe contrasens pe cea mai rapidă bandă a autostrăzii, că doar ei sunt obișnuiți să circule pe dreapta, adică stânga celor care circulă corect!

Și asta nu e tot: ca să scape cât mai repede din această situație, circulă cu viteză mare! Așa s-a întâmplat și în recentul incident din nodul Turda, unde un cetățean a condus câțiva kilometri pe contrasens pe A3 spre Gilău. Câțiva șoferi au reușit să-l evite în ultimul moment.

Detalii aici: VIDEO UPDATE La un pas de tragedie. Mașină pe contrasens pe Autostrada A3 în zona Turda, la un pas să provoace un accident

Nu s-a născut încă șoferul care să nu fi ratat vreodata o ieșire sau intrare de autostradă, i se poate întâmpla oricui.

În asftel de cazuri, continuați până la prima ieșire și orientați-vă după ce ați ieșit de pe autostradă. Ca să evitați astfel de incidente, consultați harta de a porni la drum și planificați cu atenție deplasarea în nodurile mai complicate (cum e nodul Turda și viitorul nod Sebeș), chiar dacă aveți GPS.

Nu opriți și nu întoarceti pe autostradă, e pericol de moarte!

La prima vedere autoritățile nu au ce face ca să evite astfel de cazuri, că doar nu putem lua măsuri pentru fiecare șofer care încalcă legea în mod grosolan.

Dar acești șoferi pun viețile altora în pericol, și e destul loc de mai bine în semnalizarea nodurilor rutiere și intersecțiilor din țară.

Cerem așadar CNAIR să revizuiască semnalizarea rutieră în noduri, în colaborare cu societatea civilă.

Cerem de asemenea Ministerului Transporturilor să colaboreze cu Ministerul de Interne care a investigat aceste incidente și să publice o situație a nodurilor în care au avut loc astfel de incidente, orelor din zi, vârstele șoferilor, și alte informații relevante.

Este important ca societatea să înțeleagă magnitudinea și gravitatea acestui fenomen. Lipsa proiectării orientate pe șofer a drumurilor și semnalizării lor, lipsa testelor cu șoferi a indicatoarelor de orientare duce la proiectare incoerenta a nodurilor și semnalizării.

Ideal ar fi ca toate nodurile să fie testate înainte de a fi construite, folosind de exemplu focus-grupuri sau realitate virtuală. Este necesară și o campanie de sensibilizare a publicului la consecințele circulației pe contrasens pe autostrăzi” se arată în postarea celor de la Pro Infrastructură.

Sursă și foto: Asociația Pro Infrastructură

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Se redeschid restaurantele la Alba Iulia, după ce orașul revine în scenariul „galben”. Alte măsuri adoptate de CJSU în județ

Publicat

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) Alba a decis miercuri noi măsuri de respectat la Alba Iulia, Blaj, Ocna Mureș, Ciugud, Galda de Jos, Ighiu și Stremț.

Cu o incidență între 1,5 și 3 la mia de locuitori, Alba Iulia revine în scenariul „galben”, care permite redeschiderea restaurantelor. 

HOTĂRÂREA nr. 14 din 20.01.2021 privind stabilirea unor măsuri de limitare și prevenire a răspândirii virusului SARS-COV-2 pe raza unităților administrativ-teritoriale Alba Iulia, Blaj, Ocna Mureș, Ciugud, Galda de Jos, Ighiu și Stremț.

Art. 1 (1) La nivelul comunelor Ciugud și Galda de Jos, unde rata de incidență cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor de îmbolnăvire cu SARS–CoV-2 este de peste 3/1.000 de locuitori, începând cu data de 21.01.2021, ora 0000, se instituie măsuri pentru diminuarea impactului riscului, astfel:

Organizarea și desfășurarea activității în cadrul instituțiilor de spectacole și/sau concerte este interzisă;

Se interzice organizarea și desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private, sau a altor evenimente culturale;
Se interzice organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive, etc.) atât în spații deschise cât și închise (saloane, cămine culturale, restaurante, baruri, cafenele, săli/corturi de evenimente, terase, etc.);
Se interzice desfășurarea de reuniuni cu prilejul unor sărbători, aniversări, petreceri în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private;
Se interzice circulația în interiorul localităților pentru persoanele aflate în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparțin aceleiași familii, precum și formarea unor asemenea grupuri;
Se interzice circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei în intervalul orar 2300-0500, cu următoarele excepții:
deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;
deplasarea pentru asistență medicală care nu poate și amânată și nici realizată de la distanță, precum și pentru achiziționarea de medicamente;
deplasarea în afara localităților ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane și care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;
deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copilului, asistență persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie;
Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor în interiorul clădirilor, este interzisă;

Activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare este permisă doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor unități;
i) Măsurile stabilite la lit. g) și lit. h) se aplică și operatorilor economici care desfășoară activități în spațiile publice închise care au un acoperiș, plafon sau tavan și care sunt delimitate de cel puțin 2 pereți, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent;

j) Pe perioada în care activitatea operatorilor economici menționați anterior este restricționată sau închisă este permisă prepararea hranei și comercializarea produselor alimentare și a băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective;

k) Prepararea, comercializarea și consumul produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice sunt permise în spațiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu excepția celor prevăzute la lit. i), cu asigurarea unei distanțe de minimum 2 m între mese și participarea a maximum 6 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite, și cu respectarea măsurilor de protecție sanitară stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății, ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor;

l) Nu este permisă activitatea în baruri, cluburi și discoteci;

m) Activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc este interzisă;

n) Instituțiile cu atribuții în domeniu, reprezentate în Grupa de coordonare și a comisiilor mixte de verificare a modului de respectare a măsurilor de limitare a răspândirii COVID-19, vor intensifica activitățile de verificare a respectării măsurilor de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 în zonele de risc.

(2) Măsurile dispuse la aliniatul (1) se aplică operatorilor economici/instituțiilor menționate, acolo unde acestea există.

(3) Măsurile stabilite la aliniatul (1) se aplică pentru o perioadă de 14 zile, urmând a fi reevaluate la finalul acesteia, sau în funcție de modificările intervenite la nivelul unităților administrativ–teritoriale în ceea ce privește rata de incidență.

Art. 2 (1) La nivelul municipiului Alba Iulia, precum și a comunelor Ighiu și Stremț, unde rata de incidență cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2 este între 1,5 și 3/1.000 de locuitori, începând cu data de 21.01.2021, ora 0000, se instituie măsuri pentru diminuarea impactului riscului, astfel:
a) Organizarea și desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte este permisă, cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spațiului;

b) Se interzice organizarea și desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private, sau a altor evenimente culturale;

c) Se interzice organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive, etc.) atât în spații deschise cât și închise (saloane, cămine culturale, restaurante, baruri, cafenele, săli/corturi de evenimente, terase, etc.);

d) Se interzice desfășurarea de reuniuni cu prilejul unor sărbători, aniversări, petreceri în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private;

e) Se interzice circulația în interiorul localităților pentru persoanele aflate în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparțin aceleiași familii, precum și formarea unor asemenea grupuri;

f) Se interzice circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei în intervalul orar 2300-0500, cu următoarele excepții:

deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;
deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță, precum și pentru achiziționarea de medicamente;
deplasarea în afara localităților ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane și care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;
deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, ori decesul unui membru de familie;
g) Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor în interiorul clădirilor, este permisă în intervalul orar 0600-2300, fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului;

h) Activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare este permisă în intervalul orar 0600-2300, fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului;

i) Măsurile stabilite la lit. g) și lit. h) se aplică și operatorilor economici care desfășoară activități în spațiile publice închise care au un acoperiș, plafon sau tavan și care sunt delimitate de cel puțin 2 pereți, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent;

j) Pe perioada în care activitatea operatorilor economici menționați anterior este restricționată sau închisă, este permisă prepararea hranei și comercializarea produselor alimentare și a băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective;

k) Prepararea, comercializarea și consumul produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice sunt permise în spațiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu excepția celor prevăzute la lit. i), cu asigurarea unei distanțe de minimum 2 m între mese și participarea a maximum 6 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite, și cu respectarea măsurilor de protecție sanitară stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății, ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor;

l) Nu este permisă activitatea în baruri, cluburi și discoteci;

m) Activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc este permisă, fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului, cu obligația respectării orarului de lucru cu publicul între orele 0600-2300;

(2) Măsurile dispuse la aliniatul (1) se aplică operatorilor economici/instituțiilor menționate, acolo unde acestea există.

(3) Măsurile stabilite la aliniatul (1) se aplică pentru o perioadă de 14 zile, urmând a fi reevaluate la finalul acesteia, sau în funcție de modificările intervenite la nivelul unităților administrativ–teritoriale în ceea ce privește rata de incidență.

Art. 3 La nivelul municipiului Blaj și a orașului Ocna Mureș, unde s-a înregistrat un trend descrescător de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2, rata de incidență fiind de sub 1,5 cazuri la 1000 de locuitori, începând cu data de 21.01.2021, ora 0000, încetează aplicarea măsurilor stabilite pentru diminuarea riscului, prin Hotărârea C.J.S.U. Alba nr. 10/14.01.2021, respectiv Hotărârea C.J.S.U. Alba nr. 8/12.01.2021.

Art. 4 Hotărârile adoptate de CJSU Alba până la data adoptării prezentei hotărâri își mențin aplicabilitatea în măsura în care prevederile acestora nu contravin măsurilor stabilite în prezenta hotărâre.

Art. 5 Prezenta hotărâre se transmite membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Alba, U.A.T.-urilor menționate la art. 1-3, în vederea aducerii la cunoștința populației, operatorilor economici și instituțiilor publice, prin toate mijloacele de comunicare avute la dispoziție. De asemenea, prezenta hotărâre se transmite la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și la Departamentul pentru Situații de Urgență de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență „UNIREA” al județului Alba. Totodată, hotărârea se va afișa pe site-ul Instituției Prefectului – Județul Alba.

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate

Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate