Connect with us
Publicitate

ACTUALITATE

Sebeş: Cererile pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei pot fi depuse până în 15 noiembrie


Publicat

Începând cu data de 10 octombrie 2017, Serviciul Public de Asistență Socială Sebeș, situat în Aleea Lac, nr.12, a pus la dispoziție formularele pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale, combustibili solizi sau petrolieri și energie electrică.

În perioada sezonului rece noiembrie 2017 – martie 2018 pot beneficia de acest ajutor  familiile și persoanele singure care au venituri lunare pe membru de familie de până la 615 lei.

Citește și Lege a deputatului Răcuci: dezvoltatorii imobiliari deghizați în persoane fizice NU vor mai plăti taxe

Formularele şi actele doveditoare pot fi depuse până la data de 15 noiembrie 2017, iar ajutorul se acordă începând cu luna noiembrie 2017.

Programul de preluare a cererilor:

– de luni până joi, între orele 08:30- 16:30

– vineri, între orele 08:30- 14:00

Actele necesare pentru obținerea ajutorului de încălzire:
– cerere-declarație pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistență socială (formular tip, pus la dispoziție de S.PA.S. Sebeș);

– copie xerox factură gaze naturale / energie electrică (după caz);
– copii xerox dupa actele de identitate ale membrilor familiei cu domiciliul sau reședința la adresa pentru care se solicita ajutorul ( C.I, B.I, C.I provizorie, certificat de nastere pentru copii sub 14 ani);
– alte acte doveditoare privind componența familiei: copie certificat căsătorie, sentință divorț,  hotărâre încredințare minori, certificat deces etc;
– acte din care rezultă calitatea titularului cererii fata de imobilul pentru care solicita ajutorul (proprietar-copie contract vanzare-cumparare, chiriaș-contract de inchiriere, imputernicit-imputernicire de la proprietar, contract comodat, alte acte după caz);
– acte privind veniturile nete lunare realizate  în luna anterioara depunerii cererii (adeverintă salariu net, cu specificația acordării/ neacordării bonurilor valorice, inclusiv valoarea acestora, pensii, somaj, indemnizatii, etc;

– adeverință de venit eliberată de Administrația Financiară Sebeș (situată în cladirea BCR Sebeș), pentru toți membrii majori;

– adeverință teren agricol și număr animale, eliberată de Registrul Agricol – Primăria Municipiului Sebeș (clădirea veche), pentru toți membrii care fac parte din gospodărie. In situația în care dețineți teren agricol, se va prezenta și adeverință din care să rezulte suprafața de teren cultivată, respectiv cantitatea de produse agricole obținute și contravaloarea în lei a produselor agricole, eliberată de societatea/ asociația agricolă, etc;

– certificat fiscal și copie patrimoniu, eliberate de Primăria Municipiului Sebeș (clădirea veche);

– declarație notarială privind alte venituri realizate/ nu se realizează venituri (pentru toți membrii majori), după caz;

– copie xerox talon auto;

– 1 dosar cu șină.

Nu au dreptul la ajutor pentru încălzirea locuinței familiile și persoanele singure care au în proprietate, închiriere, concesiune, comodat sau orice altă formă de deţinere, bunurile cuprinse în lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei, conform Anexei nr.6 (Anexa nr.7 la normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin H.G.50/2011, cu modificările şi completările ulterioare).

 

Pentru verificarea veridicităţii datelor înscrise în cererea si declaratia pe propria răspundere se vor efectua anchete sociale la domiciliul/ resedința beneficiarilor. Dacă în urma anchetei sociale se constată că titularul nu a declarat corect componenţa familiei, veniturile realizate şi bunurile deţinute, sumele plătite necuvenit se vor recupera, în condiţiile legii.

Neîndeplinirea obligaţiei titularului de a menţiona corect componenţa familiei, veniturile membrilor acesteia, precum şi bunurile mobile şi imobile deţinute, aşa cum sunt acestea menţionate în formularele tip, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă.

Titularul ajutorului pentru încălzirea locuinţei este obligat să comunice în scris orice modificare intervenită în componenţa familiei şi a veniturilor acesteia, în termen de 5 zile de la data modificării.

Elevii/ studenţii care au reşedinţa şi studiază în altă localitate vor depune cerere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei în localitatea unde au reşedinţa.

La depunerea dosarului vor fi prezentate actele de identitate în original.

Se vor prelua doar dosarele complete.

Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului social, alocației pentru susținerea familiei, ajutorului pentru încalzirea locuinței

Bunuri imobile:

Clădiri sau alte spații locative în afara locuinței de domiciliu și a anexelor gospodărești

Terenuri de împrejmuire a locuinței și curtea aferentă și alte terenuri intravilane care depășesc 1.000 mp în zona urbana și 2.000 mp în zona rurală. Fac exceptie terenurile din zonele colinare sau munte care nu au potențial de valorificare prin vanzare/ construcție/producție agricolă.

Bunuri mobile: (în stare de funcţionare)

Autoturism/ autoturisme și/sau motocicletă/ motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepția celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum și pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile.

Mai mult de un autoturism/ motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani

Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze.

Șalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepția bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervația Biosferei „Delta Dunării”.

Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată.

Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale.

Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau utilaje de prelucrat lemnul acționate hidraulic, mecanic sau electric.

Depozite bancare:

Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei, cu excepția dobânzii.

Terenuri/ animale și/sau păsări 

Suprafețe de teren, animale și păsări a căror valoare netă de producție anuală depășește suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie.

Deținerea unuia dintre bunurile menționate conduce la excluderea acordării ajutorului social, alocației pentru susținerea familiei, ajutorului pentru încălzirea locuinței.

 

Beneficiari şi condiţii:

Consumatorii vulnerabili, care utilizează pentru încalzirea locuinței gaze naturale beneficiază de ajutor lunar pentru încalzirea locuinței pe perioada sezonului rece, noiembrie 2017- martie 2018, după cum urmează:

– familiilor si persoanelor singure al caror venit  net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situeaza până la 155 lei li se acorda o suma de 262 lei ;

– familiilor si persoanelor singure al caror venit  net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situeaza între la 155,1 lei și 210 lei li se acorda o suma de 190  lei;

– familiilor si persoanelor singure al caror venit  net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situeaza între la 210,1 lei și 260 lei li se acorda o suma de 150  lei;

– familiilor si persoanelor singure al caror venit  net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situeaza între la 260,1 lei și 310 lei li se acorda o suma de 120  lei;

– familiilor si persoanelor singure al caror venit  net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situeaza între la 310,1 lei și 355 lei li se acorda o suma de 90  lei;

– familiilor si persoanelor singure al caror venit  net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situeaza între la 355,1 lei și 425 lei li se acorda o suma de 70  lei;

– familiilor si persoanelor singure al caror venit  net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situeaza între la 425,1 lei și 480 lei li se acorda o suma de 45  lei;

– familiilor si persoanelor singure al caror venit  net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situeaza între la 480,1 lei și 540 lei li se acorda o suma de 35  lei;

– familiilor si persoanelor singure al caror venit  net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situeaza între la 540,1 lei și 615 lei li se acorda o suma de 20  lei;

Consumatorii vulnerabili, care utilizează pentru încalzirea locuinței energie electrică beneficiaza de ajutor lunar pentru încalzirea locuinței pe perioada sezonului rece, noiembrie 2017- martie 2018, după cum urmează:

– familiilor si persoanelor singure al caror venit  net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situeaza până la 155 lei li se acorda o suma de 240 lei ;

– familiilor si persoanelor singure al caror venit  net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situeaza între la 155,1 lei și 210 lei li se acorda o suma de 216  lei;

– familiilor si persoanelor singure al caror venit  net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situeaza între la 210,1 lei și 260 lei li se acorda o suma de 192  lei;

– familiilor si persoanelor singure al caror venit  net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situeaza între la 260,1 lei și 310 lei li se acorda o suma de 168  lei;

 

– familiilor si persoanelor singure al caror venit  net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situeaza între la 310,1 lei și 355 lei li se acorda o suma de 144  lei;

– familiilor si persoanelor singure al caror venit  net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situeaza între la 355,1 lei și 425 lei li se acorda o suma de 120  lei;

– familiilor si persoanelor singure al caror venit  net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situeaza între la 425,1 lei și 480 lei li se acorda o suma de 96  lei;

– familiilor si persoanelor singure al caror venit  net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situeaza între la 480,1 lei și 540 lei li se acorda o suma de 72  lei;

– familiilor si persoanelor singure al caror venit  net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situeaza între la 540,1 lei și 615 lei li se acorda o suma de 48  lei.

Consumatorii vulnerabili, care utilizează pentru încalzirea locuinței lemne, cărbuni, combustibili petrolieri beneficiaza de ajutor lunar pentru încalzirea locuinței pe perioada sezonului rece, noiembrie 2017- martie 2018, după cum urmează:

– familiilor si persoanelor singure al caror venit  net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situeaza până la 155 lei li se acorda o suma de 54 lei ;

– familiilor si persoanelor singure al caror venit  net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situeaza între la 155,1 lei și 210 lei li se acorda o suma de 48  lei;

– familiilor si persoanelor singure al caror venit  net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situeaza între la 210,1 lei și 260 lei li se acorda o suma de 44  lei;

– familiilor si persoanelor singure al caror venit  net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situeaza între la 260,1 lei și 310 lei li se acorda o suma de 39  lei;

– familiilor si persoanelor singure al caror venit  net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situeaza între la 310,1 lei și 355 lei li se acorda o suma de 34  lei;

– familiilor si persoanelor singure al caror venit  net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situeaza între la 355,1 lei și 425 lei li se acorda o suma de 30  lei;

– familiilor si persoanelor singure al caror venit  net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situeaza între la 425,1 lei și 480 lei li se acorda o suma de 26  lei;

– familiilor si persoanelor singure al caror venit  net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situeaza între la 480,1 lei și 540 lei li se acorda o suma de 20  lei;

– familiilor si persoanelor singure al caror venit  net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure se situeaza între la 540,1 lei și 615 lei li se acorda o suma de 16 lei.Dacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

1 Comentariu

1 Comentariu

  1. vara

    miercuri, 18.10.2017 at 12:15

    Multumim din inima

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

ECONOMIE

Preț plafonat, facturi compensate și TVA redus la energie. Măsurile se aplică de la 1 noiembrie. Proiectul, votat în Parlament

Publicat

contor curent gaz

Prețul la energie va fi plafonat, facturile compensate și TVA va fi diminuată, potrivit unui proiect votat miercuri în Parlament. 

Prețurile vor fi plafonate la cel mult 1 leu/kWh pentru energia electrică și la cel mult 0,37 lei/kWh pentru gaze naturale.

De asemenea, facturile vor fi compensate cu cel mult 0,291 lei/kWh, în cazul energiei electrice și cu cel mult 33% din valoarea componentei prețului gazelor naturale.

Totodată, TVA-ul pentru energia și gazele livrate operatorilor economici consumatori finali va fi redus de la 19% la 5%.

Guvernul estimează că 6 milioane de familii din România vor beneficia de aceste reduceri care vor apărea direct în facturi, fără că oamenii să facă vreun demers.

Măsurile urmează să se aplice de la 1 noiembrie, dar legea mai trebuie să fie promulgată de președintele Klaus Iohannis.

Pe lângă consumatorii casnici, prețurile plafonate se vor aplica și unor noi categorii de consumatori, precum spitalele (publice și private), unitățile de învățământ (publice și private), creșele (publice și private), ONG-urile, furnizorii de servicii sociale publici și privați și unitățile de cult.

 

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

VIDEO Medic: Peste 95% dintre persoanele vaccinate care se infectează cu Covid nu au plămânii afectați

Publicat

Directorul medical al Spitalului de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” din Timișoara, dr. Diana Manolescu, arată diferențele însemnate în ceea ce privește afectarea pulmonară a pacienților vaccinați și a celor nevaccinați.

Potrivit medicului, peste 95% dintre persoanele vaccinate, care se infectează totuși cu Covid-19, nu au plămânii afectați.

Directorul medical al Spitalului „Victor Babeș” din Timișoara spune că în cazul persoanelor vaccinate care se infectează totuși cu Covid, procentul celor care suferă de afectare pulmonară este mic.

„Am observat o diferență însemnată, din punct de vedere imagistic, între plămânii unui pacient vaccinat împotriva SARS-CoV-2 și cei ai unui pacient nevaccinat.

La peste 95 la sută dintre persoanele vaccinate, care fac totuși o infecție Covid-19, nu există o afectare pulmonară, în timp ce în cazul bolnavilor nevaccinați începe de la 30-40 la sută și poate crește, într-un interval extrem de scurt, uneori chiar și de câteva ore, până la 70-80, și chiar 85 la sută”, a spus dr. Diana Manolescu.

Potrivit acesteia, de multe ori aceste leziuni pulmonare devin incompatibile cu viața.

„Singura soluție este vaccinarea”, a mai transmis medicul de la Spitalul „Victor Babeș” din Timișoara, într-o postare pe pagina de Facebook a unității medicale.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Cum se va schimba legea pensiilor. Pensionare la 70 de ani pentru bărbați și femei, recalculări și bani strict după contribuție

Publicat

p

Ministerul Muncii și Protecției Sociale cumpără consultanță pentru schimbarea legilor salarizării și pensiilor, din 2023.

Potrivit documentelor, pensionarea anticipată ar urma să se facă în condiții mult mai stricte, după cel puțin 43 de ani stagiu complet de cotizare. 

De asemenea, se va merge strict pe criteriul contributivității și al stagiului complet de cotizare. 

O altă propunere ține de pensionarea la 70 de ani atât pentru bărbați cât și pentru femei. 

Detalii despre cum se va schimba pensia în România, într-o analiză Economedia.ro

În primul rând, așa cum spune ministrul Raluca Turcan, schimbarea legii pensiilor este asumată în fața UE, prin PNRR.

Vezi situația în prezent: Toate informațiile legate de pensia la limita de vârstă. Documente necesare și procedurile care trebuie urmate

În Caietul De Sarcini al licitației, aflăm care sunt schimbările majore.

Noua lege a pensiilor, potrivit soluției ce va fi prezentată de consultatul desemnat, o va înlocui pe cea actuală – 127/2019 și va merge strict pe criteriul contributivității și al stagiului complet de cotizare.

În plus, toate dosarele de pensii aflate în plată urmează a fi recalculate, vizați fiind 4,9 milioane de români.

Pensie la 70 de ani

Sunt preconizate (adică ministerul așteaptă o soluție în acest sens de la consultant) o serie de măsuri pentru stimularea rămânerii în activitate, fiind în dezbatere publică un proiect de act normativ ce vizează creșterea vârstei de pensionare, facultativă, la 70 de ani.

Se urmărește în acest fel și o egalizare a vârstei de pensionare între genuri (bărbați și femei), însă cu păstrarea eșalonării vârstei standard de pensionare pentru femei.

De asemenea, pensionarea anticipată ar urma să se facă în condiții mult mai stricte, după cel puțin 43 de ani stagiu complet de cotizare (în prezent, acesta este de 35 de ani, pentru unele categorii profesionale, chiar 25 de ani).

Noua lege ar urma să intre în vigoare în 2023.

Termenul depinde însă de rezultatele livrate de consultant, care are la dispoziție un an pentru a oferi o soluție completă privind reforma pensiilor, după efectuarea unei analize exhaustive privind situația actuală, folosind, transmite Munca, surse Eurostat, Europop (un program european cu date privind munca), Institutul Național de Statistică, Comisia Națională de Strategie și Prognoză.

O nouă formulă de calcul

Va fi introdusă și o nouă formulă de calcul a pensiei, bazată pe număr de puncte conform principiului contributivității și un mecanism de indexare/majorare, standard și sustenabil financiar (în locul creșterilor ad-hoc), care să asigure predictibilitatea pe termen mediu și lung a cheltuielilor cu plata pensiilor.

Conform prevederilor noii  legislații, se vor evalua toate dosarele de pensii aflate în plată, în vederea recalculării acestora”.

Potrivit documentului, nivelul mediu al pensiilor va crește, mai ales pensiile mici, dar cu menținerea ponderii cheltuielilor cu ele în PIB.

De asemenea, cresc și contribuțiile la pensia facultativă Pilonul 2, fără a fi specificat cu ce procent, dar, în declarațiile recente, Raluca Turcan spunea că ar trebui urcat de la 3,75% la 4,75%.

Analiza completă pe Economedia.ro

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

27 octombrie: 7 pacienți COVID din Alba au decedat în ultimele 24 de ore, toți nevaccinați. Cel mai tânăr avea 46 de ani

Publicat

Au fost înregistrate alte 7 decese ale unor pacienți confirmați COVID, în județul Alba, potrivit datelor raportate de autorități, miercuri, 27 octombrie.

Numărul total al victimelor pandemiei în județ a ajuns la 859. Totodată, 25.052 de persoane au fost declarat vindecate. 

Decese în ultimele 24 de ore:

1. Femeie, 59 de ani, din Alba Iulia;

2. Femeie, 71 de ani, din Unirea;

3. Bărbat, 46 de ani, din Lunca Mureșului;

4. Femeie, 71 de ani, din Oarda de Jos;

5. Bărbat, 85 de ani, din Oarda;

6. Femeie, 85 de ani, din Blaj.

7. Bărbat, 48 de ani, din Horea.

Toti erau nevaccinați și majoritatea aveau comorbiditați, cu excepția bărbatului din Horea.

Numărul infectărilor COVID noi în Alba este de 323, la data de 27 octombrie.

În județ sunt în prezent 3.978 de cazuri active (rezultând o incidență de 10,62 la mie), un număr fără precedent de la începutul pandemiei.

Miercuri, 27 octombrie, în țară au fost descoperite 14.950 de cazuri noi și au fost raportate 512 decese.

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate