Connect with us
Publicitate

ACTUALITATE

Programul SRL-D 2016: Credite nerambursabile de până la 10.000 de euro. Ce condiții trebuie îndeplinite și cum se poate obține finanțare


Publicat

infiintare SRLAntreprenorii debutanţi în afaceri vor putea primi în 2016 credite nerambursabile de până la 10.000 de euro, potrivit unui proiect de act normativ publicat recent de către Departamentul pentru IMM-uri, Mediu de Afaceri şi Turism. Potrivit documentului lansat în dezbatere publică, prin intermediul Programului SRL-D, întreprinzătorii debutanţi în afaceri vor putea obţine în 2016 finanţare nerambursabilă,pentru planurile de afaceri, de maximum 50% din valoarea cheltuielilor eligibile, însă de cel mult 45.245 de lei pentru fiecare beneficiar (aproximativ 10.000 de euro). În acelaşi timp, va fi necesară o contribuţie proprie sau un credit bancar de minimum 50% din valoarea cheltuielilor eligibile.

Bugetul total alocat programului în 2016 este de 22,7 milioane lei, iar autorităţile estimează că de sprijinul nerambursabil vor beneficia cel puţin 501 persoane care desfăşoară pentru prima dată activitate economică. Cererile pentru acordarea banilor vor trebui înregistrate pe site-ul http://www.aippimm.ro/, dar data de la care persoanele interesate vor putea depunere cererile de finanţare nu a fost încă stabilită.

Cine va putea aplica?
Programul pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri se adresează tuturor celor care desfăşoară pentru prima dată activitate economică, prin intermediul unei societăţi cu răspundere limitată debutantă (SRL-D). Astfel, aceştia vor putea depune proiecte pentru a primi un credit nerambursabil de până la 10.000 de euro din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aferente planului de afaceri, pentru care se face dovada surselor de cofinanţare.

Proiectul de act normativ publicat duminică include şi condiţiile de participare în cadrul programului de accesare a creditelor nerambursabile de până la 10.000 de euro. Astfel, antreprenorii care vor să obţină un credit prin intermediul acestui program guvernamental vor trebui să:
-aibă capacitate juridică deplină de exerciţiu;
-anterior datei înmatriculării societăţii în registrul comerţului să nu mai fi deţinut calitatea de acţionar sau asociat al unei întreprinderi constituite în Spaţiul Economic European;
-înfiinţeze pentru prima dată o societate cu răspundere limitată în condiţiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale;
-declare pe propria răspundere, sub sancţiunea legii penale pentru declaraţii mincinoase, că îndeplinesc condiţiile prevăzute, declaraţia urmând să fie depusă la Registrul Comertului odată cu cererea de înmatriculare a societăţii;
-nu mai fi beneficiat de finanţare în cadrul acestui Program.

În acelaşi timp, proiectul de act normativ prevede şi o serie de obligaţii referitoare la statutul microîntreprinderii pentru care se va acorda creditul:
este societate comercială cu răspundere limitată-debutantă (SRL-D), care funcţionează pe durată nedeterminată, în condiţiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale;
-se încadrează în categoria microîntreprinderilor în condiţiile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii;
-este înfiinţată de un întreprinzător debutant, ca asociat unic, sau de cel mult cinci întreprinzători debutanţi asociaţi – condiţiile pentru întreprinzătorul debutant trebuie îndeplinite de fiecare dintre asociaţi;
-este administrată de asociatul unic sau de unul sau mai mulţi administratori dintre asociaţi;
-are în obiectul de activitate cel mult cinci grupe de activitate prevăzute de clasificarea activităţilor din economia naţională în vigoare (CAEN Rev 2).
-nu au depăşit plafonul de minimis de 200.000 euro pe durata a trei exerciţii financiare pentru o întreprindere unică;
-nu au datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru. Solicitanţii care au datorii eşalonate nu sunt eligibili pentru a accesa Programul;
-nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită,  închidere operaţională, insolvenţă, faliment sau suspendare temporară a activităţii;
-nu au fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene/OTIMMC de recuperare a unui ajutor de stat/ajutor de minimis sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa integral recuperată;
-au transmis formularul de raportare tehnică în termenul prevăzut de procedurile de implementare a programelor naţionale de care au beneficiat în ultimii trei ani (doar pentru aplicanţii care au beneficiat de finanţare în cadrul programelor naţionale în ultimii trei ani);
-au transmis cerere de renunţare parţială/totală la finanţare în termenul prevăzut de procedurile de implementare a programelor naţionale în cadrul cărora au semnat contract de finanţare în ultimii trei ani (doar pentru aplicanţii care au semnat contract de finanţare în cadrul programelor naţionale în ultimii trei ani şi au renunţat parţial sau total la finanţare).

În afara obligaţiilor amintite anterior, microîntreprinderea aparţinând întreprinzătorului debutant în afaceri va avea şi următoarele obligaţii specifice:
să notifice în scris, cu privire la înfiinţare, Oficiul Teritorial pentru IMM şi Cooperaţie (OTIMMC) în a cărui rază de competenţă îşi are sediul, în termen de cel mult 30 zilelucrătoare de la înregistrare, în vederea luării în evidenţă:
-să angajeze cu contract de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, şi să menţină în activitate cel puţin doi salariaţi de la momentul obţinerii facilităţilor prevăzute, până la pierderea calităţii de microîntreprindere aparţinând întreprinzătorului debutant în afaceri;
-să reinvestească, anual, cel puţin 50% din profitul realizat în anul fiscal precedent;
-să depună la OTIMMC în a cărui rază de competenţă îşi are sediul, situaţiile financiare semestriale şi anuale, cu dovada înregistrării acestora la autorităţile competente, precum şi un raport semestrial de progres, pe o perioadă de trei ani, începând cu anul în care s-a obţinut ajutorul nerambursabil.

În ce domenii nu pot activa firmele debutante?

Legislaţia în vigoare stabileşte o serie de limitări atunci când vine vorba de grupele de activitate ce pot fi incluse ca obiect de activitate al unei societăţi debutante. Astfel, NU se vor putea obţine bani pentru:
-intermedieri financiare şi asigurări;
-tranzacţii imobiliare;
-activităţi de jocuri de noroc şi pariuri;
-producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope (de exemplu: fabricarea explozivilor, fabricarea produselor din tutun sau comerţul cu amănuntul al bauturilor);
-activităţi de pescuit şi acvacultură;
-activităţi legate de producţia primară a produselor agricole;
-activităţi legate de export către state terţe sau state membre, şi anume, ajutoarele legate direct de cantităţile exportate, de înfiinţarea şi funcţionarea unei reţele de distribuţie sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;
-ajutoare condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate;
-ajutoare destinate agenţilor economici care activează în sectorul carbonifer;
-ajutoare pentru achiziţionarea vehiculelor de transport rutier de marfă acordate agenţilor economici care au ca obiect de activitate prestarea de servicii de transport rutier de marfă în contul terţilor sau contra cost.

Înscrierile se vor face online

Conform propunerii de act normativ, înscrierea proiectelor în acest program se va faceexclusiv online, pe site-ul www.aippimm.ro, pe bază de username şi parolă. După crearea contului de înscriere, aplicaţia va trimite automat pe adresa de e-mail a solicitantului un mesaj şi un link de confirmare.

După confirmare, aplicaţia de înregistrare a planului de afaceri va deveni activă pentru completarea online a planului de afaceri şi încărcarea în aplicaţie a documentelor solicitate

„În vederea înscrierii în cadrul Programului, operatorul economic va completa şi transmite online planul de afaceri începând cu ora 10.00 a primei zile de înscriere, timp de 15 zile calendaristice de la demararea înscrierii în Program, până la ora 20.00 a ultimei zile de înscriere, cu posibilitatea de prelungire a termenului până la epuizarea bugetului”, se precizează în documentul citat.

Aplicanţii vor încărca online următoarele documente:
-certificat de înmatriculare SRL-D;
-copie B.I/C.I;
-cerere tip de acord de principiu pentru finanţare;
-situaţiile financiare ale solicitantului;
-certificat constatator şi informaţii extinse, inclusiv on-line, emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă tribunalul unde îşi are sediul societatea, în care să se menţioneze acţionarii, reprezentanţii legali ai societăţii, punctele de lucru, domeniile de activitate precum şi activităţile autorizate ale societăţii;
-declaraţie cu privire la ajutoarele de stat şi de minimis primite;
-declaraţie pe propria răspundere că societatea nu are datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru;
-documentul care să ateste că asociatul /administratorul a urmat/urmează un curs de antreprenoriat; (Se acceptă cursuri de antreprenoriat organizate de către un organism autorizat recunoscut de educaţie antreprenorială);
-documentul care să ateste că Asociatul/administratorul SRL-D a avut calitatea de şomer sau absolvent în anul precedent şi/sau anul curent înregistrării SRL-D la Registrul Comerţului. Se vor lua în considerare doar absolvenţii de învăţământ secundar sau terţiar, precum şi şomerii înregistraţi la ANOFM.

Tipurile de ajutor financiar şi alte facilităţi acordate

Potrivit documentului publicat duminică, prin Programul SRL-D se va finanţa implementarea planurilor de Afaceri, în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute la evaluarea planurilor de afaceri (punctajul minim acceptat va fi de 60 puncte din totalul celor 100 posibile), în următoarele condiţii:
alocaţie Financiară Nerambursabilă – maximum 50% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 45.245 lei/beneficiar;
contribuţie proprie sau credit bancar – minimum 50% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului.

Obiectul finanţării va trebui să se încadreze în una sau mai multe dintre următoarele categorii eligibile:
1. Investiţiile în active corporale referitoare la:
terenuri pentru realizarea de construcţii/amenajare efectuate în cadrul proiectului, destinate activităţii pentru care s-a solicitat finanţarea;
construcţii pentru desfăşurarea activităţii pentru care s-a solicitat finanţarea;
achiziţionarea de spaţii destinate realizării activităţii pentru care s-a solicitat finanţare (spaţii de birouri, producţie, depozitare etc);
achiziţionarea de mobilier pentru dotarea spaţiilor amenajate destinate activităţii pentru care s-a solicitat finanţarea;
echipamente tehnologice, maşini, utilaje şi instalaţii de lucru, aparate şi instalaţii de măsură, control şi reglare, tehnică de calcul etc;
achiziţionarea de autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu excepţia vehiculelor de teren simbol G.

2. Investiţiile în active necorporale referitoare la: brevete de invenţie, design industrial, mărci de produse şi servicii (francize, etichetare ecologică, licenţe si software etc.), realizare site (maximum 10.000 lei).

3. Alte costuri de operare referitoare la:
-costuri curente: materii prime, mărfuri, materiale consumabile, materiale auxiliare;
-costuri de personal: salarii, costuri asigurări sociale;
-costuri de training şi formare personal;
-servicii externe: contabilitate, consultanţă fiscală, consultanţă juridică, consultanţă în management, consultanţă IT, consultanţă PR, consultanţă pentru întocmirea planului de afaceri (aceasta fiind singura cheltuială care se poate realiza înainte de semnarea contractului de finanţare), costuri legate de încălzire, gaz, electricitate, curăţenie, reparaţii, asigurare, apă/canal, gunoi, costuri legate de procesul de vânzare, costuri administrative, chirii pentru spaţii de birouri,  producţie, de desfăşurare activităţi comerciale şi prestări servicii, depozitare etc.

Pentru a fi incluse in investiţia eligibilă, activele corporale şi necorporale vor trebui să îndeplinească următoarele condiţii:
-să rămână în proprietatea microîntreprinderii SRL-D care a beneficiat de ajutor de minimis minimum trei ani;
-să fie considerate active (mijloace fixe) sau obiecte de inventar;
-să fie achiziţionate în conditii de piaţă, respectiv să fie întocmit un dosar de achiziţie;
-să fie incluse în categoria activelor proprii ale microintreprinderii SRL-D, să rămână în locaţia acesteia pentru cel puţin trei ani.

Solicitanţii vor putea beneficia de finanţarea nerambursabilă obţinută în cadrul Programului SRL-D o singură dată. Nu se va acorda ajutor financiar pentru societăţile ai căror asociaţi/administratori au calitatea de asociaţi/acţionari/administratori în cadrul altor societăţi beneficiare de alocaţie financiară nerambursabilă la oricare dintre Programele derulate de structura guvernamentală din domeniul sprijinirii înfiinţării şi dezvoltării IMM.

sursa: avocatnet.roȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

ABRUD

Vârsta standard de pensionare, redusă cu 2 ani pentru persoanele din zonele Abrud, Baia de Arieș, Lupșa, Roșia Montană și Zlatna

Publicat

turn Ampelum Zlatna drona 2

Cetățenii care au locuit cel puțin 30 de ani în zonele afectate de poluare, respectiv în localitățile Abrud, Baia de Arieş, Lupşa, Roşia Montană și Zlatna sau pe o rază de 8 kilometri în jurul acestora beneficiază de o reducere a vârstei standard de pensionare cu 2 ani, fără penalizare. 

„Poate nu prezintă foarte mult interes, dar nu pot să fac abstracție de faptul că cei care au muncit o viață întreagă, unii în condiții extrem de dificile, merită din partea statului român mai mult.

Am avut o discuție cu Directorul executiv al Casei Județene de Pensii Alba, doamna Cornelia Miclea, pe tema aplicării unui amendament pe care l-am transpus anul trecut în articol de lege.

Este vorba de Legea nr. 207/2020 pentru modificarea alin. (5) al art. 65 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, prin care lista localităţilor din România în care cetățenii se pot pensiona cu 2 ani mai devreme, fără a fi penalizaţi, care a fost extinsă.

Astfel, persoanele care au locuit cel puţin 30 de ani în zone afectate şi pe o rază de 8 km în jurul localităților Abrud, Baia de Arieş, Lupşa, Roşia Montană și Zlatna, beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare cu 2 ani fără penalizare.

Pentru o informare corectă și eficientă a potențialilor beneficiari din cele 4 orașe și 17 comune din Județul Alba, vor fi organizate în perioada imediat următoare întâlniri cu primarii din aceste zone, reprezentanții Instituției Prefectului – Județul Alba și ai Casei Județene de Pensii Alba”, a scris marți deputatul PNL de Alba, Florin Roman, pe pagina de Facebook.

Reamintim faptul că prin Legea nr. 207 din 18 septembrie 2020 a fost modificat alin. (5) al art. 65 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice astfel:

„(5) Persoanele care au locuit cel puțin 30 de ani în zonele afectate de poluarea remanentă din cauza extracției, preparării și arderii cărbunelui sau a șisturilor bituminoase, a extracției și preparării minereurilor de uraniu, a extracției și prelucrării minereurilor feroase și neferoase cu conținut de praf sau de emisii de gaze cu efect de seră, de amoniac și derivate, de cupru, plumb, sulf, cadmiu, arseniu, zinc, mangan, fluor, clor, feldspat și siliciu ori de radiații din minereuri radioactive, hidrogen sulfurat, crom trivalent, crom hexavalent, cianuri, de pulberi metalice și/sau de cocs metalurgic, a prelucrării țițeiului sulfuros, desulfurarea benzinei, a țițeiului parafinos și neparafinos, a distilării țițeiului în vederea producerii păcurii și a uleiurilor, respectiv în localitățile Baia Mare, Călărași, Copșa Mică, Drobeta-Turnu Severin, Slatina, Târgu Mureș, Târnăveni, Turnu Măgurele, precum și în localitățile Aninoasa, Baia de Criș, Băița, Brad, Călan, Certej, Criscior, Deva, Ghelari, Hunedoara, Lupeni, Orăștie, Petrila, Petroșani, Șoimuș, Teliuc, Uricani, Vețel, Vulcan din județul Hunedoara, localitățile Abrud, Baia de Arieș, Lupșa, Roșia Montană și Zlatna din județul Alba, localitățile Victoria și Făgăraș din județul Brașov, localitatea Galați din județul Galați, localitățile Ciulnița și Slobozia din județul Ialomița, localitățile Brazi și Ploiești din județul Prahova, localitățile Iacobeni și Vatra Dornei din județul Suceava, localitățile Margina, Nădrag și Tomești din județul Timiș, localitățile Berbești și Râmnicu Vâlcea din județul Vâlcea, pe o rază de 8 km în jurul acestor localități, beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare cu 2 ani fără penalizarea prevăzută la alin. (4)”, se precizează în documentul citat.

Citeste mai mult
Publicitate

ACTUALITATE

Germania ar putea interzice zborurile internaționale din cauza COVID. Merkel reproșează guvernului că a pierdut controlul

Publicat

Guvernul de la Berlin discută reducerea până aproape la zero a zborurilor internaţionale care aterizează în Germania, pentru a preveni răspândirea în această ţară a mutaţiilor mai contagioase ale coronavirusului SARS-CoV-2, a declarat marţi ministrul german de interne Horst Seehofer ziarului Bild, conform căruia cancelarul Angela Merkel a reproşat propriului său guvern că ”a pierdut controlul” asupra pandemiei, relatează agenţiile DPA, Reuters şi AFP, citate de Agerpres.

”Pericolul reprezentat de aceste mutaţii ale virusului ne obligă să luăm în considerare măsuri chiar şi mai drastice”, a explicat Seehofer. ”Acestea includ controale mai stricte la graniţe, mai ales la frontierele cu regiunile de mare risc, dar şi o diminuare a traficului aerian aproape la zero, la fel cum face în prezent Israelul”, a indicat oficialul german, adăugând că ”populaţia, care în Germania acceptă restricţii (antiepidemice) importante, aşteaptă de la noi să o protejăm cât mai bine posibil în faţa unei explozii a numărului cazurilor” de COVID-19.

Conform publicaţiei Bild, cancelarul Angela Merkel i-a solicitat acestuia în weekend, la o reuniune cu uşile închise cu deputaţii din partidul ei, Uniunea Creştin-Democrată (CDU), să examineze posibile măsuri menite să reducă pătrunderea în Germania a variantelor de coronavirus detectate în Marea Britanie, Africa de Sud şi Brazilia.

De asemenea, scrie Bild, Merkel le-a reproşat membrilor guvernului că au ”pierdut controlul” asupra pandemiei. ”Trebuie să fim mai stricţi, altfel ne întoarcem unde am fost cu 14 zile în urmă”, a avertizat ea, referindu-se la numărul cazurilor de COVID-19, care sub efectul măsurilor de lockdown a scăzut recent în Germania la sub 10.000 pe zi, deşi numărul deceselor se menţine la aproximativ o mie zilnic.

Bild mai notează că Merkel a criticat şi călătoriile efectuate de cetăţenii germani în afara ţării. ”De ce nu putem interzice călătoriile ?”, a întrebat Merkel, apoi sugerând ea însăşi diminuarea traficului aerian, potrivit participanţilor la acea reuniune.

Şefa guvernului german a cerut joi, la o conferinţă de presă despre situaţia epidemiologică în Germania, ca toate eforturile să se concentreze pe evitarea răspândirii mutaţiilor coronavirusului SARS-CoV-2, pentru a evita un al treilea val epidemic, şi a insistat că orice decizie de reactivare a vieţii publice trebuie luată cu mare atenţie.

Vorbind marţi la Forumul Economic de la Davos, Merkel a avertizat ”că viteza cu care am reacţionat a lăsat mult de dorit”. ”Digitalizarea insuficientă a societăţii noastre” şi procedurile birocratice reprezintă au fost fost cele mai mari puncte slabe ale Germaniei în gestionarea pandemiei.

Acele trei mutaţii ale coronavirusului SARS-CoV-2 implică un risc foarte ridicat pentru Europa, întrucât ele sporesc transmisibilitatea virusului, a avertizat de asemenea joi Centrul European pentru Controlul Bolilor (ECDC), care îndeamnă statele UE să impună restricţii antiepidemice mai stricte, nicidecum să le relaxeze, să intensifice testarea şi mai ales activitatea de secvenţiere pentru a identifica noile mutaţii.

 

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

O nouă licitație pentru finalizarea rețelei de canalizare din Șibot și Balomiru de Câmp. Valoarea investiției, majorată

Publicat

Primăria Șibot caută un constructor pentru continuarea și finalizarea lucrărilor la rețeaua de canalizare menajeră din localitățile Șibot și Balomiru de Câmp. În acest sens a fost lansată o nouă licitație, luni, 25 ianuarie. Față de licitația anterioară, lansată în luna septembrie 2020, valoarea totală estimată a fost majorată de la 7,6 milioane de lei la 11,7 milioane de lei, fără TVA. 

Primăria Șibot a lansat luni în Sistemul Electronic de Achiziții Publice o nouă licitație pentru continuarea lucrărilor la rețeaua de canalizare menajeră și stații de epurare din Șibot și Balomiru de Câmp.

Valoarea totală estimată este de 11.706.266,37 de lei, fără TVA. 

Reamintim faptul că în primăvara anului 2019, în urma unei proceduri inițiate în SEAP a fost atribuit contractul de lucrări către un ofertant (Aria Construct SRL din Alba Iulia). Pe parcursul derulării lucrărilor au apărut neînțelegeri în ceea ce privește execuția racordurilor aferente rețelei de canalizare, executantul refuzând execuția acestora. În aceste condiții a fost necesară rezilierea contractului și reluarea procedurii pentru restul de executat din cadrul investiției. Procentual a fost executat aproximativ 1,2% din valoarea investiției.

În baza contractului de lucrări reziliat s-au decontat lucrări în valoare de 105.994,91 de lei, fără TVA. Din valoarea decontată inițial, a fost returnată suma de 6.415,08 lei, fără TVA, rezultând valoarea plătită aferentă contractului inițial de 99.579,83 de lei, fără TVA.

În 9 septembrie 2020 a fost reluată procedura de achiziție publică, valoarea totală fiind estimată la circa 7,6 milioane de lei, fără TVA, însă nu s-a prezentat nici un ofertant fapt pentru care aceasta a fost anulată automat de către sistemul SEAP.

Citește și Rețeaua de canalizare din Șibot și Balomiru de Câmp, din nou la licitație. Constructorul inițial a refuzat execuția racordurilor

Comuna Șibot a înaintat către proiectant solicitarea de a reanaliza bugetul proiectului – devizul general în situația în care valorile estimate nu mai corespund valorilor de piață actuale (ținând cont de faptul că evaluarea proiectului datează din anii 2016 – 2017). În urma evaluării, proiectantul a transmis noul deviz al investiției care a fost aprobat prin hotărârea Consiliului Local Șibot nr. 51 / 02.12.2020.

Indicatori tehnici ai investiției

Localitatea Șibot: 

– total lungime rețea de canalizare – 11.743 ml

– total lungime conductă refulare – 2.110 ml

– număr de cămine de vizitare – 392 buc.

– subtraversări de drumuri – 3

Localitatea Balomiru de Câmp:

– total lungime rețea de canalizare – 4.581 ml

– total lungime conductă refulare – 1.260 ml

– subtraversări de drumuri – 9 (din care o subtraversare de autostradă)

– subtraversări de cale ferată – 2

– subtraversări cursuri de apă – 6

– subtraversare rețea de gaz – 1

– racorduri – 750 buc.

– cămine de vizitare – 392 buc.

– stații de pompare ape uzate – 5

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Bărbatul din Fărău dispărut în urmă cu două săptămâni, găsit decedat la patru kilometri de locuința sa. Ce s-ar fi întâmplat

Publicat

Ioan Gatea, bărbatul de 74 de ani din comuna Fărău, dispărut de mai bine de două săptămâni, a fost găsit decedat, marți, 26 ianuarie. 

Corpul neînsuflețit al bătrânului a fost descoperit de un cioban care a sunat la 112 și a anunțat autoritățile.

Potrivit reprezentanților IPJ Alba, acesta a fost găsit la o distanță de aproximativ 4 kilometri față de locuință, căzut într-un șanț cu apă, în zona Podului Sânbenedict.

Momentan, nu sunt suspiciuni că moartea bărbatului ar fi fost violentă. Nu s-au identificat urme de violență pe trupul acestuia.

Teoria anchetatorilor este că bărbatul s-ar fi împiedicat și ar fi căzut în șantul cu apă.

VEZI ȘI: VIDEO: Bătrânul din Fărău dispărut în urmă cu o săptămână nu a fost găsit. Polițiști și voluntari participă la căutări

În zona respectivă au fost efectuate căutări, dar la acel moment apa în șant era mai mare și trupul bărbatului nu a fost observat.

Totuși, trupul acestuia va fi supus unei necropsii, iar un medic legist va stabili care a fost cauza morții.

Context

La data de 7 ianuarie 2020, în jurul orei 09,00, Poliția Orașului Ocna Mureș a fost sesizată de către un bărbat din comuna Fărău, cu privire la faptul că, în seara zilei de 6 ianuarie, socrul său, GATEA IOAN, de 74 de ani, a plecat de la locuința sa din Fărău și nu a mai revenit.

VEZI ȘI: FOTO VIDEO: Acțiune de amploare pentru găsirea unui bărbat de 74 de ani din Fărău. Poliția face apel la cetățeni

Timp de mai bine de două săptămâni polițiști, voluntari și localnici l-au căutat pe bărbat, dar fără succes.

 

 

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate

Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate