Connect with us
Publicitate

ACTUALITATE

Reguli pentru plata pensiilor private şi măsuri pentru reducerea riscului de faliment al societăţilor din domeniu. Proiect de lege


Publicat

contabilitate acte calculatorUn proiect de lege iniţiat de Ministerul Muncii prevedere reguli pentru plata pensiilor private şi condiţiile în care operează furnizorul acestor fonduri. Potrivit actului normativ, un furnizor de pensii private poate administra în România un singur fond, sub controlul şi sub supravegherea Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF). Societatea de furnizare a pensiilor private are ca obiect exclusiv de activitate furnizarea unei pensii private prin administrarea judicioasă a activelor fondului, în interesul membrilor.

Proiectul de lege reglementează procedurile de plată a pensiei private către participanţii la sistemul de pensii private. La data îndeplinirii condiţiilor de pensionare, participanţii la sistemul de pensii private au dreptul la o pensie privată, în mod suplimentar şi distinct de cea furnizată de sistemul public, se arată în document.

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) asigură funcționarea eficientă a sistemului de pensii private și protejarea intereselor participanților și ale beneficiarilor, exercitând atribuții de autorizare, reglementare, supraveghere şi control asupra sistemului de pensii private.

Ce s-a întâmplat până acum în sistemul de pensii private

Ministerul Muncii reaminteşte că, în perioada 2005-2013 s-a realizat implementarea, în cadrul sistemului de pensii, a unor noi componente, facultative şi administrate privat. Până în prezent, a fost adoptat cadrului legislativ privind pensiile administrate privat şi pensiile facultative şi s-a înfiinţat Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, actualmente Autoritatea de Supraveghere Financiară. De asemenea, a fost lansată perioada de aderare la Pilonul II şi colectare a contribuţiilor pentru Pilonul II şi Pilonul III.

Acum, prin lege specială, se propune organizarea şi funcţionarea sistemului de plată a pensiilor private.

Propuneri din proiectul de lege

Proiectul prevede înfiinţarea şi autorizarea fondurilor de furnizare a pensiilor private. Fondul de furnizare a pensiilor private va fi administrat de furnizorul de pensii private care deţine autorizaţie de administrare a fondului, eliberată de ASF. Fondul se constituie prin contract de societate, la iniţiativa exclusivă a furnizorului.

Regulile prudenţiale, stabilite prin normele ASF, pe care furnizorii de pensii private trebuie să le respecte se referă, fără a se limita la: stabilirea direcţiilor principale de activitate şi de dezvoltare ale furnizorului de pensii private, stabilirea politicilor contabile şi a sistemului de control financiar, precum şi aprobarea planificării financiare, stabilirea unor procedure administrative şi contabile corespunzătoare, de control şi siguranţă pentru procesarea electronică a datelor, dar şi mecanisme adecvate de control intern, stabilirea de proceduri adecvate care să asigure separarea activelor şi pasivelor.

De asemenea, furnizorii de pensii private sunt obligaţi să respecte regulile de conduită emise prin normele ASF. Furnizorul de pensii private are, cel puţin, următoarele obligaţii: să acţioneze cu onestitate, corectitudine şi diligenţă profesională, în scopul protejării interesului membrilor şi a integrităţii pieţei, să evite conflictele de interese şi să se asigure că membrii fondului de pensii beneficiază de un tratament corect şi imparţial, să desfăşoare activitatea, în conformitate cu reglementările ASF, aplicabile în scopul protejării intereselor membrilor fondului de furnizare a pensiilor private şi a integrităţii sistemului de plată a pensiilor private.

Cu 12 luni înainte de îndeplinirea condiţiilor de pensionare, în condiţiile legii, administratorul unui fond de pensii administrat privat şi/sau a unui fond de pensii facultative este obligat să îi notifice participantului, în scris, valoarea contribuţiilor brute plătite, valoarea activului personal net, precum şi posibilitatea de a opta pentru oricare fond de furnizare a pensiilor private. De la data îndeplinirii condiţiilor de pensionare, participantul unui fond de pensii administrate privat şi/sau al unui fond de pensii facultative alege furnizorul pensiei private.

Furnizorul de pensii private stabileşte cuantumul pensiei private, prin calcul actuarial, pe baza activului personal net, aflat în contul participantului. Pensia privată poate fi pensie viageră sau pensie limitată, precum şi alte tipuri de pensii reglementate prin normele ASF. Participanţii la fondurile de pensii private care împlinesc vârsta de 70 de ani şi nu aleg un furnizor de pensii private sunt repartizaţi aleatoriu de către ASF.

Participantul unui fond de pensii administrate privat şi/sau al unui fond de pensii facultative, care este pensionar de invaliditate poate deveni membru al unui fond de furnizare a pensiilor private şi poate obţine o pensie privată, cu respectarea prevederilor legale.

Resursele fondului de furnizare a pensiilor private se constituie din sumele provenite din activele personale nete ale membrilor, sumele provenite din investirea acestor active şi eventuale sume provenite din provizionul tehnic al furnizorului.

Investiţiile fondului de furnizare a pensiilor sunt foarte conservative, obiectivul urmărit fiind de a proteja fondul de variaţii negative ale pieţei, asigurându-se posibilitatea plăţii pensiilor stabilite, se mai arată în document.

În ceea ce priveşte solvabilitatea fondului de furnizare a pensiilor private, proiectul precizează că rata de finanţare trebuie să fie tot timpul cel puţin egală cu 105%. Începând de la o rată de finanţare mai mare de 110 %, excesul de active poate fi redistribuit, prin calcul actuarial, membrilor fondului de furnizare a pensiilor private, după recuperarea integrală a sumelor cu care furnizorul de pensii private a finanţat din provizion fondul de furnizare a pensiilor private.

Redistribuirea se face prin creşterea pensiei cu acelaşi procent pentru toţi membrii fondului de furnizare a pensiilor private.

Totodată, proiectul utilizează principiul individualizării răspunderii, cu sancţiuni detaliate în etapa de plată a pensiilor private.

Furnizorul de pensii private, depozitarul, auditorul financiar, actuarul răspund faţă de membri şi beneficiari, după caz, pentru prejudiciile cauzate prin neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor care le revin, cu excepţia cazurilor de forţă majoră.

Răspunderea este civilă, contravenţională sau penală, după caz. Proiectul prevede ca limitele amenzilor se stabilesc după cum urmează: între 0,1% si 5% din capitalul social, pentru persoanele juridice, respectiv echivalentul a 1 până la 6 câştiguri salariale medii, plătite de către respectiva persoană juridică sancţionată către salariaţii acesteia, calculate pe baza situaţiei salariale existente în ultimul exerciţiu financiar încheiat.

Tipuri de pensii private şi modalitatea de plată:

Pensia viageră poate fi:

– pensia viageră pentru o singură persoană, reprezentând suma lunară fixă datorată şi plătită până la decesul membrului;

– pensia viageră pentru o singură persoană, cu perioadă certă de plată, reprezentând suma lunară  fixă datorată şi plătită până la decesul membrului sau până la finalul perioadei certe de plată, în situaţia în care decesul acestuia survine înainte de expirarea perioadei certe de plată, caz în care pensia se plăteşte beneficiarului desemnat, până la finalul perioadei prevăzute în contractul de furnizare a pensiei private;

– pensia viageră cu componentă de supravieţuitor, reprezentând suma lunară fixă datorată şi plătită membrului până la decesul acestuia, iar după decesul acestuia, datorată şi efectuată soţului supravieţuitor pe durata vieţii acestuia, în cuantum stabilit ca procent din valoarea pensiei private.

Pensia limitată este suma fixă lunară datorată şi plătită până la expirarea perioadei limită, stabilită prin contractul de furnizare a pensiei private sau până la data decesului membrului, dacă acesta survine înainte de expirarea perioadei limită. Perioada limită este cuprinsă între 5 şi 10 ani.

Pensiile se pot indexa anual cu o rată fixă prestabilită prin contractul de furnizare a pensiei private.

Membrul este obligat să opteze pentru o pensie viageră, în cazul în care activul personal net al acestuia este suficient pentru obţinerea unei pensii viagere.

Membrul este obligat să opteze pentru o pensie limitată, în cazul în care activul personal net al acestuia nu este suficient pentru obţinerea unei pensii viagere. Un furnizor nu poate refuza o cerere de obţinere a unei pensii private, atât timp cât activul personal net al potenţialului membru este suficient pentru plata unei pensii viagere sau pensii limitate de cel puţin 24% din indemnizaţia socială pentru pensionari.

Pensia privată se plăteşte de către furnizor din fond, lunar, către membru, mandatarul desemnat de acesta prin procură specială sau reprezentantul legal al acestuia, fie prin serviciu poştal, fie printr-un cont bancar, conform dispoziţiilor stabilite prin contractul de furnizare a pensiei private.

În cazul schimbării domiciliului sau a reşedinţei în altă ţară, membrul, beneficiarul sau supravieţuitorul păstrează dreptul la pensia privată conform contractului de furnizare a pensiei private încheiat cu un furnizor din România şi aceasta se plăteşte în acea ţară.

În cazul în care activele fondului devin insuficiente pentru stingerea obligaţiilor asumate de furnizor prin contractele de furnizare a pensiei private încheiate cu membrii fondului, furnizorul este obligat să asigure plata pensiilor private.

Furnizorul stabileşte cuantumul pensiei private, prin metode de calcul actuarial, pe baza activului personal net al participantului.

Reguli de funcţionare a furnizorului de pensii private

O persoană fizică sau juridică poate fi acţionar direct sau indirect la un singur furnizor.

Participaţia cumulată a persoanelor fizice nu poate depăşi 5% din capitalul social al furnizorului. Acţionarii furnizorului trebuie să îndeplinească cel puţin următoarele condiţii: să dispună de o situaţie financiară stabilă, aptă să susţină entitatea în caz de necesitate; să demonstreze, în baza unor documente justificative, provenienţa fondurilor destinate participaţiei la capitalul social; să furnizeze toate informaţiile necesare pentru identificarea relaţiilor de afiliere cu alte persoane; persoanele juridice să funcţioneze de minimum 3 ani, cu excepţia celor rezultate din fuziunea sau divizarea unei persoane juridice aflate în funcţiune de minimum 3 ani.

Capitalul social minim necesar pentru administrarea unui fond este de cel puţin echivalentul în lei a 5 milioane euro, calculat la cursul de referinţă comunicat de BNR la data vărsării capitalului social. Trebuie păstrat pe toată durata de funcţionare şi este constituit separat faţă de capitalul social aferent activităţii de administrare a fondurilor de pensii private şi faţă de capitalul social aferent activităţii de asigurări de viaţă nu poate proveni din împrumuturi sau credite şi nu poate fi grevat de sarcini.

Administrarea furnizorului poate fi asigurată numai de către persoanele fizice care, potrivit actelor constitutive şi/sau hotărârii organelor statutare ale furnizorului, sunt împuternicite să conducă şi să coordoneze activitatea acesteia.

Furnizorul are în structura sa organizatorică o funcţie de control intern, o funcţie de audit intern şi o direcţie distinctă responsabilă cu analiza oportunităţilor investiţionale şi plasarea activelor în conformitate cu strategia stabilită de consiliul de administraţie sau consiliul de supraveghere, după caz.

Furnizorul de pensii private trebuie să asigure funcţia de administrare a riscurilor, respective gestionarea tuturor riscurilor cu privire la administrarea fondului.

Furnizorul trebuie să dispună de un sistem informatic care să asigure păstrarea în siguranţă a evidenţelor operaţionale şi contabile ale fondului, ale valorii activului net, ale plăţii pensiilor private, evidenţierea modului de calcul al tuturor comisioanelor şi taxelor datorate, metodologia de calcul a obligaţiilor de plată.

Sistemul informatic deţinut de furnizor trebuie să asigure ţinerea evidenţei membrilor şi a contractelor de furnizare a pensiilor private, cu detalierea datelor de identificare a acestora înscrise în contractul de furnizare a pensiei private, precum şi a modificărilor ulterioare.

Se interzice externalizarea de către furnizor a operaţiunilor pe care le desfăşoară.

Activele financiare proprii ale furnizorului nu pot fi utilizate pentru:

– acordarea de împrumuturi sau garanţii cu excepţia celor legate de activitatea administrativă a furnizorului;

– garantarea de împrumuturi sau credite, cu excepţia celor legate de activitatea administrativă a furnizorului, inclusiv emiterea de obligaţiuni care depăşesc cumulat 10% din valoarea capitalului social;

– tranzacţionarea sau dobândirea în orice alt mod de acţiuni, de alte valori mobiliare sau drepturi în orice altă entitate, cu excepţia operaţiunilor privind fuziunea.

Veniturile furnizorului se constituie:

– prin deducerea unui comision de maximum 2% pe an din activul total al fondului (se estimează zilnic, se încasează lunar şi se regularizează annual);

– din sumele provenite din investirea veniturilor proprii ale furnizorului.

Furnizorul achită ASF, de la data comunicării deciziei privind autorizarea fondului şi pe durata valabilităţii acesteia, o taxă lunară de funcţionare.

De asemenea, furnizorii au obligaţia de a respecta reguli de investire prudenţială a activelor fondurilor.

Furnizorul investeşte activele fondului în:

– instrumente ale pieţei monetare, inclusiv conturi şi depozite în lei la o bancă, persoană juridică română, sau la o sucursală a unei instituţii de credit străine autorizate să funcţioneze pe teritoriul României, al statelor membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European şi care nu se află în procedura de supraveghere specială ori administrare specială sau a cărei autorizaţie nu este retrasă, fără să depăşească un procent mai mare de 30% din valoarea totală a activelor fondului;

– titluri de stat emise de Ministerul Finanţelor Publice din România şi titluri de stat emise de state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, care îndeplinesc cerinţele de rating prevăzute de reglementările Autorităţii, în procent de până la 100% din valoarea totală a activelor fondului;

– obligaţiuni şi alte valori mobiliare emise de autorităţile administraţiei publice locale din România şi obligaţiuni şi alte valori mobiliare, emise de autorităţile administraţiei publice locale din statele membre ale Uniunii Europene ori aparţinând Spaţiului Economic European, tranzacţionate pe pieţe reglementate şi care îndeplinesc cerinţele de rating prevăzute de reglementările Autorităţii, în procent de până la 15% din valoarea totală a activelor fondului;

– titluri de stat şi alte valori mobiliare, emise de state terţe, tranzacţionate pe pieţe reglementate şi care îndeplinesc cerinţele de rating prevăzute de reglementările Autorităţii, în procent de până la 15% din valoarea totală a activelor fondului

– obligaţiuni şi alte valori mobiliare ale organismelor străine supranaţionale, tranzacţionate pe pieţe reglementate şi care îndeplinesc cerinţele de rating prevăzute de reglementările Autorităţii, în procent de până la 15% din valoarea totală a activelor fondului;

– obligaţiuni corporative care au rating maxim de la cel puţin două agenţii de rating prevăzute de reglementările Autorităţii şi acţiuni tranzacţionate pe pieţe reglementate din România, din state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, pentru activele excedentare unei rate de finanţare de 110%, în procent de până la 20% din valoarea totală a activelor fondului;

– titluri de participare emise de organisme de plasament colectiv în valori mobiliare din România sau din Uniunea Europeană, în procent de până la 5% din valoarea totală a activelor fondului, pentru activele excedentare unei rate de finanţare de 110%.

– alte forme de investiţii prevăzute de reglementările Autorităţii

Activele fondului nu pot fi investite în:

– active care, potrivit legii, nu pot fi dobândite sau înstrăinate;

– active a căror evaluare este incertă, precum şi antichităţi, lucrări de artă, autovehicule şi altele asemenea;

– bunuri imobiliare şi valori mobiliare ai căror emitenţi au ca obiect principal de activitate în domeniul imobiliar;

– orice alte active stabilite prin reglementările Autorităţii.

Activele fondului nu pot constitui garanţii pentru contractarea de credite şi nu pot fi utilizate pentru acordarea de credite, sub sancţiunea nulităţii absolute a actelor prin care se constituie garanţia sau se acordă creditul.

Investiţiile activelor fondurilor şi rezultatele investirii sunt scutite de impozit.

Supravegherea specială a administratorului de fonduri de pensii private

Furnizorul trebuie să deţină permanent un provizion tehnic egal cu cel puţin 5% din valoarea rezervei tehnice a fondului, rezultată în urma ultimului calcul. Provizionul tehnic se constituie în scopul întregirii rezervei suplimentare în cazul în care rata de finanţare a fondului scade sub pragul de 105%.

În cazul în care rata de finanţare scade sub 105%, furnizorul intră în supraveghere specială, pe o perioadă de maximum 6 luni, timp în care furnizorul este obligat să majoreze rezerva suplimentară a fondului, din provizionul tehnic constituit la furnizor, până la atingerea unei rate de finanţare a fondului de 105%.

În cazul în care rata de finanţare scade sub 100%, Autoritatea poate retrage autorizaţia de furnizare a pensiilor private înainte de expirarea termenului sau fără a mai institui măsura supravegherii speciale.

În situaţia instituirii măsurii de administrare specială, obligaţia suplimentării resurselor fondului până la atingerea unei rate de finanţare de 105% revine Fondului de garantare.ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

ACTUALITATE

Investiții în sistemul de canalizare, la Blaj. Licitație de 1,3 milioane de lei pentru reabilitarea unui tronson de 550 metri

Publicat

Un tronson al rețelei de canalizare de pe strada Eroilor din Blaj, în lungime totală de 550 de metri, va fi reabilitat printr-o investiție de 1,3 milioane de lei. Proiectul prevede, printre altele, înlocuirea conductelor, a căminelor și a racordurilor aferente acestora.

Apa CTTA Alba a lansat recent în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) o licitație pentru reabilitarea rețelei de canalizare menajeră de pe strada Eroilor din municipiul Blaj. Valoarea totală estimată este de 1.357.920 de lei, fără TVA. 

Potrivit memoriului tehnic, în prezent pe strada Eroilor din municipiul Blaj există două rețele de canalizare, una menajeră și una pluvială, la care sunt racordați consumatorii din zonă. Rețelele stradale sunt amplasate în partea carosabilă, rețeaua actuală de canalizare menajeră fiind din beton, cu diametrul de 500 mm și 300 mm. Gradul de uzură al acesteia este ridicat, existând multe probleme în exploatare (colmatări, tuburi deplasate, tronsoane în contrapantă, cămine deteriorate, legături între rețeaua menajeră și cea pluvială).

La solicitarea Primăriei Blaj se propune reabilitarea tronsonului de canalizare menajeră de pe strada Eroilor, între intersecția cu strada Gării și intersecția cu strada Gh. Doja, pe o lungime de 550 metri.

Reabilitarea rețelei presupune înlocuirea conductelor și a căminelor existente, a racordurilor aferente acestora, dar și înlocuirea rețelelor de canalizare dintre blocuri, acolo unde traseul conductei reabilitate s-a modificat și a fost necesară ridicarea radierului conductei reabilitate.

Citeste mai mult
Publicitate

EDUCAȚIE

LUNI: „Distanțați, dar împreună”. Proiect educațional internațional dedicat Marii Uniri, organizat de Inspectoratul Școlar Alba

Publicat

Luni, 30 noiembrie 2020, începând cu ora 12:00, la Alba Iulia se va desfășura webinarul dedicat Marii Uniri. Școli din Republica Moldova și 10 județe din țară au răspuns invitației Inspectoratului Școlar Județean Alba de a sărbători, și în acest an, România Mare.

Proiectul educațional internațional, „Distanțați, dar împreună!” s-a născut din dorința de a cultiva respectul pentru valorile naționale autentice, sentimentul de apartenență la identitatea de neam și nevoia de colaborare, chiar și în situația pandemică în care ne aflăm. „România înseamnă Mama și Tata, înseamnă drumul prăfuit ce duce spre casa bunicii, e „Galbenă gutuie” din colind, e mirosul cozonacilor din ziua de Crăciun, e vocea doamnei învățătoare, e sunetul tălăngii din deal, e graiul dulce moldovenesc, e calmul ardelenesc, e mândria bănățenilor și iuțeala muntenilor. România e valul Dunării ce-și spune povestea mării, mănăstirile și ruinele cetăților ascunse prin cărțile cronicarilor, doina sufletului, Soarele din noi, e…ACASĂ” – se arată în Argumentul proiectului.

26 de elevi din școli din Republica Moldova și județele Alba, Arad, Bistrița, Constanța, Galați, Ialomița, Ilfov, Maramureș, Olt, Suceava, Vâlcea și municipiul București vor rosti gândurile lor către Țară, vor prezenta tradițiile zonei în care locuiesc și vor cânta „Deșteaptă-te, române!” și vor discuta despre semnificația Marii Uniri de-a lungul istoriei noastre.

Proiectul este coordonat de inspector școlar general adjunct, prof. Elena Ignat și de inspectorul pentru activități educative extrașcolare, prof. Gabriela Marina.

Evenimentul va fi transmis pe pagina de facebook a ISJ Alba.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

VIDEO: Pe autostradă de la Alba Iulia la Aiud, doar la vară. Ce spune CNAIR despre deschiderea lotului 2 al Autostrăzii A10

Publicat

Șoferii vor putea circula pe cei 24,25 de kilometri din Autostrada A10 Sebeș – Turda, între Alba Iulia și Aiud, până la mijlocul anului viitor, a precizat directorul general al Companiei Naționale pentru Administrarea Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Mariana Ioniță. 

„Sebeş-Turda lotul doi a revenit pe program normal şi de asemenea va fi dat în trafic în prima jumătate a anului viitor”, a explicat directorul CNAIR, într-un interviu acordat pentru Ziarul Financiar.

Potrivit ultimelor raportări ale CNAIR, stadiul fizic actual al lucrărilor pe lotul 2 al Autostrăzii A10 Sebeș – Turda este de 75,98 %, iar cel financiar de 65,47 %. Data finalizării celor 24,25 km este 30 noiembrie 2020, însă datorită contractului de proiectare și execuție cu întârzieri majore înregistrate, a fost acordată de către inginer o extensie de timp până la data de 3 decembrie.

Tot pentru data de 3 decembrie a fost anunțată și deschiderea oficială a primului lot, între Sebeș și Alba Iulia.

Citește și Marius Hațegan, CJ Alba: În 3 decembrie se deschide oficial lotul 1 din Autostrada A10, între Sebeș și Alba Iulia. VIDEO

Potrivit directorului CNAIR, cea mai importantă inaugurare din luna decembrie a acestui an va fi primul lot din autostrada A10 Sebeş-Turda.

„Cu Sebeş-Turda, primul lot, suntem aproape de final şi pregătim darea în trafic la începutul lunii decembrie”, a explicat Mariana Ioniță.

sursa: zf.ro

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

GRAFIC: Top județe cu incidența cea mai mare a cazurilor COVID. Județul Alba ajunge pe locul 7. Date din 29 noiembrie

Publicat

Grupul de Comunicare Strategică (GCS) a transmis duminică, 29 noiembrie, situația incidenței cazurilor COVID pe județe, actualizată.

Este vorba despre coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de către Direcțiile de Sănătate Publică, la nivelul Municipiului București și al județelor.

Citește și 5.554 cazuri COVID confirmate în România, în ultimele 24 de ore. 148 decese, 1.250 pacienți la ATI. Date oficiale, 29 noiembrie

Sâmbătă, au fost raportate 5.554 de cazuri noi.

TOP județe – incidența COVID la 14 zile – 29 noiembrie – sursă GCS:

 1. Constanța – 16896 – 196 – 7,58
 2. Sibiu – 13982 – 229 – 7,13
 3. Brașov – 18964 – 346 – 6,68
 4. Mun. București – 67017 – 886 – 6,46
 5. Cluj – 21569 – 213 – 6,29
 6. Arad – 11191 – 125 – 5,51
 7. Alba – 9881 – 98 – 5,2
 8. Argeș – 13565 – 277 – 5,01
 9. Timiș – 18967 – 184 – 4,75
 10. Satu Mare – 5576 – 164 – 4,37
 11. Tulcea – 3663 – 72 – 4,37
 12. Prahova – 19122 – 356 – 4,35
 13. Bihor – 13938 – 151 – 4,25
 14. Mureș – 11997 – 122 – 4,00
 15. Ialomița – 4623 – 126 – 3,9
 16. Hunedoara – 8764 – 104 – 3,72
 17. Dâmbovița – 11369 – 148 – 3,66
 18. Bistrița-Năsăud – 5783 – 46 – 3,45
 19. Ilfov – 15249 – 258 – 3,41
 20. Călărași – 4277 – 71 – 3,27
 21. Iași – 19912 – 249 – 3,24
 22. Brăila – 5633 – 85 – 3,23
 23. Sălaj – 5529 – 45 – 3,21
 24. Galați – 10212 – 87 – 3,18
 25. Covasna – 4166 – 56 – 3,15
 26. Mehedinți – 3935 – 31 – 2,98
 27. Dolj – 12117 – 212 – 2,97
 28. Giurgiu – 4026 – 23 – 2,92
 29. Vâlcea – 8011 – 165 – 2,85
 30. Bacău – 12948 – 147 – 2,82
 31. Maramureș – 8541 – 87 – 2,78
 32. Caraș-Severin – 4743 – 9 – 2,73
 33. Teleorman – 5529 – 21 – 2,6
 34. Botoșani – 6103 – 85 – 2,59
 35. Buzău – 6490 – 59 – 2,34
 36. Vaslui – 7678 – 87 – 2,22
 37. Suceava – 13075 – 63 – 2,12
 38. Neamț – 9324 – 95 – 2,1
 39. Olt – 7285 – 119 – 1,76
 40. Vrancea – 5383 – 67 – 1,66
 41. Harghita – 4651 – 27 – 1,49
 42. Gorj – 4318 – 28 – 1,43

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate