Connect with us
Publicitate

ECONOMIE

Românii vor primi facturi de 3-4 pagini pentru consumul din aprilie. Noul model ”simplificat” stabilit de ANRE

Publicat

Din aprilie facturile pe care le vor primi românii la consumul de energie vor trebui simplificate. Furnizorii avertizează însă că acestea ar putea avea chiar și un număr dublu de pagini, pe motiv că noile reguli îi obligă să includă mai multe informații.

Deși prețurile la energie electrică și la gazele naturale sunt tot mai mici pe burse, până acum, scăderile nu se văd și în ofertele furnizorilor.

Toate companiile de utilități vor fi obligate să le emită clienților facturi simplificate pentru consumul realizat începând cu luna aprilie.

Facturile de energie electrică vor respecta un model stabilit de Autoritatea Națională de Reglementare în Energie.

Pe prima pagină vor fi trecute numai informații esențiale: datele de identificare ale clientului și ale companiei de utilități, consumul de energie și prețul final facturat. În anexă vor fi detaliate modul de calcul al tarifului, dar și alte informații.

Experții în energie estimează că o factură va avea 3-4 pagini.

”Cel puțin pentru clienții casnici, cu cât mai multă informație este în factură, pe care nu o înțeleg, cu atât mai mult o să li se pară ceva ciudat (…) și o să creadă că nu este ceva în regulă cu factura.” spune Laurențiu Urulescu, preşedintele Asociaţiei Furnizorilor de Energie Electrică din România, potrivit TVR.

Facturile trebuie simplificate și la gaze naturale. Spre deosebire de cele la energie electrică, acestea nu vor avea un model stabilit de ANRE, ci doar o listă de informații care trebuie trecute pe prima pagină și pe restul.

Între timp, prețurile la energie electrică și la gaze naturale au coborât la jumătate la bursele românești, în comparație cu perioada similară a anului trecut. Cu toate acestea, scăderile nu se văd încă în ofertele furnizorilor.

Modelul de factură pentru clienții casnici și condițiile generale de furnizare

Facturile emise pentru consumul de energie electrică înregistrat începând cu data de 1 aprilie 2023 pentru toţi clienţii casnici vor respecta un nou model, potrivit ANRE.

De asemenea, prețul din oferta de serviciu universal se aplică pe o perioadă de minimum 3 luni.

Factura la curent: model din 1 aprilie

Factura va conține informațiile prevăzute în regulament, respectiv:

 • numărul şi data emiterii facturii
 • datele de identificare şi de contact ale furnizorului, inclusiv o linie telefonică de asistenţă pentru clienţi, adresă de e-mail şi un formular electronic online care să permită înregistrarea automată a solicitării
 • datele de identificare ale clientului, adresa locului de consum şi adresa de corespondenţă, în cazul în care aceasta este diferită de adresa locului de consum, perioada de facturare
 • modalitatea de transmitere a indexului autocitit – (linia telefonică dedicată şi gratuită, care înregistrează atât data transmiterii indexului autocitit, cât şi conţinutul mesajului; suplimentar, se pot pune la dispoziţia clientului şi alte mijloace de transmitere a indexului, ca, de exemplu, dar fără a se limita la acestea, mijloace electronice)
 • intervalul de timp în care clientul poate transmite indexul autocitit, care nu poate fi mai mic de 5 zile
 • numărul de telefon pus la dispoziţie de către OD (Operator de distributie) la care este racordat locul de consum la care clientul poate sesiza direct OD întreruperile în alimentarea cu energie electrică, precum şi alte probleme în alimentarea cu energie electrică
 • data de încetare a contractului, dacă contractul este încheiat pe perioadă determinată
 • perioada de facturare
 • cantitatea de energie electrică facturată
 • preţul final facturat exprimat în lei/kWh sau lei/MWh
 • data scadentă a plăţii.
 • obligaţii de plată neachitate, dacă este cazul
 • valoarea totală de plată, inclusiv TVA
 • datele de contact ale punctului unic de contact/punctelor de informare general ale furnizorului
 • intervalul de citire (în cazul clienţilor casnici se va specifica „maximum 3 luni“

DESCARCĂ Model factură de energie electrică ANRE  1 aprilie 2023

Anexa la factură de la 1 aprilie

Modelul de factură prevede în anexă următoarele informații:

 • denumirea produsului contractat
 • codul de identificare a locului de consum
 • POD-ul şi seria contorului
 • dobânzi penalizatoare pentru întârziere la plata facturii, conform contractului
 • dacă este cazul
 • unităţile de măsură şi preţurile aplicate pentru fiecare mărime de facturat
 • preţul energiei electrice active şi reactive, după caz
 • componentele incluse în preţul final de facturat, cu precizarea celor care sunt reglementate, şi o referinţă cu privire la locul unde poate fi găsită o descriere detaliată a acestora
 • valoarea unitară a certificatelor verzi, contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, TVA, acciza şi alte taxe prevăzute de legislaţia în vigoare
 • valoarea de plată pentru fiecare produs/serviciu facturat
 • intervalul de timp pentru citirea indexului contorului de către OD
 • indexul grupului de măsurare folosit la începutul şi sfârşitul perioadei de facturare pentru determinarea cantităţii de energie electrică şi modul prin care a fost determinat indexul, respectiv: citire de către OD, citire de către client, estimare conform convenţiei de consum
 • modalităţile de plată a facturii
 • un link sau o trimitere la aplicaţia „Comparator oferte-tip de furnizare a energiei electrice“
 • informaţii referitoare la temeiul legal privind schimbarea furnizorului
 • comparaţii între consumul actual de energie electrică al clientului şi consumul clientului pentru aceeaşi perioadă a anului anterior, sub formă grafică, în cazul în care facturile au la bază consumul real sau o citire de la distanţă de către OD
 • informaţii de contact ale organizaţiilor consumatorilor, ale agenţiilor pentru energie sau ale organismelor similare, inclusiv adrese de site-uri internet, de unde se pot obţine informaţii cu privire la măsurile disponibile de îmbunătăţire a eficienţei energetice pentru echipamentele care utilizează energie, în cazul în care facturile au la bază consumul real sau o citire de la distanţă de către OD
 • comparaţii cu un client mediu de energie normalizat sau etalonat, din aceeaşi categorie de consum, în cazul în care facturile au la bază consumul real sau o citire de la distanţă de către OD
 • date cumulative cel puţin pentru ultimii trei ani sau pentru perioada calculată de la începutul contractului de furnizare a energiei electrice, dacă aceasta din urmă este mai mică, în cazul în care clientul final dispune de un contor care permite citirea de la distanţă de către OD. Datele trebuie să corespundă intervalelor pentru care au fost emise informaţiile de facturare frecvente
 • date detaliate în funcţie de ora utilizării, pentru orice zi, săptămână, lună şi an, care se pun la dispoziţie clienţilor finali neîntârziat, prin internet sau prin interfaţa contorului, cel puţin pentru ultimele 24 de luni sau pentru perioada calculată de la începutul contractului de furnizare a energiei electrice, dacă această perioadă este mai mică, în cazul în care clientul final dispune de un contor care permite citirea de la distanţă de către OD
 • informaţii privind drepturile clientului în ceea ce priveşte soluţionarea alternativă a disputelor, inclusiv datele de contact ale entităţii responsabile
 • contribuţia fiecărei surse de energie la mixul de energie al furnizorului în anul precedent, în mod inteligibil şi uşor de comparat
 • informaţii despre impactul asupra mediului, cel puţin în ceea ce priveşte emisiile de CO_2 şi deşeurile radioactive rezultate din producerea de energie electrică pe baza mixului de energie global al furnizorului din anul precedent.

Vezi Model Anexa factura energie 2023 1 aprilie ANRE

Modificări la contractul-cadru de furnizare a energiei electrice

Principalele clauze ce au fost introduse în contractul – cadru sunt:

 • 1. explicitarea componentelor prețului de serviciu universal, respectiv componenta de achiziţie a energiei electrice, ce include componenta de injectie în reţea a tarifului de transport Tg şi componenta de furnizare
 • 2. perioada de facturare este de 1 lună
 • 3. comunicarea prin intermediul facturii a modalităţilor de plată
 • 4. intervalul de citire a indexului grupului de măsurare este de cel mult 3 luni
 • 5. regularizarea consumului de energie electrică se face la maximum 3 luni și este inclusă în prima factură emisă după citirea indexului de către operatorul de distribuție (OD)
 • 6. comunicarea prin intermediul facturii a intervalului de timp pentru citirea indexului grupului de măsurare de către reprezentantul OD
 • 7. facturarea pe baza datelor stabilite prin convenţia de consum energie electrică pentru perioadele de facturare în care nu se citeşte indexul grupului de măsurare şi clientul casnic nu transmite indexul autocitit
 • 8. transmiterea de către furnizorul de energie electrică a facturii și a documentelor anexate acesteia în mod gratuit şi cu cel puţin 5 zile înainte de data scadenţei
 • 9. modalitatea de returnare de către furnizor a sumelor datorate clientului
 • 10. modul de determinare a cantității de energie electrică facturată
 • 11. compensațiile și dobânzile penalizatoare pe care clientul casnic are dreptul să la primească pentru nerespectarea de către furnizor a obligaţiilor prevăzute în Standardul de performanţă pentru activitatea de furnizare a energiei electrice și pentru nerespectarea de către operatorul de distribuţie a indicatorilor de performanță prevăzuți în Standardul de performanță pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, în vigoare.
 • 12. facturarea consumului la alt preț stabilit prin dispoziții legale incidente pe perioada de aplicare a contractului;
 • 13. posibilitatea furnizorilor de a factura alte servicii executate de terți dacă există acordul clienților.

Contractul include clauze negociabile între părţi conform înţelegerii părţilor şi reglementărilor în vigoare, care pot suferi periodic modificări pe parcursul derulării contractului, potrivit ANRE.

Anexe obligatorii la contract

Majoritatea clauzelor care nu permit/necesită intervenţia părţilor sunt cuprinse în condiţiile generale pentru furnizarea energiei electrice în regim de serviciul universal la clienții casnici (CG-SU) care fac parte integrantă din contract.

Se propun anexe la contract următoarele documente:

 • 1. Convenţia de consum încheiată de părţi
 • 2. Datele din anexele la contractul pentru prestarea serviciului de distribuție încheiat de furnizor cu operatorul reţelei electrice corespunzătoare locurilor de consum care fac obiectul contractului
 • 3. Condiţiile generale de furnizare a energiei electrice în regim de serviciu universal
 • 4. Oferta pentru serviciul universal
 • 5. Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal
 • 6. Alte anexe agreate de părţi care nu contravin prevederilor reglementărilor în vigoare

Modificări ale condițiilor generale de furnizare a energiei electrice

Noile prevederi ale Condiţiilor generale pentru furnizarea energiei electrice în regim de serviciul universal la clienții casnici au fost coroborate cu prevederile Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienţii finali (Regulament) și se referă în principal la:

 • modul de comunicare a notificărilor/solicitărilor/comunicărilor din partea furnizorului către clientul casnic
 • prețul de serviciu universal, facturare și condiții de plată
 • răspunderea contractuală
 • situațiile de încetare a contractului-cadru
 • sistarea temporară a furnizării energiei electrice
 • aplicarea taxelor și impozitelor
 • drepturile și obligațiile clientului casnic și ale furnizorului
 • situațiile de întrerupere a alimentării cu energie electrică și etapele care se parcurg în acest sens
 • modul de constituire a garanțiilor financiare
 • în cazul consumatorilor vulnerabili, eşalonarea la plată a facturii, la cerere, pe o perioadă de minimum 3 luni sau convenită de părţi
 • obligația furnizorului să eşaloneze la plată sumele datorate de client, pe o perioadă cel puţin egală cu perioada de facturare pentru care a fost emisă factura.

Eșalonare la factura de gaze și energie electrică. Procedura prin care poți cere amânarea plății la principalii furnizori

Eșalonare factură la Hidroelectrica, Electrica Furnizare, ENEL și E.ON. Procedura prin care poți cere amânarea plăților. Documente.

Majoritatea furnizorilor de utilități permit eșalonarea la plata facturilor pentru abonați. Alba24 a realizat o trecere a principalelor companii și a modalității în care puteți cere eșalonarea. 

Acceptarea plății eșalonate a facturilor la curent și gaze naturale pe care le-au emis cu întâziere, este o obligație a furnizorilor, potrivit noilor reguli impuse de ANRE.

Eșalonare factură Electrica

”Dacă se întâmplă să nu poți achita integral factura la termenul de plată agreat în contract, ne poți transmite o solicitare de eșalonare a plății utilizând secțiunea dedicată din formularul nostru de contact” au transmis reprezentanții Electrica Furnizare.

Aveți nevoie de codul client, locul de consum și adresa de email, pentru a vă conecta și a face o solicitare.

”Furnizorul are obligația să eşaloneze la plată sumele datorate de către client, în cazul emiterii facturii cu întârziere, pe o perioadă cel puţin egală cu perioada de facturare.

Clientul vulnerabil are dreptul să beneficieze de eşalonarea la plată a facturii curente, fără penalități, la cerere, pe o perioadă de minimum 3 luni sau convenită de părţi” se arată în regulamentul ANRE.

Eșalonare factură HIDROELECTRICA

”Dorim să reamintim că termenul de plată a facurilor emise de către Hidroelectrica este unul relaxat, de 45 de zile în cazul clienților casnici, respectiv de 30 de zile în cazul consumatorilor non-casnici, perioade pentru care nu sunt percepute penalități.

Dacă vă aflați în dificultate în ceea ce privește plata facturilor, aveți posibilitatea de a opta pentru eșalonarea sumelor restante, plata urmând a fi făcută în maximum 6 rate lunare, de valori egale. Pe perioada eșalonării vor fi achitate facturile curente, împreună cu ratele rezultate din cererea de eșalonare” au transmis reprezentanții companiei Hidroelectrica.

Formularul tip pentru cererea de eșalonare este disponibil pentru descărcare în format electronic la adresa :

Document pentru utilizatorii casnici: cerere tip eșalonare factură hidroelectrica

Document pentru utilizatorii non-casnici: cerere tip eșalonare factura hidroelectrica client noncasnic

După completare, acesta poate fi trimis la adresa de mail esalonari@hidroelectrica.ro sau poate fi depus în format fizic la sediile sucursalelor Hidroelectrica precum și la sediul central.

Reamintim că Hidroelectrica nu utilizează intermediari în relația cu clienții săi, actuali și potențiali, astfel că pentru orice chestiune de interes (contractare, facturare etc.) vă rugăm să vă adresați exclusiv reprezentanților companiei sau să utilizați platformele electronice puse la dispoziție de societate.

Eșalonare factură ENEL

Și compania ENEL oferă clienților această posibilitate. Trebuie să furnizați o serie de date personale, locul de consum și motivul pentru care doriți eșalonarea.

Cererea de eșalonare a facturii pentru ENEL poate fi descărcată AICI.

Procedura la ENEL: Comportamentul și istoricul de plată al facturilor sunt elemente importante în stabilirea unui acord de eșalonare a soldului pe care îl ai de achitat.

Pentru a plăti eşalonat factura este necesar:

să achiţi un avans de 30% / 50% (în cazul clienților deconectați din valoarea totală a facturii/lor)

să transmiţi o cerere scrisă însoţită de:

 • copia dovezii de plată (pentru avansul mentionat anterior) și
 • copia actului de identitate dacă eşti persoană fizică sau copia CUI dacă eşti persoană juridică.

Documentele le poţi transmite rapid din contul MyEnel sau prin formularul de contact online.

Eșalonare factură E.ON Energie România

Și E.ON Energie România oferă posibilitatea eșalonării, dar în cazuri excepționale.

Facturarea consumului clienţilor E.ON Energie România s-a desfăşurat normal, fără întârzieri, facturile fiind emise lunar.

Clienții care doresc informaţii care presupun interacțiunea cu agenții E.ON Energie din magazin trebuie să facă în prealabil o programare online, pe secţiunea dedicată sau la numărul de telefon 0265.208.466.

Pentru accesul ușor la facturi și la orice informații de interes în relația cu furnizorul de energie, compania recomandă clienților să îşi creeze un cont personal pe platforma E.ON Myline şi să activeze factura electronică, aceasta devenind accesibilă odată cu emiterea ei.

„E.ON Energie România recomandă clienților să opteze pentru autocitire. Transmiterea indexului autocitit este cea mai bună modalitate de a plăti lunar exact cantitatea de energie electrică sau gaze naturale consumată, dar și pentru a evita, la fiecare trei luni, facturi de regularizare mari.

Pe siteul companiei nu am găsit însă un formular de solicatare a eșalonării facturilor la energie electrică.

Nici alți furnizori nu încurajează eșalonarea facturilor și nu au pe site formulare sau o explicație a procedurii.

Foarte important, dacă pe siteul companiei la care sunteți abonați nu găsiți o secțiune despre cum puteți solicita eșalonarea facturilor, puteți apela la furnizor prin metoda clasică prin care puteți face o reclamație.

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

1 Comentariu

1 Comentariu

 1. Țepeș

  vineri, 31.03.2023 at 08:38

  Simplu, nu?

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate


Parteneri: Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro. Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax