Connect with us
Publicitate

EVENIMENT

S-a afișat numărul de LOCURI la Academia de Poliție și în școlile MAI. CONDIȚII privind recrutarea. CALENDAR

Publicat

Ministerul Afacerilor Interne a publicat recent numărul de locuri la admiterea organizată în 2019 și ianuarie 2020, în instituțiile de învățământ ale MAI și în alte instituții de învățământ care pregătesc personal pentru MAI.

Vezi AICI broșura privind admiterea.

Instituțiile de formare profesională ale Ministerului Afacerilor Interne

Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” este o instituţie de învăţământ superior acreditată, din reţeaua instituţiilor de învăţământ superior de stat, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Afacerilor Interne. La evaluările instituționale periodice Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior a acordat calificativul Grad de încredere ridicat.

Instituţia de învăţământ se înscrie în categoria universităţilor de educaţie şi cercetare, desfăşoară activităţi de învăţământ superior, organizate prin programe de studii universitare de licenţă, studii universitare de masterat şi studii universitare de doctorat, în domenii şi specializări acreditate/autorizate, precum şi alte forme de pregătire, de perfecţionare şi specializare.

Concursul de admitere se organizează pe facultăţi, în conformitate cu Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studii universitare de licenţă în facultăţile Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” în anul 2019.

Facultatea de Poliție pregăteşte ofiţeri de poliţie și ofiţeri de penitenciare, conform locurilor aprobate anual, la specializarea/ Programul de studii universitare de licenţă „Ordine şi siguranţă publică” cu durata de 3 ani (180 de credite transferabile); domeniul de licenţă “Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”, forma de învățământ cu frecvență.

Facultatea de Poliție asigură și forma de învățământ cu frecvență redusă a programului de studii menționat pentru agenții/ subofițerii și maiștrii militari din cadrul M.A.I.

Facultatea de Poliție de Frontieră pregăteşte ofiţeri de poliţie de frontieră conform locurilor aprobate anual, la specializarea/ Programul de studii universitare de licenţă „Ordine şi siguranţă publică”, cu durata de 3 ani (180 de credite transferabile); domeniul de licenţă “Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”, forma de învățământ cu frecvență.

Facultatea de Jandarmi pregăteşte ofiţeri de jandarmi, conform locurilor aprobate anual la specializarea/ Programul de studii universitare de licenţă „Ordine şi siguranţă publică”,cu durata de 3 ani (180 de credite transferabile); domeniul de licenţă “Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”, forma de învățământ cu frecvență.

Facultatea de Științe Juridice și Administrative asigură pregătirea prin următoarele programe universitare de licență:
– „Drept”, cu durata de 4 ani (240 de credite transferabile); domeniul de licenţă “Drept”, forma de învățământ cu frecvență;
– „Drept”, cu durata de 4 ani (240 de credite transferabile); domeniul de licenţă “Drept”, forma de învățământ la distanță – locuri cu taxă, pentru personalul MAI cu autorizație de acces la informații clasificate;
– „Administrație publică”, cu durata de 3 ani (180 de credite transferabile); domeniul de licenţă ”Științe administrative”, forma de învățământ cu frecvență – locuri cu taxă, personal civil.

Facultatea de Pompieri pregăteşte ofiţeri de pompieri la specializarea/ programul de studii universitare de licenţă “Instalaţii pentru construcţii – pompieri”, cu durata de 4 ani (240 de credite transferabile), domeniul de licenţă „Ingineria instalaţiilor”, forma de învățământ cu frecvență.

Facultatea de Arhivistică pregăteşte specialişti în domeniul de licenţă “Istorie”, specializarea/ programul de studii universitare de licenţă „Arhivistică”, cu durata de 3 ani (180 de credite transferabile), forma de învățământ cu frecvență.

Absolvenţii Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” sunt repartizaţi, la finalizarea studiilor, în structurile operative ale Ministerului Afacerilor Interne în funcţie de nevoile beneficiarilor, opţiuni și medii de absolvire, în domeniul pentru care au fost pregătiţi sau la structuri din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională, conform protocoalelor/ acordurilor încheiate. Excepţie fac absolvenţii Facultăţii de Arhivistică ce ocupă posturi prin concurs în sistemul Arhivelor Naţionale sau ai altor angajatori și absolvenții pe locurile cu taxă.

Instituţia de învăţământ asigură pregătirea studenţilor în condiţii moderne, la înalte standarde academice şi colaborează permanent cu beneficiarii, structurile de specialitate din cadrul MAI, instituţii similare din ţară şi străinătate.

Școlile postliceale ale Ministerului Afacerilor Interne

Şcolile postliceale ale MAI fac parte din sistemul naţional de învăţământ şi asigură calificările de nivel 5 specifice ministerului: agent de poliţie, agent de poliţie de frontieră, subofiţer de jandarmi, subofiţer de pompieri şi protecţie civilă, maistru militar auto.

Şcolile postliceale ale MAI funcţionează în subordinea următoarelor inspectorate generale:

A. Inspectoratul General al Poliției Române – IGPR

 • Școala de agenți de Poliție „Vasile Lascăr” – Câmpina

Calificarea: agent de poliţie; durata studiilor: 1 an; învăţământ cu frecvenţă

 • Școala de agenți de Poliție „Septimiu Mureșan” – Cluj – Napoca

Calificarea: agent de poliţie; durata studiilor: 1 an; învăţământ cu frecvenţă

B. Inspectoratul General al Poliției de Frontieră – IGPF

 • Școala de pregătire a agenților Poliției de Frontieră „Avram Iancu” – Oradea

Calificarea: agent de poliţie de frontieră; durata studiilor: 1 an; învăţământ cu frecvenţă

C. Inspectoratul General al Jandarmeriei Române – IGJR

 • Școala Militară de subofițeri de Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” – Drăgășani

Calificarea: subofiţer de jandarmi; durata studiilor: 1 an; învăţământ cu frecvenţă

 • Școala Militară de subofițeri de Jandarmi „Petru Rareș” – Fălticeni

Calificarea: subofiţer de jandarmi; durata studiilor: 1 an; învăţământ cu frecvenţă

D. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență – IGSU

 • Școala de subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” – Boldești

Calificarea: subofiţer de pompieri şi protecţie civilă și calificarea maistru militar auto; durata studiilor: 1 an; învăţământ cu frecvenţă

Instituții de învățământ care școlarizează personal pentru Ministerul Afacerilor Interne

A. În subordinea Ministerului Apărării Naționale

 • Universitatea Națională de Apărare „Carol I” – București
 • Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” – Sibiu
 • Academia Tehnică Militară „Ferdinand I” – București
 • Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă” – Brașov
 • Institutul Medico – Militar – București
 • Academia Navală „Mircea cel Bătrân” – Constanța
 • Școala Militară de maiștri militari și subofițeri a forțelor terestre „Basarab I” – Pitești
 • Școala Militară de maiștri militari și subofițeri pentru comunicații, tehnologia informației și apărare cibernetică – Sibiu
 • Școala Militară de maiștri militari și subofițeri a forțelor aeriene „Traian Vuia” – Boboc (Buzău)
 • Școala Militară de maiștri militari a forțelor navale „Amiral Ion Murgescu” – Constanța

B. În subordinea Serviciului Român de Informații

 • Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul” – București

Numărul de locuri la instituțiile de învățământ ale M.A.I.:

  

Condiţii şi criterii specifice privind recrutarea candidaţilor

Pentru a participa la concursurile de admitere la instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne şi pe locurile M.A.I. la alte instituţii de învăţământ, candidaţii trebuie să îndeplinească, conform Ordinului m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, respectiv Ordinului m.a.i. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările și completările ulterioare, următoarele condiţii şi criterii specifice:

a) să aibă cetățenia română și domiciliul în România;
b) să cunoască limba română, scris și vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exercițiu;
d) să fie apți din punct de vedere medical, fizic și psihologic;
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniți sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
f) să fie absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat;
g) să aibă un comportament corespunzător principiilor și cerințelor de conduită admise și practicate în societate;
h) să nu aibă antecedente penale, cu excepția situației când a intervenit reabilitarea;
i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea de infracțiuni;
j) să nu fi fost destituiți dintr-o funcție publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
k) să nu fi desfășurat activități de poliție politică, astfel cum sunt definite prin lege;
l) să aibă vârsta de până la 27 de ani împliniţi în anul participării la concurs, pentru candidaţii pe locurile destinate formării iniţiale a personalului militar şi pe locurile MAI la instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale și de până la 23 de ani împliniţi în cursul anului pentru candidaţii la Academia Națională de Informaţii „Mihai Viteazul”;
m) inexistența tatuajelor ori a elementelor ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate, pe/ în corp, neacoperite de vestimentație, în ținuta de vară, cu excepția candidaților la specialitatea pompieri;
n) să fi obținut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puțin 9,00, cu excepția candidaților care au absolvit instituții de învățământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
o) să nu fi fost exmatriculați pentru abateri disciplinare dintr-o instituție de învățământ.

Candidaţii la Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” trebuie să îndeplinească inclusiv criteriile de recrutare şi selecţionare specifice SRI, disponibile pe site-ul instituției:

– cetăţenie română şi domiciliul stabil în România;
– vârsta de până la 23 ani împliniţi în cursul anului 2019;
– absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat/ adeverință pentru promoția din anul admiterii;
– media minimă la examenul de bacalaureat de 7,00;
– cunosc foarte bine şi au capacitatea de a se exprima clar şi corect în limba română;
– nu au repetat, în timpul liceului, unul sau mai mulţi ani de studiu, din motive imputabile;
– sunt apţi medical și psihologic, conform reglementărilor MAI;
– conduită civică şi morală corespunzătoare;
– nu au fost condamnaţi penal printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru o infracţiune săvârşită cu intenţie şi nu au executat o pedeapsă cu închisoarea ca urmare a săvârşirii unei infracţiuni din culpă; nu sunt în curs de cercetare sau judecată;
– în situaţia în care fac parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice, să declare în scris că după admitere renunţă la calitatea de membru al acestora;
– candidaţii care participă ca asociat unic sau direct la administrarea ori conducerea unei organizaţii sau societăţi comerciale să declare sub semnătură că odată cu admiterea vor renunţa la aceste calităţi;
– sunt dispuşi ca, după finalizarea ciclului de formare profesională în cadrul Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul”, să desfăşoare activităţi, în orice zonă a teritoriului naţional, potrivit intereselor şi nevoilor instituţiei, în conformitate cu angajamentul încheiat;
– acceptă, în situaţia în care vor fi declaraţi „Admis”, interzicerea ori restrângerea exercitării unor drepturi şi libertăţi cetăţeneşti prevăzute de legislaţia în vigoare;
– acceptă efectuarea de verificări asupra activităţii şi comportamentului lor, precum şi verificările de securitate prevăzute în H.G. nr. 585/2002 pentru determinarea eventualelor elemente de incompatibilitate privind accesul la informaţii secrete de stat;
– în situaţia în care candidaţii au mai urmat o formă de pregătire similară, cu suportarea cheltuielilor de la bugetul de stat, în conformitate cu art. 142 alin. (6) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, vor achita contravaloarea serviciilor de școlarizare la instituția de învățământ superior de stat care a asigurat școlarizarea. Cu ocazia înmatriculării, candidații vor prezenta dovada că au efectuat integral sau efectuează în rate plata serviciilor de școlarizare.

De la condiţiile de înscriere și recrutare nu se acordă derogări.

Nu se pot înscrie la concursul de admitere:
– tinerii care fac parte din organizaţii aflate în afara legii, precum şi cei care nu dovedesc respect şi devotament faţă de valorile democraţiei, faţă de statul de drept şi instituţiile sale;
– adepţii unor culte sau organizaţii religioase ale căror precepte contravin normelor de păstrare a ordinii publice, încalcă bunele moravuri sau nu sunt compatibili cu exercitarea profesiei de militar;
– cei cunoscuţi ca având trăsături negative de caracter, incompatibile cu profilul moral al unui ofiţer;
– tinerii care au consumat sau au desfășurat operațiuni cu plante, substanțe sau amestecuri de substanțe stupefiante, psihotrope sau susceptibile de a avea efecte psihoactive, aflate sub control național ori prevăzute în convențiile internaționale la care România este parte.

Candidații pentru locurile aprobate Ministerului Apărării Naționale la Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza”, programul de studii universitare de licență/ specializarea Drept, trebuie să îndeplinească criteriile de recrutare şi selecţionare specifice acestui minister. Candidații participă la probele eliminatorii organizate de către structurile de specialitate aparținând Ministerului Apărării Naționale. În condiţia în care au fost declaraţi „apt” sau, după caz, „promovat”, la probele eliminatorii ale MApN, se înscriu, potrivit graficului, la concursul de admitere la Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” și participă la susținerea probei de cunoștințe.

Calendarul orientativ al probelor de concurs pentru admiterea la instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale este următorul:

Concursurile de admitere la şcolile postliceale ale MAI se desfăşoară în perioada 10 – 23 ianuarie 2020 (seria de elevi februarie – decembrie 2020).

sursa: mai.gov.ro

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate


Parteneri Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax