Connect with us
Publicitate

ECONOMIE

Suspendarea ratelor la creditele ”Prima Casă” și ”Noua Casă”, aprobată de Guvern. Care sunt condițiile. DOCUMENT

Publicat

Condițiile în care se poate suspenda plata ratelor la creditele Prima casă”/”Noua casă” au fost aprobate de Guvern.

Perioada pentru care se acordă facilităţile de suspendare la plată a ratelor scadente aferente creditelor acordate în cadrul programului „Prima casă”/”Noua casă” , reprezentând rate de capital, dobânzi şi comisioane, se stabileşte conform opţiunii debitorului şi este cuprinsă între minimum 1 lună şi 9 luni.

Perioada de rambursare a ratelor de dobândă eşalonate cu termene de plată suspendate este de 60 de luni și se calculează începând cu prima zi calendaristică următoare perioadei de suspendare a obligaţiilor de plată a ratelor scadente acordate de creditor, potrivit hotărârii de Guvern.

Este vorba despre normele de aplicare a OUG nr. 90/2022 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de bănci şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori.

Condiţii de acordare a facilităţii de suspendare la plată a ratelor scadente – credite „Prima casă”/”Noua casă”

Rambursarea ratelor, dobânzilor şi comisioanelor scadente poate fi suspendată o singură dată, numai pentru creditele acordate în cadrul programului „Prima casă”/”Noua casă” care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

 • a) au fost acordate până la data de 30 aprilie 2022 inclusiv
 • b) data scadenţei finale a obligaţiilor de rambursare a ratelor, prevăzută în contractele de credit, este ulterioară datei aprobării de către creditor a solicitătii suspendării obligaţiilor de plată
 • c) nu au înregistrat restanţe în ultimele 6 luni de la data solicitării suspendării obligaţiei de plată şi nu înregistrează restanţe nici la data solicitării de suspendare a obligaţiilor de plată.

Criterii de eligibilitate a debitorilor persoane fizice din contractele de credite „Prima casă”/”Noua casă”

Beneficiarul programului „Prima casă”/”Noua casă” afectat financiar de situaţia gravă generată de criza actuală determinată direct sau indirect de criza energetică şi de războiul dintre Rusia şi Ucraina poate beneficia de acordarea facilităţii de suspendare a obligaţiei de plată a ratelor, dobânzilor şi comisioanelor aferente creditului acordate în cadrul programului „Prima casă”/”Noua casă” cu condiţia transmiterii solicitării către creditor cel mai târziu în termen de 30 de zile calendaristice de la data publicării reglementărilor emise de către BNR (art.7 din OUG nr.90/2022).

Facilitățile se pot acorda debitorilor cu respectarea limitei de vârstă prevăzută în normele proprii ale creditorilor la sfârșitul perioadei de creditare prelungite.

Perioada de valabilitate a garanțiilor se prelungește prin notificarea garantului, fără încheierea de acte adiționale, cu o perioadă egală cu durata suspendării obligaţiei de plată. Notificarea se transmite Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii de către creditor în termen de 30 zile de la data aprobării ultimei solicitări transmise de debitorii din portofoliul său.

Dobânda aferentă perioadei de suspendare se calculează potrivit prevederilor contractului de credit şi reprezintă o creanţă distinctă şi independentă în raport cu celelalte obligaţii izvorâte din contractul de credit. La această creanţă dobânda este 0%. Plata de către debitor a acestei creanţe se va face eşalonat, în 60 de rate lunare egale, începând cu luna imediat următoare încheierii perioadei de amânare.

Prin excepție, în cazul în care soldul dobânzilor amânate la plată a fost amânat pe o perioadă cuprinsă între o lună și 9 luni, plata de către debitor a sumelor astfel amânate se efectuează fără perceperea de dobânzi, ulterior perioadei de suspendare acordate, eșalonat numai pe durata rămasă de plată a creditului.

Acordarea facilităților nu afectează termenii şi condiţiile în care a fost acordată garanţia statului.

Cererea de suspendare a plății ratelor – condiții

Debitorul transmite creditorului solicitarea de suspendare, declară pe propria răspundere că a fost afectat financiar, direct sau indirect, de situaţia gravă generată de criza energetică şi de războiul dintre Rusia şi Ucraina și îndeplinește următoarele condiții:

 • a) prezintă declarația pe propria răspundere că nu se află în incapacitate de plată, în sensul în care debitorul nu este în măsură să îşi achite obligaţiile ajunse la scadenţă, la data solicitării suspendării rambursării creditului şi nu a fost începută o procedură de executare silită de către un alt creditor
 • b) prezintă declaraţia pe propria răspundere cu privire la creşterea cu minimum 25% a cheltuielilor medii lunare, ca urmare a creşterii preţurilor în contextul crizei actuale, în ultimele 3 luni anterioare solicitării suspendării obligaţiilor de plată comparativ cu perioada similară a anului 2021
 • c) nu beneficiază, la data solicitării, de o soluţie/un plan de restructurare a datoriilor agreată/agreat, de comun acord cu creditorul, în ultimele 3 luni anterioare intrării în vigoare a prezentei hotârări.
 • d) prezintă acordul codebitorilor, garanţilor şi fideiusorilor, după caz. În cazul creditelor acordate cu garanţii guvernamentale, acordul statului este implicit.

Creditorul analizează solicitarea formulată de debitor, verifică încadrarea creditului şi, în termen de maximum 30 zile calendaristice de la data primirii solicitării complete, comunică debitorului decizia sa de aprobare/respingere a cererii de suspendare a obligaţiilor de plată a ratelor.

Decizia de aprobare conţine numărul de rate pentru care a fost solicitată de debitor şi aprobată suspendarea la plată şi se comunică debitorului în pe hârtie sau prin poștă electronică, la datele de contact precizate în contractul de credit sau declarate de către client creditorului ulterior încheierii contractului de credit sau printr-un alt canal de comunicare la distanță oferit de creditor sau telefonic, cu respectarea obligației creditorului de înregistrare a convorbirii, după caz, în funcţie de opţiunea exprimată de debitor.

Modificarea clauzelor contractuale ca efect al aprobării solicitării beneficiarului se realizează prin efectul legii, fără încheierea de acte adiţionale, cu notificarea clauzelor contractual modificate, inclusiv noul grafic de rambursare a creditului şi graficul de rambursare a dobânzilor eşalonate, transmisă de creditor debitorului în termen de 30 de zile calendaristice de la data aprobării solicitării. Notificarea debitorului se realizează pe hârtie sau prin poşta electronică, la datele de contact precizate în contractul de credit sau declarate de către client creditorului ulterior încheierii contractului de credit sau printr-un alt canal de comunicare la distanţă oferit de creditor, conform opţiunii exprimate de debitor. În graficul de rambursare a creditului, revizuit după acordarea facilităţii de suspendare a obligaţiei de plată, marjă de dobândă se menţine la nivelul prevăzut în contractul de credit iniţial încheiat între debitor şi creditor.

Caracteristicile facilităţii de suspendare la plată a obligaţiilor de plată a ratelor – credite „Prima casă”/”Noua casă”

Creditorul acordă debitorului facilitatea de suspendare a obligaţiei de plată a ratelor aferente creditului acordat în cadrul programului”Prima casă”/ ”Noua casă” pentru toate componentele creditului ipotecar, respectiv rate de principal, dobânzi şi comisioane , conform opţiunii debitorului.

În cazul în care creditorul a aprobat solicitarea debitorului, prelungirea duratei contractuale produce efecte de la data aprobării de către creditor a solicitării de suspendare, prima rată amânată la plată urmând a fi prima rată cu scadență ulterioară aprobării.

Prelungirea duratei de creditare aferente creditelor ipotecare contractate de debitorii persoane fizice.

Perioada de creditare stabilită iniţial în contractul de credit poate fi prelungită cu o perioadă egală cu durata suspendării obligaţiei de plată, cu respectarea de către creditori a reglementărilor interne privind încadrarea în limita de vârstă a debitorilor la încetarea contractului prelungit.

Pentru debitorii pentru care prelungirea maturităţii creditelor depăşeşte limita de vârstă prevăzută prin reglementările creditorilor de acordare a creditelor, creditorii procedează la restructurarea creditelor cu încadrarea în limita de vârstă.

Durata maximă a creditului de 30 de ani poate fi prelungită cu o perioadă egală cu durata suspendării la plata ratelor, cu respectarea de către creditori a reglementărilor interne privind încadrarea în limita de vârstă a debitorilor la încetarea contractului prelungit.

Rambursarea dobânzilor amânate la plată – credite „Prima casă”/”Noua casă”

Dobânda aferentă perioadei de suspendare se calculează potrivit prevederilor contractului de credit şi reprezintă o creanţă distinctă şi independentă în raport cu celelalte obligaţii izvorâte din contractul de credit.

Plata de către debitor a creanţei reprezentând dobânda totală aferentă perioadei de suspendare la plată se va face eşalonat, începând cu luna imediat următoare încheierii perioadei de suspendare, în 60 de rate lunare egale, fără perceperea de dobândă pentru această componentă a creditului ipotecar. Graficul de rambursare a acestor plăţi se comunică debitorilor în termenul prevăzut la art.6 alin.(3).

Procedura de emitere şi caracteristicile scrisorilor de garanţie pentru obligaţiile de plată a dobânzilor eşalonate – credite „Prima casă”/”Noua casă”

Statul român, prin Ministerul Finanţelor, garantează în procent de 100%, irevocabil şi necondiţionat, plata dobânzii calculate, aferente creditelor acordate în cadrul programului „Prima casă”/”Noua casă”, acordate de către creditor în favoarea debitorilor eligibili.

FNGCIMM este mandatat să acorde garanţii în numele şi în contul statului român, prin Ministerul Finanţelor, în baza unei Convenţii de implementare a prevederilor OUG 90/2022 încheiate între Ministerul Finanţelor, în calitate de mandant, şi FNGCIMM.

Acordarea şi derularea garanţiilor de stat în favoarea creditorilor se realizează pe baza unei convenţii de garantare încheiate între FNGCIMM şi creditori.

În scopul garantării obligaţiilor de rambursare a dobânzilor acumulate pe perioada suspendării la plată, creditorul care a aprobat solicitările de suspendare formulate de debitorii săi solicită FNGCIMM emiterea unei scrisori de garanţie în numele şi în contul statului. FNGCIMM emite scrisoarea de garanţie în baza convenţiei de garantare încheiate cu creditorul. Valabilitatea scrisorii de garanție este de 5 ani.

Creditorul transmite FNGCIMM solicitarea de emitere a scrisorii de garanţie pentru toate solicitările de suspendare la plata obligaţiilor consolidate a facilităților din portofoliul său, însoţită de o situaţie centralizatoare întocmită de creditor pe propria răspundere, în care este evidenţiată valoarea totală a scrisorii de garantare, rezultată din cumularea sumelor de plată şi a soldurilor acestora, după caz, conform graficelor de rambursare a sumelor reprezentând dobânzi datorate de debitori, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data expirării termenului, respectiv de la data aprobării ultimei solicitări.

Forma şi elementele pe care trebuie să le conţină situaţia centralizatoare întocmită de creditor se vor detalia în convenţia de garantare. Situaţia centralizatoare va cuprinde obligatoriu următoarele elemente de identificare ale debitorilor persoane fizice: numele şi prenumele, codul numeric personal, numărul și data încheierii contractului de credit şi contractului de garantare, valoarea inițială a garanției prevăzută în contractul de garantare, valoarea totală a ratelor suspendate la plată.

Valoarea totală a angajamentului de garantare înscris în solicitarea de emitere a scrisorii de garanţie este exprimată în lei. În cazul în care creditul ipotecar este acordat în altă valută, valoarea cumulată a dobânzilor se stabileşte utilizând cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României, valabil în ultima zi a lunii anterioare celei în care creditorul a transmis FNGCIMM solicitarea de emitere a scrisorii de garanţie.

În cazul în care în structura dobânzii aferente creditelor ipotecare sunt prevăzuţi indici variabili, valoarea scrisorii de garanţie este determinabilă pe baza estimărilor creditorilor privind evoluţia indicilor variabili. Pentru efectuarea corecţiei valorii scrisorii de garanţie, până la data de 30 iunie 2023 creditorii au obligaţia comunicării FNGCIMM a situaţiei centralizatoare privind valoarea cumulată a dobânzilor de plată, determinată pe baza valorii indicilor care intră în structura de cost a dobânzii conform contractelor de credit încheiate cu debitorii.

FNGCIMM garantează expres, irevocabil şi necondiţionat în favoarea creditorilor plata dobânzii aferente creditelor acordate în cadrul programului „Prima casă”/”Noua casă”.

Scrisorile de garanţie sunt valabile pe perioada cuprinsă între data emiterii şi data încetării răspunderii FNGCIMM în numele şi în contul statului.

Data la care încetează răspunderea FNGCIMM în numele şi în contul statului este:

 • a) data expirării perioadei de rambursare conform graficelor de rambursare
 • b) data la care MF plăteşte valoarea de executare a garanţiei pentru ultimul debitor din situaţia centralizatoare transmisă de creditor pe propria răspundere
 • c) data înregistrării la FNGCIMM a comunicării creditorului cu privire la renunţarea la scrisoarea de garanţie
 • d) data rambursării integrale de către debitor a dobânzii suspendate, la termen sau anticipat, dar nu mai mult de 60 de luni.

Vezi integral HG norme suspendare plata rate credite Prima Casa Noua Casa 2022

Executarea scrisorilor de garanție. Plățile efectuate în temeiul scrisorilor de garanție

Prin emiterea scrisorilor de garanție, Statul român, prin MF, prin mandatarul FNGCIMM se angajează irevocabil să plătească obligațiile garantate la prima și simpla cerere a creditorului, până la limita valorii scrisorii de garanție stabilită, în cazul în care debitorul/debitorii nu și-a/au îndeplinit obligațiile de rambursare stabilite conform graficului/graficelor de rambursare.

Procedura de individualizare și recuperare a creanțelor rezultate din executarea scrisorilor de garanție

Creanţele rezultate din plata garanţiilor de stat acordate, respective sumele plătite creditorilor în baza scrisorilor de garanție acordate de către F.N.G.C.I.M.M., sunt creanţe bugetare şi se recuperează de către organele competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală de la debitor, în condiţiile legii.

Colectarea şi recuperarea sumelor plătite ca urmare a executării parțiale/totale a scrisorilor de garanţie emise în temeiul prevederilor OUG nr.90/2022 se realizează de organele competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu respectarea prevederilor Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Accesoriile creanțelor rezultate din executarea scrisorilor de garanție, se calculează de către organele competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Alba24.ro și pe Google NewsDacă ți-a plăcut articolul și vrei să fii la curent cu ce scriem:


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.


Publicitate

ECONOMIE

Livrările de gaze prin gazoductul Nord Stream 1, suspendate în perioada 31 august – 2 septembrie, pentru mentenanță

Publicat

Livrările de gaz rusesc către Europa prin gazoductul Nord Stream 1 vor fi întrerupte timp de trei zile, între 31 august şi 2 septembrie, pentru lucrări de „mentenanţă”, a anunţat vineri compania rusă Gazprom, relatează AFP şi Reuters.

„Este necesar să se efectueze o mentenanţă la fiecare 1.000 de ore” de funcţionare, a explicat Gazprom într-un comunicat. După ce lucrările de mentenanţă vor fi încheiate, fluxul de 33 de milioane de metri cubi pe zi va fi reluat.

„Pe 31 august 2022, singura unitate de compresie a gazului Trent 60 va fi oprită timp de trei zile pentru mentenanţă”, la care vor participa tehnicieni ai Siemens, a precizat Gazprom în comunicatul citat.

În consecinţă, „transportul gazului prin gazoductul Nord Stream va fi suspendat timp de trei zile”, a adăugat sursa citată potrivit Agerpres.

Când vor fi reluate

„La finalul acestor lucrări şi în absenţa unor disfuncţionalităţi tehnice, livrările de gaz vor fi restabilite la un nivel de 33 de milioane de metri cubi pe zi”, a precizat Gazprom.

Această decizie riscă să acutizeze temerile de penurie în Europa, unde Moscova este acuzată de şantaj energetic, comentează France Presse.

După ce ţările occidentale au impus sancţiuni Moscovei în urma invadării Ucrainei, Rusia a redus de mai multe ori livrările de gaz către Europa, care este puternic dependentă de gazul rusesc.

Rusia reprezenta până anul trecut circa 40% din importurile de gaz din UE.

În ultimele săptămâni, Rusia şi-a justificat aceste reduceri prin faptul că nu i-a fost returnată o turbină Siemens reparată în Canada, despre care Moscova susţine să este esenţială pentru buna funcţionare a gazoductului Nord Stream 1.

Ţările europene acuză Moscova că întârzie revenirea acestei turbine pentru a avea un pretext pentru reducerea livrărilor sale.

O oprire a livrărilor pentru o perioadă de mentenanţă de zece zile în iulie a provocat îngrijorarea ţărilor europene, care fac eforturi de mai multe luni să-şi diversifice sursele de aprovizionare.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Primăria Unirea alocă aproape o jumătare de milion de lei pentru delegarea serviciului de iluminat public

Publicat

Primăria Unirea a lansat vineri, 19 august, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) o licitație pentru delegarea de gestiune prin concesiune a serviciului de iluminat public al comunei.

Valoarea totală este estimată la 496.150 de lei, fără TVA.

Potrivit documentației, în prezent serviciul de iluminat public este organizat sub forma prestării unor servicii de întreținere și mentenanță, printr-un contract/contracte încheiat/încheiate cu operatori de servicii în domeniul iluminatului stradal.

De asemenea, în anul 2020, administrația locală a demarat un proiect finanțat prin Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) prin care a obținut un contract ce are ca obiectiv modernizarea sistemului de iluminat public stradal, respectiv înlocuirea a 611 corpuri de iluminat clasice cu corpuri de iluminat cu tehnologie LED.

În cadrul contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public se dorește completarea sistemului de telegestiune implementat cu senzori inteligenți.

Este vorba despre:

Senzor RADAR – 2.4 GHz în banda K

 • modul Radar Doppler prevăzut cu 2×4 antene
 • identifică, clasifică și raportează participanții la trafic (camioane/autobuze, mașini, motociclete, biciclete, pietoni)
 • măsoară și raportează viteza de deplasare
 • afișează și raportează direcția de deplasare a participanților la trafic
 • posibilitatea programării senzorilor radar în funcționarea sistemului de iluminat public – acționarea funcționării sistemului de iluminat public în funcție de volumul de trafic prin comanda unui număr minim de 50 de corpuri de iluminat

Senzor monitorizare calitate aer – senzor pentru monitorizarea concentrației PM 0,5/1/2,5/4/10 din aer

 • senzor optic de particule cu raze laser
 • măsurare concentrații de la 0 la 1000 ug/mp
 • durata de viață de minim 10 ani, la o funcționare de 24h/zi

Stație meteo – stație meteo compactă pentru măsurători ale vitezei vântului, prezența ploii/zăpezii, temperaturii exterioare și senzori de măsurare a intensității luminoase

 • măsurare viteză vânt 2 – 30 m/s
 • senzor de ploaie cu sistem degrivare integrat
 • măsurare temperatură exterioară – 30 grade … +60 grade
 • măsurare intensitate lumină 1 – 100.000 lx
 • posibilitate de instalare pe stâlp sau zid

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

COD GALBEN de inundații pe Arieș, Ampoi și pe mai multe râuri din vestul țării. Avertizarea este în vigoare până luni

Publicat

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a emis un cod galben de inundații în Alba și mai multe județe din vestul țării, valabil până luni, 22 august, ora 16:00.

În intervalul 20.08.2022 ora 12:00 – 22.08.2022 ora 16:00 pe râurile din următoarele bazine hidrografice:

Someşul Mic – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Bihor şi Cluj),

Crişul Repede – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Cluj şi Bihor),

Crişul Negru – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Bihor şi Arad),

Crişul Alb – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Hunedoara şi Arad),

Arieş – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Alba şi Cluj), Mureş – afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Târnava (judeţele: Alba, Sibiu, Hunedoara şi Arad),

Bega Veche – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior,

Bega – bazin amonte S.H. Balinţ şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Balinţ (judeţele: Timiş şi Arad),

Timiş – bazin amonte S.H. Lugoj şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Lugoj,

Bârzava, Moraviţa (judeţele: Caraş Severin şi Timiş), Caraş, Nera (judeţul Caraş Severin),

Cerna – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Gorj şi Caraş Severin),

Dunăre – afluenţii mici aferenţi sectorului amonte confluenţă cu râul Desnăţui (judeţele: Caraş Severin, Mehedinţi şi Dolj),

 

Desnăţui – (judeţele: Mehedinţi şi Dolj), Jiu – bazin amonte S.H. Podari şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Podari (judeţele: Hunedoara, Gorj, Mehedinţi şi Dolj),

Olt –afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Sebeş Olt (judeţele: Sibiu, Vâlcea, Argeş, Gorj, Dolj şi Olt).

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

VIDEO: Lou Bega își cheamă publicul la Sebeș, la concertul din Parcul Arini. Zilele Municipiului Sebeș, în desfășurare

Publicat

Lou Bega își cheamă fanii la concertul său de la Sebeș, într-un video filmat special pentru acest eveniment. ”Ne vedem mâine la Sebeș, în Parcul Arini” spune Lou Bega. 

David Lubega Balemezi (născut la 13 aprilie 1975 dintr-o mamă din Sicilia și un tată din Uganda), mai cunoscut sub numele său de scenă Lou Bega, este un cântăreț german din Munchen.

Piesa sa din 1999 „Mambo No. 5 (A Little Bit of…)”, un remake al piesei instrumentale din 1949 a lui Pérez Prado, la care Bega și-a adăugat propriile cuvinte și a ajuns pe locul 1 în multe țări europene și a fost nominalizată la premiile Grammy.

Semnătura muzicală a lui Bega constă în combinarea elementelor muzicale din anii 1940 și 1950 cu beat-uri și groove moderne.

Reamintim că până în 21 august 2022, toți locuitorii Sebeșului și oaspeții orașului sunt invitați să participe la sărbătoarea verii: „Zilele Municipiului Sebeș”.

Parcul Arini va găzdui majoritatea spectacolelor, iar Muzeul Municipal „Ioan Raica” Sebeș și Casa Memorială „Lucian Blaga” din Lancrăm oferă acces gratuit tuturor vizitatorilor, spunând povestea frumoasă a acestor locuri.

Pe scena din Parcul Arini vor urca, printre alții, Lou Bega, Sasha Lopez, Manuel Riva, Emaa, Bruja, Green Line și Dublu Click.

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate

Statistici T5

Parteneri Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax