Connect with us
Advertisement

ADMINISTRATIE

TAXE și impozite 2020 Alba Iulia: Valori majorate cu 4,6% și taxe speciale pentru căsătorii și acte în regim de urgență. Proiect


Publicat

Taxele și impozitele locale la Alba Iulia vor fi majorate cu 4,6%, valoarea inflației și se introduc taxe speciale la Evidența persoanelor și stare civilă, dar și pentru activități comerciale în perioada evenimentelor organizate în oraș.

Se va plăti în plus, de exemplu, pentru anumite documente eliberate în sistem de urgență, pentru oficierea căsătoriilor în afara sediului primăriei ori înainte de termenul prevăzut în lege sau acte de stare civilă eliberate în locul celor pierdute.

Proiectul privind impozitele și taxele locale, alte taxe, taxe speciale și amenzile aplicabile în anul 2020 a fost pus în consultare publică de către Primăria Alba Iulia, până în 12 decembrie.

Se propune indexarea impozitelor și taxelor locale aferente anului 2020 cu 4,6%, rata inflației, comparativ cu nivelul acestora din 2019.

În ceea ce privește taxele speciale, la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Alba Iulia, acestea vor fi aplicate pentru: trimiterea dosarului de transcriere a certificatelor/extraselor de stare civilă, a cererilor de schimbare, pe cale administrativă, a numelui persoanelor fizice la DPCEP în regim de urgență, primirea și soluționarea cererilor de verificare și furnizare a datelor cu caracter personal ale cetățenilor români din Registrul Național de Evidență a Persoanelor, precum și oficierea căsătoriilor în afara sediului primăriei sau în zilele de sărbători legale sau înainte de împlinirea termenului prevăzut de lege sau între cetățeni care nu au domiciliul sau reședința în municipiul Alba Iulia și eliberarea certificatelor de stare civilă în locul celor pierdute, sustrase sau deteriorate.

Cuantumul acestora va fi stabilit prin hotărâre de Consiliu Local. Sunt exceptate de la plata acestor taxe persoanele cu handicap și cele aflate în executarea pedepselor privative de libertate.

Taxe pentru acte eliberate în regim de urgență

Prin ”regim de urgență” se înțeleg următoarele termene de soluționare a cererilor înregistrate la  nivelul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor:

– verificarea și furnizarea datelor cu caracter personal din Registrul Național de Evidență a Persoanelor – cel mult 3 zile lucrătoare (termen de soluționare legal, în regim normal – 30 de zile)

– transcrierea cerificatelor/extraselor de stare civilă eliberate cetățenilor români de către autoritățile din străinătate – cel mult 3 zile lucrătoare de la data primirii avizului DPCEP (termen de soluționare legal, în regim normal – 30 de zile)

– schimbarea pe cale administrativă a numelui persoanelor fizice – cel mult 15 zile lucrătoare de la data primirii avizului DPCEP (termen de soluționare legal, în regim normal – 60 de zile).

Sunt și excepții. Dacă totalul solicitărilor de soluționare a cererilor în regim de urgență, înregistrate la un moment dat și aflate în lucru, depășește capacitatea resursei umane a SPCLEP, se pot înregistra noi cereri de soluționare în regim de urgență doar cu acordul scris al petentului în ceea ce privește termenul acordat.

Taxe speciale pentru oficierea căsătoriei

Taxa pentru oficierea căsătoriei în afara sediului primăriei sau în zilele nelucrătoare şi sărbători legale sau înainte de împlinirea termenului prevăzut de lege sau între cetățeni care nu au domiciliul sau reședința în municipiul Alba Iulia, precum și eliberarea certificatelor de stare civilă în locul celor pierdute, sustrase sau deteriorate, constituie venit cu destinaţie specială, fiind instituită în vederea acoperirii cheltuielilor de organizare şi funcţionare a Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Alba Iulia.

Taxa se achita cu anticipatie, la data depunerii documentatiei/cererii la Starea Civila, cu cel putin 10 zile inaintea oficierii.

Serviciul de oficiere a căsătoriei în zilele nelucrătoare sau în afara sediului primăriei se realizează prin intermediul personalului propriu. Taxa achitată se încasează într-un cont distinct, fiind utilizată pentru acoperirea cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare al SPCLEP.

Cuantumul taxelor speciale se stabilește prin hotărâre a Consiliului Local al municipiului Alba Iulia.

Impozite şi taxe locale 2020 la Alba Iulia

Reamintim că plata impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren și impozitului pe mijloacele de transport se face anual, în sensul că impozitul este datorat pe întregul an fiscal de cel care are în proprietate bunul respectiv la data de 31 decembrie a anului anterior, chiar dacă bunul din proprietate este înstrainat în anul fiscal curent.

De asemenea, în cazul dobândirii unui bun în cursul anului fiscal impozitul aferent se va datora începand cu data de 1 ianuarie a anului fiscal următor. În ceea ce privește impozitul pe clădiri, acesta va fi stabilit în funcție de destinația clădirii: rezidențială, nerezidențială sau mixtă.

Impozitul și taxa pe clădiri

Pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile-anexă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul se calculează prin aplicarea unei cote de 0,1% asupra valorii impozabile a clădirii.

Prin clădire rezidențială se ințelege construcție alcătuită din una sau mai multe camere folosite pentru locuit, cu dependințele, dotările și utilitățile necesare, care satisface cerințele de locuit ale unei persoane sau familii.

Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, se determină prin înmulţirea suprafeţei construite desfăşurate a acesteia, exprimată în metri pătraţi, cu valoarea impozabilă corespunzătoare, exprimată în lei/mp.

Tipul clădirii/Valoarea impozabilă (lei/mp) / cu instalaţii de apă, canalizare, electrice şi încălzire (condiţii cumulative)/ fără instalaţii de apă, canalizare, electrice sau încălzire

Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă ori din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic: 1060 lei/mp (acum 1000 lei/mp) 636 lei/mp (față de 600 lei/mp, în 2019)

Clădire cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic: 318 lei/mp (comparativ, acum este 300 lei/mp) / 212 lei/mp (față de valoarea actuală, 200 lei/mp)

Clădire-anexă cu cadre din beton armat ori cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic: 212 lei/mp (acum 200 lei/mp) / 185 lei/mp (acum 175 lei/mp)

Clădire-anexă cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci ori din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic: 133 lei/mp (acum 125 lei/mp), 80 lei/mp (acum 75 lei/mp)

În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol, demisol şi/sau la mansardă, utilizate ca locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A–D: 75% din suma care s-ar aplica clădirii / 75% din suma care s-ar aplica clădirii (neschimbat)

În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol, la demisol şi/sau la mansardă, utilizate în alte scopuri decât cel de locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A–D: 50% din suma care s-ar aplica clădirii / 50% din suma care s-ar aplica clădirii (neschimbat)

În cazul unei clădiri care are pereţii exteriori din materiale diferite, pentru stabilirea valorii impozabile a clădirii se identifică în tabel valoarea impozabilă cea mai mare corespunzătoare materialului cu ponderea cea mai mare.

Suprafaţa construită desfăşurată a unei clădiri se determină prin însumarea suprafeţelor secţiunilor tuturor nivelurilor clădirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la subsol sau la mansardă, exceptând suprafeţele podurilor neutilizate ca locuinţă, ale scărilor şi teraselor neacoperite.

Dacă dimensiunile exterioare ale unei clădiri nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior, atunci suprafaţa construită desfăşurată a clădirii se determină prin înmulţirea suprafeţei utile a clădirii cu un coeficient de transformare de 1,4 (neschimbat).

Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcţie de rangul localităţii şi zona în care este amplasată clădirea, prin înmulţirea valorii determinate mai sus cu coeficientul de corecţie corespunzător:

Rangul municipiului Alba Iulia este II: Pentru zona A – 2,40; pentru zona B – 2,30, pentru zona C – 2,20, pentru zona D – 2,10 (neschimbate)

În cazul unui apartament amplasat într-un bloc cu mai mult de 3 niveluri şi 8 apartamente, coeficientul de corecţie se reduce cu 0,10.

Valoarea impozabilă a clădirii se reduce în funcţie de anul terminării acesteia, după cum urmează:

– cu 50%, pentru clădirea care are o vechime de peste 100 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă;

– cu 30%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 50 de ani şi 100 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă;

– cu 10%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani şi 50 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă.

Impozite clădiri nerezidențiale

Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,5% asupra valorii, la care se adaugă o cotă adițională de 6% (nou!). Valoarea clădirii poate fi:

– rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă, depus la organul fiscal local până la primul termen de plată din anul de referinţă

– finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă;

– clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă.

Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice a căror valoare nu poate fi calculată conform prevederilor, impozitul se calculează prin aplicarea unei cote de 2% asupra valorii impozabile determinate conform impozitului de la clădirile nerezidenţiale (art. 457 Cod Fiscal).

Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii (neschimbat).

Impozite pe clădirile cu destinație mixtă

Clădire cu destinație mixtă – folosită atât în scop rezidențial, cât și nerezidențial.

În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul se calculează prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial conform art. 457 Cod Fiscal cu impozitul determinat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, conform art. 458 Cod Fiscal;

În cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfăşoară nicio activitate economică, impozitul se calculează conform art. 457.

Dacă suprafeţele folosite în scop rezidenţial şi cele folosite în scop nerezidenţial nu pot fi evidenţiate distinct, se aplică următoarele reguli:

– în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfăşoară nicio activitate economică, impozitul se calculează conform art. 457;

– în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care se desfăşoară activitatea economică, iar cheltuielile cu utilităţile sunt înregistrate în sarcina persoanei care desfăşoară activitatea economică, impozitul pe clădiri se calculează conform prevederilor art. 458.

Calculul impozitului/taxei pe clădirile deţinute de persoanele juridice (art. 460 Cod Fiscal)

Pentru clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, impozitul/ taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 0,2% asupra valorii impozabile a clădirii, la care se adaugă o cotă adițională de 31% (acum, 25%).

Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, impozitul/ taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 1% asupra valorii impozabile a clădirii.

Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii (neschimbat).

În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice, impozitul se determină prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial conform alin. (1), cu impozitul calculat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, conform alin. (2) sau (3).

Pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri, valoarea impozabilă a clădirilor aflate în proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie a anului anterior celui pentru care se datorează impozitul/taxa şi poate fi:

– ultima valoare impozabilă înregistrată în evidenţele organului fiscal;

– valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării;

– valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în cursul anului fiscal anterior;

– valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în cursul anului fiscal anterior;

– în cazul clădirilor care sunt finanţate în baza unui contract de leasing financiar, valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării;

– în cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, valoarea înscrisă în contabilitatea proprietarului clădirii şi comunicată concesionarului, locatarului, titularului dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz.

– valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 3 ani pe baza unui raport de evaluare a clădirii întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării, depus la organul fiscal local până la primul termen de plată din anul de referinţă.

Nu se aplică în cazul clădirilor care aparţin persoanelor faţă de care a fost pronunţată o hotărâre definitivă de declanşare a procedurii falimentului.

– în cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă, cota impozitului/taxei pe clădiri este 5%, la care se adaugă o cotă adițională de 6%

– în cazul în care proprietarul clădirii pentru care se datorează taxa pe clădiri nu a actualizat valoarea impozabilă în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă, diferenţa de taxă faţă de cea stabilită conform alin. (1) sau (2), după caz, va fi datorată de proprietarul clădirii.

Plata impozitului/ taxei pe clădiri (art. 462 Cod Fiscal)

Impozitul pe clădiri se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie, inclusiv.

Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o bonificaţie de 10% pentru persoane fizice și 5% pentru persoane juridice (neschimbat)

Impozitul pe clădiri, de până la 50 lei inclusiv, se achită integral la primul termen de plată.

În cazul în care contribuabilul are în proprietate mai multe clădiri pe raza municipiului Alba Iulia, prevederile alin. (2) şi (3) se referă la impozitul pe clădiri cumulat.

În cazul contractelor de concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă, care se referă la perioade mai mari de o lună, taxa pe clădiri se plăteşte lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului, de către concesionar, locatar, titularul dreptului de administrare sau de folosinţă.

În cazul contractelor care se referă la perioade mai mici de o lună, persoana juridică de drept public care transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă colectează taxa pe clădiri de la concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosinţă şi o varsă lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului.

Calculul impozitului/ taxei pe TEREN (art. 465 Cod Fiscal)

Impozitul/Taxa pe teren se stabileşte luând în calcul suprafaţa terenului, rangul localităţii în care este amplasat terenul, zona şi categoria de folosinţă a terenului, conform încadrării făcute de consiliul local.

În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu sumele din tabelul de mai jos

Zona / Niveluri aplicabile în anul 2020:

A: 6.405 lei/ha (față de 6.042 lei/ha, în 2019)

B: 4.467 lei/ha (față de 4.215 lei/ha în 2019)

C: 2.828 lei/ha (față de 2.668 lei/ha în 2019)

D: 1.495 lei/ha (față de 1.410 lei/ha în 2019)

În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare din tabelul următor, iar acest rezultat se înmulțește cu coeficientul de corecție al rangului de localitate care este 4:

Categoria de folosință / Zona / lei/ha

                                A                  B                    C               D

Teren arabil: 29 lei/ha – 22 lei/ha – 20 lei/ha – 16 lei/ha (acum 28 – 21 – 19 – 15)

Pășune:         22 lei/ha – 20 lei/ha  – 16 lei/ha – 14 lei/ha (acum 21 – 19 – 15 – 13)

Fâneață:        22 lei/ha – 20 lei/ha – 16 lei/ha – 14 lei/ha (acum 21 – 19 – 15 – 13)

Vie:              49 lei/ha  – 37 lei/ha  – 29 lei/ha  – 20 lei/ha (acum 46 – 35 – 28 – 19)

Livadă:         56 lei/ha – 49 lei/ha  – 37 lei/ha – 29 lei/ha (acum 53 – 46 – 35 – 28)

Pădure sau teren cu vegetație forestieră:  29 lei/ha – 22 lei/ha – 20 lei/ha – 16 lei/ha (acum 28 – 21 – 19 – 15)

Teren cu ape: 16 lei/ha – 14 lei/ha – 8 lei/ha  – 0 (acum 15 – 13 – 8 – 0)

Ca excepţie, în cazul contribuabililor persoane juridice, pentru terenul amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se calculează conform prevederilor pentru extravilan dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:

– au prevăzut în statut, ca obiect de activitate, agricultură;

– au înregistrate în evidenţa contabilă, pentru anul fiscal respectiv, venituri şi cheltuieli din desfăşurarea obiectului de activitate nominalizat mai sus

În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel, înmulţită cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut la art. 457 alin. (6) din Codul fiscal, respectiv zona A – 2,4; zona B – 2,3; zona C – 2,2; zona D – 2,1:

Categoria de folosinţă / Niveluri aplicabile în 2019 / ha

Teren cu construcții: 32 (acum 31)

Teren arabil: 53 (acum 50)

Pășune:  29 (acum 28)

Fâneață: 29 (acum 28)

Vie până la intrarea pe rod: 0

Vie pe rod, alta decât cea prevăzută mai sus: 59 (acum 55)

Livadă până la intrarea pe rod: 0

Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută mai sus: 60 (acum 56)

Pădure în vârstă de până la 20 ani și pădure cu rol de protecție: 0

Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră cu excepția celei de mai sus: 17 (acum 16)

Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole: 6 (neschimbat)

Teren cu amenajări piscicole: 36 (acum 34)

Impozitul pe mijloace de transport

În cazul oricăruia dintre următoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se calculează în funcţie de capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulţirea fiecărei grupe de 200 cm3 sau fracţiune din aceasta cu suma corespunzătoare din tabelul de mai jos

Mijloace de transport cu tracţiune mecanică

Vehicule înmatriculate

Motociclete, tricicluri, cvadricicluri şi autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1.600 cm3, inclusiv: 8 lei/200 cm3 sau fracţiune din aceasta

Motociclete, tricicluri şi cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste 1.600 cm3: 9 lei/200 cm3 sau fracţiune din aceasta

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm3 şi 2.000 cm3 inclusiv: 19 lei/200 cm3 sau fracţiune din aceasta

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm3 şi 2.600 cm3 inclusiv: 76 lei/200 cm3 sau fracţiune din aceasta

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm3 şi 3.000 cm3 inclusiv: 153 lei/200 cm3 sau fracţiune din aceasta

Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3: 308 lei/200 cm3 sau fracţiune din aceasta

Autobuze, autocare, microbuze: 25 lei/200 cm3 sau fracţiune din aceasta

Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone, inclusive: 31 lei/200 cm3 sau fracţiune din aceasta

Tractoare înmatriculate 19 lei/200 cm3 sau fracţiune din aceasta

Vehicule înregistrate

Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm3: 4 lei/200 cm3 sau fracţiune din aceasta

Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm3: 6 lei/200 cm3 sau fracţiune din aceasta

Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată: 106 lei/an

În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 50%.

În cazul unui ataş, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pentru motocicletele respective.

Vezi proiectul integral: IMPOZITE_2020 Alba Iulia


ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


TOP articole in ultimele zile

Advertisement

ACTUALITATE

O femeie din Vadu Moților și-a bătut soacra în vârstă de 92 de ani. S-a ales cu dosar penal și ordin de restricție

Publicat

Polițiștii din Vadu Moților au emis un ordin de protecție provizoriu față de o femeie care și-a agresat soacra, au transmis reprezentanții Inspectoratului de Poliție al Județului Alba. Acesta s-a ales și cu dosar penal pentru violență în familie.

La data de 30 martie 2020, polițiștii din Vadu Moților s-au sesizat din oficiu, cu privire la faptul că o femeie de 54 de ani, din comuna Vadu Moților ar fi agresat-o pe soacra sa, o femeie de 92 de ani, aplicându-i lovituri cu pumnii și cu palmele.

În urma aplicării formularului de evaluare a riscului, față de femeia de 54 de ani, polițiștii au emis un ordin de protecție, pe o perioada de 5 zile și au întocmit un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de violență în familie.

Foto: Arhivă, rol ilustrativ

Continue Reading
Advertisement

EVENIMENT

Un bărbat din Roșia Montană a spart geamurile și a distrus acoperișul unui vecin. S-a ales cu dosar penal

Publicat

Polițiștii din Roșia Montană l-au reținut pe un bărbat care este cercetat pentru distrugere. Acesta ar fi distrus geamurile și acoperișul casei unui vecin.

Potrivit IPJ Alba, la data de 30 martie 2020, polițiștii din Roșia Montană au luat măsura reținerii, pentru o perioadă de 24 de ore, față de bărbat de 31 de ani, din localitatea Dăroaia, care este cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere.

În sarcina acestuia s-a reținut faptul că, la data de 30 martie 2020, în jurul orei 11.00, pe fondul unor stări conflictuale mai vechi, ar fi spart geamurile și acoperișul unui imobil, care aparține unui bărbat de 44 de ani, din comună.

În cursul zilei de azi, 31 martie, persoana reținută va fi prezentat în fața magistraților din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpeni, pentru dispunerea măsurilor legale.

Continue Reading
Advertisement

ACTUALITATE

Clinica Phoenix din Alba Iulia oferă examinări RMN gratuite pacienților din spitalele județului, pe perioada Stării de Urgență

Publicat

Clinica privată Phoenix din Alba Iulia a anunțat că în această perioadă vine în ajutorul spitalelor din judetul Alba și zonele limitrofe, cu examinari RMN gratuite pentru pacienții internați acolo.

”Dorim astfel, să venim în ajutorul semenilor noștri în această perioadă dificilă” au transmis reprezentanții clinicii.

Este vorba despre pacienții spitalelor din Aiud, Câmpeni, Abrud, Sebeș, Blaj, Mediaș și Orăștie.

Reprezentanții clinicii au spus că acțiunea va fi menținută în perioada stării de urgență, ca un ajutor pentru instituțiile medicale care au nevoie de asemenea servicii.

Continue Reading
Advertisement

EVENIMENT

Sfârșit de martie cu circulație în condiții de iarnă, în județul Alba. Autoritățile au scos pe drumuri utilajele de deszăpezire

Publicat

Pe drumurile din județ se circulă în condiții de iarnă, după ninsorile de azi noapte și de azi dimineață. A nins destul de mult, mai ales în zonele montane dar și în orașe. Ninge și la acestă oră în mare parte din județ însă autoritățile asigură că nu sunt probleme: drumul este umed, dar fără zăpadă. 

Reprezentanții Instituției Prefectului Alba au transmis marți că administratorii rețelelor de autostrăzi, drumuri naționale și drumuri județene au intervenit pentru asigurarea viabilității drumurilor din administrare.

Potrivit acestora, ”pe drumurile ce tranzitează județul Alba, s-a acționat începând cu orele 1.00, în cursul zilei de marți 31 martie, cu utilaje de deszăpezire și materiale antiderapante (sare, nisip, clorură de calciu). În acest interval de timp nu s-au semnalat evenimente rutiere”.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement