Connect with us
Publicitate

EVENIMENT

TITULARIZARE 2019: Peste 400 de candidați din ALBA susțin, miercuri, proba scrisă. MODELE de SUBIECTE și posturi vacante

Publicat

profesor

Miercuri, 17 iulie, candidații din Alba și cei din țară susțin proba scrisă în cadrul concursului de Titularizare 2019. Primele rezultate vor fi cunoscute în 23 iulie, iar cele finale, după contestații, în 30 iulie.

Potrivit datelor IȘJ Alba, sunt așteptați să participe la proba scrisă 487 de profesori. Cei care nu și-au validat fișele de participare la concurs, mai pot face acest lucru în ziua examenului, între orele 8.00 și 9.00.

În județul Alba sunt 746 de posturi, din care 251 complete și doar 78 titularizabile.

La nivel național, sunt peste 30.000 de profesori care candidează pe 4000 de posturi.

Reamintim că, pentru a fi angajaţi pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidaţii trebuie să obţină minimum nota 7 atât la proba scrisă, cât şi la proba practică şi inspecţia specială la clasă.

Examenul de miercuri se desfăşoară, la Alba Iulia, în două centre de examen:

1. Colegiul Naţional „Horea, Cloşca şi Crişan” Alba Iulia (29 de discipline, 252 candidați): Arte Vizuale (Educatie Plastică / Educație Vizuală), Biologie, Biologie – în limba maghiară, Chimie, Chimie – în limba maghiară, Consiliere Psihopedagogică, Cultură Civică, Educație Fizică și Sport, Educație Fizică și Sport – în limba maghiară, Educație Fizică și Sport – Antrenori, Educație Muzicală, Educație Muzicală Specializată: Artă Vocală, Educație Muzicală Specializată: Muzică Instrumentală, Filosofie și Logică, Argumentare și Comunicare, Fizică, Geografie, Kinetoterapie, Limba Germană Modernă, Limba și Literatura Engleză, Limba și Literatura Engleză – în limba maghiară, Limba și Literatura Franceză, Limba și Literatura Română, Elemente de Pedagogie Școlară și Elemente de Didactică Generală aplicate disciplinelor din învățământul primar, Limba și literatura română, Metodologia Predării Limbii și Literaturii Române, Limba și Literatura Germană Maternă și Metodologia Predării Limbii și Literaturii Germane Materne – Institutori/învățători, Limba și Literatura Română, Metodologia Predării Limbii și Literaturii Române, Limba și literature Maghiară Maternă și Metodologia Limbii și Literaturii Maghiare Materne – Institutori/Invățători, Matematică, Profesori documentariști, Psihopedagogie Specială, Sociologie, Terapia Educationala Complexă și Integrată

2. Colegul Tehnic „Apulum” Alba Iulia (28 discipline, 235 candidați): Agricultură-Horticultură; Alimentație Publică – în limba maghiară; Alimentație Publică (maiștri instructor; Arta actorului; Comerț; Comerț (Maiștri instructori); Confecții textile – tricotaje – finisaj textile; Economic, Administrativ, Poștă; Economie și Educatie Antreprenorială; Electrotehnică, Electromecanică; Electrotehnică, Electromecanică, Energetică (maiștri instructori); Filatură – Țesătorie – Finisaj textil (maiștri instructori); Industrie alimentară; Industrie alimentară (maiștri instructori); Informatică și Tehnologia Informației; Istorie; Istorie – În limba maghiară; Limba și Literatura Maghiară Maternă; Limba și Literatura Română; Limba și Literatura Română; Limba și Literatura Maghiară Maternă și Metodica Predării Activităților Instructiv-Educative în grădinița de copii; Limba și Literatura Română, Pedagogia Preșcolară și Metodica Desfășurării Activităților Instructiv-Educative în grădinița de copii; Mecanică; Mecanică (maiștri instructori); Protectia Mediului; Religie Ortodoxă; Silvicultură; Transporturi (maiștri instructori); Zootehnie.

Accesul candidaţilor în sălile de concurs este permis în intervalul 8.00-9.00.

Până luni, 15 iulie, la avizierul centrelor de concurs se afişează lista candidaţilor admişi pentru susţinerea lucrării scrise, precum şi repartizarea în săli a candidaţilor, iar pe uşa fiecărei săli de concurs, se afişează tabele nominale cuprinzând candidaţii repartizaţi în sala respectivă şi disciplina la care susţin proba scrisă în cadrul concursului, indiferent dacă aceştia sunt înscrişi şi în alte judeţe.

Modele de SUBIECTE şi bareme pentru examenul de Titularizare 2019, publicate de Ministerul Educaţiei:

Limba şi literatura ROMÂNĂ – introducere în pedagogie – educator puericultor:

Tit_032_Educator_Puericultor_E_2019_var_model_LRO

Tit_032_Educator_Puericultor_E_2019_bar_model_LRO

Limba ROMÂNĂ –  educatori/grădiniţe:

Tit_096_Limba_romana_E_2019_var_model_LRO

Tit_096_Limba_romana_E_2019_bar_model_LRO

Limba ROMÂNĂ – învăţământul primar:

Tit_083_Limba_romana_I_2019_var_model_LRO

Tit_083_Limba_romana_I_2019_bar_model_LRO

Limba şi literatura ROMÂNĂ – profesori:

Tit_074_Limba_literatura_romana_P_2019_var_model_LRO

Tit_074_Limba_literatura_romana_P_2019_bar_model_LRO

Pedagogie:

Tit_113_Pedagogie_P_2019_var_Model_LRO

Tit_113_Pedagogie_P_2019_bar_Model_LRO

Matematică:

Tit_109_Matematica_P_2019_var_model_LRO

Vezi integral: TITULARIZARE 2019: Modele de SUBIECTE, publicate de Ministerul Educaţiei

Pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), candidaţii trebuie să obţină minimum nota 5 atât la proba scrisă, cât şi la proba practică şi inspecţia specială.

Vezi Lista posturilor pe perioadă nedeterminată în ALBA

Vezi Lista posturilor pe perioadă determinată în ALBA

Vezi Lista posturilor incomplete din ALBA

Vezi Lista posturilor ocupate în ALBA

Concursul constă în probă practică şi/ sau inspecţie specială la clasă şi proba scrisă. Candidaţii care solicită ocuparea, prin concurs, de posturi didactice/ catedre vacante/ rezervate în unităţi de învăţământ având clase speciale de limbi străine cu program intensiv şi/sau bilingv, clase cu profil sportiv sau artistic (corepetiţie, muzică, arta actorului, coregrafie, arte plastice, arte decorative, arte ambientale, arhitectură şi design), clase/grupe de hipoacuzici şi surzi, clase/grupe cu deficienţi de vedere, precum şi ocuparea de catedre vacante/rezervate de informatică, de tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, de instruire practică sau de activităţi de pre-profesionalizare, posturi didactice/catedre vacante/rezervate din cluburi şcolare sportive sau din palatele şi cluburile copiilor, susţin o probă practică în profilul postului didactic/catedrei solicitat(e).

Proba scrisă se susţine pe baza subiectelor elaborate de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, în concordanţă cu programele pentru concurs, în specialitatea postului didactic, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei. Proba scrisă se evaluează prin note de la 1 la 10. Nota obţinută la proba scrisă are o pondere de 75% în media de repartizare, potrivit Metodologiei 2018-2019.

Dacă obţin nota 7 la examenul de titularizare, candidaţii se vor putea angaja în învăţământ pe perioadă nedeterminată, în funcţie de locurile libere pe care le găsesc în şcoli. Dar înainte de susţinerea examenului propriu-zis de titularizare, profesorii trebuie să treacă de mai multe probe la clasă.

Astfel, potrivit metodologiei de examen, candidaţii care nu obţin la inspecţia specială la clasă sau la proba practică minimum nota 5 nu pot participa la proba scrisă a titularizării. Candidaţii care nu obţin la inspecţia specială în profilul postului la clasă sau la proba practică în profilul postului minimum nota 7 nu pot ocupa posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată.

De asemenea, profesorul care a obținut cel puțin media 8 la inspecțiile la clasă în profilul postului, dar nu mai puţin de 7 la fiecare dintre acestea, în cadrul examenului național de definitivare în învățământ, sesiunea 2019, pe parcursul anului şcolar 2018-2019, poate folosi acest rezultat și în cadrul concursului naţional de titularizare sesiunea 2019, pentru angajare pe perioadă nedeterminată sau determinată.

Reamintim, de asemenea, că în mai 2018 a fost adoptată legea prin care termenul în care un examen de titularizare este valabil se extinde de la şase la zece ani.

CALENDAR Titularizare 2019-2020:

10 – 12 iulie – pentru absolvenții promoției 2019/absolvenții 2019 ai programelor de pregătire psihopedagogică oferite de departamentele pentru pregătirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic

Validarea înscrierii, prin semnătură, de către candidați sau împuterniciții acestora prin procură notarială în original, conform graficului stabilit de comisia de organizare și desfășurare a concursului; neprezentarea la validare a absolvenţilor din promoțiile anterioare atrage după sine anularea înscrierii la concurs

În mod excepţional, absolvenții promoției 2019 (studiilor medii/postliceale/universitare de licență/universitare de masterat/departamentelor pentru pregătirea personalului didactic/departamentelor de specialitate cu profil psihopedagogic) pot să prezinte adeverința de absolvire a studiilor/programului de pregătire psihopedagogică şi să valideze fişa de înscriere în data de 17 iulie 2019. Absolvenții promoției 2019 pot participa la proba scrisă în cadrul concursului național pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate, numai după prezentarea adeverinței de absolvire a studiilor/programului de pregătire psihopedagogică.

 

17 iulie: proba scrisă – examenul de titularizare

23 iulie: afișarea rezultatelor la titularizare 2019

23 – 24 iulie: depunerea contestațiilor la inspectoratele școlare și transmiterea acestora la centrele de evaluare

30 iulie: afișarea rezultatelor finale la titularizare

31 iulie: repartizarea candidaţilor cu media de repartizare minimum 7, pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată

1 august: ședință de repartizare, în ordine, a:

– cadrelor didactice titulare rămase cu reducerea de activitate nesoluţionată prin completarea normei didactice pe perioadă determinată sau prin detașare în interesul învățământului pentru restrângere nesoluționată;

– candidaţilor cu statut de cadre didactice titulare în învăţământul preuniversitar anterior înscrierii la concurs, care au obţinut media de repartizare minimum 7 (şapte), sau cadre didactice debutante din învățământul preuniversitar de stat și particular prevăzute la art. 21 alin. (4) şi (6), care au promovat examenul național pentru obținerea definitivării în învățământ, sesiunea 2019, conform art. 62 alin. (8) din Metodologie, pe posturi didactice/catedre vacante complete indiferent de viabilitatea acestora, la nivelul judeţului în care au susţinut proba practică sau inspecţia specială la clasă în profilul postului, indiferent de judeţul în care au susţinut proba scrisă, ierarhizați pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, cu păstrarea statutului de cadru didactic titular;

1 august: reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor;

2-19 august: emiterea și comunicarea deciziilorde repartizare pe post/catedră.

Începând cu data de 22 august 2019, prioritate la ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, în toate ședințele de repartizare, precum şi după începerea cursurilor, au în ordine:cadrele didactice titulare cu reducerea de activitate nesoluționatăşi cadrele didactice care beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată conform prevederilor art. 61 din Metodologie.

22 august: Repartizarea candidaţilor care au obţinut cel puţin media de repartizare 7 (şapte) la concursul naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2019:

– repartizarea candidaţilor care au obţinut cel puţin media de repartizare 7 (şapte) la concursul naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2019, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, având prioritate candidaţii care beneficiază şi de prelungirea duratei contractelor individuale de muncă în anul şcolar 2019-2020 în baza mediei de repartizare minimum 7 (şapte) la concursurile naţionale de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunile 2018 şi/sau 2017, respectiv 2018, 2017, 2015 şi/sau 2014 pentru învăţători/institutori/profesori pentru învăţământ primar, în condiţiile art. 61 şi 85 din Metodologie;

23-29 august: emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră.

23 august: Reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate ca urmare a soluționării, în ordine, a:

– soluționării detașărilor la cerere;

– repartizării candidaţilor care au obţinut cel puţin media de repartizare 7 (şapte) la concursul naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2019, conform punctului 14.

 

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate


Parteneri Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax