Connect with us
Publicitate

EVENIMENT

LUMINA VIEȚUIRII BUNE – Scrisoarea Pastorală de Paști a ÎPS Andrei Mitropolit al Clujului, Albei, Crișanei și Maramureșului


Publicat

† A N D R E I ,
din harul lui Dumnezeu
Arhiepiscop al Vadului, Feleacului şi Clujului
şi Mitropolit al Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului
iubitului cler, cinstitului cin monahal şi dreptmăritorilor creştini,
mângâiere de la Hristos
Cel ce cu Învierea Sa toate le-a umplut de lumină,
iar de la noi, sfântă binecuvântare!

Lumina vieţuirii bune

Iubiţi credincioşi,
La Sărbătoarea Paştilor toate sunt pline de lumină. Aşa ne spune Sfântul Ioan Damaschinul în slujba Învierii: „Acum toate s-au umplut de lumină: şi cerul, şi pământul, şi cele de dedesubt. Deci să prăznuiască toată făptura Învierea lui Hristos, întru Care s-a întărit”.(1)
Dacă toată făptura s-a luminat şi s-a întărit de Paşti, cu atât mai mult s-a luminat şi s-a întărit omul credincios. Creştinul este omul învierii şi al luminii, iar lumina îi vine de la Hristos Cel înviat. Mântuitorul spune: „Eu sunt lumina lumii; cel ce îmi urmează, nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii” (Ioan 8,12).
Instinctiv, omul are aversiune faţă de întuneric şi-i place lumina pentru că, din punct de vedere spiritual, întunericul vine de la diavolul şi lumina vine de la Hristos. Hristos este Lumina, este Soarele Dreptăţii, El inaugurează prin înviere „Ziua cea de-a Opta”, care n-are sfârşit. De aceea adevăratul credincios este „omul zilei şi al luminii”. Sfântul Pavel ne îndeamnă: „Să lepădăm dar lucrurile întunericului, şi să ne îmbrăcăm cu armele luminii. Să umblăm cuviincios, ca ziua, nu în ospeţe şi în beţii, nu în desfrânări şi în fapte de ruşine, nu în ceartă şi în pizmă” (Romani 13, 12-13).
Sfântul Ioan Teologul, vrând să-L definească pe Dumnezeu Cel nedefinibil, zicea că „Dumnezeu este lumină şi nici un întuneric nu este întru El” (1 Ioan 1,5). Dacă afirmăm că suntem credincioşi, dar totuşi umblăm întru întuneric, ne dovedim a fi nişte impostori. Sfântul Ioan îşi continuă raţionamentul astfel: „Dacă zicem că avem împărtăşire cu El şi îmblăm în întuneric, minţim şi nu săvârşim adevărul. Iar dacă umblăm întru lumină, precum El este lumină, atunci avem împărtăşire unul cu altul, iar Sângele lui Iisus – Fiul Lui, ne curăţeşte de orice păcat” (1 Ioan 1,6-7).
De ce preferă, totuşi, unii oameni, întunericul? Ne răspunde Domnul Hristos: „Oricine face rele urăşte lumina şi nu vine la Lumină, pentru ca faptele lui să nu se vădească” (Ioan 3,20). Din nefericire, adeseori, noi toţi, ne petrecem viaţa în întuneric. Iar strigătul Sfântului Andrei Criteanul l-am putea exprima cu toţii: „În noapte viaţa mea mi-am petrecut pururi, că întuneric s-a făcut mie şi negură adâncă noaptea păcatului, ci ca pe un fiu al zilei, arată-mă, Mântuitorule”. (2)
Sfântul Pavel, adresându-ni-se nouă, creştinilor, ne zice: „Voi toţi sunteţi fii ai luminii şi fii ai zilei; nu sunteţi ai nopţii, nici ai întunericului” (1 Tesaloniceni 5,9). În calitate de fii ai Luminii, ai Învierii şi ai zilei, trebuie să fim oameni buni. În acest sens Sfântul Ioan Teologul este categoric: „Cel ce zice că este în lumină şi pe fratele său îl urăşte, acela este în întuneric până acum. Cine iubeşte pe fratele său rămâne în lumină, iar sminteală nu este în el. Iar cel ce urăşte pe fratele său este în întuneric şi umblă în întuneric şi nu ştie încotro se duce, pentru că întunericul a orbit ochii lui” (1 Ioan 2,9-11).
Cea mai frumoasă cântare din slujba Învierii are, în acest sens, un text minunat: „Ziua Învierii! Să ne luminăm cu prăznuirea, şi unul pe altul să ne îmbrăţişăm. Să zicem «fraţilor» şi celor ce ne urăsc pe noi; să iertăm toate pentru Înviere. Şi aşa să strigăm: «Hristos a înviat din morţi, cu moartea pe moarte călcând, şi celor din morminte, viaţă dăruindu-le»”.(3)
Iubiţi fraţi creştini,
Vieţuirea noastră ca „fii ai Luminii şi ai Învierii” trebuie să fie „una bună”. În Predica de pe Munte Domnul Hristos ne face atenţi la acest lucru: „Voi sunteţi lumina lumii; nu poate o cetate aflată pe vârf de munte să se ascundă. Nici nu aprinde cineva făclie şi o pune sub obroc, ci în sfeşnic, şi luminează tuturor celor din casă. Aşa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, aşa încât, să vadă faptele voastre cele bune şi să slăvească pe Tatăl vostru Cel din ceruri” (Matei 5,14-15).
Nu este uşor a vieţui frumos, dar este plăcut şi lui Dumnezeu, şi oamenilor. Sfântul Antonie cel Mare, experimentând acest lucru, ni-l mărturiseşte şi nouă: „Recunoştinţa către Dumnezeu şi vieţuirea cea bună sunt roadele omului care place lui Dumnezeu. Şi precum roadele pământului nu se coc într-un ceas, ci după vreme şi ploi şi îngrijire, aşa şi roadele oamenilor se fac minunate prin nevoinţă, prin luare aminte, prin stăruinţă de vreme îndelungată, prin înfrânare şi prin răbdare”.(4)
O vieţuire bună se dobândeşte prin stăruinţă şi prin efort duhovnicesc susţinut. Iar vieţuirea aceasta bună nu-i teoretică, ci dă roade. Mântuitorul Hristos ne dă criteriul după care-i cunoaştem pe oamenii care răspândesc lumină prin faptele bune: „După roadele lor îi veţi cunoaşte: au doar culeg oamenii struguri din spini sau smochine din mărăcini? Aşa că orice pom bun face roade bune, iar pomul rău face roade rele” (Matei 7,16-27).
Se vorbeşte mult de legătura dintre credinţă şi faptele bune. Sfântul Iacov ne spune că dacă credinţa nu are fapte, „e moartă în ea însăşi” (Iacov 2,17). Credinţa şi faptele bune sunt strâns legate. Credinţa grăieşte prin roadele ei. Nu există credinţă adevărată fără roadele faptelor bune, şi nici roade de fapte bune fără pomul credinţei.
Chiar dacă s-ar părea naivă, este foarte sugestivă o pildă pe care ne-a lăsat-o Părintele Iosif Trifa: „Credinţa şi fapte bune sunt cele două vâsle ale bărcii vieţii noastre. Ele lucrează mână în mână. Barca vieţii noastre înaintează spre ţărmul mântuirii numai când vâslesc cele două vâsle: credinţa şi faptele bune”.(5)
Faptele noastre trebuie să lumineze, să aducă mângâiere şi bucurie. Cu ajutorul lor Îl mărturisim pe Hristos-Dumnezeul nostru, Cel înviat din morţi. Dacă, dimpotrivă, faptele noastre aduc întristare şi suferinţă, ele smintesc şi fac o contra-misiune.
În acest sens Sfântul Apostol Pavel face un rechizitoriu aspru conaţionalilor săi iudei, care ni s-ar potrivi adeseori şi nouă, creştinilor: „Tu, cel care înveţi pe altul, pe tine însuşi nu te înveţi? Tu, cel care propovăduieşti: «Să nu furi!», chiar tu furi? Tu, cel care zici: «Să nu săvârşeşti adulter!», săvârşeşti adulter chiar tu? Tu, care te lauzi cu Legea, Îl necinsteşti pe Dumnezeu, prin călcarea legii? Căci numele lui Dumnezeu din pricina voastră este hulit între neamuri” (Romani 2,21-24).
În vremurile de înflorire a vieţii creştine păgânii se converteau văzându-i pe creştini cât de frumos trăiesc. Vieţuirea lor era frumoasă şi contaminantă. Cât de necesară ar fi astăzi o asemenea mărturie într-o lume dezorientată şi încercată de o criză atât materială, cât şi spirituală!
Dreptmăritori creştini,
Lumina lui Hristos o primim încă de la Botez. De aceea Botezul se mai numeşte şi „Luminare”. În formula ce o foloseşte preotul la slujba Botezului, atunci când îl şterge pe noul botezat după ungerea cu Sfântul Mir, zice: „Botezatu-te-ai, luminatu-te-ai, miruitu-te-ai, sfinţitu-te-ai, spălatu-te-ai, în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh”. (6)
Noi ştim că acest an a fost dedicat de Sfântul Sinod Botezului şi Cununiei, pe temeiul importanţei ce o are familia creştină în viaţa societăţii.
Or, harul primit prin Sfintele Taine lucrează în noi, iar dacă noi conlucrăm cu acesta, devenim oameni ai luminii. Sfântul Apostol Petru ne îndeamnă la această conlucrare zicând: „Puneţi şi din partea voastră toată sârguinţa şi adăugaţi la credinţa voastră, fapta bună, iar la fapta bună, cunoştinţa; la cunoştinţă, înfrânarea; la înfrânare, răbdarea; la răbdare, evlavia; la evlavie, iubirea frăţească; iar la iubirea frăţească, dragostea. Căci dacă aceste lucruri sunt în noi şi tot sporesc, ele nu vă vor lăsa nici trândavi, nici fără de roade în cunoaşterea Domnului nostru Iisus Hristos” (2 Petru 1,5-8).
În oamenii sfinţi, care au conlucrat cu harul, acesta adeseori s-a manifestat ca lumină. Citim în Pateric că „a fost un om care se numea Avva Pamvo şi despre acesta se povesteşte că trei ani a petrecut rugându-se lui Dumnezeu şi zicând: „Să nu mă slăveşti pe pământ!” Şi atât l-a slăvit Dumnezeu, încât nu putea cineva să se uite la faţa lui, de slava care o avea!”.(7)
Iar Sfântul Simeon Noul Teolog ne povesteşte: „Adesea vedeam Lumina, uneori ea îmi apărea înăuntrul meu, când sufletul meu avea pace şi linişte, sau nu îmi apărea decât departe, şi chiar se ascundea cu totul. Mă încerca atunci o imensă mâhnire, crezând că nu o voi revedea niciodată. Dar, de îndată ce reîncepeam să vărs lacrimi, îndată ce mărturiseam o deplină lepădare de tot, asemenea soarelui care alungă grosimea norilor, astfel Tu, Cel Nevăzut, mi te arătai ziua şi noaptea”.(8)
Iubiţi fraţi şi surori,

Lumina lină a Domnului Hristos, Cel înviat din morţi, nu ne covârşeşte fiinţa doar în viaţa aceasta, ci ne urmează şi în eternitate. De aceea, când unul dintre cei dragi pleacă, Îi zicem lui Dumnezeu: „Odihneşte, Dumnezeule, pe robul Tău, şi-l aşează în rai, unde cetele sfinţilor, Doamne, şi drepţii ca luminătorii, strălucesc”.(9)
Iar locul în care să-l aşeze să fie un „loc luminat, loc de verdeaţă, loc de odihnă”.(10) În acest loc sublim L-am rugat pe Dumnezeu, în lunile ce au trecut, să-l aşeze şi pe vrednicul de pomenire, Mitropolitul nostru, Bartolomeu Anania.
După Învierea cea de Obşte şi după Judecata Universală – ne spune Părintele Stăniloae – în Împărăţia lui Dumnezeu „faţa luminoasă a lui Hristos va lumina pe toţi şi pe toate. Lucrurile nu vor mai apărea ca independente de persoane, ci ca un conţinut comun al lor, ca un mediu de manifestare a iubirii lui Hristos şi a persoanelor îngereşti şi omeneşti într-un pan-personalism al comuniunii desăvârşite.”(11)
Atunci vom exclama dimpreună cu Sfântul Ioan Gură de Aur: „Unde îţi este, moarte, boldul tău? Unde îţi este, iadule, biruinţa ta? Înviat-a Hristos, şi tu ai fost nimicit. Sculatu-S-a Hristos, şi au căzut diavolii. Înviat-a Hristos, şi se bucură îngerii. Înviat-a Hristos, şi viaţa stăpâneşte. Înviat-a Hristos, şi nici un mort nu mai este în groapă”.(12)
Învăluit de lumina acestor sentimente sfinte pe care ni le prilejuieşte Învierea Mântuitorului, vă îmbrăţişez pentru prima dată în calitate de Arhiepiscop al Vadului, Feleacului şi Clujului şi Mitropolit al Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului, vă încredinţez de dragostea mea părintească şi de sincera intenţie de a face o bună misiune împreună, vă urez «Sărbători fericite!» şi vă zic:

„Hristos a înviat!”

† A N D R E I ,

Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului şi
Mitropolitul Clujului, Albei, Crişanei şi MaramureşuluiȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

EVENIMENT

Accidente rutiere grave produse în Alba din cauza neacordării de prioritate. Atenționările polițiștilor

Publicat

Poliția Alba atenționează că neacordarea de prioritate a fost una dintre principalele cauze în producerea unor accidente grave în anul 2020 pe raza județului și subliniază importanța respectării regulilor rutiere. Mai mulți oameni și-au pierdut viața, iar alții au fost răniți.

Potrivit IPJ Alba, în anul 2020, neacordarea de prioritate vehiculelor a fost cauza de producere a 13 accidente grave de circulație în urma cărora 3 persoane și-au pierdut viața, 14 au fost rănite grav, iar două au fost rănite ușor.

Vezi ACCIDENTE RUTIERE GRAVE în 2020: Cum s-au produs tragedii pe șoselele din Alba. Viteza și neatenția la volan, principalele cauze

În ceea ce privește neacordarea priorității pietonilor, în anul care a trecut au fost înregistrate 5 accidente grave care au avut această cauză, în urma cărora o persoană și-a pierdut viața, iar 4 au fost rănite grav.

Principalele cauze ale producerii accidentelor grave de circulaţie anul trecut au fost viteza neadaptată la condițiile de drum, indisciplina pietonală și neacordarea de prioritate, potrivit raportului de activitate al IPJ.

Anul trecut, polițiștii din Alba au aplicat 35.470 de sancţiuni contravenţionale, cele mai multe (15.745) pentru nerespectarea regimului legal de viteză, din care 280 celor care au depăşit viteza cu peste 50 km/h.

Au fost reţinute, în vederea suspendării, 2.055 de permise de conducere şi au fost retrase 1243 de certificate de înmatriculare pentru diferite defecţiuni tehnice, lipsa inspecţiei tehnice periodice sau lipsa RCA.

În cadrul acțiunilor punctuale, polițiștii rutieri au constatat un număr de 636 de infracțiuni la regimul rutier, cele mai multe (189) fiind infracţiuni de conducere cu o alcoolemie peste limita legală, urmate de infracțiunile de conducere fără permis şi de conducere cu permisul suspendat.

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

IPJ Alba: 11 șoferi au rămas fără permise în ultimele 24 de ore pentru că nu au dat prioritate. Urmează acțiune cu radare

Publicat

În ultimele 24 de ore, 11 conducători auto au rămas fără permis pentru că nu au respectat regulile privind prioritatea vehiculelor sau a pietonilor, transmite IPJ Alba. Astăzi, în județ va fi organizată o acțiune pentru combaterea excesului de viteză.

În săptămâna 18 – 24 ianuarie, polițiștii rutieri din județul Alba, sprijiniți de polițiștii de ordine publică, desfășoară o acțiune de creștere a siguranței rutiere și acționează pentru combaterea principalelor cauze generatoare de accidente, respectiv indisciplina pietonală, neacordarea de prioritate, viteza excesivă sau neadaptată la condițiile de drum, depășirea neregulamentară dar și conducerea sub influența alcoolului sau a drogurilor, potrivit sursei citate.

Marți, activitățile au urmărit depistarea conducătorilor auto care au pus în pericol siguranța traficului rutier prin faptul că nu au acordat prioritate autovehiculelor sau pietonilor.

În urma acțiunii Poliției, 11 conducători auto au fost sancționați contravențional, cu amenzi cuprinse între 580 și 725 de lei și cu măsura complementară a suspendării permisului de conducere pentru o perioadă de 30 de zile. Doi dintre aceștia nu au acordat prioritate pietonilor aflați în traversarea drumului pe trecerea de pietoni, iar 9 nu au respectat regulile privind prioritatea de trecere a vehiculelor.

Alte 3 permise de conducere au fost reținute pentru alte abateri de la normele legale privind circulația rutieră.

Poliția reamintește că eacordarea priorității de trecere pietonilor angajați în traversarea regulamentară a drumului public, prin locurile special amenajate și semnalizate, aflați pe sensul de deplasare a autovehiculului, precum și neacordarea priorității vehiculelor care au acest drept, constituie contravenție și se sancționează cu amendă prevăzută în clasa a II-a de sancțiuni (4 sau 5 puncte amendă) și cu aplicarea sancțiunii contravenționale complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 30 de zile.

Azi, 20 ianuarie, polițiștii vor acționa pentru combaterea excesului de viteză, iar aparatele radar vor fi folosite la capacitate maximă în zonele identificate cu risc de producere a accidentelor rutiere datorate vitezei excesive.

Citeste mai mult
Publicitate

BLAJ

UPDATE ACCIDENT pe DN 14B, la Crăciunelu de Jos. O persoană încarcerată, după un impact între două autoturisme. Trafic îngreunat

Publicat

Un accident rutier s-a produs marți, în jurul orei 13:20, pe DN 14B, pe raza localității Crăciunelu de Jos. O persoană a rămas încarcerată după ce două autoturisme s-au lovit. 

UPDATE: Potrivit IPJ Alba, la data de 19 ianuarie 2021, în jurul orei 13:10, polițiștii din Blaj au intervenit pe DN 14 B, între Blaj și Crăciunelul de Jos, unde a avut loc un accident rutier soldat cu victime omenești.

Un bărbat de 35 de ani, din Blaj, în timp ce conducea un autoturism, în direcția Blaj – Crăciunelul de Jos, a intrat în coliziune cu un autoturism, condus, din sens opus, de un tânăr de 25 de ani, din Alba Iulia.

În urma accidentului, conducătorul celui de-al doilea autoturism a suferit leziuni corporale și a fost transportat la spital.

Cei doi conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Cercetările sunt continuate.

UPDATE, ora 13:45 – Potrivit ISU Alba, victima a fost descarcerată, având membrele inferioare blocate de podul pedalier. Aceasta este conștientă, a fost predată echipajului SMURD și va fi transportată la spital.

Știrea inițială

Potrivit ISU Alba, Garda de Intervenție Blaj intervine pentru descarcerare și acordare prim ajutor medical la un accident rutier produs pe DN 14B, pe raza localității Crăciunelu de Jos.
În accident au fost implicate două autoturisme rezultând o victimă încarcerată, conștientă.

În acest moment fortele de intervenție lucrează pentru descarcerarea victimei.

Pompierii intervin cu o autospecială de stingere cu apă și spumă dotată cu modul de descarcerare și o ambulanță SMURD B2.

Potrivit IPJ Alba, traficul este îngreunat pe DN 14 B, la ieșire din Crăciunelu de Jos spre Blaj, din cauza unui accident rutier în care au fost implicate două autovehicule.

Revenim cu detalii. 

Foto: arhivă

Citeste mai mult
Publicitate

BLAJ

O bătrână din Blaj a decedat la trei zile după ce a fost bătută în propria casă. Atacatorul, condamnat la UN AN de închisoare

Publicat

batrana-batuta

Doi bătrâni din Blaj s-au trezit în miez de noapte cu o ”ploaie de lovituri” aplicate cu pumnii și picioarele de către un bărbat beat care, în timp ce îi lovea cu sălbăticie, le cerea banii din casă.

Când nu a găsit nimic și vecinii celor doi, alertați de urletele și țipetele din casă, au intervenit, bărbatul a fugit. 

Cei doi bătrâni au fost transportați în stare gravă la spital. La trei zile de la atac, femeia, în vârstă de 83 de ani a decedat.

Medicul legist a concluzionat în urma autopsiei că moartea bătrânei a fost cauzată de o pneumonie și că între leziunile suferite în urma loviturilor primite ”și deces nu există legătură de cauzalitate, fără a putea exclude un rol favorizant în evoluția infaustă”. 

Magistrații Judecătoriei Blaj l-au condamnat pe atacator, Ion Mihai K., la un an de închisoare pentru tentativă de tâlhărie și plata unor sume de bani cu titlu de daune morale.

Atacul s-a produs pe 27 martie 2020, iar cazul a fost făcut public de autorități ca o simplă tentativă de tâlhărie. Atacatorul a fost arestat preventiv, iar cazul a ”mers pe sub radar” până când magistrații Judecătoriei Blaj i-au aplicat o primă pedeapsă acestuia, în 27 noiembrie 2020, pentru tentativă de tâlhărie.

CITEȘTE ȘI: Doi bătrâni din Blaj, băgați în spital de un bărbat care a intrat în locuința acestora și a încercat să îi tâlhărească

În urma deciziei Judecătoriei Blaj, a fost înaintat apel, iar procesul s-a mutat pe rolul instanței superioare, la Curtea de Apel Alba Iulia.

Ce s-a întâmplat în locuința din Blaj, în noaptea de 27 martie 2020, potrivit procurorilor care au anchetat cazul

Cei doi bătrâni, de 78 și 83 de ani, dormeau, în jurul orei 22.15. La un moment dat, Ion Mihai K., zis ”Turturica”, a intrat în locuința acestora. Ușa de acces în casă era închisă, dar nu cu cheia. Ion a profitat de acest fapt și, cu intenția de a sustrage bani sau alte valori, a început să caute prin casă.

Între timp cei doi bătrâni s-au trezit și l-au surprins pe bărbatul de 31 de ani.

În acel moment, ”inculpatul a exercitat asupra acestora acte de violență și anume le-a aplicat mai multe lovituri cu pumnii și picioarele peste față și corp, i-a amenințat, solicitându-le în același timp, în limba maghiară, să-i dea bani”, se arată în motivarea Judecătoriei Blaj.

Nervos că nu găsește nimic, a răvășit locuința celor doi bătrâni.

Urletele bărbatului care cerea bani, strigătele de ajutor ale celor doi bătrâni și zgomotele din casă i-au alertat pe vecinii acestora.

Când vecinii au intervenit, bărbatul s-a speriat și a fugit prin grădina locuinței, dar și prin alte grădini, până a ajuns acasă.

Pe drum, și-a aruncat tricoul pătat de sânge, însă martorii l-au identificat rapid pe bărbat și la fel de rapid a și fost prins de polițiști.

Bătrânii s-au luptat cu atacatorul, dar au ajuns în stare gravă la spital

Când a fost găsit de polițiști, bărbatul avea zgârieturi pe ambele părți ale frunții, pe nas, pe coapsa dreaptă, o zgârietură de 11 centimetri în partea din față a coapsei și, în zona spatelui, o vânătaie de 11 centimetri.

Cei doi bătrâni au fost transportați în stare gravă la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, cu multiple traumatisme.

Bărbatul a avut diagnosticul de ”microfocar de contuzie hemoragică subcortical parietal stâng, hematom de părți moi regiunea geniană dreapta și palpebral stâng, fractură oase nazale și condil mandibular drept fără traiecte certe de fractură la nivel cranian, fractură arcuri costale C 1 și C 10 drept și C 4,5,6 și 7 stâng”, potrivit motivării instanței.

Pentru femeie, diagnosticul stabilit a fost: ”politraumă prin agresiune – stare comatoasă indusă”.

Din cauza stării grave în care se aflau cei doi, nu au putut fi audiați.

Atacatorul a fost arestat preventiv.

Raportul medicului legist

Bătrânul a avut nevoie de 28 – 30 de zile de îngrijiri medicale, dar, potrivit medicului legist, leziunile nu au pus în primejdie viața acestuia.

Femeia, de 83 de ani, a murit pe 30 martie, la Spitalul Județean de Urgență din Alba Iulia, la trei zile de la atac. 

Extras din raportul medicului legist, potrivit motivării instanței 

”1. Moartea numitei (…) fost neviolentă

2. Ea s-a datorat insuficienței respiratorii în cadrul sindromului de detresă respiratorie acută, consecutiv unei pneumonii interstițiale.

3. Leziunile traumatice externe constatate la autopsie pot data din 27.03.2020 și s-au putut produce, prin lovire cu corpuri dure, lovire de plan dur neregulat și hiperflexia laterală a coloanei vertebrale lombare. Restul soluțiilor de continuitate osoase (fracturi) costale s-au putut produce prin comprimare între două planuri dure, posibil în cadrul manoperelor de resuscitare cardio-pulmonară.

4. Între leziunile constatate și deces nu există legătură de cauzalitate, fără a putea exclude un rol favorizant în evoluția infaustă, cu final letal, a procesului patologic preexistent reprezentat de pneumonia interstițială. În cazul supraviețuirii, ar fi necesitat 28-30 de zile de îngrijiri medicale.

5. Leziunile prezentate nu au pus în primejdie viața victimei.

6. Moartea poate data din 30.03.2020.

În cazul supraviețuirii, ar fi necesitat 28-30 de zile de îngrijiri medicale”, se arată în documentul citat.

Ce a spus atacatorul și ce sentință i-a dat Judecătoria Blaj

În fața anchetatorilor, bărbatul a spus că ”era într-o stare stare avansată de ebrietate și nu își amintește dacă le-a cerut sau nu bani ori dacă a căutat prin casă. Își amintește, însă, că i-a aplicat persoanei vătămate (…) o lovitură cu palma sau cu pumnul, în zona feței și a doborât-o la pământ”, se arată în motivarea Judecătoriei Blaj.

Instanța reține că inculpatul a avut o atitudine sinceră, recunoscând săvârșirea faptei. Mai mult de atât, bărbatul a avut condamnări în trecut, atât în țară, cât și în străinătate.

Ion Mihai K. a fost judecat pentru tentativă de tâlhărie.

Pe 27 noiembrie 2020, bărbatul a fost condamnat la un an (1) de închisoare cu executare și plata a 25.000 lei și 12.500 lei cu titlul de daune morale în favoarea bătrânului pe care l-a atacat și rudelor femeii care a decedat la trei zile de la tentativa de tâlhărie.

Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Blaj au făcut apel la decizia magistraților, iar dosarul a fost înregistrat pe rolul Curții de Apel Alba Iulia. Prima ședință de judecată va avea loc în data de 3 martie 2021.

sursă foto: arhiva alba24.ro, rol ilustrativ

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate

Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate