Connect with us
Publicitate

ADMINISTRATIE

PROCEDURA de acordare a eșalonărilor la plata impozitelor şi taxelor la Alba Iulia. Proiectul intră la aprobare în Consiliul Local


Publicat

taxePrimăria Alba Iulia prezintă la aprobare în şedinţa Consiliului Local din 31 mai procedura de acordare a eșalonărilor la plata impozitelor, taxelor și a altor obligații la bugetul local, a eșalonărilor la plata majorărilor de întârziere de orice fel, cu excepția majorărilor de întârziere datorate pe perioada de eșalonare de contribuabilii persoane fizice și juridice, precum și procedura de acordare a scutirii de la plata majorărilor de întârziere a persoanelor fizice. Procedura va face obiectul unei hotărâri de Consiliu Local.

Pentru obligaţiile fiscale restante datorate municipiului Alba Iulia la data de 31 decembrie a anului anterior depunerii cererii de acordare a eşalonării la plată se pot acorda, la cererea temeinic justificată a contribuabilului, înlesniri sub forma eşalonării la plată pe o perioadă de cel mult 5 ani.

Eşalonalrea la plată se acordă pentru obligaţiile fiscale administrate de Direcţia Venituri a municipiului Alba Iulia, înscrise în certificatul de atestare fiscală, dacă sunt îndeplinite anumite condiţii.

Pentru eşalonarea la plată, sunt asimilate obligaţiilor fiscale:

amenzile de orice fel administrate de organul fiscal;

– creanţele bugetare stabilite de alte organe si transmise spre recuparare organelor fiscale, potrivit legii, inclusiv creantele bugetare rezultate din raporturi juridice contractuale stabilite prin hotarari judecatoresti sau alte inscrisuri care,  potrivit legii, constituie titluri executorii.

Eşalonarea la plată nu se acordă pentru:

– obligaţiile fiscale care au făcut obiectul unei eşalonări acordate în temeiul prezentei hotărâri de consiliu local, care si-a pierdut valabilitatea;

– obligatiile fiscale administrate de Directia Venituri a municipiului Alba Iulia exigibile dupa data eliberarii certificatului de atestare fiscala;

– obligatiile fiscale stabilite prin acte administrative fiscale care, la data eliberarii certificatului de atestare fiscala, sunt suspendate in conditiile art. 14 sau art. 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare

Perioada de eşalonare la plată va fi stabilită astfel:

În cazul persoanelor fizice:

– pentru sumele cuprinse intre 2000 lei – 5000 lei perioada de eşalonare este de 1 an;

– pentru sumele cuprinse intre 5001 lei – 10000 lei perioada de eşalonare este de 2 ani;

– pentru sumele cuprinse intre 10001 lei – 20000 lei perioada de eşalonare este de 3 ani;

– pentru sumele cuprinse intre 20001 lei – 40000 lei periosda de eşalonare este de 4 ani;

– pentru sumele peste 40001 perioada de eşalonare este de 5 ani.

În cazul persoanelor juridice:

– pentru sumele cuprinse intre 5000 lei – 25000 lei perioada de eşalonare este de 1 an;

– pentru sumele cuprinse intre 25001 lei – 50000 lei perioada de eşalonare este de 2 ani;

– pentru sumele cuprinse intre 50001 lei – 75000 lei perioada de eşalonare este de 3 ani;

– pentru sumele cuprinse intre 75001 lei – 100000 lei perioada de eşalonare este de 4 ani;

– pentru sumele peste 100000 lei perioada de eşalonare este de 5 ani.

Nu se acordă eşalonare la plată pentru obligaţiile fiscale mai mici de 2000 lei în cazul persoanelor fizice şi 5000 lei în cazul persoanelor juridice.

Nu se acordă eşalonări la plată pentru obligaţiile fiscale născute în anul depunerii cererii de acordare a eşalonării la plată.

Pentru acordarea eşalonării la plata a obligaţiilor fiscale, contribuabili trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

– situaţia fiscală a contribuabilului să corespundă cu realitatea, respectiv să fie conformă cu înregistrările efectuate în evidenţa fiscală, iar, în cazul persoanelor juridice, să fie efectuată inspecţia fiscală

– să se afle în dificultate generată de lipsa temporară de disponibilităţi băneşti şi să aibă capacitate financiară de plată pe perioada de eşalonare la plată. Aceste situaţii se apreciază de organul fiscal competent pe baza programului de restructurare sau redresare financiară ori a altor informaţii şi/sau documente relevante, prezentate de debitor sau deţinute de organul fiscal;

– să aibă constituită garanţia

– să nu se afle în procedura insolvenţei;

– să nu se afle în dizolvare potrivit prevederilor legale în vigoare;

– să nu li se fi stabilit răspunderea potrivit legislaţiei privind insolvenţa şi/ sau răspunderea solidară. Prin excepţie, dacă actele prin care s-a stabilit răspunderea sunt definitive în sistemul căilor administrative şi judiciare de atac, iar suma pentru care a fost atrasă răspunderea a fost achitată, condiţia se consideră îndeplinită.

Debitorul trebuie să aibă depuse toate declaraţiile fiscale. Această condiţie trebuie îndeplinită până la data eliberării certificatului de atestare fiscală. Condiţia se consideră îndeplinită şi în cazul în care, pentru perioadele în care nu s-au depus declaraţiile fiscale, obligaţiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de către organul fiscal.

Cererea de acordare a eşalonării la plată se depune la registratura Primăriei municipiului Alba Iulia sau se transmite prin poştă cu confirmare de primire şi se soluţionează de Directia Venituri a municipiului Alba Iulia în termen de 60 de zile de la data înregistrării.

Cererea contribuabilului se soluţionează în termen de 60 de zile de la data inregistrarii acesteia, de catre organul fiscal competent, prin propunere catre Consiliul local al municipiului Alba Iulia in vederea emiterii unei hotarari de aprobare sau de respingere a cererii de acordare a esalonarilor la plata a obligatiilor fiscale, dupa caz.

Cererea de acordare a eşalonărilor la plata obligaţiilor fiscale va cuprinde următoarele elemente:

– datele de identificare a contribuabilului: denumirea/numele si prenumele acestuia, ale reprezentantului legal/imputernicitului, daca este cazul, domiciliul fiscal, codul de identificare fiscala, numarul de inregistrare la Oficiul Registrul Comertului, numarul de telefon/fax, adresa e-mail, cont bancar;

– perioada pentru care se solicita esalonarea la plata, exprimata in luni si motivarea acesteia;

– suma totală pentru care se solicita esalonarea la plata, defalcata pe tipuri de impozite, taxe si alte sume datorate bugetului local;

– justificarea stării de dificultate generate de lipsa temporara de disponibilitati banesti si cauzele acesteia;

– data si semnatura contribuabilului/reprezentantului legal/imputernicitului, precum si stampila, daca este cazul.

La cererea de acordare a eşalonarilor la plată a obligaţiilor fiscale se anexează următoarele documente:

– declaratia pe proprie raspundere a contribuabilului, din care sa reiasa ca nu se afla in procedura insloventei, ca nu se afla in dizolvare potrivit prevederilor legale in vigoare si ca nu s-au/s-a stabilit raspunderile/raspunderea, potrivit prevederilor legii insolventei si ale Codului de procedura fiscala;

– documente sau informatii relevante in sustinerea cererii.

În cazul persoanelor juridice, la cererea de acordare a eşalonărilor la plată a obligaţiilor fiscale se anexează şi următoarele documente:

– copia ultimei situatii financiare anuale depuse la Oficiul Registrul Comertului si la organismele din structura ANAF;

– situatia incasarilor si platilor pe ultimele 6 luni anterioare datei depunerii cererii de acordare a esalonarilor la plata obligatiilor fiscale;

– copia ultimei balante de verificare;

– programul de restructurare sau de redresare financiara semnat de reprezentantul legal al contribuabilului, care va contine si argumentarea posibilitatii platilor pe perioada solicitata la esalonare;

– garanţia constituită.

În cazul persoanelor fizice, la cererea de acordare a eşalonarilor la plată a obligaţiilor fiscale se anexează următoarele documente:

– copie de pe actul de identitate valabil;

– copie de pe certificatul de casatorie;

– actele prin care se dovedesc veniturile contribuabilului pe ultimele 6 luni anterioare depunerii cererii de acordare a esalonarii la plata oblligatiilor fiscale (adeverinta de salariat in care se precizeaza perioada pentru care este angajat solicitantul, cupon de pensie, fisa fiscala, etc.);

– garantia constituita;

– alte documente relevante in sustinerea cererii

Prevederi speciale privind stingerea obligaţiilor fiscale

În cazul in care in perioada dintre data eliberarii certificatului de atestare fiscala si data comunicarii hotararii de esalonare la plata contribuabilul efectueaza plati in conturile bugetare aferente tipurilor de creante fiscale ce fac obiectul esalonarii la plata, se sting mai intai obligatiile exigibile in aceasta perioada si apoi obligatiile cuprinse in certificatul de atestare fiscala

În cazul in care in perioada cuprinsa intre data eliberarii certificatului de atestare fiscala si data comunicarii hotararii de esalonare la plata a obligatiilor fiscale s-au stins obligatii fiscale prin orice modalitate prevazuta de lege, care sunt cuprinse in suma care face obiectul esalonarii la plata, cu sumele respective se considera a fi stinse ultimele rate din graficul de esalonare, pana la concurenta acestora, fara modificarea graficului de esalonare.

Dupa primirea cererii, Directia Venituri elibereaza, din oficiu, certificatul de atestare fiscala pe care il comunica contribuabilului. Eliberarea certificatului de atestare fiscala in scopul acordarii esalonarii la plata nu este supusa taxei extrajudiciare de timbru.

Certificatul de inregistrare fiscala se elibereaza in termen de cel mult 2 zile lucratoare de la inregistrarea cererii.

Prin exceptie de la prevederile Codului de procedura fiscala certificatul de atestare fiscala eliberat in scopul acordarii esalonarilor la plata va cuprinde obligatiile fiscale existente in sold la data eliberarii acestuia.

Nu se inscriu in certificatul de atestare fiscala sumele reprezentand obligatii fiscale stabilite prin acte administrative fiscale a caror executare este suspendata in conditiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.

Prin exceptie de la dispozitiile Codului de procedura fiscala, certificatul de atestare fiscala are valabilitate pana la adoptarea hotararii de aprobare/respingere a cererii de esalonare la plata

Modul de soluţionare a cererii

Dupa primirea cererii de acordare a esalonarilor la plata obligatiilor fiscale, organul fiscal verifica:

– daca cererea contine elementele prevazute de prezenta procedura;

– daca cererea este insotita de documentele prevazute de prezenta procedura;

– daca situatia fiscala a contribuabilului corespunde cu realitatea;

– existenta unor sume de rambursat/restituit de plata de la bugetul local.

În cazul in care exista diferente intre sumele solicitate de catre contribuabil in cerere si cele inscrise in certificatul de atestare fiscala, organul fiscal solicita, in scris, prezentarea contribuabilului la sediul sau pentru clarificarea situatiei fiscale a acestuia.

Dupa clarificarea neconcordantelor, organul fiscal intocmeste in doua exemplare un proces-verbal de punere de acord, conform modelului prevazut in anexa la prezenta procedura. Un exemplar al procesului-verbal de punere de acord si al certificatului de atestare fiscala se comunica contribuabilului, iar un exemplar al acestora se arhiveaza de catre organul fiscal la dosarul esalonarii.

Termenul de clarificare a neconcordantelor este de cel mult 15 zile de la data comunicarii certificatului de atestare fiscala. Termenul de solutionare a cererii de acordare a esalonarilor la plata prevazut de art. 5 alin. 1 se prelungeste in mod corespunzator.

Cererea contribuabilului se analizeaza de Directia Venituri a municipiului Alba Iulia. In analiza pe care o realizeaza organul fiscal verifica incadrarea cererii in prevederile prezentei proceduri si va intocmi un raport de specialitate pe care il va inainta Primarului municipiului Alba Iulia in vederea intocmirii proiectului de hotarare a consililului local privind aprobarea/respingerea cererii de acordare a esalonarilor la plata obligatiilor fiscale. Procedura de adoptare de catre Consiliul local al municipiului Alba Iulia a hotararii de aprobare/respingere a cererii de acordare a esalonarii la plata obligatiilor fiscale este cea reglementata de Legea nr. 215/2001 privind Administratia publica locala, republicata, cu modificarile si complatarile ulterioare.

Prin hotararea de admitere se stabileste perioada de esalonare, data pana la care este valabila garantia in cazul in care aceasta este constituita sub forma scrisorii de garantie bancara, precum si cuantumul garantiei, cu mentionarea sumelor esalonate la plata.

Cuantumul si termenele de plata a ratelor de esalonare se stabilesc prin grafice de esalonare, care fac parte integranta din hotararea de esalonare la plata.

Cererea se solutioneaza prin hotarare de respingere in oricare din urmatoarele situatii, care nu sunt prevazute in mod limitativ:

– nu sunt indeplinite conditiile de acordare prevazute de art. 4 alin. (1) din prezenta procedura;

– contribuabilul nu depune documentele justificative necesare solutionarii cererii;

– nu s-a realizat punerea de acord in conditiile alin. (3);

– cererea si documentele aferente nu prezinta nicio modificare fata de conditiile de acordare a esalonarii la plata dintr-o cerere anterioara care a fost respinsa.

GARANŢII

Pentru acordarea esalonarii la plata obligatiilor fiscale, contribuabilii trebuie sa constituie garantii, cu exceptia institutiilor publice, astfel cum sunt definite prin Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare sau prin Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, dup caz.

Garantiile pot consta in:

– mijloace banesti consemnate pe numele debitorului la dispozitia organului fiscal la o unitate a Trezoreriei Statului;

– scrisoare de garantie bancara sau polita de asigurare de garantie emisa de o societate de asigurari. In cazul in care scrisoarea de garantie/polita de asigurare de garantie este emisa de o institutie financiara din afara Romaniei, aceasta trebuie sa fie confirmata si acceptata de o institutie de credit sau de asigurare din Romania;

– incheierea unui contract de ipoteca sau gaj in favoarea municipiului Alba Iulia avand ca obiect bunuri proprietatea contribuabilului care solicita acordarea esalonarilor la plata sau bunuri proprietatea unei terte persoane. Aceste bunuri trebuie sa fie libere de orice sarcini, cu exceptia cazului in care acestea sunt sechestrate exclusiv de catre organul fiscal competent.

Pot forma obiect al garantiilor constituite bunurile mobile care nu au durata normala de functionare expirata potrivit Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, cu modificarile si completarile ulterioare.

Bunul ce constituie obiect al garantiei nu poate sa mai constituie obiect al unei garantii pentru esalonarea la plata a obligatiilor unui alt debitor.

Bunurile oferite drept garantie se evalueaza de un evaluator independent, autorizat potrivit legii, care intocmeste un raport de evaluare. Costurile cu evaluarea si cu incheierea actelor de garantie vor fi suportate de contribuabil. In cazul bunurilor a caror valoare stabilita in raportul de evaluare este vadit disproportionata fata de valoarea de piata a acestora, organul fiscal competent poate efectua o noua evaluare, potrivit prevederilor art. 63 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare Pentru bunurile oferite drept garantie contribuabilul depune la organul fiscal competent, in termen de cel mult 30 dezile de la data depunerii cererii, raportul de evaluare si alte documente pe care le considera relevante.

Pentru obligatiile fiscale esalonate la plata, contribuabilii trebuie sa constituie garantii astfel:

– în cazul persoanelor fizice, o sumă egală cu două rate medii din eşalonare, reprezentand obligatii fiscale locale esalonate si majorari de intarziere calculate, in cazul esalonarilor la plata;

– în cazul persoanelor juridice garanţia trebuie să acopere totalul obligaţiilor fiscale esalonate la plată.

Perioada de valabilitate a scrisorii de garantie trebuie sa fie cu cel putin 3 luni mai mare decat scadenta ultimei rate din esalonarea la plata.

Garantiile sunt eliberate prin hotarare adoptata de Consiliul local al municipiului Alba Iulia prin care se constata finalizarea esalonarii la plata.

În cazul in care contribuabilul constituie garantie sub forma scrisorii de garantie bancara, aceasta trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente:

– denumirea bancii emitente;

– data emiterii scrisorii de garantie bancara si perioada de valabilitate a acesteia;

– valoarea scrisorii de garantie bancara;

– obiectul pentru care se elibereaza scrisoarea de garantie bancara;

– semnaturile autorizate conform competentelor stabilite;

– angajamentul ferm al bancii emitente de a plati suma stabilita, in mod neconditionat si irevocabil, la solicitarea organului fiscal;

În cazul bunurilor oferite drept garantie potrivit alin. (2) lit. c) din prezenta hotarare, oferta contribuabilului este insotita de urmatoarele documente:

– actul de proprietate asupra bunului;

– extrasul de carte funciara actualizat, in cazul bunurilor imobile;

– extrasul actualizat de la Arhiva de Garantii Reale Mobiliare, in cazul bunurilor mobile;

– fisa mijloacelor fixe.

AICI, procedura INTEGRAL.

 ȘTIREA TA - Dacă ești martorul unor evenimente deosebite, fotografiază, filmează și trimite-le la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


Publicitate

EVENIMENT

FOTO: O cometă descoperită în 2020 poate fi văzută în iulie pe cerul României. Imagini spectaculoase din Alba și din țară

Publicat

O cometă descoperită în martie 2020 poate fi văzută din România, în luna iulie. Se va afla la distanța minimă față de Pământ pe 23 iulie: 103 milioane de kilometri.

Cometa a fost observată prima dată de către telescopul spațial NEOWISE, în 27 martie 2020. Imagini cu cometa au fost postate pe rețeaua de socializare. Mai jos, cum s-a văzut pe cer la Cugir și în Bârlad.

sursă: Lucian Bodea – Facebook

Potrivit AstroInfo, cometa se află în constelația Puppis și avea magnitudinea 17.

La începutul lunii iunie cometa ajunsese la magnitudinea 7, iar la finalul lunii avea deja magnitudinea 3, când a întrat în câmpul LASCO C3 al telescopului solar SOHO. Cometa a trecut la periheliu pe 3 iulie 2020 la distanța de 43 milioane de km și a început să fie observată din 4 iulie, pe cerul dimineții, ajungând foarte strălucitoare.

sursă: Ciprian Vîntdevară

Cometa poate fi obervată cel mai bine dimineața sau seara. E nevoie de orizont cât mai coborât în zona nordică și nord-estică. Cometa e vizibilă cu ochiul liber, dar se recomandă utilizarea unui binoclu.

În această perioadă Luna va fi uneori pe cer în același timp cu cometa.

Perioada optimă de observare a cometei fără ca Luna să deranjeze prea tare este 15-25 iulie.

sursă imagini: Facebook – Lucian Nicolae, Astroinfo, Ciprian Vîntdevară

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

FOTO: „LISTA ROȘIE” a activităților care ne pot îmbolnăvi de COVID-19. Care sunt cele mai periculoase locuri

Publicat

foto: Ezekiel J. Emanuel, James P. Phillips, Saskia Popescu

Lăcașurile de cult sunt, alături de restaurante, baruri, teatre, cinematografe, transportul în comun, transportul cu avionul și petrecerile în interior, cele mai periculoase locuri pentru transmiterea coronavirusului, susține dr. Ezekiel J. Emanuel, consilier special al directorului general al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS).

„Trebuie să știți care sunt riscurile și cât de mult sunteți dispus să vă asumați. De aceea, împreună cu prof. Saskia Popescu, un epidemiolog de la Universitatea din Arizona și dr. James P. Phillips, șeful medicinii în caz de dezastre la medicina de urgență GWU, am dezvoltat un index de risc COVID-19 pentru a vă ajuta să faceți acest lucru, pe baza a patru factori cheie: spațiu închis, durata interacțiunii, mulțimi (densitatea persoanelor și provocările pentru distanțarea socială), expirație forțată (strănut, țipăt, cântat, tuse)”, a explicat dr. Ezekiel J. Emanuel. 

Potrivit specialiștilor, cele mai reduse riscuri sunt reprezentate de:

 • statul acasă, singur sau cu familia
 • plimbările în aer liber, cu sau fără animale de companie
 • picnicuri împreună cu prieteni, cu respectarea distanțării sociale
 • preluarea alimentelor sau a cafelei
 • alergarea sau plimbările cu bicicleta, singur sau cu o altă persoană

Riscuri de nivel scăzut spre mediu:

 • sporturi distanțate în aer liber (exemplu tenis, golf, etc.)
 • cumpărături de alimente
 • cumpărături cu amănuntul

Riscuri de nivel mediu:

 • deplasarea la Unitățile de Primiri Urgențe (UPU)
 • vizita la cabinetele medicale
 • vizita la cabinetele stomatologice
 • mesele în aer liber
 • deplasarea cu taxiul sau cu serviciile de ride-sharing
 • vizitarea muzeelor

Riscuri de nivel mediu spre ridicat:

 • exercițiile la sală
 • în interiorul restaurantelor sau cafenelelor
 • lucrul în birou
 • frizerii, saloane de cosmetică

Cele mai ridicate riscuri sunt reprezentate de:

 • petrecerile în interior
 • baruri și cluburi de noapte
 • concerte
 • practicarea sporturilor de contact (exemplu: fotbal, baschet, volei, etc.)
 • transportul în comun
 • transportul cu avionul
 • participarea ca spectatori la competiții sportive
 • cinematografe, teatre
 • lăcașuri de cult

sursa: ezekielemanuel.com

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

Conditiile din Programul „Noua casă”. Garanții de la stat de 60 % la credite de până la 100.000 de euro. PROIECT

Publicat

prima casa

Programul „Prima casă”, redenumit în acest an „O familie, o casă”, va deveni „Noua casă”, potrivit unui proiect de ordonanţă publicat de Ministerul Finanţelor Publice (MFP).

Creditul pentru achiziţionarea unei locuinţe noi va fi de maxim 100.000 de euro, garantat de stat în procent de 60%, în timp ce pentru achiziţia unei alte categorii de locuinţe creditul va avea o valoare maximă de 70.000 de euro și va fi garantat de stat în procent de 50%, exclusiv dobânzile, comisioanele şi spezele bancare aferente creditului.

Potrivit proiectului, se va menţine avansul minim de 5% din preţul de achiziţie al locuinţei, acesta reprezentând diferenţa dintre preţul de achiziţie al locuinţei rezultat din antecontractul de vânzare-cumpărare şi finanţarea garantată.

Astfel, preţul de achiziţie a locuinţei este:

 • de maximum 100.000 de euro echivalent lei, iar valoarea finanţării garantate este de maximum 95.000 de euro echivalent lei, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din raportul de evaluare a locuinţei, exclusiv avansul plătit de beneficiar, pentru achiziționarea de locuințe noi și locuințe supuse unor lucrări de intervenție în vederea consolidării și/sau reducerii riscului seismic recepționate la terminarea lucrărilor cu cel mult 5 ani înainte de data solicitării creditului garantat;
 • de maximum 70.000 EUR echivalent lei, iar valoarea finanţării garantate este de maximum 66.500 EUR echivalent lei, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din raportul de evaluare a locuinţei, exclusiv avansul plătit de beneficiar pentru achiziționarea altor categorii de locuințe.

Potrivit iniţiatorilor, prin stabilirea unor valori diferenţiate ale finanţărilor garantate, care cresc progresiv în funcţie de încadrarea locuinţelor în categoria noi, s-a urmărit stimularea achiziţiei de locuinţe noi, superioare din punct de vedere calitativ, în vederea înnoirii şi creşterii calităţii fondului locativ, având ca rezultat implicit şi relansarea sectorului de construcţii. Acelaşi scop s-a urmărit şi prin diferenţierea procentelor de garantare în funcţie de încadrarea locuinţelor în categoria noi, menţinându-se astfel politica legislaţiei actuale în vigoare de diferenţiere a procentelor de garantare în funcţie de această încadrare.

Prin noul proiect, autorităţile propun abrogarea unor dispoziţii din programul „O familie, o casă”, prevăzute de Legea nr. 40/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009. Este vorba despre cele referitoare la procentele diferenţiate de garantare de maximum 100% pentru toate categoriile de locuinţe achiziţionate de către persoanele care fac parte dintr-un grup vulnerabil definit conform art. 6 din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, de maximum 50% pentru locuinţe noi şi consolidate, respectiv recepţionate la terminarea lucrărilor cu cel mult 5 ani înainte de data solicitării creditului şi de maximum 40% pentru celelalte tipuri de locuinţe.

Se propune eliminarea dispoziţiilor referitoare la limitele restrictive de venituri impuse beneficiarilor la data solicitării creditului garantat, individual sau ale beneficiarului împreună cu soţul sau soţia, după caz, care nu pot depăşi valoarea de 4.500 lei, respectiv nu pot depăşi valoarea veniturilor nete lunare ale familiei de 7.000 lei, pentru familiile cu unul sau mai mulţi copii, la data solicitării creditului garantat.

„Accentuarea caracterului social al programului „O familie, o casă” a ridicat unele probleme în ceea ce priveşte modalitatea în care poate fi acordat sprijinul statului pentru a facilita accesul la finanţări bancare pentru persoanele defavorizate şi a persoanele care fac parte din grupuri vulnerabile, persoane pentru care se acordă de regulă alte forme de sprijin şi intervenţii din partea statului. Ţinând cont de faptul că programul „Prima casă” a fost conceput ca un program de sprijin pentru populaţia activă, din clasa medie, capabilă să achiziţioneze o locuinţă în condiţiile pieţii şi să acceseze şi să susţină plata ratelor din împrumuturi bancare, este necesar resistematizarea funcţională a mecanismului de finanţare-garantare specific, astfel încât să poată fi create premise pentru atingerea obiectivelor şi pentru stimularea construcţiei şi achiziţionării de locuinţe noi. În contextul actual, caracterizat de manifestarea efectelor crizei economice pe fondul pandemiei de Covid-19, trebuie să fie utilizate programe şi mecanisme de finanţare-garantare care şi-au dovedit în timp funcţionalitatea şi eficienţa, atât în privinţa adresabilităţii, cât şi sub aspectul rezultatelor, aşa cum este cazul programului „Prima casă”. Un alt avantaj al utilizării unor mecanisme adaptate şi funcţionale este reprezentat de faptul că atât criteriile de eligibilitate, cât şi condiţiile de accesare şi de derulare a mecanismului de finanţare-garantare sunt consacrate şi extrem de cunoscute în piaţă, de către beneficiari, bănci, autorităţile şi organismele implicate, existând astfel premise ca noul Program va fi uşor de implementat. Modificările şi completările propuse prin prezentul proiect de ordonanţă de urgenţă sunt centrate pe reluarea şi consolidarea elementelor de bune practici din prevederile, în prezent abrogate, ale vechiului program „Prima casă”, precum şi pe utilizarea mandatarului specializat al statului în operaţiuni de garantare în numele şi în contul statului a creditelor destinate achiziţionării de locuinţe – FNGCIMM”, se mai arată în nota de fundamentare.

Pe de altă parte, iniţiatorii proiectului de act normativ precizează că noile valori garantate de stat au fost stabilite având în vedere indicatorul supraaglomerării şi calitatea locuirii.

Potrivit sursei citate, suprafaţa medie a unei locuinţe în UE-28 este de peste 100 metri pătraţi (mp) în timp ce în România suprafaţa medie utilă a unei locuinţe era de 47,7 mp la 31 decembrie 2019 (conform datelor publicate de INS în Studiul – Fondul de locuinţe la 31 decembrie 2019). Totodată, în comparaţie cu suprafaţa medie locuibilă de 34 mp pe persoană din Europa, România are o medie relativ scăzută pe persoană (20 m2).

„Supraaglomerarea şi aspectele legate de condiţiile de locuit sunt luate în considerare pentru crearea unui indicator mai complet al calităţii locuirii. Rata privării severe de locuinţă, definită ca fiind proporţia persoanelor care locuiesc într-o locuinţă considerată supraaglomerată, fiind afectate în acelaşi timp de probleme locative, trebuie îmbunătăţită prin politici publice de susţinere a accesului populaţiei la achiziţionarea de locuinţe superioare calitativ, cu o suprafaţă corespunzătoare. În aceste condiţii, în considerarea analizei de mai sus, propunem stabilirea următoarelor praguri valorice maxime pentru finanţările garantate în cadrul Programului Noua casă: 100.000 euro echivalent lei pentru locuinţele noi şi pentru cele supuse unor lucrări de intervenţie în vederea consolidării şi/sau reducerii riscului seismic recepţionate la terminarea lucrărilor cu cel mult 5 ani înainte de data solicitării creditului garantat în înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă sunt asimilate locuinţelor noi, cu un procent de garantare de maximum 60%; 70.000 euro echivalent lei pentru celelalte categorii de locuinţe, cu un procent de garantare de maximum 50%”, se mai arată în nota de fundamentare.

Beneficiarii eligibili

Persoana fizică ce îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) la data solicitării creditului garantat, declară pe propria răspundere fie că nu deţine în proprietate exclusivă sau împreună cu soţul ori soţia nicio locuinţă, indiferent de modul şi de momentul în care a fost dobândită, fie că deţine în proprietate exclusivă sau împreună cu soţul ori soţia cel mult o locuinţă, dobândită prin orice alt mod decât prin Program, în  uprafaţă utilă mai mică de 50 mp;

b) achiziţionează o singură locuinţă, printr-un credit acordat şi garantat în condiţiile Programului;

c) are calitatea de împrumutat în raport cu finanţatorul.

Vezi AICI proiectul. 

Citeste mai mult
Publicitate

EVENIMENT

FOTO Exemplu de educație: Un albaiulian a adunat împreună cu fiul său peste 60 de saci de gunoaie de pe malul râului Ampoi

Publicat

Un albaiulian a adunat joi dimineața, împreună cu fiul său în vârstă de 8 ani, peste 60 de saci cu PET-uri și deșeuri de pe malul râului Ampoi. Acesta trage un semnal de alarmă cu privire la situația gestionării gunoaielor în localitățile traversate de râu și roagă primarii din Zlatna, Meteș și Ighiu să facă ceva în acest sens. „Alba Iulia nu este delta de gunoaie aruncate în Ampoi”, a mai transmis acesta. 

„Alături de fiul meu David, în vârstă de 8 ani, ne-am petrecut toată dimineața igienizând un mal al râului Ampoi, la limita administrativă cu comuna Ighiu. Am strâns în câteva ore peste 60 de saci de PET-uri și alte deșeuri aduse de viitură de după ultimele ploi.

E o acțiune pe care o fac în primul rând din raționament ecologic. Însă la fel de important mi se pare să îl învăț pe fiul meu că acest gen de atitudine este una corectă.

Am însă de spus un lucru, pentru că adevărul trebuie spus, dacă vrei ca situația să se îmbunătățească: râul Ampoi nu izvorăște din M-ții Pădurea Neagră, râul Ampoi izvorăște din Valea Dosului, adică puțin mai sus de Zlatna și astfel traversează trei unități administrativ teritoriale (UAT-uri), adică Zlatna, Meteș și Ighiu, cu trei primari, colegi de-ai mei, cărora vreau să le transmit că Alba Iulia nu este delta de gunoaie aruncate în Ampoi de locuitorii acestor localități, pe care râul le traversează! Ampoiul nu este groapa de gunoi a mocanilor! Ei trebuie să își rezolve în mod civilizat acesta problemă a ridicării și gestionării deșeurilor din localități!

Fiecare viitură, fiecare umflare de râu aduce cu sine tone de deșeuri: în deosebi material plastic, din exact aceste localități și nu din altă parte!

Un rău care traversează o localitate este o binecuvântare prin toate beneficiile care le aduce! Dumnezeu a îmbogățit acestă țară cu sute de râuri care o străbat, iar noi le transformăm în purtătoare de gunoaie, asta din comoditate, inconștiență și prostie!

Rog insistent primarii și celelalte autorități din aceste localități să-și asume aceste scăpări majore și să facă ceva în sensul acesta. Îi văd adesea în presă cu alte realizări edilitare, dar începând de acum în colo nu mai pot ignora acesta latură a respectului față de mediu absolut vitală pentru noi!”, a transmis albaiulianul Rareș Buglea.

Citeste mai mult
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate