Connect with us
Publicitate

ADMINISTRATIE

PROCEDURA de acordare a eșalonărilor la plata impozitelor şi taxelor la Alba Iulia. Proiectul intră la aprobare în Consiliul Local

Publicat

taxePrimăria Alba Iulia prezintă la aprobare în şedinţa Consiliului Local din 31 mai procedura de acordare a eșalonărilor la plata impozitelor, taxelor și a altor obligații la bugetul local, a eșalonărilor la plata majorărilor de întârziere de orice fel, cu excepția majorărilor de întârziere datorate pe perioada de eșalonare de contribuabilii persoane fizice și juridice, precum și procedura de acordare a scutirii de la plata majorărilor de întârziere a persoanelor fizice. Procedura va face obiectul unei hotărâri de Consiliu Local.

Pentru obligaţiile fiscale restante datorate municipiului Alba Iulia la data de 31 decembrie a anului anterior depunerii cererii de acordare a eşalonării la plată se pot acorda, la cererea temeinic justificată a contribuabilului, înlesniri sub forma eşalonării la plată pe o perioadă de cel mult 5 ani.

Eşalonalrea la plată se acordă pentru obligaţiile fiscale administrate de Direcţia Venituri a municipiului Alba Iulia, înscrise în certificatul de atestare fiscală, dacă sunt îndeplinite anumite condiţii.

Pentru eşalonarea la plată, sunt asimilate obligaţiilor fiscale:

amenzile de orice fel administrate de organul fiscal;

– creanţele bugetare stabilite de alte organe si transmise spre recuparare organelor fiscale, potrivit legii, inclusiv creantele bugetare rezultate din raporturi juridice contractuale stabilite prin hotarari judecatoresti sau alte inscrisuri care,  potrivit legii, constituie titluri executorii.

Eşalonarea la plată nu se acordă pentru:

– obligaţiile fiscale care au făcut obiectul unei eşalonări acordate în temeiul prezentei hotărâri de consiliu local, care si-a pierdut valabilitatea;

– obligatiile fiscale administrate de Directia Venituri a municipiului Alba Iulia exigibile dupa data eliberarii certificatului de atestare fiscala;

– obligatiile fiscale stabilite prin acte administrative fiscale care, la data eliberarii certificatului de atestare fiscala, sunt suspendate in conditiile art. 14 sau art. 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare

Perioada de eşalonare la plată va fi stabilită astfel:

În cazul persoanelor fizice:

– pentru sumele cuprinse intre 2000 lei – 5000 lei perioada de eşalonare este de 1 an;

– pentru sumele cuprinse intre 5001 lei – 10000 lei perioada de eşalonare este de 2 ani;

– pentru sumele cuprinse intre 10001 lei – 20000 lei perioada de eşalonare este de 3 ani;

– pentru sumele cuprinse intre 20001 lei – 40000 lei periosda de eşalonare este de 4 ani;

– pentru sumele peste 40001 perioada de eşalonare este de 5 ani.

În cazul persoanelor juridice:

– pentru sumele cuprinse intre 5000 lei – 25000 lei perioada de eşalonare este de 1 an;

– pentru sumele cuprinse intre 25001 lei – 50000 lei perioada de eşalonare este de 2 ani;

– pentru sumele cuprinse intre 50001 lei – 75000 lei perioada de eşalonare este de 3 ani;

– pentru sumele cuprinse intre 75001 lei – 100000 lei perioada de eşalonare este de 4 ani;

– pentru sumele peste 100000 lei perioada de eşalonare este de 5 ani.

Nu se acordă eşalonare la plată pentru obligaţiile fiscale mai mici de 2000 lei în cazul persoanelor fizice şi 5000 lei în cazul persoanelor juridice.

Nu se acordă eşalonări la plată pentru obligaţiile fiscale născute în anul depunerii cererii de acordare a eşalonării la plată.

Pentru acordarea eşalonării la plata a obligaţiilor fiscale, contribuabili trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

– situaţia fiscală a contribuabilului să corespundă cu realitatea, respectiv să fie conformă cu înregistrările efectuate în evidenţa fiscală, iar, în cazul persoanelor juridice, să fie efectuată inspecţia fiscală

– să se afle în dificultate generată de lipsa temporară de disponibilităţi băneşti şi să aibă capacitate financiară de plată pe perioada de eşalonare la plată. Aceste situaţii se apreciază de organul fiscal competent pe baza programului de restructurare sau redresare financiară ori a altor informaţii şi/sau documente relevante, prezentate de debitor sau deţinute de organul fiscal;

– să aibă constituită garanţia

– să nu se afle în procedura insolvenţei;

– să nu se afle în dizolvare potrivit prevederilor legale în vigoare;

– să nu li se fi stabilit răspunderea potrivit legislaţiei privind insolvenţa şi/ sau răspunderea solidară. Prin excepţie, dacă actele prin care s-a stabilit răspunderea sunt definitive în sistemul căilor administrative şi judiciare de atac, iar suma pentru care a fost atrasă răspunderea a fost achitată, condiţia se consideră îndeplinită.

Debitorul trebuie să aibă depuse toate declaraţiile fiscale. Această condiţie trebuie îndeplinită până la data eliberării certificatului de atestare fiscală. Condiţia se consideră îndeplinită şi în cazul în care, pentru perioadele în care nu s-au depus declaraţiile fiscale, obligaţiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de către organul fiscal.

Cererea de acordare a eşalonării la plată se depune la registratura Primăriei municipiului Alba Iulia sau se transmite prin poştă cu confirmare de primire şi se soluţionează de Directia Venituri a municipiului Alba Iulia în termen de 60 de zile de la data înregistrării.

Cererea contribuabilului se soluţionează în termen de 60 de zile de la data inregistrarii acesteia, de catre organul fiscal competent, prin propunere catre Consiliul local al municipiului Alba Iulia in vederea emiterii unei hotarari de aprobare sau de respingere a cererii de acordare a esalonarilor la plata a obligatiilor fiscale, dupa caz.

Cererea de acordare a eşalonărilor la plata obligaţiilor fiscale va cuprinde următoarele elemente:

– datele de identificare a contribuabilului: denumirea/numele si prenumele acestuia, ale reprezentantului legal/imputernicitului, daca este cazul, domiciliul fiscal, codul de identificare fiscala, numarul de inregistrare la Oficiul Registrul Comertului, numarul de telefon/fax, adresa e-mail, cont bancar;

– perioada pentru care se solicita esalonarea la plata, exprimata in luni si motivarea acesteia;

– suma totală pentru care se solicita esalonarea la plata, defalcata pe tipuri de impozite, taxe si alte sume datorate bugetului local;

– justificarea stării de dificultate generate de lipsa temporara de disponibilitati banesti si cauzele acesteia;

– data si semnatura contribuabilului/reprezentantului legal/imputernicitului, precum si stampila, daca este cazul.

La cererea de acordare a eşalonarilor la plată a obligaţiilor fiscale se anexează următoarele documente:

– declaratia pe proprie raspundere a contribuabilului, din care sa reiasa ca nu se afla in procedura insloventei, ca nu se afla in dizolvare potrivit prevederilor legale in vigoare si ca nu s-au/s-a stabilit raspunderile/raspunderea, potrivit prevederilor legii insolventei si ale Codului de procedura fiscala;

– documente sau informatii relevante in sustinerea cererii.

În cazul persoanelor juridice, la cererea de acordare a eşalonărilor la plată a obligaţiilor fiscale se anexează şi următoarele documente:

– copia ultimei situatii financiare anuale depuse la Oficiul Registrul Comertului si la organismele din structura ANAF;

– situatia incasarilor si platilor pe ultimele 6 luni anterioare datei depunerii cererii de acordare a esalonarilor la plata obligatiilor fiscale;

– copia ultimei balante de verificare;

– programul de restructurare sau de redresare financiara semnat de reprezentantul legal al contribuabilului, care va contine si argumentarea posibilitatii platilor pe perioada solicitata la esalonare;

– garanţia constituită.

În cazul persoanelor fizice, la cererea de acordare a eşalonarilor la plată a obligaţiilor fiscale se anexează următoarele documente:

– copie de pe actul de identitate valabil;

– copie de pe certificatul de casatorie;

– actele prin care se dovedesc veniturile contribuabilului pe ultimele 6 luni anterioare depunerii cererii de acordare a esalonarii la plata oblligatiilor fiscale (adeverinta de salariat in care se precizeaza perioada pentru care este angajat solicitantul, cupon de pensie, fisa fiscala, etc.);

– garantia constituita;

– alte documente relevante in sustinerea cererii

Prevederi speciale privind stingerea obligaţiilor fiscale

În cazul in care in perioada dintre data eliberarii certificatului de atestare fiscala si data comunicarii hotararii de esalonare la plata contribuabilul efectueaza plati in conturile bugetare aferente tipurilor de creante fiscale ce fac obiectul esalonarii la plata, se sting mai intai obligatiile exigibile in aceasta perioada si apoi obligatiile cuprinse in certificatul de atestare fiscala

În cazul in care in perioada cuprinsa intre data eliberarii certificatului de atestare fiscala si data comunicarii hotararii de esalonare la plata a obligatiilor fiscale s-au stins obligatii fiscale prin orice modalitate prevazuta de lege, care sunt cuprinse in suma care face obiectul esalonarii la plata, cu sumele respective se considera a fi stinse ultimele rate din graficul de esalonare, pana la concurenta acestora, fara modificarea graficului de esalonare.

Dupa primirea cererii, Directia Venituri elibereaza, din oficiu, certificatul de atestare fiscala pe care il comunica contribuabilului. Eliberarea certificatului de atestare fiscala in scopul acordarii esalonarii la plata nu este supusa taxei extrajudiciare de timbru.

Certificatul de inregistrare fiscala se elibereaza in termen de cel mult 2 zile lucratoare de la inregistrarea cererii.

Prin exceptie de la prevederile Codului de procedura fiscala certificatul de atestare fiscala eliberat in scopul acordarii esalonarilor la plata va cuprinde obligatiile fiscale existente in sold la data eliberarii acestuia.

Nu se inscriu in certificatul de atestare fiscala sumele reprezentand obligatii fiscale stabilite prin acte administrative fiscale a caror executare este suspendata in conditiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.

Prin exceptie de la dispozitiile Codului de procedura fiscala, certificatul de atestare fiscala are valabilitate pana la adoptarea hotararii de aprobare/respingere a cererii de esalonare la plata

Modul de soluţionare a cererii

Dupa primirea cererii de acordare a esalonarilor la plata obligatiilor fiscale, organul fiscal verifica:

– daca cererea contine elementele prevazute de prezenta procedura;

– daca cererea este insotita de documentele prevazute de prezenta procedura;

– daca situatia fiscala a contribuabilului corespunde cu realitatea;

– existenta unor sume de rambursat/restituit de plata de la bugetul local.

În cazul in care exista diferente intre sumele solicitate de catre contribuabil in cerere si cele inscrise in certificatul de atestare fiscala, organul fiscal solicita, in scris, prezentarea contribuabilului la sediul sau pentru clarificarea situatiei fiscale a acestuia.

Dupa clarificarea neconcordantelor, organul fiscal intocmeste in doua exemplare un proces-verbal de punere de acord, conform modelului prevazut in anexa la prezenta procedura. Un exemplar al procesului-verbal de punere de acord si al certificatului de atestare fiscala se comunica contribuabilului, iar un exemplar al acestora se arhiveaza de catre organul fiscal la dosarul esalonarii.

Termenul de clarificare a neconcordantelor este de cel mult 15 zile de la data comunicarii certificatului de atestare fiscala. Termenul de solutionare a cererii de acordare a esalonarilor la plata prevazut de art. 5 alin. 1 se prelungeste in mod corespunzator.

Cererea contribuabilului se analizeaza de Directia Venituri a municipiului Alba Iulia. In analiza pe care o realizeaza organul fiscal verifica incadrarea cererii in prevederile prezentei proceduri si va intocmi un raport de specialitate pe care il va inainta Primarului municipiului Alba Iulia in vederea intocmirii proiectului de hotarare a consililului local privind aprobarea/respingerea cererii de acordare a esalonarilor la plata obligatiilor fiscale. Procedura de adoptare de catre Consiliul local al municipiului Alba Iulia a hotararii de aprobare/respingere a cererii de acordare a esalonarii la plata obligatiilor fiscale este cea reglementata de Legea nr. 215/2001 privind Administratia publica locala, republicata, cu modificarile si complatarile ulterioare.

Prin hotararea de admitere se stabileste perioada de esalonare, data pana la care este valabila garantia in cazul in care aceasta este constituita sub forma scrisorii de garantie bancara, precum si cuantumul garantiei, cu mentionarea sumelor esalonate la plata.

Cuantumul si termenele de plata a ratelor de esalonare se stabilesc prin grafice de esalonare, care fac parte integranta din hotararea de esalonare la plata.

Cererea se solutioneaza prin hotarare de respingere in oricare din urmatoarele situatii, care nu sunt prevazute in mod limitativ:

– nu sunt indeplinite conditiile de acordare prevazute de art. 4 alin. (1) din prezenta procedura;

– contribuabilul nu depune documentele justificative necesare solutionarii cererii;

– nu s-a realizat punerea de acord in conditiile alin. (3);

– cererea si documentele aferente nu prezinta nicio modificare fata de conditiile de acordare a esalonarii la plata dintr-o cerere anterioara care a fost respinsa.

GARANŢII

Pentru acordarea esalonarii la plata obligatiilor fiscale, contribuabilii trebuie sa constituie garantii, cu exceptia institutiilor publice, astfel cum sunt definite prin Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare sau prin Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, dup caz.

Garantiile pot consta in:

– mijloace banesti consemnate pe numele debitorului la dispozitia organului fiscal la o unitate a Trezoreriei Statului;

– scrisoare de garantie bancara sau polita de asigurare de garantie emisa de o societate de asigurari. In cazul in care scrisoarea de garantie/polita de asigurare de garantie este emisa de o institutie financiara din afara Romaniei, aceasta trebuie sa fie confirmata si acceptata de o institutie de credit sau de asigurare din Romania;

– incheierea unui contract de ipoteca sau gaj in favoarea municipiului Alba Iulia avand ca obiect bunuri proprietatea contribuabilului care solicita acordarea esalonarilor la plata sau bunuri proprietatea unei terte persoane. Aceste bunuri trebuie sa fie libere de orice sarcini, cu exceptia cazului in care acestea sunt sechestrate exclusiv de catre organul fiscal competent.

Pot forma obiect al garantiilor constituite bunurile mobile care nu au durata normala de functionare expirata potrivit Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, cu modificarile si completarile ulterioare.

Bunul ce constituie obiect al garantiei nu poate sa mai constituie obiect al unei garantii pentru esalonarea la plata a obligatiilor unui alt debitor.

Bunurile oferite drept garantie se evalueaza de un evaluator independent, autorizat potrivit legii, care intocmeste un raport de evaluare. Costurile cu evaluarea si cu incheierea actelor de garantie vor fi suportate de contribuabil. In cazul bunurilor a caror valoare stabilita in raportul de evaluare este vadit disproportionata fata de valoarea de piata a acestora, organul fiscal competent poate efectua o noua evaluare, potrivit prevederilor art. 63 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare Pentru bunurile oferite drept garantie contribuabilul depune la organul fiscal competent, in termen de cel mult 30 dezile de la data depunerii cererii, raportul de evaluare si alte documente pe care le considera relevante.

Pentru obligatiile fiscale esalonate la plata, contribuabilii trebuie sa constituie garantii astfel:

– în cazul persoanelor fizice, o sumă egală cu două rate medii din eşalonare, reprezentand obligatii fiscale locale esalonate si majorari de intarziere calculate, in cazul esalonarilor la plata;

– în cazul persoanelor juridice garanţia trebuie să acopere totalul obligaţiilor fiscale esalonate la plată.

Perioada de valabilitate a scrisorii de garantie trebuie sa fie cu cel putin 3 luni mai mare decat scadenta ultimei rate din esalonarea la plata.

Garantiile sunt eliberate prin hotarare adoptata de Consiliul local al municipiului Alba Iulia prin care se constata finalizarea esalonarii la plata.

În cazul in care contribuabilul constituie garantie sub forma scrisorii de garantie bancara, aceasta trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente:

– denumirea bancii emitente;

– data emiterii scrisorii de garantie bancara si perioada de valabilitate a acesteia;

– valoarea scrisorii de garantie bancara;

– obiectul pentru care se elibereaza scrisoarea de garantie bancara;

– semnaturile autorizate conform competentelor stabilite;

– angajamentul ferm al bancii emitente de a plati suma stabilita, in mod neconditionat si irevocabil, la solicitarea organului fiscal;

În cazul bunurilor oferite drept garantie potrivit alin. (2) lit. c) din prezenta hotarare, oferta contribuabilului este insotita de urmatoarele documente:

– actul de proprietate asupra bunului;

– extrasul de carte funciara actualizat, in cazul bunurilor imobile;

– extrasul actualizat de la Arhiva de Garantii Reale Mobiliare, in cazul bunurilor mobile;

– fisa mijloacelor fixe.

AICI, procedura INTEGRAL.

 

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate


Parteneri: Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro. Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax