Connect with us
Publicitate

EDUCAȚIE

Bacalaureat 2024: ce măsuri ia ministerul după rezultatele la simularea examenului. Care sunt recomandările pentru liceeni

Publicat

sala clasa liceu examen

Bacalaureat 2024: Ministerul Educației a anunțat că, în urma sesiunii de simulare a examenului, au fost identificate variante pentru îmbunătățirea subiectelor. De asemenea, sunt formulate recomandări pentru elevii care au de recuperat materie.

”Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație (CNPEE) a efectuat o analiză detaliată a rezultatelor înregistrate la nivel național prin corelare cu specificul fiecărui item.

Potrivit CNPEE, în urma acestui tip de abordare analitică a rezultatelor înregistrate de elevii care au susținut probele simulării, grupul de lucru din cadrul CNPEE (alcătuit din profesori de specialitate) a identificat:

elemente în măsură să optimizeze proiectarea variantelor de subiecte pentru examen, astfel încât ponderea itemilor satisfăcător/bine/foarte bine performați (itemi de succes) să crească în economia testului”, a comunicat ministerul.

Prin urmare, subiectele ar urma să fie mai ușoare.

În același timp, a formulat sugestii privind activitățile de tip remedial pe care elevii le pot parcurge, potrivit sursei citate.

Bacalaureat 2024. Recomandări pentru liceeni. Ce trebuie să învețe

În materialele prezentate, ministerul include și activități de tip remedial pentru liceeni.

Proba scrisă la Română

Pentru proba scrisă, elevii trebuie să studieze în mod aprofundat cel puţin numărul minim de texte prevăzute în programa şcolară. Este vorba despre cele parţinând autorilor canonici sau prozei narative, poeziei sau dramaturgiei româneşti.

Despre acestea, trebuie să poată redacta un eseu structurat, un eseu liber sau un eseu argumentativ. Trebuie să aplice conceptele de istorie şi teorie literară (perioade, curente literare/culturale, elemente de analiză tematică, structurală şi stilistică) menţionate în programă.

Vezi BACALAUREAT 2024: Modele de subiecte pentru elevii de clasa a XII-a, publicate de minister. Variante pentru pregătirea la examen

Conform programei şcolare în vigoare, examenul de bacalaureat nu implică studiul monografic al scriitorilor canonici, ci studierea a cel puţin unui text din opera acestora. Textele literare la prima vedere pot aparţine atât autorilor canonici, cât şi altor autori studiaţi.

Bacalaureat 2024. Română. Subiectul I.A.

Activitățile de tip remedial pe care elevii le pot realiza:

 • lectura comprehensivă a unor texte literare și nonliterare la prima vedere
 • exerciții care vizează rezolvarea de itemi semiobiectivi din variantele date la bacalaureat în anii anteriori, teste de antrenament
 • construirea de fișe cu itemi semiobiectivi pe baza unor texte la prima vedere
 • exerciții de identificare și de utilizarea a sensului corect al cuvintelor (în special al neologismelor)
 • citirea graficelor, a schemelor sau a tabelelor sinoptice, a altor documente specific domeniului de specializare
 • exerciții de folosire adecvată a cuvintelor în context; de utilizare corectă a formelor flexionare sau a elementelor de relaţie, a variantelor lexicale literare

Bacalaureat 2024. Română. Subiectul I.B

Activitățile de tip remedial pot viza:

 • exerciții, aplicate pe texte diverse, literare și nonliterare, prin care elevii să identifice diferite opinii
 • exersarea exprimării punctului de vedere/a opiniei
 • exersarea motivării unui punct de vedere personal sau critic
 • exerciții de sintetizare/formulare a unor argumente
 • exerciții de identificare a unei relații de cauzalitate între opinie și argumente
 • dezbateri referitoare la teme variate
 • exerciții de corelare a faptelor/opiniilor identificate cu aspecte din viața de zi cu zi
 • exerciții de justificare a unor opinii cu privire la diferite teme de interes pentru elevi și/sau la diferite texte.

Bacalaureat 2024. Română. Subiectul II

 • recapitularea și sistematizarea unor concepte literare
 • exerciții dedicate fiecărui domeniu literar (epic, liric, dramatic), de identificare a rolului sau trăsăturilor diferitelor concepte operaționale
 • exerciții de interpretare, pornind de la concepte literare diferite etc.

Bacalaureat 2024. Română. Subiectul III

 • recapitularea și sistematizarea unor concepte literare
 • sistematizarea și consolidarea cunoștințelor prin raportarea la texte ale autorilor canonici prevăzuți în programă
 • recapitularea pașilor necesari în redactarea unui eseu structurat
 • recapitularea posibilităților de integrare a reperelor cerute în vederea realizării unui eseu structurat
 • exerciții dedicate fiecărui domeniu literar (epic, liric, dramatic), de identificare a rolului sau trăsăturilor diferitelor concepte operaționale
 • exerciții de interpretare, pornind de la concepte literare diferite
 • exerciții de scriere corectă, corectare de texte etc

Bacalaureat 2024. Proba scrisă de Matematică (mate-info)

Activitățile de învățare remedială pot viza:

 • identificarea caracteristicilor tipurilor de numere utilizate în algebră, în contexte matematice simple/de bază
 • utilizarea proprietăților logaritmilor pentru efectuarea unor calcule
 • determinarea echivalenței între forme diferite de scriere a unui număr real pentru efectuarea și/sau optimizarea unor calculi
 • calcularea valorilor unei funcții pentru diferite elemente ale domeniului de definiție
 • utilizarea unor modalități variate de descriere a compunerii funcțiilor, pentru calculul unor valori ale unei funcții obținute prin compunere
 • utilizarea echivalenței între forme diferite de scriere a unui număr real, pentru rezolvarea unor ecuații exponențiale
 • identificarea unor proprietăți ale funcției exponențiale (eventual folosind graficul acesteia), pentru rezolvarea de ecuații exponențiale
 • rezolvarea unor ecuații exponențiale folosind reguli specifice de operare cu puteri și proprietăți ale funcției exponențiale
 • recunoașterea unor date de tip probabilistic (evenimente, cazuri posibile, cazuri favorabile) în contexte diverse/practice
 • identificarea unor modalități de determinare a cardinalului unei mulțimi finite, dată prin proprietăți ale elementelor ei
 • calcularea unor probabilități, punând accent pe modul în care determinăm numărul de cazuri posibile, respectiv pe modul în care determinăm numărul de cazuri favorabile, în fiecare context dat
 • reprezentarea grafică, într-un reper cartezian, a unor puncte (cu diverse caracteristici: situate pe axe, simetrice față de o dreaptă, față de axe etc.) și a unor vectori dați
 • descrierea analitică și/sau utilizând vectori a unei configurații geometrice date
 • transpunerea sintetică a unor condiții exprimate analitic sau vectorial pentru o configurație geometrică (și invers)
 • calcularea valorii unei expresii care conține funcții trigonometrice de unghiuri cu măsuri date
 • recunoașterea legăturilor între coordonate unghiulare, coordonate metrice și coordonate carteziene pe cercul trigonometric
 • descrierea unor configurații geometrice plane utilizând calcul/limbajul trigonometric
 • calcularea determinanților unor matrice pătratice de ordin 2 sau 3, definite în diferite moduri și/sau provenite din diverse context matematice
 • identificarea etapelor de calcul pentru calcularea determinantului unei expresii care conține matrice
 • corelarea ipotezelor și optimizarea algoritmilor specifici calculului matriceal, pentru soluționarea unei situații-problemă date
 • efectuarea compunerii a două elemente (numerice sau expresii algebrice) prin diferite legi de compoziție date pe mulțimi de numere
 • evidențierea unor asemănări/deosebiri între proprietăți ale unor legi de compoziție definite pe diferite mulțimi de numere și proprietățile operațiilor cu numere reale
 • verificarea unor proprietăți ale unor legi de compoziție definite pe mulțimi de numere
 • calcularea derivatelor unor funcții obținute prin operații algebrice sau prin compunerea unor funcții uzuale
 • interpretarea unor proprietăți algebrice și de derivabilitate pentru funcții uzuale (mărginire, injectivitate, surjectivitate, respective monotonie, continuitate, limite în puncte semnificative), utilizând eventual graficele acestora
 • corelarea proprietăților unei funcții continue cu studiul numărului soluțiilor unor ecuații atașate
 • calcularea unor integrale definite din funcții obținute prin operații algebrice sau prin compunerea unor funcții uzuale
 • utilizarea formelor echivalente de scriere a funcției exponențiale, pentru calcularea unor integrale
 • evidențierea legăturilor dintre o funcție continuă și derivata sau primitiva acesteia, pentru calcularea unor integrale definite
 • analizarea opțiunilor de calcul al unor integrale definite, în scopul optimizării soluției situației-problemă dată

Bacalaureat 2024. Proba scrisă la Istorie

Subiectul I: Recomandări pentru activitățile de tip remedial:

 • conversație euristică care să vizeze și relația istorică de cauzalitate
 • utilizarea fișelor de lucru care conțin surse istorice însoțite de cerințe referitoare la:
 • nume de: personalități istorice, spații istorice, documente interne și internaționale etc.
 • informații din diferite domenii (societate, politică, economie, cultură, relații internaționale etc.)
 • recunoașterea ideilor dintr-o sursă istorică
 • recunoașterea conectorilor de cauzalitate
 • selectarea cauzelor/selectarea consecințelor etc
 • identificare/recunoașterea asemănărilor între acțiuni/fapte istorice pe baza unor surse istorice diverse
 • realizarea unor scurte prezentări de acțiuni/fapte/procese istorice utilizând informații din surse date
 • realizarea unor scurte prezentări de acțiuni/fapte/procese istorice utilizând informații diferite față de cele existente în surse istorice date
 • autoevaluare, pornind de la baremul de evaluare și de notare corespunzător subiectului
 • exersarea rezolvării, în cadrul orelor de istorie, a Subiectului I din variantele de examen administrate în anii anteriori (www.subiecte.edu.ro) explicând și baremul de evaluare și de notare corespunzător

Subiectul II

 • repere cronologice (secol, deceniu etc.)
 • informații selectate în funcție de un criteriu (plan social/politic/economic/cultural/religios, relații internaționale etc.)
 • transcrierea informațiilor care se referă la același domeniu (acțiuni politice, militare, viață economică, domeniul cultural-ideologic, domeniul social, domeniul religios etc.)
 • formularea ideii centrale a unei surse istorice pe baza a două-trei informații care vizează același domeniu de referință, utilizând limbajul propriu;
 • formularea unui punct de vedere susținut cu o informație sau cu două informații din sursă
 • elaborarea unor fișe de construire a unui argument care să fie completate de către elevi
 • exersarea argumentării unei opinii date, referitoare la diverse acțiuni/fapte/procese istorice cu accent pe existența conectorilor (abilitatea de argumentare este formată/dezvoltată și în cadrul disciplinelor limba și literatura română, limbi moderne, logică și argumentare);
 • organizarea unor dezbateri pe diverse teme istorice (care implică formularea și susținerea unor puncte de vedere)
 • realizarea unui glosar de termeni/concepte care fac parte din limbajul de specialitate și care pot fi utilizați în cadrul unei situații de comunicare orală sau scrisă
 • realizarea unor scheme cu acțiunile/faptele istorice ordonate cronologic/logic în cadrul unui proces istoric
 • elaborarea unor scurte prezentări (orale sau scrise) care includ fie repere cronologice (secol, deceniu etc.), fie relația de cauzalitate, fie formularea de opinii, fie argumentarea unei opinii pe baza informației din surse istorice date etc.
 • explicarea structurii unui eseu pe baza unui model dat

Mai jos, recomandările pentru toate probele scrise de la Bacalaureat. Sugestii pentru elevi privind repetarea materiei sau consolidarea cunoștințelor acumulate.

Vezi integral: Analiza_rezultate_simulare_bacalaureat24 și recomandări CNPEE

Bacalaureat 2024. Rezultate simulare

În județul Alba, procentul notelor sub 5 este de 32,8% la Română, 27,7% la proba la alegere și 25,4% la Matematică/Istorie.

Au fost și note de 10: 9 note de 10 la proba obligatorie și 16 note de 10 la proba la alegere.

La nivel național, aproape 40% dintre elevii de clasa a XII-a nu au luat nota 5 la Limba română. La matematică sau istorie, proba obligatorie a profilului, 35% dintre elevi nu au luat peste 5.

Calendar Bacalaureat 2024

 • 17 – 19 iunie 2024: evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală la Limba română.
 • 19 – 20 iunie: evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală la limba maternă.
 • 19 – 21 iunie: evaluarea competențelor digitale
 • 25 – 27 iunie:c evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională.
 • 1 iulie – Proba scrisă Limba și literatura română
 • 2 iulie –  proba obligatorie a profilului (probă scrisă).
 • 3 iulie – proba scrisp la alegere a profilului
 • 4 iulie – proba scrisă la Limba și literatura maternă.
 • 8 iulie – afișarea rezultatelor examenului de Bacalaureat
 •  9 – 11 iulie 2024 – rezolvarea contestațiilor
 • 12 iulie 2024 – Afișarea rezultatelor finale la Bacalaureat 2024

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

1 Comentariu

1 Comentariu

 1. pilu

  miercuri, 03.04.2024 at 10:46

  Măi „deştepţilor” nu vă mai bateţi capul cu subiecte, că nu astea sunt elememtul principal, elementul principal este haosul din învăţământ şi disciplina. Deageaba creaţi subiecte dacă n-are cine să le trateze la examen, că nu ştiu mai nimic. Oare de ce ? Că-i treceţi ca gâsca prin apă. Cât mai mulţi proşti, să aibe de unde recruta partidul şi sistemul pentru viitor.

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Dacă ți-a plăcut articolul:


ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.


Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
Publicitate
PublicitateParteneri: Romania24.ro, Cluj24.ro, Ardeal24,ro, Botosani24.ro. Copyright © 2022 Alba24.ro powered by Independent Media & More. Alba24.ro folosește fluxurile de știri ale agențiilor Agerpres și Mediafax